Giá AWS Lambda

Chi phí thời lượng sử dụng phụ thuộc vào dung lượng bộ nhớ bạn phân bổ cho hàm của mình. Bạn có thể phân bổ dung lượng bộ nhớ bất kỳ cho hàm của mình trong khoảng từ 128 MB đến 10.240 MB với gia số 1 MB. Bảng sau nêu một vài ví dụ về giá mỗi 1 miligiây (ms) tương ứng với các kích thước bộ nhớ khác nhau.

 • Giá x86
 • Giá Arm
 • Giá x86
 • Giá Arm

Định giá mức dung lượng lưu trữ tạm thời Lambda

Giá dung lượng lưu trữ tạm thời phụ thuộc vào mức dung lượng lưu trữ tạm thời bạn phân bổ cho hàm của mình và thời gian thực thi hàm, được đo bằng mili giây. Bạn có thể phân bổ thêm dung lượng lưu trữ bất kỳ cho hàm của mình trong khoảng từ 512 MB đến 10.240 MB với gia số 1 MB. Bạn có thể cấu hình dung lượng lưu trữ tạm thời cho các hàm chạy trên cả kiến trúc x86 và Arm. 512 MB dung lượng lưu trữ tạm thời sẽ được cung cấp cho mỗi hàm Lambda mà không mất thêm phí. Bạn chỉ phải trả phí cho dung lượng lưu trữ tạm thời bổ sung mà bạn cấu hình.

Tất cả các ví dụ dưới đây đều dựa trên giá tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia).

Định giá Tính đồng thời được cung cấp

Kích hoạt Tính đồng thời được cung cấp cho các hàm Lambda của bạn để kiểm soát tốt hơn hiệu suất của ứng dụng phi máy chủ. Khi được kích hoạt, Tính đồng thời được cung cấp sẽ đảm bảo tính sẵn sàng cực cao và duy trì khởi tạo nhằm đáp ứng trong vài mili giây cho các hàm của bạn. Bạn trả tiền cho dung lượng xử lý đồng thời được bạn cấu hình và cho khoảng thời gian bạn cấu hình nó. Khi bật và thực thi Tính đồng thời được cung cấp cho hàm của bạn, bạn cũng sẽ trả tiền cho Yêu cầu và Thời lượng dựa trên các mức giá dưới đây. Nếu bạn xử lý hàm đồng thời vượt quá mức được cấu hình, bạn sẽ bị tính phí cho phần thực thi hàm phụ trội với mức giá được quy định trong phần Định giá AWS Lambda ở trên. Bạn có thể bật Tính đồng thời được cung cấp cho các hàm chạy trên cả kiến trúc x86 và Arm. Để tìm hiểu thêm về Tính đồng thời được cung cấp, hãy đọc tài liệu.

Tính đồng thời được cung cấp được tính từ thời điểm bạn bật tính năng này cho hàm của mình đến khi tắt đi; thời lượng được làm tròn đến năm phút gần nhất. Mức giá tùy thuộc vào dung lượng bộ nhớ bạn phân bổ cho hàm và dung lượng xử lý đồng thời mà bạn định cấu hình trên đó. Thời lượng được tính từ thời điểm mã của bạn bắt đầu thực thi cho tới khi trả về hoặc chấm dứt; thời lượng được làm tròn đến 1 ms** gần nhất. Mức giá phụ thuộc vào dung lượng bộ nhớ bạn phân bổ cho hàm của mình.

** Phí thời lượng áp dụng cho mã chạy trong trình xử lý hàm cũng như mã khởi tạo được khai báo bên ngoài trình xử lý. Với các hàm Lambda có Các tiện ích mở rộng của AWS Lambda, thời lượng cũng bao gồm thời gian để mã trong tiện ích mở rộng đang chạy cuối cùng hoàn tất thực thi trong giai đoạn tắt. Đối với các hàm được cấu hình với Tính đồng thời được cung cấp, AWS Lambda sẽ định kỳ tái chế môi trường thực thi và chạy lại mã khởi tạo của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy xem tài liệu Mô hình lập trình Lambda.

Bậc miễn phí Lambda không áp dụng cho các hàm bật Tính đồng thời được cung cấp. Khi bạn bật Tính đồng thời được cung cấp cho hàm của bạn và bạn thực thi hàm đó, bạn sẽ bị tính phí cho Yêu cầu và Thời lượng dựa trên các mức giá dưới đây.

Tất cả các ví dụ dưới đây đều dựa trên giá tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia).

 • Ví dụ 1: Khởi chạy ứng dụng di động

  Hãy giả sử bạn là một nhà phát triển ứng dụng di động, bạn đang xây dựng một ứng dụng đặt đồ ăn. Khách hàng có thể dùng ứng dụng để đặt đồ ăn từ vị trí nhà hàng cụ thể, nhận cập nhật trạng thái đơn hàng và lấy đồ ăn khi đơn hàng hoàn thành. Vì bạn kỳ vọng nhu cầu ứng dụng có độ đa dạng cao, cả theo thời gian trong ngày và theo vị trí nhà hàng, bạn xây dựng backend di động của mình bằng cách sử dụng các dịch vụ phi máy chủ, bao gồm cả AWS Lambda.
  Hãy giả sử bạn là một nhà phát triển ứng dụng di động, bạn đang xây dựng một ứng dụng đặt đồ ăn. Khách hàng có thể dùng ứng dụng để đặt đồ ăn từ vị trí nhà hàng cụ thể, nhận cập nhật trạng thái đơn hàng và lấy đồ ăn khi đơn hàng hoàn thành. Vì bạn kỳ vọng nhu cầu ứng dụng có độ đa dạng cao, cả theo thời gian trong ngày và theo vị trí nhà hàng, bạn xây dựng backend di động của mình bằng cách sử dụng các dịch vụ phi máy chủ, bao gồm cả AWS Lambda.

  Nói một cách đơn giản, hãy giả sử ứng dụng của bạn xử lý ba triệu yêu cầu mỗi tháng. Thời lượg
  trung bình để thực thi hàm là 120 ms. Bạn đã cấu hình hàm của mình bằng 1536 MB bộ nhớ trên bộ xử lý dựa trên x86.

  Bạn đang khởi chạy phiên bản ứng dụng di động mới và đã dành nhiều công sức tiếp thị phiên bản này. Bạn kỳ vọng nhu cầu tăng đột biến trong ngày khởi chạy, từ buổi trưa đến 20:00. Bạn muốn ứng dụng di động của mình phản hồi ngay cả khi nhu cầu nhanh chóng tăng rồi giảm quy mô, vì vậy, bạn bật Tính đồng thời được cung cấp cho các hàm Lambda. Bạn đặt Tính đồng thời được cung cấp ở mức 100.

  Trong suốt tám giờ khởi chạy, hàm của bạn nhận 500.000 yêu cầu. Thời lượng
  trung bình để thực thi hàm trong thời gian bật Tính đồng thời được cung cấp là 100 ms. Trong suốt những ngày còn lại của tháng, ứng dụng của bạn nhận thêm 2,5 triệu yêu cầu, đồng thời hàm của bạn thực thi để phản hồi lại số yêu cầu đó mà không bật Tính đồng thời được cung cấp.

  Mức phí của bạn được tính như sau:

  Phí Tính đồng thời được cung cấp:
  Giá Tính đồng thời được cung cấp là 0,0000041667 USD mỗi GB-giây
  Tổng thời gian bật Tính đồng thời được cung cấp (giây): 8 giờ * 3.600 giây = 28.800 giây
  Tổng mức xử lý đồng thời được cấu hình (GB): 100 * 1536 MB/1024 MB = 150 GB
  Tổng lượng Tính đồng thời được cung cấp (GB-giây): 150 GB * 28.800 giây =4.320.000 GB-giây
  Phí Tính đồng thời được cung cấp: 4,32 triệu GB-giây * 0,0000041667 USD = 18 USD

  Phí yêu cầu:
  Giá yêu cầu hàng tháng là 0,20 USD cho mỗi 1 triệu yêu cầu và bậc miễn phí áp dụng cho 1 triệu yêu cầu mỗi tháng.
  Tổng yêu cầu – Yêu cầu bậc miễn phí = Yêu cầu phải thanh toán hàng tháng
  3.000.000 yêu cầu – 1 triệu yêu cầu bậc miễn phí = 2.000.000 yêu cầu phải thanh toán hàng tháng
  Phí yêu cầu hàng tháng = 2 * 0,20 USD = 0,40 USD

  Phí điện toán trong thời gian bật Tính đồng thời được cung cấp:
  Giá điện toán là 0,0000097222 USD mỗi GB-giây
  Tổng thời lượng điện toán (giây) = 500.000 * 100 ms = 50.000 giây
  Tổng điện toán (GB-giây) = 50.000 giây * 1536 MB/1024 MB = 75.000 GB-giây.
  Tổng phí điện toán = 75.000 GB-giây * 0,0000097222 USD = 0,73 USD

  Phí điện toán trong thời gian tắt Tính đồng thời được cung cấp:
  Giá điện toán hàng tháng là 0,0000166667 USD mỗi GB-giây, đồng thời bậc miễn phí cung cấp 400.000 GB-giây.
  Tổng điện toán (giây) = 2,5 triệu * 120 ms = 300.000 giây
  Tổng điện toán (GB-giây) = 300.000 * 1536 MB/1024 MB = 450.000 GB-giây
  Tổng điện toán – Điện toán bậc miễn phí = Số GB-giây điện toán phải thanh toán hàng tháng
  450.000 GB-giây – 400.000 GB-giây bậc miễn phí = 50.000 GB-giây
  Phí điện toán hàng tháng = 50.000 * 0,0000166667 USD = 0,83 USD

  Tổng phí hàng tháng:
  Tổng phí = Phí Tính đồng thời được cung cấp + Phí yêu cầu + Phí điện toán trong thời gian bật Tính đồng thời được cung cấp + Phí điện toán trong thời gian tắt Tính đồng thời được cung cấp
  Tổng phí = 18 USD + 0,40 USD + 0,73 USD + 0,83 USD = 19,96 USD

 • Ví dụ 2: Định tuyến khách hàng đến nội dung giải pháp hỗ trợ liên quan nhất trong ngày Cyber Monday

  Hãy giả sử bạn là một nhà bán lẻ chạy một đợt giảm giá lớn trong ngày Cyber Monday, đây là một ngày lễ thương mại điện tử diễn ra vào Thứ Hai sau Lễ Tạ ơn ở Hoa Kỳ. Khách hàng của bạn có thể trò chuyện trực tiếp với bộ phận hỗ trợ khách hàng thông qua ứng dụng di động mà bạn cung cấp. Bạn quyết định triển khai một mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).
  Hãy giả sử bạn là một nhà bán lẻ chạy một đợt giảm giá lớn trong ngày Cyber Monday, đây là một ngày lễ thương mại điện tử diễn ra vào Thứ Hai sau Lễ Tạ ơn ở Hoa Kỳ. Khách hàng của bạn có thể trò chuyện trực tiếp với bộ phận hỗ trợ khách hàng thông qua ứng dụng di động mà bạn cung cấp. Bạn quyết định triển khai một mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).

  Trong trường hợp này, bạn đang sử dụng mô hình Biểu diễn thể hiện mã hóa hai chiều từ transformer (BERT) trong AWS Lambda. Mô hình này giúp bạn phân tích cú pháp, phân tích và hiểu các tương tác của dịch vụ khách hàng thông qua ứng dụng di động để hiển thị nội dung hỗ trợ có liên quan hoặc định tuyến khách hàng đến tổng đài viên dịch vụ khách hàng thích hợp. Số truy vấn hỗ trợ khách hàng mà bạn tiếp nhận trong đợt giảm giá này lớn hơn nhiều so với ngày thường, vì vậy, bạn quyết định bật Tính đồng thời được cung cấp cho các hàm Lambda để ứng dụng của bạn nhanh chóng phản hồi ngay cả khi gặp tình trạng lưu lượng tăng đột biến.

  Hãy giả sử các hàm của bạn nhận hai triệu yêu cầu trong suốt 24 giờ của sự kiện giảm giá, đồng thời trong khoảng thời gian đó có bật Tính đồng thời được cung cấp. Thời lượng trung bình để thực thi hàm là 280 ms. Bạn cấu hình hàm của mình bằng 4.096 MB bộ nhớ trên bộ xử lý dựa trên x86, đồng thời đặt Tính đồng thời được cung cấp ở mức bảy.

  Mức phí của bạn được tính như sau:

  Phí Tính đồng thời được cung cấp:
  Giá Tính đồng thời được cung cấp là 0,0000041667 USD mỗi GB-giây.
  Tổng thời gian bật Tính đồng thời được cung cấp (giây) = 24 giờ * 3.600 giây = 86.400 giây
  Tổng mức xử lý đồng thời được cấu hình (GB): 7 * 4096 MB/1024 MB = 28 GB
  Tổng dung lượng Tính đồng thời được cung cấp (GB-giây) = 28 GB * 86.400 giây = 2.419.200 GB-giây
  Phí Tính đồng thời được cung cấp = 2.419.200 GB-giây * 0,0000041667 USD = 10,08 USD

  Phí điện toán trong thời gian bật Tính đồng thời được cung cấp:
  Giá điện toán là 0,0000097222 USD mỗi GB-giây.
  Tổng thời lượng điện toán (giây) = 2.000.000 * 280 ms = 560.000 giây
  Tổng điện toán (GB-giây) = 560.000 giây * 4096 MB/1024 MB = 2.240.000 GB-giây.
  Tổng phí điện toán = 2.240.000 GB-giây * 0,0000097222 USD = 21,78 USD

  Phí yêu cầu hàng tháng:
  Giá yêu cầu hàng tháng là 0,20 USD mỗi 1 triệu yêu cầu
  Phí yêu cầu hàng tháng = 2 triệu * 0,2 USD/một triệu = 0,40 USD

  Tổng phí hàng tháng:
  Tổng phí = Phí Tính đồng thời được cung cấp + Phí điện toán trong thời gian bật Tính đồng thời được cung cấp + Phí yêu cầu = 10,08 USD + 21,78 USD + 0,40 USD = 32,26 USD

Truyền dữ liệu & các phí khác

Truyền dữ liệu
Hoạt động truyền dữ liệu “vào” và “ra” khỏi các hàm AWS Lambda của bạn, từ bên ngoài khu vực hàm được thực thi, sẽ bị tính theo mức giá truyền dữ liệu Amazon EC2 như được liệt kê trong phần "Truyền dữ liệu".

Hoạt động truyền dữ liệu bằng Hàm AWS Lambda được miễn phí trong cùng Khu vực AWS giữa các dịch vụ sau đây: Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon Glacier, Amazon DynamoDB, Amazon Simple Email Service (SES), Amazon Simple Queue Service (SQS), Amazon Kinesis, Amazon Elastic Container Registry (ECR), Amazon Simple Notification Service (SNS), Amazon Elastic File System (EFS) và Amazon SimpleDB.

Việc sử dụng Amazon Virtual Private Cloud (VPC) hoặc kết nối ngang hàng VPC với các hàm AWS Lambda sẽ phải chịu phí bổ sung như được giải thích trên trang định giá theo nhu cầu của Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). Một kết nối VPC ngang hàng là kết nối mạng giữa hai VPC, cho phép bạn định tuyến lưu lượng giữa hai kết nối này bằng cách sử dụng các địa chỉ IPv4 riêng tư hoặc địa chỉ IPv6

Phụ phí
Bạn có thể phải trả thêm phụ phí nếu hàm Lambda của bạn sử dụng các dịch vụ AWS khác hoặc truyền dữ liệu. Ví dụ: nếu hàm Lambda của bạn đọc và ghi dữ liệu từ Amazon S3 hoặc gửi tới Amazon S3, bạn sẽ được tính phí cho yêu cầu đọc/ghi và dữ liệu lưu trên Amazon S3.

Để biết chi tiết về mức định giá dịch vụ AWS, hãy xem phần định giá ở các trang chi tiết về dịch vụ AWS liên quan.


Định giá Lambda@Edge

Hàm Lambda@Edge được đo theo hệ số 1ms

Ví dụ về Giá Lambda@Edge

 • Ví dụ 1

  Nếu hàm Lambda@Edge của bạn xử lý 10 triệu lần trong một tháng và mỗi lần chạy trong 10 miligiây, phí của bạn được tính như sau:
  Nếu hàm Lambda@Edge của bạn xử lý 10 triệu lần trong một tháng và mỗi lần chạy trong 10 miligiây, phí của bạn được tính như sau:

  Phí điện toán hàng tháng

  Chi phí điện toán mỗi tháng là 0,00000625125 USD mỗi 128MB-giây

  Tổng điện toán (giây) = 10 triệu * (0,01 giây) = 100.000 giây

  Phí điện toán hàng tháng = 100.000 * 0,00000625125 USD = 0,63 USD


  Phí yêu cầu hàng tháng

  Giá yêu cầu hàng tháng là 0,60 USD cho mỗi 1 triệu yêu cầu.

  Phí yêu cầu hàng tháng = 10 triệu * 0,6 USD/triệu = 6,00 USD
   

  Tổng phí hàng tháng

  Tổng phí = Phí điện toán + Phí yêu cầu = 0,63 USD + 6,00 USD = 6,63 USD mỗi tháng

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng