Amazon AppFlow

Tự động hóa các luồng dữ liệu giữa phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) và các dịch vụ AWS

Dịch vụ tích hợp được quản lý hoàn toàn để truyền dữ liệu giữa các dịch vụ như Salesforce, SAP, Google Analytics và Amazon Redshift.

Truyền dữ liệu quy mô lớn mà không cần cung cấp tài nguyên hệ thống.

Tự động hóa việc lập danh mục dữ liệu của bạn để khám phá và chia sẻ trên các dịch vụ phân tích và máy học của AWS, chẳng hạn như SageMaker Data Wrangler.

Đơn giản hóa và tự động hóa việc chuẩn bị dữ liệu với các tính năng chuyển đổi, phân vùng và tổng hợp.

Cách thức hoạt động

Với Amazon AppFlow, bạn có thể tự động hóa các luồng dữ liệu hai chiều giữa các ứng dụng SaaS và dịch vụ AWS chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Chạy các luồng dữ liệu theo tần suất bạn chọn, dù là theo lịch, khi diễn ra một sự kiện kinh doanh hay theo nhu cầu. Đơn giản hóa việc chuẩn bị dữ liệu với các tính năng chuyển đổi, phân vùng và tổng hợp. Tự động hóa việc chuẩn bị và đăng ký lược đồ của bạn với Danh mục dữ liệu AWS Glue để bạn có thể khám phá và chia sẻ dữ liệu với các dịch vụ máy học và phân tích AWS.
Amazon AppFlow là gì? (1:24)
Tại sao nên sử dụng Amazon AppFlow?

Amazon AppFlow là một dịch vụ tích hợp được quản lý hoàn toàn, giúp bạn truyền dữ liệu một cách bảo mật giữa các ứng dụng phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) như Salesforce, SAP, Google Analytics, Facebook Ads và ServiceNow, với các dịch vụ AWS như Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (S3) và Amazon Redshift chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng Amazon AppFlow ngay hôm nay.

Tại sao nên sử dụng Amazon AppFlow?

Amazon AppFlow là một dịch vụ tích hợp được quản lý hoàn toàn, giúp bạn truyền dữ liệu một cách bảo mật giữa các ứng dụng phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) như Salesforce, SAP, Google Analytics, Facebook Ads và ServiceNow, với các dịch vụ AWS như Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (S3) và Amazon Redshift chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng Amazon AppFlow ngay hôm nay.

Trường hợp sử dụng

Góc nhìn 360 độ về khách hàng

Có được góc nhìn 360 độ về hành trình của khách hàng bằng cách tích hợp dữ liệu tiếp thị, hỗ trợ khách hàng và bán hàng.

Làm giàu dữ liệu SaaS


Làm giàu dữ liệu SaaS bằng cách tải nhập các tập dữ liệu vào Amazon SageMaker Data Wrangler, chuẩn bị dữ liệu để đào tạo mô hình ML, sau đó vận hành dữ liệu của bạn bằng quy trình ETL đảo ngược.

Tạo quy trình làm việc dựa trên sự kiện

Tự động hóa các quy trình trong một ứng dụng dựa trên dữ liệu từ một ứng dụng khác, chẳng hạn như tạo bản ghi trong Salesforce từ các khách hàng tiềm năng mới trên Marketo.

Lưu trữ và phân tích dữ liệu Salesforce

Truyền dữ liệu bản ghi cơ hội từ Salesforce sang bảng Amazon Redshift để cập nhật bảng thông tin của bạn theo thời gian thực.

Cách bắt đầu sử dụng

Xem các tính năng của sản phẩm

Khám phá thêm về các tính năng của Amazon AppFlow.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu thêm trong tài liệu

Tìm hiểu kỹ hơn về Amazon AppFlow với Hướng dẫn dành cho người dùng.

Tìm hiểu thêm »

Bắt đầu sử dụng Amazon AppFlow

Bắt đầu tích hợp trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập »