Amazon EventBridge

Bus sự kiện serverless kết nối dữ liệu ứng dụng từ ứng dụng của chính bạn, SaaS và dịch vụ AWS

Amazon EventBridge là một bus sự kiện serverless giúp dễ dàng kết nối các ứng dụng với nhau bằng cách sử dụng dữ liệu từ ứng dụng, ứng dụng Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) và dịch vụ AWS của riêng bạn. EventBridge cung cấp một luồng dữ liệu theo thời gian thực từ các nguồn sự kiện, chẳng hạn như Zendesk, Datadog hoặc Pagerduty và định tuyến dữ liệu đó đến các mục tiêu như AWS Lambda. Bạn có thể thiết lập quy tắc định tuyến để xác định nơi bạn sẽ gửi dữ liệu đến để dựng các kiến trúc ứng dụng có khả năng tương tác theo thời gian thực với tất cả các nguồn dữ liệu của bạn. EventBridge giúp bạn dễ dàng dựng ứng dụng theo sự kiện vì nó đảm nhận việc thu nạp và phân phối sự kiện, bảo mật, ủy quyền và xử lý lỗi giúp bạn.

Hội nghị cấp cao AWS tại New York 2019: Giới thiệu Kiến trúc theo sự kiện và Amazon EventBridge (51:38)

Lợi ích

Kết nối dữ liệu từ các ứng dụng SaaS

EventBridge thu nạp dữ liệu từ các ứng dụng SaaS được hỗ trợ và định tuyến dữ liệu này đến các đích dịch vụ AWS thông qua tích hợp gốc vào bảng điều khiển quản lý AWS. Với EventBridge, bạn có thể sử dụng dữ liệu từ các ứng dụng SaaS để kích hoạt các luồng công việc cho hỗ trợ khách hàng, hoạt động kinh doanh, v.v. Tìm hiểu thêm về đối tác SaaS tính hợp sẵn.

Viết ít mã hơn

EventBridge giúp bạn dễ dàng kết nối ứng dụng với nhau vì bạn có thể thu nạp, lọc và phân phối sự kiện mà không phải viết mã tùy chỉnh. EventBridge tự động định tuyến sự kiện từ nguồn đến một hay nhiều đích dịch vụ AWS được hỗ trợ, chẳng hạn như AWS LambdaAmazon Kinesis Data Streams.

Dễ dàng xây dựng kiến trúc theo sự kiện

EventBridge đơn giản hóa quá trình xây dựng kiến trúc theo sự kiện. Với EventBridge, đích sự kiện của bạn không cần phải quan tâm đến nguồn sự kiện vì bạn có thể lọc và xuất bản trực tiếp lên EventBridge. Không yêu cầu thiết lập. Kiến trúc theo sự kiện được gắn kết lỏng và phân tán, giúp cải thiện khả năng linh hoạt của nhà phát triển cũng như khả năng chịu lỗi của ứng dụng.

Giảm chi phí vận hành

Với EventBridge, bạn không cần phải cung cấp, vá hay quản lý máy chủ và cũng không cần phải cài đặt, duy trì hoặc vận hành phần mềm. EventBridge tự động điều chỉnh quy mô dựa trên số sự kiện được thu nạp và bạn chỉ phải trả tiền cho những sự kiện được AWS hoặc ứng dụng SaaS của mình xuất bản. EventBridge có sẵn độ khả dụng phan tán và dung sai cao.

Cách thức hoạt động

EventBridge kết nối các ứng dụng bằng cách sử dụng sự kiện. Sự kiện là một tín hiệu cho thấy trạng thái của hệ thống đã thay đổi, chẳng hạn như thay đổi về trạng thái của phiếu hỗ trợ khách hàng. EventBridge giúp bạn dễ dàng dựng các ứng dụng theo sự kiện có khả năng chịu lỗi cao bằng cách sử dụng dữ liệu từ nhiều nguồn sự kiện khác nhau.

product-page-diagram-EventBridge_How-it-works_V2@2x

Trường hợp sử dụng

Hỗ trợ khách hàng

Bạn có thể gửi thay đổi trạng thái trên phiếu hỗ trợ khách hàng đến EventBridge và kích hoạt một luồng công việc tự động hoặc sử dụng machine learning để huấn luyện và triển khai một mô hình phân tích cảm xúc. Ví dụ: bạn có thể sử dụng Amazon Sagemaker để gắn điểm hài lòng của khách hàng trên phiếu Zendesk gốc.

Hoạt động bảo mật

Bạn có thể gửi sự kiện bảo mật đến EventBridge để giao tiếp với các nhóm người dùng liên quan trên nhiều kênh khác nhau. Ví dụ: bạn có thể đưa các sự kiện phát hiện mối nguy hiểm vào một luồng công việc giao tiếp Whispir hoặc tự động hóa việc phân phối báo cáo hệ thống bảo mật theo các quy tắc hướng sự kiện.

Hoạt động kinh doanh

Bạn có thể sử dụng EventBridge để truy cập, xử lý và gửi dữ liệu hoạt động từ hệ thống này sang hệ thống khác. Ví dụ: bạn có thể sử dụng EventBridge để kết nối sự cố PagerDuty với kho dữ liệu Amazon Redshift, từ đó bạn có thể phân tích tốc độ khắc phục sự cố và khối lượng hoạt động trung bình trên các nhóm kỹ sư.

Giám sát ứng dụng

Bạn có thể nhanh chóng xử lý các thay đổi về hiệu năng ứng dụng bằng cách sử dụng EventBridge để thu thập các luồng dữ liệu theo thời gian thực về chỉ số của ứng dụng. Ví dụ: bạn có thể gửi cảnh báo khối lượng tải từ DataDog đến EventBridge để kích hoạt hàm AWS Lambda, từ đó có thể điều chỉnh quy mô phiên bản EC2 của bạn để xử lý mức tăng tải dự kiến.

Đăng ký thư mục

Bạn có thể tự động hóa quá trình đăng ký thư mục bằng cách gửi thông tin người dùng đến EventBridge để kích hoạt luồng công việc. Ví dụ: bạn có thể gửi sự kiện tạo người dùng mới từ OneLogin đến EventBridge rồi định tuyến chúng đến một hàm Lambda để cung cấp tài nguyên kỹ thuật cho kỹ sư mới được tuyển dụng.

Cập nhật dữ liệu khách hàng

Bạn có thể sử dụng các thay đổi về dữ liệu khách hàng trên hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) của bạn để kích hoạt luồng công việc trên các hệ thống khác. Ví dụ: bạn có thể gửi sự kiện đến EventBridge khi trạng thái của cơ hội SugarCRM thay đổi thành “Closed Won” (Đóng vì đã giành được) và kích hoạt một luồng công việc để cung cấp hồ sơ tính phí trên một hệ thống kế toán.

Tài nguyên

Tài liệu
Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Amazon EventBridge trong tài liệu.  
 
Amazon EventBridge – Tích hợp AWS theo sự kiện cho các ứng dụng SaaS của bạn
Jeff Barr, ngày 11 tháng 7 năm 2019
 
Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Xem các tính năng sản phẩm

Tìm hiểu thêm về tính năng của Amazon EventBridge.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bắt đầu dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu dựng với Amazon EventBridge trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Tìm hiểu thêm trong tài liệu

Hiểu kỹ hơn về EventBridge trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Tìm hiểu thêm