Cơ sở kiến thức cho Amazon Bedrock

Với Cơ sở kiến thức dành cho Amazon Bedrock, bạn có thể cung cấp cho các FM và nhân viên thông tin theo ngữ cảnh từ các nguồn dữ liệu riêng tư của công ty bạn để thực hiện RAG nhằm đưa ra các phản hồi phù hợp hơn, chính xác hơn và được tùy chỉnh nhiều hơn

Khả năng hỗ trợ được quản lý toàn phần cho quy trình làm việc RAG toàn diện

Để trang bị cho mô hình nền tảng (FM) thông tin độc quyền và cập nhật nhất, các tổ chức sử dụng kỹ thuật Tạo sinh tăng cường truy xuất (RAG), một kỹ thuật tìm nạp dữ liệu từ các nguồn dữ liệu của công ty và làm phong phú thêm câu lệnh để cung cấp các phản hồi phù hợp và chính xác hơn. Cơ sở kiến thức dành cho Amazon Bedrock là một tính năng được quản lý toàn phần giúp bạn triển khai toàn bộ quy trình làm việc RAG từ tải nhập đến truy xuất và tăng cường câu lệnh mà không cần phải xây dựng các tích hợp tùy chỉnh cho các nguồn dữ liệu và quản lý luồng dữ liệu. Ngoài ra, bạn có thể đặt câu hỏi và tóm tắt dữ liệu từ một tài liệu duy nhất mà không cần thiết lập cơ sở dữ liệu véc-tơ. Bạn cũng có tính năng Quản lý ngữ cảnh của phiên được tích hợp sẵn, vì vậy ứng dụng của bạn có thể dễ dàng hỗ trợ các cuộc trò chuyện đa lượt.

Mô tả chính thức về tổng quan của cơ sở kiến thức

Kết nối bảo mật các FM và tác tử với các nguồn dữ liệu

Trỏ đến vị trí dữ liệu trong Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (Amazon S3) và Cơ sở kiến thức cho Amazon Bedrock sẽ tự động tìm nạp tài liệu từ nhiều nguồn, chia tài liệu thành các khối dữ liệu văn bản, chuyển đổi văn bản thành các phần nhúng và lưu trữ phần nhúng trong cơ sở dữ liệu véc-tơ của bạn. Nếu bạn không có cơ sở dữ liệu véc-tơ hiện có, Amazon Bedrock sẽ tạo một kho véc-tơ Amazon OpenSearch phi máy chủ cho bạn. Hoặc bạn có thể chỉ định một kho véc-tơ hiện có trong một trong các cơ sở dữ liệu được hỗ trợ, bao gồm Amazon OpenSearch phi máy chủ, Pinecone và Đám mây Redis Enterprise cùng khả năng hỗ trợ cho Amazon Aurora và MongoDB.

màn hình để tạo cơ sở kiến thức và thiết lập nguồn dữ liệu

Truy xuất dữ liệu liên quan và tăng cường câu lệnh

Bạn có thể sử dụng API truy xuất để tìm nạp kết quả có liên quan cho truy vấn người dùng từ cơ sở kiến thức. API RetrieveAndGenerate tiến một bước xa hơn bằng cách trực tiếp sử dụng kết quả được truy xuất để tăng cường câu lệnh FM và trả về phản hồi. Bạn cũng có thể thêm cơ sở kiến thức vào Tác tử dành cho Amazon Bedrock để cung cấp thông tin theo ngữ cảnh cho các tác tử.

Truy xuất và tạo API

Cung cấp phân bổ nguồn

Tất cả thông tin được truy xuất từ Cơ sở kiến thức dành cho Amazon Bedrock được cung cấp với các trích dẫn để cải thiện tính minh bạch và giảm thiểu ảo giác.

Cửa sổ trò chuyện, trong đó người dùng đang trò chuyện với Nhân viên