rule

Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu AWS cung cấp một danh sách toàn diện các báo cáo nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật của AWS, đề cập đến các chủ đề như kiến trúc, an ninh và kinh tế. Tác giả của những báo cáo nghiên cứu chuyên sâu này là Đội ngũ AWS, các nhà phân tích độc lập hoặc Cộng đồng AWS (Khách hàng hoặc Đối tác). Để đọc báo cáo của các nhà phân tích ngành, nhấp vào đây. Trang này sẽ được cập nhật thường xuyên với các báo cáo nghiên cứu chuyên sâu cũng như các báo cáo mới và cập nhật.


 • Tổng quan về Amazon Web Services (Tháng 4 năm 2017)    HTML | PDF
  • Tổng quan về tất cả các dịch vụ của AWS.
 • Tổng quan về dịch vụ lưu trữ của AWS (Tháng 12 năm 2016)    PDF
  • Tổng quan về các giải pháp lưu trữ của AWS.
 • Framework kiến trúc tối ưu của AWS (Tháng 6 năm 2018)    PDF
  • Tổng quan về Framework kiến trúc tối ưu để xác thực kiến trúc của bạn.
 • Tổng quan về AWS Cloud Adoption Framework (Tháng 2 năm 2017)    PDF
  • Framework giúp bạn áp dụng thành công AWS.
 • Phương pháp thực hành tốt nhất về bảo mật của AWS (Tháng 8 năm 2016)    PDF
  • Hướng dẫn chính thức về bảo mật khi sử dụng các dịch vụ của AWS.
 • Cơ chế hoạt động của giá AWS (Tháng 6 năm 2018)    PDF
  • Hướng dẫn sử dụng Công cụ tính phí hàng tháng đơn giản của AWS để ước tính chi phí sử dụng AWS hàng tháng.
 • Kiến trúc đám mây: Biện pháp thực hành tốt nhất về AWS (Tháng 10 năm 2018)    PDF
  • Hướng dẫn chỉ định cho kiến trúc sư thiết kế giải pháp với các dịch vụ của AWS.
 • Cơ chế tính giá của AWS (Tháng 6 năm 2018)    PDF
  • Hướng dẫn về việc sử dụng Công cụ tính phí hàng tháng đơn giản của AWS để ước tính chi phí sử dụng AWS hàng tháng.
 • Đặt nền móng: Thiết lập môi trường tối ưu hóa chi phí của bạn (Tháng 3 năm 2018)    HTML | PDF
  • Thảo luận các nội dung chủ đạo của tối ưu hóa chi phí và các cơ chế chính giúp đạt được điều này.
 • Quản lý chi phí trên Đám mây AWS (Tháng 3 năm 2018)    HTML | PDF
  • Cung cấp cái nhìn tổng quan về nhiều công cụ quản lý chi phí của AWS, cũng như những phương pháp thực hành tốt nhất về tổ chức để tạo lập tư duy chú trọng đến chi phí.
 • Phiên bản dự trữ Amazon EC2 và các mô hình dự trữ khác (Tháng 3 năm 2018)    HTML | PDF
  • Thảo luận về Phiên bản dự trữ Amazon EC2 và những mô hình dự trữ cho các dịch vụ khác của AWS.
 • Tận dụng Phiên bản Spot Amazon EC2 ở quy mô lớn (Tháng 3 năm 2018)    HTML | PDF
  • Cung cấp cái nhìn tổng quan về Phiên bản Spot Amazon EC2, cũng như những phương pháp thực hành tốt nhất để sử dụng hiệu quả các phiên bản này.
 • Tạo lập văn hóa minh bạch và có trách nhiệm về chi phí (Tháng 3 năm 2018)    HTML | PDF
  • Thảo luận về các công cụ, phương pháp thực hành tốt nhất và các gợi ý mà tổ chức của bạn có thể sử dụng để xây dựng văn hóa minh bạch về chi phí và tận dụng tối đa các lợi ích của đám mây.
 • Tự động hóa sự linh động (Tháng 3 năm 2018)    HTML | PDF
  • Thảo luận về phương thức tự động hóa sự linh động để tận dụng tối đa những giá trị mà các tài nguyên AWS mang lại cũng như tối ưu hóa chi phí.
 • Xác định kích thước phù hợp: Cung cấp các phiên bản phù hợp với khối lượng công việc (Tháng 3 năm 2018)    HTML | PDF
  • Thảo luận về phương thức cung cấp phiên bản để phù hợp với hiệu quả khối lượng công việc và những yêu cầu về dung lượng nhằm tối ưu hóa chi phí.
 • Tối ưu hóa lưu trữ với AWS (Tháng 3 năm 2018)    HTML | PDF
  • Thảo luận về cách chọn và tối ưu hóa các dịch vụ lưu trữ của AWS để đáp ứng các nhu cầu về lưu trữ dữ liệu và giúp tiết kiệm chi phí.
 • 10 điểm cần lưu ý trong hoạt động thu mua đám mây (Tháng 3 năm 2017)    PDF
  • Danh sách 10 điểm cần lưu ý trong hoạt động thu mua đám mây đối với khu vực công.
 • Tối đa hóa giá trị với AWS (Tháng 2 năm 2017)    PDF
  • Đạt được những lợi ích về tổng chi phí vận hành nhờ sử dụng điện toán đám mây
 • Framework kiến trúc tối ưu của AWS – Nội dung chủ đạo về tối ưu hóa chi phí (Tháng 7 năm 2018)    PDF
  • Chi tiết về hoạt động xác nhận khía cạnh chi phí/giá trị trong kiến trúc của bạn.
 • Tổng chi phí (không) sở hữu một dịch vụ đám mây cơ sở dữ liệu NoSQL (Tháng 3 năm 2012)    PDF
  • Tính tổng chi phí và giá trị của một môi trường cơ sở dữ liệu NoSQL.
 • Framework kiến trúc tối ưu của AWS – Nội dung chủ đạo về bảo mật (Tháng 11 năm 2018)    PDF
  • Chi tiết về hoạt động xác thực các khía cạnh bảo mật trong kiến trúc của bạn.
 • Kiến trúc về bảo mật và tuân thủ dữ liệu gen của AWS (Tháng 12 năm 2014)    PDF
 • Giới thiệu về hoạt động kiểm tra việc sử dụng AWS (Tháng 10 năm 2015)    PDF
  • Danh sách kiểm tra trong hoạt động kiểm tra công tác bảo mật
 • Tự động hóa công tác quản trị trên AWS (Tháng 8 năm 2015)    PDF
 • Những giải đáp của AWS cho những chất vấn chính về hoạt động tuân thủ (Tháng 1 năm 2017)    PDF
 • Phương pháp thực hành tốt nhất của AWS cho khả năng chống lại DDoS (Tháng 6 năm 2018)   PDF  
 • Chứng chỉ, chương trình, báo cáo và chứng nhận từ bên thứ ba của AWS (Tháng 3 năm 2017)    PDF
 • Phương pháp thực hành tốt nhất cho các dịch vụ quản trị chính của AWS (Tháng 4 năm 2017)    PDF
 • Rủi ro và tuân thủ trong AWS (Tháng 5 năm 2017)    PDF  
 • Tổng quan về rủi ro và tuân thủ trong AWS (Tháng 1 năm 2017)    PDF
 • Phương pháp thực hành tốt nhất về bảo mật của AWS (Tháng 8 năm 2016)    PDF  
 • Danh sách kiểm tra bảo mật của AWS    PDF
 • AWS: Tổng quan về các quy trình bảo mật (Tháng 5 năm 2017)    PDF  
 • Khảo sát sáng kiến đáng giá sự đồng thuận của CSA (Tháng 5 năm 2017)    PDF
 • Giới thiệu về bảo mật của AWS (Tháng 7 năm 2015)    PDF  
 • Giới thiệu các quy trình bảo mật của AWS (Tháng 6 năm 2016)    PDF
 • Framework an ninh mạng NIST (CSF) (Tháng 5 năm 2017)    PDF
 • Tổng quan về bảo mật của AWS – Các dịch vụ phân tích, di động và ứng dụng (Tháng 6 năm 2016)    PDF
 • Tổng quan về bảo mật của AWS – Dịch vụ ứng dụng (Tháng 6 năm 2016)    PDF
 • Tổng quan về bảo mật của AWS – Dịch vụ điện toán (Tháng 6 năm 2016)    PDF
 • Tổng quan về bảo mật của AWS – Dịch vụ cơ sở dữ liệu (Tháng 6 năm 2016)    PDF
 • Tổng quan về bảo mật của AWS – Dịch vụ mạng (Tháng 8 năm 2016)    PDF
 • Tổng quan về bảo mật của AWS – Dịch vụ lưu trữ (Tháng 6 năm 2016)    PDF
 • Bảo mật quá trình phân phối nội dung với CloudFront (Tháng 11 năm 2016)    PDF
 • Mã hóa dữ liệu đã lưu trữ (Tháng 11 năm 2014)    PDF  
 • Bảo mật ở quy mô lớn: Quản trị trong AWS (Tháng 10 năm 2015)    PDF
 • Bảo mật ở quy mô lớn: Đăng nhập vào AWS (Tháng 10 năm 2015)    PDF
 • Quản trị AWS quy mô lớn (July 2018) PDF
 • Kiến trúc về bảo mật và tuân thủ HIPAA trên AWS (Tháng 11 năm 2017)    PDF  
 • Tuân thủ dịch vụ về thông tin tội phạm tư pháp trên AWS (Tháng 3 năm 2017)    PDF
 • Triển khai áp dụng các hoạt động tuân thủ DoD trên Đám mây AWS (Tháng 4 năm 2015)    PDF
 • Tìm hiểu về bảo mật điện toán đám mây của ASD cho người dùng trong bối cảnh AWS (Tháng 6 năm 2017)    PDF
 • Sử dụng AWS trong bối cảnh các nguyên tắc bảo mật đám mây của NCSC tại Vương quốc Anh (Tháng 10 năm 2016)    PDF
 • Sử dụng AWS trong bối cảnh quy trình IG SoC y tế tại Vương quốc Anh (Tháng 5 năm 2016)    PDF
 • Phản hồi của AWS tới Tiểu ban công nghệ thông tin và liên lạc thuộc CACP  (Tháng 5 năm 2017)    PDF
 • Hướng dẫn cho người dùng AWS về quy định và quy tắc của các dịch vụ tài chính tại Hong Kong – Cục quản lý bảo hiểm (Tháng 10 năm 2017)    PDF
 • Hướng dẫn cho người dùng AWS về quy định và quy tắc của các dịch vụ tài chính tại Hong Kong – Cục quản lý tiền tệ (Tháng 11 năm 2017)    PDF
 • Hướng dẫn cho người dùng AWS về quy định và quy tắc của các dịch vụ tài chính tại Singapore (Tháng 7 năm 2017)    PDF
 • Những lưu ý khi sử dụng các sản phẩm của AWS trong hệ thống GxP (Tháng 1 năm 2016)   PDF
 • Hướng dẫn hoạt động thanh tra của Hội đồng kiểm tra các tổ chức tài chính liên bang (FFIEC) (Tháng 10 năm 2015)    PDF
 • Hướng dẫn về mức độ sẵn sàng của kết nối Internet được tin cậy (TIC) trên AWS (Tháng 2 năm 2016)    PDF
 • Giới thiệu về bảo mật theo thiết kế của AWS (Tháng 11 năm 2015)    PDF
 • Những lưu ý về tính toàn vẹn và tuân thủ hệ thống quy định cho Đám mây AWS (Tháng 11 năm 2017)    PDF
 • Hoa Kỳ Hướng dẫn thanh tra các đề xuất an ninh mạng của Cơ quan điều tra và giám sát mức độ tuân thủ (OCIE), Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) (Tháng 10 năm 2015)    PDF
 • Những lưu ý khi sử dụng AWS trong bối cảnh bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư phổ biến (Tháng 5 năm 2018)    PDF
 • Những lưu ý khi sử dụng AWS trong bối cảnh quyền riêng tư tại Úc (Tháng 5 năm 2018)    PDF
 • Những lưu ý khi sử dụng AWS trong bối cảnh quyền riêng tư tại Hong Kong (Tháng 5 năm 2018)    PDF
 • Những lưu ý khi sử dụng AWS trong bối cảnh quyền riêng tư tại Malaysia (Tháng 5 năm 2018)    PDF
 • Những lưu ý khi sử dụng AWS trong bối cảnh quyền riêng tư tại Nhật Bản (Tháng 5 năm 2018)    PDF
 • Những lưu ý khi sử dụng AWS trong bối cảnh quyền riêng tư tại New Zealand (Tháng 5 năm 2018)    PDF
 • Những lưu ý khi sử dụng AWS trong bối cảnh quyền riêng tư tại Singapore (Tháng 5 năm 2018)    PDF
 • Những lưu ý khi sử dụng AWS trong bối cảnh quyền riêng tư tại Philippines (Tháng 5 năm 2018)    PDF

 • Framework kiến trúc tối ưu của AWS (Tháng 6 năm 2018)    PDF
  • Tổng quan về Framework kiến trúc tối ưu để xác thực kiến trúc của bạn.
 • Framework kiến trúc tối ưu của AWS – Nội dung chủ đạo về tối ưu hóa chi phí (Tháng 7 năm 2018)    PDF
  • Chi tiết về hoạt động xác nhận khía cạnh chi phí/giá trị trong kiến trúc của bạn.
 • Framework kiến trúc tối ưu của AWS – Nội dung chủ đạo về sự xuất sắc trong vận hành (Tháng 7 năm 2018)    PDF
  • Chi tiết về hoạt động xác thực các khía cạnh vận hành trong kiến trúc của bạn.
 • Framework kiến trúc tối ưu của AWS – Nội dung chủ đạo về hiệu quả trong hoạt động (Tháng 7 năm 2018)    PDF
  • Chi tiết về hoạt động xác thực các khía cạnh hiệu suất trong kiến trúc của bạn.
 • Framework kiến trúc tối ưu của AWS – Nội dung chủ đạo về mức độ tin cậy (Tháng 9 năm 2018)    PDF
  • Chi tiết về hoạt động xác thực các khía cạnh mức độ tin cậy trong kiến trúc của bạn.
 • Framework kiến trúc tối ưu của AWS – Nội dung chủ đạo về bảo mật (Tháng 7 năm 2018)    PDF
  • Chi tiết về hoạt động xác thực các khía cạnh bảo mật trong kiến trúc của bạn.
 • Framework kiến trúc tối ưu của AWS – Lăng kính HPC (Tháng 11 năm 2017)    PDF
  • Chi tiết để đảm bảo khối lượng công việc HPC được thiết kế dựa trên phương pháp thực hành tốt nhất.
 • Framework kiến trúc tối ưu của AWS – Lăng kính ứng dụng serverless (Tháng 11 năm 2017)    PDF
  • Chi tiết để đảm bảo các ứng dụng serverless được thiết kế dựa trên phương pháp thực hành tốt nhất.
 • Tổng quan về AWS Cloud Adoption Framework (Tháng 2 năm 2017)    PDF
  • Framework giúp khách hàng áp dụng thành công AWS.
 • AWS Cloud Adoption Framework: Góc nhìn về bảo mật (Tháng 6 năm 2016)    PDF
  • Chuẩn bị đội ngũ bảo mật để áp dụng đám mây AWS.
 • Vận hành vi dịch vụ container hóa trên AWS (Tháng 11 năm 2017)    PDF
  • Hướng dẫn về quản lý vòng đời ứng dụng, bảo mật và mẫu thiết kế phần mềm kiến trúc cho các ứng dụng dựa trên bộ chứa trên AWS.
 • Vi dịch vụ trên AWS (Tháng 9 năm 2017)  HTML | PDF
  • Sử dụng AWS để tạo điều kiện cho tổ chức của bạn vận hành các vi dịch vụ trên quy mô lớn.
 • Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (Tháng 7 năm 2017)    PDF
  • Tận dụng khả năng của AWS bằng cách dùng cơ sở hạ tầng như mã để hỗ trợ các sáng kiến DevOps.
 • Thực hành tích hợp liên tục và chuyển giao liên tục trên AWS (Tháng 6 năm 2017)    PDF
  • Tìm hiểu về các tính năng và lợi ích của việc sử dụng tích hợp liên tục/chuyển giao liên tục (CI/CD) và bộ công cụ AWS trong môi trường phát triển phần mềm của bạn.
 • Jenkins trên AWS (Tháng 5 năm 2017)    HTML | PDF
  • Hai phương pháp cụ thể để triển khai máy chủ tự động mã nguồn mở Jenkins trên AWS.
 • Nhập Windows Server vào Amazon EC2 bằng PowerShell (Tháng 2 năm 2017)    PDF
  • Tìm hiểu cách sử dụng AWS VM Import/Export để nhập các ảnh Windows Server tùy chỉnh vào Amazon EC2.
 • Triển khai Xanh dương/Xanh lá trên AWS (Tháng 8 năm 2016)    PDF
  • Tổng quan, kỹ thuật và phương pháp thực hành tốt nhất trong áp dụng chiến lược triển khai song song.
 • Giới thiệu về DevOps trên AWS (Tháng 12 năm 2014)    PDF
  • Hướng dẫn cơ bản về sử dụng phương pháp DevOps với AWS.
 • Phát triển và kiểm thử trên AWS (Tháng 11 năm 2012)    PDF
  • Môi trường kiểm thử vòng đời phát triển sản phẩm sử dụng các dịch vụ của AWS.  
 • Quản lý sự kiện ITIL trên Đám mây: Phụ lục của AWS Cloud Adoption Framework (Tháng 1 năm 2017)    PDF
  • Phương pháp thực hành tốt nhất cho việc sử dụng AWS trong quản lý sự kiện ITIL trên đám mây lai.
 • Quản lý tài sản và cấu hình ITIL trên Đám mây (Tháng 1 năm 2017)    PDF
  • Phương pháp quản lý tài sản và cấu hình ITIL khi sử dụng AWS.
 • Danh sách các công việc vận hành cho AWS (Tháng 6 năm 2013)    PDF
  • Danh sách công việc cho các hoạt động vận hành cơ bản và vận hành doanh nghiệp cũng như kiểm tra bảo mật.
 • Kiến trúc serverless với AWS Lambda (Tháng 11 năm 2017)    PDF
  • Đề xuất và phương pháp thực hành tốt nhất để xây dựng các ứng dụng serverless trên AWS.
 • Tối ưu hóa kinh tế học doanh nghiệp với kiến trúc serverless (Tháng 10 năm 2017)    PDF
  • Sử dụng kiến trúc serverless để thiết kế các hệ thống hoạt động dựa trên sự kiện và nhanh chóng phân phối các vi dịch vụ dành cho đám mây với mức phí thấp hơn nhiều so với chi phí thông thường.
 • Kiến trúc đa lớp serverless của AWS: Sử dụng Amazon API Gateway và AWS Lambda (Tháng 11 năm 2015)    PDF
  • Thiết kế các mẫu cho giải pháp serverless.
 • Các phương pháp thực hành hay nhất và kiến trúc truyền trực tiếp serverless(Tháng 6 năm 2018)    PDF
  • Khám phá ba mẫu xử lý truyền trực tiếp bằng phương pháp serverless.
 • Thay thế băng từ bằng đám mây trong luồng công việc sao lưu (Tháng 6 năm 2017)    PDF
  • So sánh băng từ truyền thống với lưu trữ đám mây và ba kiến trúc tham khảo.
 • Các phương pháp sao lưu và phục hồi bằng AWS (Tháng 6 năm 2016)    PDF
  • Hướng dẫn tạo giải pháp sao lưu và phục hồi đáp ứng yêu cầu RTO và RPO của bạn.
 • Xây dựng các ứng dụng có dung sai cao trên AWS (Tháng 10 năm 2011)    PDF
  • Sử dụng các tính năng của dịch vụ AWS để tạo những giải pháp có dung sai cao.
 • Kiến trúc Lambda dành cho xử lý theo lô và theo luồng (Tháng 10 năm 2018)    PDF
  • Sử dụng AWS Spark Streaming và Spark SQL để triển khai mẫu thiết kế lambda.
 • Ohương pháp thực hành tốt nhất để triển khai Máy chủ Alteryx trên AWS (Tháng 8 năm 2018)    PDF
  • Tìm hiểu cách sử dụng Máy chủ Alteryx để cung cấp nền tảng có quy mô linh hoạt giúp tạo ra các thông tin chuyên sâu về phân tích và hỗ trợ chuyên gia phân tích cũng như người dùng doanh nghiệp trên khắp tổ chức của bạn.
 • Các giải pháp truyền phát dữ liệu trên AWS bằng Amazon Kinesis (Tháng 7 năm 2017)    PDF
  • Tìm hiểu về cách sử dụng Amazon Kinesis Streams, Amazon Kinesis Firehose và Amazon Kinesis Analytics để triển khai các ứng dụng thời gian thực và tìm hiểu về các mẫu thiết kế phổ biến sử dụng những dịch vụ này.
 • Sử dụng Amazon Elasticsearch Service để ghi nhật ký và giám sát (gần như) toàn bộ mọi hoạt động (Tháng 12 năm 2016)    PDF
  • Tìm hiểu cách triển khai phương pháp serverless bằng cách sử dụng Amazon Elasticsearch Service và Kibana.
 • Xây dựng các giải pháp phân tích dự đoán truyền thông và giải trí trên AWS (Tháng 12 năm 2016)    PDF
  • Mô tả cơ chế giúp các phân tích dự đoán phù hợp với luồng công việc truyền thông và giải trí trên đám mây.
 • Phát hiện bất thường rõ ràng dựa trên Random Cut Forest trên luồng (Báo cáo chuyên đề của Hội thảo quốc tế lần thứ 33 về Machine Learning; Tháng 8 năm 2016)    PDF
  • Sử dụng thuật toán Random Cut Forest trong phân tích Amazon Kinesis.
 • Tùy chọn phân tích dữ liệu lớn trên AWS (Tháng 11 năm 2018)    PDF
  • Tổng quan về tùy chọn dữ liệu lớn cho các kiến trúc sư, nhà khoa học dữ liệu và nhà phát triển.
 • Phương pháp thực hành tốt nhất để vận hành Oracle Siebel CRM trên AWS (Tháng 3 năm 2018)    PDF
  • Phương pháp thực hành tốt nhất và hướng dẫn kiến trúc nhằm tăng độ khả dụng, tính bảo mật, khả năng mở rộng, hiệu năng và phục hồi sau thảm họa để vận hành hệ thống Oracle Siebel CRM trên AWS.
 • Tận dụng các giải pháp lưu trữ của AWS Marketplace cho Microsoft SharePoint (Tháng 1 năm 2018)    HTML | PDF
  • Tìm hiểu cách triển khai và cấu hình của SoftNAS Cloud NAS cho Microsoft SharePoint.
 • WordPress: Phương pháp thực hành tốt nhất trên AWS (Tháng 2 năm 2018)    PDF
  • Hướng dẫn quản trị hệ thống để chạy WordPress trên AWS.
 • Hướng dẫn tổng quan về vận hành SAP HANA trên AWS (Tháng 12 năm 2017)    PDF
  • Phương pháp thực hành tốt nhất để triển khai, vận hành và quản lý hệ thống SAP HANA trên AWS.
 • Mức độ sẵn sàng cho sự kiện cơ sở hạ tầng (Tháng 7 năm 2017)    PDF 
  • Các hướng dẫn và phương pháp thực hành tốt nhất của AWS về thiết kế và cung cấp các ứng dụng dựa trên đám mây để xử lý các sự kiện mở rộng theo kế hoạch.
 • Tổng quan về Oracle E-Business Suite trên AWS (Tháng 5 năm 2017)    PDF
  • Lợi ích và tùy chọn để vận hành Oracle E-Business Suite trên AWS.
 • Kiến trúc SoftNAS trên AWS (Tháng 4 năm 2017)    PDF 
  • Những lưu ý về kiến trúc cho việc triển khai Đám mây SoftNAS trên AWS.
 • Chiến lược lưu trữ SaaS: Xây dựng mô hình lưu trữ nhiều đối tượng thuê trên AWS (Tháng 11 năm 2016)    PDF
  • Chiến lược chia nhỏ môi trường đa người dùng.
 • Các phương pháp thực hành tốt nhất để triển khai Amazon WorkSpaces (Tháng 7 năm 2016)    PDF
  • Các phương pháp thực hành tốt nhất để triển khai và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính ảo của bạn.
 • Vận hành Adobe Experience Manager trên AWS (Tháng 6 năm 2016)    PDF
  • Những lợi ích và phương pháp thực hành tốt nhất dành cho trưởng nhóm kỹ thuật sử dụng Adobe Experience Manager trên AWS.
 • Ước tính chi phí triển khai AWS cho Microsoft SharePoint Server (Tháng 3 năm 2016)    PDF
  • Sử dụng Công cụ tính phí hàng tháng đơn giản của AWS để ước tính chi phí cho giải pháp Microsoft SharePoint Server.
 • Hiện đại hóa các ứng dụng Microsoft của bạn trên AWS (Tháng 3 năm 2016)    PDF
  • Mô tả các lợi ích có được từ việc vận hành các ứng dụng của Microsoft trên AWS.
 • Giải pháp SaaS trên AWS: Kiến trúc cách ly người dùng (Tháng 1 năm 2016)    PDF
  • Mô hình triển khai SaaS sử dụng AWS và giải pháp Mạng lưới đối tác AWS.
 • Sử dụng Windows Storage Spaces và iSCSI trên Amazon EBS (Tháng 11 năm 2018)    PDF
  • Sử dụng Windows Storage Spaces và iSCSI trên Amazon EBS.
 • Docker trên AWS: Chạy các container trên Đám mây (Tháng 4 năm 2015)    PDF
  • Triển khai và quản lý các bộ chứa Docker ở quy mô lớn trên AWS.
 • Tối ưu hóa ASP.NET với AMP C++ trên GPU (Tháng 4 năm 2015)    PDF | Mã mẫu
  • Chạy các ứng dụng web MVC trên các GPU cho phép nhân ma trận.
 • Chọn hệ điều hành cho Khối lượng công việc Oracle trên Amazon EC2 (Tháng 12 năm 2014)    PDF
  • Tùy chọn hoạt động cho các giải pháp Oracle trên AWS.
 • Biện pháp thực hành tốt nhất về triển khai Microsoft SQL Server trên AWS  (Tháng 9 năm 2018)    PDF
  • Hướng dẫn và biện pháp thực hành tốt nhất về triển khai Microsoft SQL Server trên AWS.
 • Cung cấp Oracle Wallet và truy cập điểm cuối dựa trên SSL/TLS trên Amazon RDS cho Oracle (Tháng 2 năm 2018)    PDF
  • Cách mở rộng truy cập mạng ra bên ngoài trên phiên bản Amazon RDS cho cơ sở dữ liệu Oracle để kết nối bảo mật tới các điểm cuối dựa trên SSL/TLS từ xa.
 • Sách hướng dẫn di chuyển Oracle Database 11g/12c sang Amazon Aurora tương thích với PostgreSQL (9.6.x) (Tháng 1 năm 2018)    PDF
  • Hướng dẫn từng bước về di chuyển cơ sở dữ liệu Oracle sang Amazon Aurora tương thích với PostgreSQL.
 • Tối ưu hóa MySQL chạy trên Amazon EC2 bằng Amazon EBS (Tháng 9 năm 2017)    PDF
  • Mô tả các tính năng của ổ đĩa EBS, cũng như các tùy chọn triển khai và cấu hình dành cho MySQL trên Amazon EC2.
 • Chiến lược lưu bộ nhớ đệm cơ sở dữ liệu bằng Redis (Tháng 5 năm 2017)    PDF
  • Tổng quan các chiến lược lưu bộ nhớ đệm và các phương pháp triển khai giải quyết những hạn chế và thách thức liên quan tới cơ sở dữ liệu trên đĩa.
 • Chạy cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j trên AWS (Tháng 5 năm 2017)    PDF
  • Tổng quan về cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j NoSQL và những phương pháp thực hành tốt nhất để triển khai trên Đám mây AWS.
 • Cấu hình Amazon RDS thành cơ sở dữ liệu Oracle PeopleSoft (Tháng 4 năm 2017)    PDF
  • Các phương pháp thực hành tốt nhất để cấu hình Amazon RDS cho cơ sở dữ liệu Oracle thành một cơ sở dữ liệu backend cho Oracle PeopleSoft Enterprise.
 • Cài đặt JD Edwards EnterpriseOne trên Amazon RDS cho Oracle (Tháng 12 năm 2016)    PDF
  • Hướng dẫn từng bước triển khai JD Edwards EnterpriseOne bằng Amazon RDS cho Oracle.
 • Các phương pháp thực hành tốt nhất để chạy cơ sở dữ liệu Oracle trên AWS (Tháng 1 năm 2018)   HTML | PDF
  • Hướng dẫn và các phương pháp thực hành tốt nhất để chạy cơ sở dữ liệu Oracle trên AWS.
 • Triển khai Microsoft SQL Server trên AWS (Tháng 7 năm 2016)    PDF
  • Hướng dẫn chạy cơ sở dữ liệu SQL Server trên Amazon RDS hoặc Amazon EC2.
 • Chiến lược di chuyển cơ sở dữ liệu Oracle sang AWS (Tháng 8 năm 2018)    PDF
  • Hướng dẫn những phương pháp được khuyến nghị để di chuyển cơ sở dữ liệu Oracle sang AWS.
 • Kiến trúc cấp cao cho cơ sở dữ liệu Oracle trên Amazon EC2 (Tháng 4 năm 2016)   PDF
  • Phương pháp triển khai các giải pháp Oracle trên AWS.
 • Xác định nhu cầu IOPS cho cơ sở dữ liệu Oracle trên AWS (Tháng 4 năm 2016)    PDF
  • Hướng dẫn điều chỉnh kích cỡ khối lượng công việc của Oracle trên AWS.
 • Bắt đầu với Amazon Aurora (Tháng 4 năm 2016)    PDF
  • Tổng quan và hướng dẫn di chuyển cho Amazon Aurora tương thích với MySQL.
 • Kho dữ liệu trên AWS (Tháng 3 năm 2016)    PDF
  • Các mẫu thiết kế và dịch vụ AWS cho kho dữ liệu hiện đại và các giải pháp phân tích.
 • Apache Cassandra trên AWS: Hướng dẫn và các phương pháp thực hành tốt nhất (Tháng 1 năm 2016)    PDF
  • Phương pháp thực hành tốt nhất trong việc thiết kế và triển khai để chạy Apache Cassandra trên AWS.
 • Các phương pháp thực hành tốt nhất để di chuyển từ RDBMS sang Amazon DynamoDB (Tháng 3 năm 2015)   PDF
  • Xác định và di chuyển các cơ sở dữ liệu Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) sang DynamoDB.
 • Chuẩn bị các tài nguyên AWS và SLES để cài đặt SAP HANA (Tháng 3 năm 2015)    PDF
  • Các bước cài đặt hoặc mở rộng cơ sở dữ liệu SAP HANA trên AWS.
 • MarkLogic trên AWS (Tháng 12 năm 2014)    PDF
  • Hướng dẫn kỹ thuật để triển khai cơ sở dữ liệu MarkLogic NoSQL trên AWS.
 • So sánh công dụng Amazon DynamoDB và Apache HBase cho NoSQL (Tháng 11 năm 2018)    PDF
  • Đối chiếu trường hợp sử dụng dữ liệu của bạn với các tùy chọn hiện có.
 • Tổng chi phí (không) sở hữu một dịch vụ đám mây cơ sở dữ liệu NoSQL (Tháng 3 năm 2012)    PDF
  • Tính tổng chi phí và giá trị của một môi trường cơ sở dữ liệu NoSQL.
 • Vi dịch vụ trên AWS (Tháng 9 năm 2017)  HTML | PDF
  • Sử dụng AWS để tạo điều kiện cho tổ chức của bạn vận hành các vi dịch vụ trên quy mô lớn.
 • Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (Tháng 7 năm 2017)    PDF
  • Tận dụng khả năng của AWS bằng cách dùng cơ sở hạ tầng như mã để hỗ trợ các sáng kiến DevOps.
 • Thực hành tích hợp liên tục và chuyển giao liên tục trên AWS (Tháng 6 năm 2017)    PDF
  • Tìm hiểu về các tính năng và lợi ích của việc sử dụng tích hợp liên tục/chuyển giao liên tục (CI/CD) và bộ công cụ AWS trong môi trường phát triển phần mềm của bạn.
 • Jenkins trên AWS (Tháng 5 năm 2017)    HTML | PDF
  • Hai phương pháp cụ thể để triển khai máy chủ tự động mã nguồn mở Jenkins trên AWS.
 • Nhập Windows Server vào Amazon EC2 bằng PowerShell (Tháng 2 năm 2017)    PDF
  • Tìm hiểu cách sử dụng AWS VM Import/Export để nhập các ảnh Windows Server tùy chỉnh vào Amazon EC2.
 • Giới thiệu về DevOps trên AWS (Tháng 12 năm 2014)    PDF
  • Hướng dẫn cơ bản về sử dụng phương pháp DevOps với AWS.  
 • Thiết lập kiến trúc doanh nghiệp trên AWS (Tháng 3 năm 2018)    HTML | PDF
  • Các phương pháp thực hành tốt nhất và dịch vụ của AWS để hỗ trợ các hoạt động kiến trúc doanh nghiệp.
 • Giới thiệu về điện toán hiệu năng cao trên AWS (Tháng 8 năm 2015)    PDF
  • Tổng quan và các phương pháp thực hành tốt nhất để chạy các ứng dụng HPC (Điện toán hiệu năng cao) trên AWS.
 • Thiết kế các chủ đề MQTT cho AWS IoT Core (Tháng 10 năm 2018)    PDF
  • Biện pháp thực hành tốt nhất về xây dựng chủ đề MQTT trên AWS IoT Core và tận dụng các tính năng AWS IoT Core với MQTT, bao gồm AWS IoT Shadow, AWS IoT Rules Engine và AWS IoT Device Jobs.  
 • Các nguyên lý cơ bản của IoT (Tháng 7 năm 2017)    PDF
  • Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ AWS như một phần của chiến lược IoT.  
 • Quản lý đăng nhập người dùng cho các phiên bản Amazon EC2 Linux (Tháng 9 năm 2018)    PDF
  • Tự động hóa quá trình cấp và thu hồi quyền đăng nhập đối với người dùng trên nhiều phiên bản Amazon EC2 Linux.
 • Xây dựng một quy trình nhà máy AMI bảo mật và được chấp thuận bằng Amazon EC2 Systems Manager (SSM), AWS Marketplace và AWS Service Catalog (Tháng 11 năm 2017)    PDF
  • Phác thảo quy trình bằng những phương pháp thực hành tốt nhất để xây dựng và duy trì các AMI được chấp thuận thông qua Amazon EC2 Systems Manager và chuyển những AMI này tới các đội của bạn bằng AWS Service Catalog.
 • Chiến lược quản lý truy cập vào các tài nguyên AWS trên AWS Marketplace (Tháng 7 năm 2016)    PDF
  • Mô tả cách thức các ứng dụng AWS Marketplace có thể dùng AWS Identity and Access Management (IAM) để xác thực.
 • Sử dụng AWS Config để giám sát việc tuân thủ giấy phép trên các máy chủ chuyên dụng Amazon EC2 (Tháng 4 năm 2016)    PDF
  • Cấu hình AWS Config và AWS Config Rules để giám sát việc tuân thủ giấy phép.
 • Di chuyển sang Apache HBase trên Amazon S3 trên Amazon EMR (Tháng 10 năm 2018)    PDF
  • Tổng quan và hướng dẫn về di chuyển cụm máy chủ Apache HBase tại chỗ hoặc được hỗ trợ HDFS sang Apache HBase trên Amazon S3.  
 • Di chuyển khối lượng công việc cơ sở dữ liệu Oracle sang Oracle Linux trên AWS (Tháng 3 năm 2018)    PDF
  • Tổng quan về các lộ trình và phương pháp di chuyển hiện có giữa các hệ điều hành khác nhau tới Oracle Linux trên AWS.
 • Các phương pháp thực hành tốt nhất của AWS cho Oracle PeopleSoft (Tháng 12 năm 2017)    PDF
  • Tìm hiểu những phương pháp thực hành tốt nhất để di chuyển các ứng dụng Oracle PeopleSoft sang AWS và tìm hiểu cách tận dụng AWS cho tất cả các ứng dụng PeopleSoft.
 • Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu về di chuyển lên AWS (Tháng 3 năm 2018)    PDF
  • Tìm hiểu các cách thức và phương pháp thực hành tốt nhất để di chuyển các ứng dụng và tài sản CNTT của bạn sang AWS.
 • Mô hình độ chín chuyển đổi đám mây AWS (Tháng 9 năm 2017)    PDF
  • Ánh xạ độ chín của công nghệ, con người và quy trình của một tổ chức CNTT thông qua bốn giai đoạn của hành trình đám mây AWS.
 • Di chuyển cơ sở dữ liệu Microsoft Azure SQL sang Amazon Aurora (Tháng 8 năm 2017)    PDF
  • Di chuyển cơ sở dữ liệu Microsoft Azure SQL đa người dùng sang Amazon Aurora bằng SQL Server Integration Service và Amazon S3.
 • Di chuyển cơ sở dữ liệu MySQL trên Amazon RDS sang Amazon VPC bằng Amazon EC2 ClassicLink và Read Replica (Tháng 7 năm 2017)    PDF
  • Hướng dẫn chi tiết về việc di chuyển cơ sở dữ liệu MySQL trên Amazon RDS sang Amazon VPC.
 • Di chuyển tài nguyên AWS sang khu vực mới (Tháng 7 năm 2017)    PDF
  • Tùy chọn và phương pháp di chuyển dịch vụ sang khu vực AWS khác.
 • Sổ tay di chuyển Amazon Aurora (Tháng 5 năm 2017)    PDF
  • Các biện pháp thực hành tốt nhất cho việc lên kế hoạch, thực thi và khắc phục sự cố khi di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon Aurora.
 • Các phương pháp thực hành tốt nhất để di chuyển cơ sở dữ liệu MySQL sang Amazon Aurora (Tháng 10 năm 2016)   PDF
  • Sử dụng Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) để di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon Aurora.
 • Di chuyển các ứng dụng sang AWS: Hướng dẫn và các phương pháp thực hành tốt nhất (Tháng 12 năm 2016)    PDF
  • Hướng dẫn sử dụng AWS Schema Conversion Tool và AWS Database Migration Service để di chuyển cơ sở dữ liệu tại chỗ sang Amazon RDS.
 • Các phương pháp thực hành tốt nhất cho AWS Database Migration Service (Tháng 8 năm 2016)    PDF
  • Các phương pháp thực hành tốt nhất để sử dụng AWS Database Migration Service.
 • Di chuyển cơ sở dữ liệu của bạn sang Amazon Aurora (Tháng 6 năm 2016)    PDF
  • Di chuyển cơ sở dữ liệu tương thích MySQL của bạn sang Amazon Aurora thông qua Amazon RDS.
 • Tổng quan về các dịch vụ di chuyển dữ liệu tới đám mây AWS (Tháng 5 năm 2016)    PDF
  • Phương pháp, tùy chọn và chi phí cơ hội đối với các giải pháp di chuyển dữ liệu AWS.
 • Hướng dẫn thực tế để di chuyển đám mây: Di chuyển dịch vụ sang AWS (Tháng 12 năm 2015)    PDF
  • Các gợi ý và thủ thuật để di chuyển từ môi trường tại chỗ sang Đám mây AWS.
 • Hiệu năng ở quy mô lớn với Amazon ElastiCache (Tháng 5 năm 2015)    PDF
  • Lưu đệm trong bộ nhớ để có hiệu năng và giá trị ứng dụng cao hơn.
 • Tổng quan về các tùy chọn triển khai trên AWS (Tháng 3 năm 2015)    PDF
  • Các tùy chọn cung cấp cơ sở hạ tầng và triển khai ứng dụng lên AWS.
 • Di chuyển các ứng dụng hiện tại của bạn sang đám mây AWS (Tháng 10 năm 2010)    PDF
  • Phương pháp di chuyển đám mây theo giai đoạn với ba kịch bản mẫu.  
 • Bảo mật của các bản sao lưu AWS CloudHSM (Tháng 12 năm 2017)    PDF
  • Đem lại một góc nhìn chuyên sâu về hệ thống bảo mật cho bản sao lưu và chức năng phục hồi của AWS CloudHSM.
 • Sử dụng AWS WAF để khắc phục 10 lỗ hổng ứng dụng web hàng đầu của OWASP (Tháng 7 năm 2017)    PDF
  • Sử dụng AWS WAF để khắc phục các lỗ hổng ứng dụng đã được định nghĩa trong danh sách 10 loại khuyết điểm bảo mật ứng dụng phổ biến nhất của Open Web Application Security Project (OWASP).
 • Giải pháp đa tên miền trên AWS (Tháng 12 năm 2016)    PDF
  • Các phương pháp thực hành tốt nhất để triển khai giải pháp tên miền chéo bằng các dịch vụ AWS.
 • Xác thực một lần: Tích hợp với AWS, OpenLDAP và Shibboleth (Tháng 4 năm 2015)    PDF
  • Tích hợp IAM của AWS và LDAP cho giải pháp xác thực một lần.
 • Dùng Active Directory Federation Services (ADFS) của Windows để xác thực một lần tới EC2 (Tháng 3 năm 2010)    PDF
  • Xác thực một lần cho môi trường lai.
 • Lưu trữ ứng dụng web trên Đám mây AWS: Phương pháp thực hành tốt nhất (Tháng 9 năm 2017)    PDF
  • Tạo các giải pháp lưu trữ web khả dụng và linh hoạt bằng dịch vụ AWS.
 • Lưu trữ trang web tĩnh trên AWS: Hướng dẫn chỉ định (Tháng 5 năm 2017)    PDF
  • Hướng dẫn kiến trúc để phát triển, triển khai và quản lý các trang web tĩnh trên AWS.
 • Tổng chi phí (không) sở hữu các ứng dụng web trên đám mây (Tháng 8 năm 2012)    PDF
  • Tính tổng chi phí sử dụng các dịch vụ AWS.
 • Xây dựng nền tảng đấu giá thời gian thực trên AWS (Tháng 2 năm 2016)    PDF
  • Hướng dẫn thiết kế cho các giải pháp đấu giá thời gian thực cho ngành quảng cáo số.
 • Thiết lập môi trường đa người dùng (dùng cho nghiên cứu và huấn luyện trên lớp) (Tháng 10 năm 2013)    PDF
  • Các phương pháp khác nhau để thiết lập môi trường cách ly trong môi trường giáo dục.
 • Tối ưu hóa luồng công việc Tự động hóa thiết kế điện tử (EDA) trên AWS (Tháng 9 năm 2018)    PDF
  • Tổng quan về luồng công việc EDA và các thành phần kiến trúc cụ thể của AWS dùng để tối đa hóa luồng công việc EDA.
 • Hướng dẫn cho người dùng AWS về quy định và quy tắc của các dịch vụ tài chính tại Hong Kong (Tháng 10 năm 2017)    PDF
  • Hướng dẫn người dùng dành cho Người bảo hiểm được phép (AI) do Cục quản lý bảo hiểm (IA) Hong Kong cấp phép khi họ dùng các dịch vụ Đám mây AWS.
 • Điện toán lưới dịch vụ tài chính trên AWS (Tháng 1 năm 2016)   PDF
  • Các phương pháp thực hành tốt nhất khi dùng AWS cho điện toán lưới trong ngành tài chính.
 • Giới thiệu về mẫu trò chơi có thể mở rộng trên AWS (Tháng 9 năm 2017)  PDF
  • Tổng quan về các dịch vụ AWS dùng để xây dựng và đem lại các giải pháp dựa trên đám mây có thể mở rộng, ổn định, tiết kiệm chi phí cho các khối lượng công việc trò chơi phổ thông.
 • Tối ưu hóa hiệu năng máy chủ trò chơi nhiều người chơi trên AWS (Tháng 4 năm 2017)   PDF
  • Tìm hiểu cách tối ưu hóa máy chủ trò chơi nhiều người chơi Linux Amazon EC2 để đạt hiệu năng tốt nhất.
 • 5 cách nền tảng đám mây có thể giúp thúc đẩy phát triển kinh tế (Tháng 8 năm 2018)  PDF
  • Giới thiệu tổng quan về lợi ích cấp doanh nghiệp của nền tảng đám mây cũng như tác động thặng dư lên sự phát triển kinh tế.
 • Danh sách kiểm tra chuyển đổi số: Sử dụng công nghệ để phá bỏ rào cản đổi mới trong chính phủ (Tháng 12 năm 2017)    PDF
  • Cung cấp các hướng dẫn giúp chính phủ phá bỏ những rào cản đổi mới và đạt chuyển đổi số, giúp tiếp cận và phục vụ người dân.
 • Các thành phố có thể ngưng lãng phí tiền bạc, di chuyển nhanh hơn và đổi mới như thế nào (Tháng 1 năm 2016)    PDF
  • Hướng dẫn chiến lược cho các chính phủ khu vực và chính phủ địa phương đang muốn dùng dịch vụ AWS.
 • Xây dựng các giải pháp phân tích dự đoán truyền thông và giải trí trên AWS (Tháng 12 năm 2016)    PDF
  • Mô tả cơ chế giúp các phân tích dự đoán phù hợp với luồng công việc truyền thông và giải trí trên đám mây.
 • Nền tảng thương mại và quản lý khách hàng số Amdocs Optima trên Đám mây AWS (Tháng 2 năm 2018)    PDF
  • Kiến trúc tham khảo và các lợi ích của nền tảng Amdocs Optima trên Đám mây AWS.
 • Một nền tảng cho điện toán tại biên di động: Giải pháp kết hợp với HPE, Saguna và AWS (Tháng 2 năm 2018)    PDF
  • Tìm hiểu giá trị của một nền tảng điện toán dựa trên tiêu chuẩn tại biên mạng di động, với các trường hợp sử dụng và một kiến trúc tham khảo.
 • Tổng quan về giải pháp Samsung Push to Talk (PTT) trên AWS (Tháng 10 năm 2017)    PDF
  • Cung cấp kiến trúc tổng quan để chạy bộ giải pháp Samsung Push to Talk (PTT) trên AWS.  
 • Giải pháp quản lý rủi ro WeDo Telecom RAID trên Đám mây AWS (Tháng 7 năm 2018)    PDF
  • Trường hợp sử dụng, Kiến trúc tham chiếu và lợi ích của các giải pháp bảo đảm doanh thu và quản lý chống lừa đảo của Telecom trên Đám mây AWS. 
 • Giao tiếp thời gian thực trên AWS (Tháng 10 năm 2018)    PDF
  • Biện pháp thực hành tốt nhất để thiết kế khối lượng công việc giao tiếp thời gian thực (RTC) trên AWS. 
 • Làm rõ số vCPU cần để đạt được hiệu quả tối ưu của khối lượng công việc (Tháng 9 năm 2018)    PDF
  • Phương pháp khoa học và các ví dụ cụ thể để đo hiệu năng cho các đời CPU khác nhau.
 • Giải pháp DNS đám mây lai cho Amazon VPC (Tháng 10 năm 2017)    PDF
  • Cung cấp giải pháp cho các tổ chức cần thực hiện phân giải tên DNS cho khối lượng công việc của cả Amazon VPC lẫn tại chỗ.
 • Điện toán lưới dịch vụ tài chính trên AWS (Tháng 1 năm 2016)   PDF
  • Các phương pháp thực hành tốt nhất khi dùng AWS cho điện toán lưới trong ngành tài chính.
 • Kiến trúc Lambda cho xử lý hàng loạt và xử lý thời gian thực trên AWS với Spark Streaming và Spark SQL (Tháng 5 năm 2015)    PDF
  • Sử dụng AWS Spark Streaming và Spark SQL để triển khai mẫu thiết kế lambda.
 • Mở rộng cơ sở hạ tầng CNTT với Amazon Virtual Private Cloud (Tháng 12 năm 2013)    PDF
  • Kết nối bảo mật tới các dịch vụ AWS bằng Amazon Virtual Private Cloud.
 • Amazon Elastic File System: Lựa chọn giữa các chế độ thông lượng và hiệu năng khác nhau (Tháng 7 năm 2018)    PDF 
  • các biện pháp thực hành tốt nhất để vận hành hệ thống tệp tin được chia sẻ qua kết nối trên nền tảng đám mây AWS.
 • Xây dựng các giải pháp lưu trữ dữ liệu lớn (Kho dữ liệu) để đạt được mức linh hoạt tối đa (Tháng 7 năm 2017)    HTML | PDF
  • Tùy chọn và phương pháp thực hành tốt nhất để xây dựng kho dữ liệu dựa trên Amazon S3 của bạn.
 • AWS Storage Gateway (Tháng 4 năm 2017)    PDF
  • Kiến trúc cơ sở và các phương pháp thực hành tốt nhất để xây dựng môi trường lai bằng AWS Storage Gateway trong cấu hình cổng kết nối tệp.
 • Các phương pháp sao lưu và phục hồi bằng AWS (Tháng 6 năm 2016)    PDF
  • Hướng dẫn tạo giải pháp sao lưu và phục hồi đáp ứng yêu cầu RTO và RPO của bạn.
 • Tổng quan về dịch vụ lưu trữ của AWS (Tháng 12 năm 2016)    PDF
  • Tổng quan về các giải pháp lưu trữ của AWS.
 • Sử dụng AWS để phục hồi sau thảm họa (Tháng 10 năm 2014)    PDF 
  • Cung cấp hoạt động kinh doanh liên tục với các dịch vụ AWS.
 • Sổ tay quản trị viên cơ sở dữ liệu Amazon Aurora MySQL: Quản lý kết nối (Tháng 1 năm 2018)    PDF
  • Các phương pháp thực hành tốt nhất để quản lý kết nối cơ sở dữ liệu, thiết lập tham số kết nối máy chủ và cấu hình chương trình, trình điều khiển và trình kết nối máy khách.
 • Di chuyển cơ sở dữ liệu Microsoft Azure SQL sang Amazon Aurora (Tháng 8 năm 2017)    PDF
  • Di chuyển cơ sở dữ liệu Microsoft Azure SQL đa người dùng sang Amazon Aurora bằng SQL Server Integration Service và Amazon S3.
 • Di chuyển các ứng dụng sang AWS: Hướng dẫn và các phương pháp thực hành tốt nhất (Tháng 12 năm 2016)    PDF
  • Hướng dẫn sử dụng AWS Schema Conversion Tool và AWS Database Migration Service để di chuyển cơ sở dữ liệu tại chỗ sang Amazon RDS.
 • Các phương pháp thực hành tốt nhất để di chuyển cơ sở dữ liệu MySQL sang Amazon Aurora (Tháng 10 năm 2016)   PDF
  • Sử dụng Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) để di chuyển cơ sở dữ liệu sang Amazon Aurora.
 • Các phương pháp thực hành tốt nhất cho AWS Database Migration Service (Tháng 8 năm 2016)    PDF
  • Các phương pháp thực hành tốt nhất để sử dụng AWS Database Migration Service.
 • Di chuyển cơ sở dữ liệu của bạn sang Amazon Aurora (Tháng 6 năm 2016)    PDF
  • Di chuyển cơ sở dữ liệu tương thích MySQL của bạn sang Amazon Aurora thông qua Amazon RDS.
 • Chiến lược di chuyển cơ sở dữ liệu Oracle sang AWS (Tháng 8 năm 2018)    PDF
  • Hướng dẫn những phương pháp được khuyến nghị để di chuyển cơ sở dữ liệu Oracle sang AWS.
 • Bắt đầu với Amazon Aurora (Tháng 4 năm 2016)    PDF
  • Tổng quan và hướng dẫn di chuyển cho Amazon Aurora tương thích với MySQL.
 • Kho dữ liệu trên AWS (Tháng 3 năm 2016)    PDF
  • Các mẫu thiết kế và dịch vụ AWS cho kho dữ liệu hiện đại và các giải pháp phân tích.
 • Hiệu năng ở quy mô lớn với Amazon ElastiCache (Tháng 5 năm 2015)    PDF
  • Lưu đệm trong bộ nhớ để có hiệu năng và giá trị ứng dụng cao hơn.
 • Các phương pháp thực hành tốt nhất để di chuyển từ RDBMS sang Amazon DynamoDB (Tháng 3 năm 2015)   PDF
  • Xác định và di chuyển các cơ sở dữ liệu Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) sang DynamoDB.
 • So sánh công dụng Amazon DynamoDB và Apache HBase cho NoSQL (Tháng 11 năm 2018)    PDF
  • Đối chiếu trường hợp sử dụng dữ liệu của bạn với các tùy chọn hiện có.  
 • Tích hợp AWS với chuyển đổi nhãn đa giao thức (Tháng 12 năm 2016)    PDF
  • Tùy chọn tích hợp AWS vào kiến trúc MPLS/WAN hiện tại của bạn.
 • Các tùy chọn kết nối mạng Amazon Virtual Private Cloud (Tháng 1 năm 2018)    HTML | PDF
  • Kết nối các VPC với nhau và với các mạng từ xa khác.
 • Di chuyển tài nguyên AWS sang khu vực mới (Tháng 7 năm 2017)    PDF
  • Tùy chọn và phương pháp di chuyển dịch vụ sang khu vực AWS khác.
 • Tổng quan về các dịch vụ di chuyển dữ liệu tới đám mây AWS (Tháng 5 năm 2016)    PDF
  • Phương pháp, tùy chọn và chi phí cơ hội đối với các giải pháp di chuyển dữ liệu AWS.
 • Sử dụng AWS Config để giám sát việc tuân thủ giấy phép trên các máy chủ chuyên dụng Amazon EC2 (Tháng 4 năm 2016)    PDF
  • Cấu hình AWS Config và AWS Config Rules để giám sát việc tuân thủ giấy phép.
 • Tổng quan về các tùy chọn triển khai trên AWS (Tháng 3 năm 2015)    PDF
  • Các tùy chọn cung cấp cơ sở hạ tầng và triển khai ứng dụng lên AWS.
 • Quản lý cơ sở hạ tầng AWS của bạn trên quy mô lớn (Tháng 2 năm 2015)    PDF
  • Công cụ và kỹ thuật quản lý môi trường AWS của bạn ở bất kỳ quy mô nào.
 • Các giải pháp truyền phát dữ liệu trên AWS bằng Amazon Kinesis (Tháng 7 năm 2017)    PDF
  • Tìm hiểu về cách sử dụng Amazon Kinesis Streams, Amazon Kinesis Firehose và Amazon Kinesis Analytics để triển khai các ứng dụng thời gian thực và tìm hiểu về các mẫu thiết kế phổ biến sử dụng những dịch vụ này.
 • Sử dụng Amazon Elasticsearch Service để ghi nhật ký và giám sát (gần như) toàn bộ mọi hoạt động (Tháng 12 năm 2016)    PDF
  • Tìm hiểu cách triển khai phương pháp serverless bằng cách sử dụng Amazon Elasticsearch Service và Kibana.
 • Phát hiện bất thường rõ ràng dựa trên Random Cut Forest trên luồng (Báo cáo chuyên đề của Hội thảo quốc tế lần thứ 33 về Machine Learning; Tháng 8 năm 2016)    PDF
  • Sử dụng thuật toán Random Cut Forest trong phân tích Amazon Kinesis.
 • Tùy chọn phân tích dữ liệu lớn trên AWS (Tháng 1 năm 2016)    PDF
  • Tổng quan về tùy chọn dữ liệu lớn cho các kiến trúc sư, nhà khoa học dữ liệu và nhà phát triển.
 • Hướng dẫn thực tế để di chuyển đám mây: Di chuyển dịch vụ sang AWS (Tháng 12 năm 2015)    PDF
  • Các gợi ý và thủ thuật để di chuyển từ môi trường tại chỗ sang Đám mây AWS.
 • Di chuyển các ứng dụng hiện tại của bạn sang đám mây AWS (Tháng 10 năm 2010)    PDF
  • Phương pháp di chuyển đám mây theo giai đoạn với ba kịch bản mẫu.  
 • Các phương pháp thực hành tốt nhất để triển khai Amazon WorkSpaces (Tháng 7 năm 2016)    PDF
  • Các phương pháp thực hành tốt nhất để triển khai và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính ảo của bạn.
 • Chi tiết mã hóa AWS Key Management Service (Tháng 8 năm 2018)    PDF
  • Mô tả chi tiết hoạt động mã hóa khi sử dụng AWS Key Management Service.
 • Mã hóa dữ liệu tệp bằng Amazon Elastic File System (Tháng 4 năm 2018)    PDF
  • Các phương pháp thực hành tốt nhất để mã hóa các hệ thống tệp chia sẻ trên AWS bằng Amazon Elastic File System (Amazon EFS).
 • Sử dụng AWS WAF để khắc phục 10 lỗ hổng ứng dụng web hàng đầu của OWASP (Tháng 7 năm 2017)    PDF
  • Sử dụng AWS WAF để khắc phục các lỗ hổng ứng dụng đã được định nghĩa trong danh sách 10 loại khuyết điểm bảo mật ứng dụng phổ biến nhất của Open Web Application Security Project (OWASP).
 • Phương pháp thực hành tốt nhất cho các dịch vụ quản trị chính của AWS (Tháng 4 năm 2017)    PDF
  • Các phương pháp thực hành tốt nhất để triển khai AWS KMS trong tổ chức của bạn.