AWS Organizations

Quản lý tập trung môi trường của bạn khi bạn điều chỉnh quy mô tài nguyên AWS

Giới thiệu về AWS Organizations

Dịch vụ Tổ chức AWS quản lý dựa trên chính sách cho nhiều tài khoản AWS. Tìm hiểu cách dịch vụ Tổ chức giúp bạn dễ dàng quản lý chính sách đối với các nhóm tài khoản và tự động hóa quá trình tạo tài khoản.

Thiết lập môi trường AWS nhiều tài khoản sử dụng các phương pháp tốt nhất cho Tổ chức AWS

Cách hoạt động

Tổ chức AWS cho phép bạn tạo tài khoản AWS mới mà không phải trả thêm phí. Với các tài khoản trong tổ chức, bạn có thể dễ dàng phân bổ tài nguyên, nhóm các tài khoản và áp dụng các chính sách quản trị cho tài khoản hoặc nhóm.

Sơ đồ thể hiện cách Tổ chức AWS giúp tạo, nhóm và quản lý các tài khoản AWS.

Trường hợp sử dụng

Tạo và thêm tài khoản AWS vào các nhóm do người dùng xác định để áp dụng ngay chính sách bảo mật, triển khai cơ sở hạ tầng không cần tiếp xúc trực tiếp và kiểm tra.

Tìm hiểu thêm về quá trình tạo tài khoản trong tổ chức »

Tạo nhóm bảo mật và cung cấp cho người dùng quyền truy cập chỉ đọc vào tài nguyên của bạn để chủ động giám sát, xác định và giảm thiểu mối lo ngại về khả năng bảo mật.

Tìm hiểu thêm về quá trình phát hiện mối đe dọa thông minh »

Kích hoạt quyền truy cập đăng nhập đơn và áp dụng các chính sách kiểm soát dịch vụ để người dùng chỉ được phép thực hiện những hành động đáp ứng yêu cầu về bảo mật và tuân thủ của bạn.

Tìm hiểu thêm về chính sách kiểm soát dịch vụ »

Chia sẻ các tài nguyên trung tâm, ứng dụng phần mềm, thư mục và dịch vụ trong tổ chức của bạn dễ dàng hơn.

Tìm hiểu thêm về quá trình chia sẻ tài nguyên AWS »


Khám phá thêm về AWS