Tuân thủ ISO 9001:2015

Tổng quan


ISO 9001:2015 vạch ra phương pháp theo định hướng quy trình nhằm dẫn chứng và rà soát kết cấu, trách nhiệm và quy trình cần thiết để quản lý chất lượng có hiệu quả trong tổ chức. Những mục cụ thể của tiêu chuẩn bao gồm thông tin về các chủ đề như:

  • Những yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm tài liệu về sổ tay chất lượng, kiểm soát tài liệu và xác định quy trình tương tác
  • Trách nhiệm quản lý
  • Quản lý tài nguyên, bao gồm tài nguyên con người và môi trường làm việc của tổ chức
  • Phát triển dịch vụ, bao gồm các bước từ thiết kế tới phân phối
  • Sự thỏa mãn của khách hàng
  • Đo lường, phân tích và sự cải thiện của QMS thông qua các hoạt động như kiểm tra nội bộ cùng hoạt động khắc phục và phòng ngừa.

Chìa khóa để tiếp tục nhận được chứng nhận theo tiêu chuẩn này là thiết lập, duy trì và cải thiện cấu trúc tổ chức, trách nhiệm, thủ tục, quy trình và tài nguyên theo cách mà các sản phẩm và dịch vụ của AWS luôn thỏa mãn yêu cầu chất lượng của ISO 9001:2015.

Câu hỏi thường gặp


Bạn có thắc mắc? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »