Registry sơ đồ

Registry sơ đồ của EventBridge lưu trữ sơ đồ sự kiện trong một registry mà các nhà phát triển khác trong tổ chức bạn có thể tìm kiếm và truy cập dễ dàng. Do đó, bạn không còn phải tìm sự kiện và cấu trúc sự kiện theo cách thủ công. Registry này cũng cho phép bạn tạo liên kết mã cho các ngôn ngữ lập trình như Java, Python hoặc Typescript trực tiếp trong IDE, để bạn có thể sử dụng sự kiện dưới dạng đối tượng trong mã của mình. Khi bật khám phá sơ đồ cho bus sự kiện, sơ đồ sự kiện được tự động khám phá và thêm vào registry, loại bỏ nhu cầu tạo sơ đồ cho sự kiện theo cách thủ công. Sơ đồ cho tất cả các dịch vụ AWS tự động hiển thị trong registry sơ đồ của bạn, còn sơ đồ cho các ứng dụng SaaS được tích hợp hiển thị khi bạn bật khám phá sơ đồ cho bus sự kiện đối tác SaaS.

Bus sự kiện được quản lý toàn phần và có quy mô linh hoạt

Amazon EventBridge là bus sự kiện serverless, được quản lý toàn phần, có quy mô linh hoạt và cho phép ứng dụng giao tiếp bằng cách sử dụng sự kiện. Không cần quản lý cơ sở hạ tầng và không cần cung cấp công suất.

Tích hợp SaaS

Ứng dụng AWS của bạn có thể hoạt động dựa trên các sự kiện do ứng dụng SaaS tạo ra. Amazon EventBridge được tích hợp nguyên gốc cùng ứng dụng Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) từ nhiều nhà cung cấp, bao gồm Datadog, OneLogin, PagerDuty, Savyint, Segment, SignalFX, SugarCRM, Symantec, Whispir và Zendesk, trong đó, dự kiến sẽ có thêm các tích hợp khác nữa. Bạn không cần quản lý bất kỳ cài đặt tích hợp nào chẳng hạn như xác thực hay webhook; sự kiện từ nhà cung cấp SaaS xuất hiện ngay trên bus sự kiện của bạn.

Tích hợp sẵn hơn 100 nguồn và đích sự kiện

Amazon EventBridge được tích hợp trực tiếp với hơn 90 nguồn sự kiện và hơn 15 đích sự kiện, bao gồm AWS Lambda, Amazon SQS, Amazon SNS, AWS Step FunctionsAmazon Kinesis Data Streams, Amazon Kinesis Data Firehose, v.v., trong đó, dự kiến sẽ có thêm các nguồn và đích khác nữa. Tất cả các lệnh gọi API thay đổi (ví dụ: Describe*, List* và Get*) trên tất cả các dịch vụ AWS tạo ra sự kiện thông qua AWS CloudTrail.

Gửi sự kiện từ các ứng dụng của chính bạn

Bạn có thể sử dụng Amazon EventBridge làm bus sự kiện tập trung cho ứng dụng doanh nghiệp và vi dịch vụ của mình. Bạn có thể gửi sự kiện từ ứng dụng của riêng mình đến một bus sự kiện thông qua API PutEvents của dịch vụ. Khi đó, các ứng dụng khác có thể nhận sự kiện thông qua bất kỳ dịch vụ đích AWS nào được hỗ trợ.

Các nguồn và đích sự kiện được tách riêng

Amazon EventBridge giúp bạn dễ dàng xây dựng kiến trúc ứng dụng theo sự kiện. Ứng dụng hay vi dịch vụ có thể xuất bản sự kiện sang bus sự kiện mà không cần quan tâm đến người đăng ký. Ứng dụng hay vi dịch vụ có thể đăng ký nhận sự kiện mà không cần quan tâm đến người xuất bản. Việc tách riêng này cho phép các nhóm làm việc độc lập, giúp triển khai nhanh hơn và cải thiện độ linh hoạt.

Lọc sự kiện

Bạn có thể lọc sự kiện theo các quy tắc. Một quy tắc khớp với sự kiện gửi đến cho một bus sự kiện xác định và định tuyến chúng đến đích để xử lý. Một quy tắc có thể định tuyến đến nhiều đích, tất cả các đích này được xử lý song song. Quy tắc cho phép nhiều thành phần khác nhau của ứng dụng tìm và xử lý những sự kiện mà chúng quan tâm. Một quy tắc có thể tùy chỉnh một sự kiện trước khi được gửi đến đích bằng cách chỉ gửi đi một số phần nhất định hoặc ghi đè bằng một hằng số. Bạn cũng có thể có nhiều quy tắc khớp với cùng một sự kiện, do đó, nhiều vi dịch vụ hay ứng dụng khác nhau có thể chọn khớp với sự kiện dựa trên các bộ lọc cụ thể.

Phân phối sự kiện tin cậy

Amazon EventBridge thực hiện phân phối sự kiện ít nhất một lần đến đích, bao gồm cả thử lại bằng việc rút lại với tốc độ chóng mặt trong tối đa 24 giờ. Sự kiện được lưu trữ bền vững trên nhiều vùng sẵn sàng (AZ), góp phần đảm bảo sự kiện của bạn sẽ được phân phối tới đích. Amazon EventBridge cũng đem đến cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) có độ sẵn sàng bằng 99,9%, đảm bảo ứng dụng của bạn có khả năng tiếp cận dịch vụ một cách tin cậy.

Tự động phản ứng trước các thay đổi về hoạt động của dịch vụ AWS

Amazon EventBridge mở rộng phiên bản tiền nhiệm của mình, Amazon CloudWatch Events, và cung cấp luồng sự kiện hệ thống gần theo thời gian thực để mô tả sự thay đổi trong tài nguyên AWS của bạn. Cho phép bạn phản hồi nhanh chóng trước những thay đổi trong hoạt động và thực hiện hành động khắc phục. Bạn chỉ cần viết những quy tắc cho biết sự kiện nào đáng lưu tâm đối với ứng dụng của bạn và thực hiện các hành động tự động nào khi quy tắc ấy phù hợp với một sự kiện. Ví dụ: bạn có thể cài đặt một quy tắc để gọi hàm AWS Lambda nhằm khắc phục một sự cố hoặc thông báo một chủ đề Amazon Simple Notification Service (SNS) để cảnh báo người vận hành.

Sự kiện theo lịch

Bạn có thể thiết lập sự kiện theo lịch bằng cách sử dụng cú pháp cron Unix thông dụng. Sự kiện theo lịch được tạo định kỳ và gọi bất kỳ dịch vụ AWS đích nào được hỗ trợ.

Giám sát và kiểm tra

Bạn có thể giám sát bus sự kiện bằng cách sử dụng chỉ số Amazon CloudWatch chẳng hạn như số lần một sự kiện khớp với một quy tắc hoặc số lần một đích được gọi. Bạn có thể sử dụng CloudWatch Logs để lưu trữ, giám sát và phân tích sự kiện được kích hoạt trong môi trường của bạn. AWS CloudTrail cho phép bạn giám sát các lệnh gói được thực hiện với API Amazon EventBridge.

Bảo mật và tuân thủ

Amazon EventBridge được tích hợp với AWS Identity and Access Management (IAM) để bạn có thể kiểm soát người dùng và tài nguyên nào được phép truy cập vào dữ liệu của bạn và cách thức họ truy cập. EventBridge hỗ trợ điểm cuối VPC và quá trình mã hóa đang diễn ra bằng cách sử dụng TLS 1.2. Amazon EventBridge tương thích với GDPR, SOC, ISO, DoD CC SRG, FedRamp và cũng tương thích với cả HIPAA.

Trả phí theo sự kiện

Các sự kiện do dịch vụ AWS tạo ra đều miễn phí. Bạn chỉ phải trả phí cho sự kiện do ứng dụng của chính bạn hoặc ứng dụng SaaS tạo ra (xem giá tại đây).

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Tìm hiểu thêm về mức giá sản phẩm

Truy cập trang giá của Amazon EventBridge.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bắt đầu dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu dựng với Amazon EventBridge trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Tìm hiểu thêm trong tài liệu

Hiểu kỹ hơn về EventBridge trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Tìm hiểu thêm