Amazon EventBridge

Bus sự kiện serverless kết nối dữ liệu ứng dụng từ ứng dụng của chính bạn, SaaS và dịch vụ AWS

Amazon EventBridge là một bus sự kiện serverless giúp dễ dàng kết nối các ứng dụng với nhau bằng cách sử dụng dữ liệu từ ứng dụng của riêng bạn, ứng dụng Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) tích hợp sẵn và dịch vụ AWS. EventBridge cung cấp một luồng dữ liệu theo thời gian thực từ các nguồn sự kiện, chẳng hạn như Zendesk, Datadog hoặc Pagerduty và định tuyến dữ liệu đó đến các mục tiêu như AWS Lambda. Bạn có thể thiết lập quy tắc định tuyến để xác định nơi bạn sẽ gửi dữ liệu đến để dựng các kiến trúc ứng dụng có khả năng tương tác theo thời gian thực với tất cả các nguồn dữ liệu của bạn. 

EventBridge giúp bạn dễ dàng dựng ứng dụng theo sự kiện vì dịch vụ này đảm nhận việc thu nạp và cung cấp sự kiện, bảo mật, ủy quyền và xử lý lỗi giúp bạn. Khi các ứng dụng của bạn ngày càng kết nối chặt chẽ thông qua sự kiện, bạn cần nỗ lực hơn trong việc tìm sự kiện và hiểu rõ cấu trúc của sự kiện để có thể viết mã nhằm tương tác với các sự kiện này. Registry sơ đồ của Amazon EventBridge lưu trữ cấu trúc sự kiện – hoặc sơ đồ – trong một vị trí trung tâm dùng chung và ánh xạ các sơ đồ đó thành mã cho Java, Python và Typescript nhằm giúp bạn dễ dàng sử dụng các sự kiện làm đối tượng trong mã của mình. Bạn có thể kết nối và tương tác với registry sơ đồ từ Bảng điều khiển quản lý AWS, API hoặc Bộ công cụ SDK cho Jetbrains (Intellij, PyCharm, Webstorm, Rider) và VS Code.

Giới thiệu về Amazon EventBridge (9:13)

Lợi ích

Kết nối dữ liệu từ các ứng dụng SaaS

EventBridge thu nạp dữ liệu từ các ứng dụng SaaS được hỗ trợ và định tuyến dữ liệu này đến các đích dịch vụ AWS thông qua tích hợp gốc vào bảng điều khiển quản lý AWS. Với EventBridge, bạn có thể sử dụng dữ liệu từ các ứng dụng SaaS để kích hoạt các luồng công việc cho hỗ trợ khách hàng, hoạt động kinh doanh, v.v. Tìm hiểu thêm về đối tác SaaS tích hợp sẵn.

Viết ít mã hơn

EventBridge giúp bạn dễ dàng kết nối ứng dụng với nhau vì bạn có thể thu nạp, lọc và phân phối sự kiện mà không phải viết mã tùy chỉnh. Registry sơ đồ của EventBridge lưu trữ một tuyển tập sơ đồ sự kiện dễ tìm kiếm và cho phép bạn tải xuống liên kết mã cho các sơ đồ này trong IDE của bạn. Từ đó, bạn có thể thể hiện sự kiện dưới dạng đối tượng kiểu mạnh trong mã của mình. Sơ đồ từ bus sự kiện của bạn cũng có thể được tự động thêm vào registry thông qua tính năng khám phá sơ đồ.

Dễ dàng xây dựng kiến trúc theo sự kiện

EventBridge đơn giản hóa quá trình xây dựng kiến trúc theo sự kiện. Với EventBridge, đích sự kiện của bạn không cần phải quan tâm đến nguồn sự kiện vì bạn có thể lọc và xuất bản trực tiếp lên EventBridge. Không yêu cầu thiết lập. Kiến trúc theo sự kiện được gắn kết lỏng và phân tán, giúp cải thiện khả năng linh hoạt của nhà phát triển cũng như khả năng chịu lỗi của ứng dụng.

Giảm chi phí vận hành

Với EventBridge, bạn không cần phải cung cấp, vá hay quản lý máy chủ và cũng không cần phải cài đặt, duy trì hoặc vận hành phần mềm. EventBridge tự động điều chỉnh quy mô dựa trên số sự kiện được thu nạp và bạn chỉ phải trả tiền cho những sự kiện được AWS hoặc ứng dụng SaaS của mình xuất bản. EventBridge có sẵn độ khả dụng phan tán và dung sai cao.

Cách thức hoạt động

EventBridge kết nối các ứng dụng bằng cách sử dụng sự kiện. Sự kiện là một tín hiệu cho thấy trạng thái của hệ thống đã thay đổi, chẳng hạn như thay đổi về trạng thái của phiếu hỗ trợ khách hàng. Để viết mã tương tác với sự kiện, bạn cần nắm được sơ đồ của sự kiện, bao gồm các thông tin như tiêu đề, định dạng và quy tắc xác thực của từng chi tiết dữ liệu sự kiện. Registry sơ đồ của EventBridge lưu trữ một tuyển tập sơ đồ dễ tìm kiếm được tạo bởi các ứng dụng, dịch vụ AWS hoặc ứng dụng SaaS trong tổ chức của bạn. Bạn cũng có thể tải xuống các liên kết mã cho bất kỳ sơ đồ nào trong registry tại IDE của mình để có thể thể hiện sự kiện dưới dạng đối tượng kiểu mạnh trong mã.

Cách Amazon EventBridge kết nối các ứng dụng bằng cách sử dụng sự kiện

Trường hợp sử dụng

Hỗ trợ khách hàng

Bạn có thể gửi thay đổi trạng thái trên phiếu hỗ trợ khách hàng đến EventBridge và kích hoạt một luồng công việc tự động hoặc sử dụng công nghệ máy học để đào tạo và triển khai một mô hình phân tích cảm xúc. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng Amazon Sagemaker để gắn điểm hài lòng của khách hàng trên phiếu Zendesk gốc.

Tìm hiểu thêm »

Hoạt động bảo mật

Bạn có thể gửi sự kiện bảo mật đến EventBridge để giao tiếp với các nhóm người dùng liên quan trên nhiều kênh khác nhau. Ví dụ: bạn có thể đưa các sự kiện phát hiện mối nguy hiểm vào một luồng công việc giao tiếp Whispir hoặc tự động hóa việc phân phối báo cáo hệ thống bảo mật theo các quy tắc dựa trên sự kiện.

Hoạt động kinh doanh

Bạn có thể sử dụng EventBridge để truy cập, xử lý và gửi dữ liệu hoạt động từ hệ thống này sang hệ thống khác. Ví dụ: bạn có thể sử dụng EventBridge để kết nối sự cố PagerDuty với kho dữ liệu Amazon Redshift. Từ đó, bạn có thể phân tích tốc độ khắc phục sự cố và khối lượng hoạt động trung bình trên các nhóm kỹ sư.

Giám sát ứng dụng

Bạn có thể nhanh chóng phản hồi lại các thay đổi về hiệu năng ứng dụng bằng cách sử dụng EventBridge để thu thập các luồng dữ liệu theo thời gian thực về chỉ số của ứng dụng. Ví dụ: bạn có thể gửi cảnh báo khối lượng tải từ Datadog đến EventBridge để kích hoạt hàm AWS Lambda, từ đó có thể điều chỉnh quy mô phiên bản EC2 của bạn để xử lý mức tăng tải dự kiến.

Đăng ký thư mục

Bạn có thể tự động hóa quá trình đăng ký thư mục bằng cách gửi thông tin người dùng đến EventBridge để kích hoạt luồng công việc. Ví dụ: bạn có thể gửi sự kiện tạo người dùng mới từ OneLogin đến EventBridge rồi định tuyến các sự kiện đó đến một hàm Lambda để cung cấp tài nguyên kỹ thuật cho kỹ sư mới được tuyển dụng.

Cập nhật dữ liệu khách hàng

Bạn có thể sử dụng các thay đổi về dữ liệu khách hàng trên hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) của bạn để kích hoạt luồng công việc trên các hệ thống khác. Ví dụ: Bạn có thể gửi sự kiện đến EventBridge khi trạng thái của cơ hội SugarCRM thay đổi thành “Closed Won” (Đóng vì đã giành được) và kích hoạt một luồng công việc để cung cấp hồ sơ tính phí trên một hệ thống kế toán.

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Xem các tính năng sản phẩm

Tìm hiểu thêm về tính năng của Amazon EventBridge.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bắt đầu dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu dựng với Amazon EventBridge trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Tìm hiểu thêm trong tài liệu

Hiểu kỹ hơn về EventBridge trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Tìm hiểu thêm