Tài nguyên Amazon Bedrock

Bạn cần hướng dẫn kỹ thuật về Bedrock?

Cộng đồng

Tương tác với Cộng đồng các nhà phát triển AWS của chúng tôi về một loạt các chủ đề AI tạo sinh

nhân viên văn phòng ngồi ở bàn dài với máy tính xách tay và đang thảo luận