SOC

Tổng quan

Báo cáo AWS System and Organization Controls (SOC) là bản báo cáo kiểm tra độc lập của bên thứ ba thể hiện cách AWS đạt được các mục tiêu và kiểm soát tuân thủ quan trọng. Mục đích của các báo cáo này là để giúp bạn và chuyên viên kiểm tra nắm bắt các biện pháp kiểm soát của AWS được thiết lập để hỗ trợ các hoạt động và khả năng tuân thủ. Có năm loại báo cáo AWS SOC:

Bạn có thắc mắc? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »