Stable Diffusion XL trong Amazon Bedrock

Mô hình chuyển văn bản thành hình ảnh tiên tiến nhất từ Stability AI

Lợi ích

Kiến trúc mở tiên tiến dành cho việc tạo hình ảnh với giai đoạn mô hình cơ sở gồm 3,5 tỷ thông số và quy trình tập hợp gồm 6,6 tỷ thông số.
Tạo hình ảnh 1024x1024 nguyên bản với độ chân thực của hình ảnh điện ảnh và chi tiết tinh vi.
Tinh chỉnh để tạo ra các bố cục phức tạp với câu lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên cơ bản.

Giới thiệu Stable Diffusion

Stable Diffusion XL tạo ra hình ảnh chất lượng cao trong hầu hết mọi phong cách nghệ thuật và là mô hình mở tốt nhất để tạo độ chân thực của hình ảnh.

Trường hợp sử dụng

Tạo các chiến dịch quảng cáo được cá nhân hóa và tài sản tiếp thị không giới hạn.

Phát triển tài sản sáng tạo không giới hạn và tạo ý tưởng với hình ảnh.

Tạo nhân vật, cảnh và thế giới mới.

Phiên bản mô hình

Stable Diffusion XL 1.0

Mô hình chuyển văn bản thành hình ảnh tiên tiến nhất từ Stability AI.

Số token tối đa: Giới hạn 77 token đối với các lệnh

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Hỗ trợ tinh chỉnh: Không

Các trường hợp sử dụng được hỗ trợ: Quảng cáo và tiếp thị, truyền thông và giải trí, trò chơi và vũ trụ ảo.

Stable Diffusion XL 0.8

Mô hình chuyển văn bản thành hình ảnh từ Stability AI.

Số token tối đa: Giới hạn 77 token đối với các lệnh

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Các trường hợp sử dụng được hỗ trợ: Quảng cáo và tiếp thị, truyền thông và giải trí, trò chơi và vũ trụ ảo.