Phiên bản dự trữ (RI) Amazon EC2 mang đến chiết khấu lớn (lên đến 72%) so với giá của phiên bản Theo nhu cầu và cung cấp dự trữ công suất khi sử dụng trong một Vùng sẵn sàng cụ thể.

Tìm hiểu cách mua RI, truy cập trang Bắt đầu với Phiên bản dự trữ Amazon EC2.

Tiết kiệm lên đến 72% với Phiên bản dự trữ Amazon EC2

Đăng nhập và mua

Bậc miễn phí của AWS bao gồm 750 giờ phiên bản micro Linux và Windows t2.micro mỗi tháng trong một năm. Để duy trì Bậc miễn phí, hãy chỉ sử dụng các phiên bản EC2 Micro.

Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »


RI mang đến cho bạn chiết khấu lớn (lên đến 72%) so với giá của phiên bản Theo nhu cầu. Bạn có thể linh hoạt thay đổi dòng sản phẩm, loại hệ điều hành và kiểu thuê, đồng thời hưởng lợi từ giá của RI khi sử dụng các RI Có thể chuyển đổi.

RI có thể cung cấp dự trữ công suất, mang đến thêm sự tự tin về khả năng khởi chạy số lượng phiên bản mà bạn đã dự trữ khi cần tới.


RI EC2 mang đến mức giá theo giờ được chiết khấu và dự trữ công suất tùy chọn cho các phiên bản EC2. Hệ thống thanh toán của AWS tự động áp dụng mức giá chiết khấu của RI khi các thuộc tính sử dụng của phiên bản EC2 khớp với các thuộc tính của RI đang hoạt động.

Nếu đã chỉ định một Vùng sẵn sàng, EC2 sẽ dự trữ công suất phù hợp với các thuộc tính của RI. Dự trữ công suất của RI được sử dụng tự động bằng cách chạy các phiên bản phù hợp với các thuộc tính này.

Bạn cũng có thể chọn bỏ dự trữ công suất và mua RI được xác định phạm vi cho một vùng. RI được xác định phạm vi phù hợp với một vùng sẽ tự động áp dụng chiết khấu của RI đó với mức sử dụng phiên bản trên tất cả các AZ và kích thước phiên bản trong một vùng, giúp bạn tận dụng mức giá chiết khấu của RI dễ dàng hơn.

Với RI, bạn có thể chọn loại phù hợp nhất với các nhu cầu ứng dụng của bạn.

 • RI Tiêu chuẩn: Các phiên bản dự trữ này cung cấp chiết khấu lớn nhất (lên đến 72% so với phiên bản Theo nhu cầu) và phù hợp nhất với mức sử dụng ổn định.
 • RI có thể chuyển đổi: Các phiên bản dự trữ này có cung cấp chiết khấu (lên đến 54% so với phiên bản Theo nhu cầu) và khả năng thay đổi thuộc tính của RI khi kết quả chuyển đổi trong quá trình tạo Phiên bản dự trữ có giá trị bằng hoặc lớn hơn. Giống như RI Tiêu chuẩn, RI Có thể chuyển đổi phù hợp nhất cho mức sử dụng ổn định.
 • RI Theo lịch: Các phiên bản dự trữ này sẵn sàng khởi chạy trong các khung thời gian bạn dự trữ. Tùy chọn này cho phép bạn sắp xếp dự trữ công suất phù hợp với lịch trình lặp lại có thể dự đoán chỉ yêu cầu dự trữ trong một phần của ngày, tuần hoặc tháng.

Phần dưới đây tóm tắt các tính năng của tất cả các RI.

Cung cấp chiết khấu lớn so với chạy các phiên bản Theo nhu cầu.

 • Có thể áp dụng cho mức sử dụng của tất cả các Vùng sẵn sàng trong một khu vực AWS hoặc có thể cung cấp dự trữ công suất khi được ấn định cho một Vùng sẵn sàng cụ thể.
 • Được cung cấp theo ba tùy chọn thanh toán trước để mang đến cho bạn khả năng thanh toán linh hoạt tại một điểm mua.
 • Có thể dùng chung giữa nhiều tài khoản trong một dòng thanh toán tổng hợp.

Bảng sau tóm tắt những khác biệt giữa RI Tiêu chuẩn và Có thể chuyển đổi.

Đặc điểm

Tiêu chuẩn

Có thể chuyển đổi

Thời hạn (chiết khấu trung bình so với phiên bản Theo yêu cầu)

1 năm (40%), 3 năm (60%)

1 năm (31%), 3 năm (54%)

Thay đổi Vùng sẵn sàng, kích thước phiên bản (đối với hệ điều hành Linux), loại mạng

Có (Sử dụng API ModifyReservedInstances và bảng điều khiển)

Có (Sử dụng API ExchangeReservedInstances và bảng điều khiển)

Thay đổi dòng phiên bản, hệ điều hành, kiểu thuê và tùy chọn thanh toán

 

Hưởng giảm giá
 
 • Lớp cung cấp: Có hai lớp RI: Có thể chuyển đổi và Tiêu chuẩn. RI Có thể chuyển đổi có thể được trao đổi với các RI Có thể chuyển đổi khác có giá trị tương đương hoặc cao hơn.
 • Thời hạn: AWS cung cấp các RI Tiêu chuẩn trong thời hạn 1 năm hoặc 3 năm. Các đại lý trên Marketplace của Phiên bản dự trữ cũng cung cấp RI thường là với thời hạn ngắn hơn. AWS cung cấp các RI Có thể chuyển đổi với thời hạn 1 năm hoặc 3 năm.
 • Tùy chọn thanh toán: Bạn có thể chọn giữa ba tùy chọn thanh toán: Trả trước toàn bộ, Trả trước một phần và Không trả trước. Nếu bạn chọn thanh toán Trả trước một phần hoặc Không trả trước, số dư còn lại sẽ đến hạn theo các mức tăng dần hàng tháng trong suốt thời hạn.

Khi các thuộc tính của RI khớp với các thuộc tính của phiên bản được sử dụng, mức chiết khấu của RI sẽ được áp dụng và dự trữ công suất được sử dụng. Các thuộc tính này là:

 • Loại phiên bản: Loại phiên bản bao gồm các tổ hợp CPU, bộ nhớ, bộ lưu trữ và lưu lượng mạng khác nhau. Ví dụ: m4.2xlarge.
 • Mô tả nền tảng: Bạn có thể mua RI cho các phiên bản Amazon EC2 đang chạy các nền tảng Linux/UNIX, SUSE Linux, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows Server và Microsoft SQL Server.
 • Kiểu thuê: Nếu đang sử dụng các phiên bản có kiểu thuê mặc định, bạn hãy mua Phiên bản dự trữ có kiểu thuê mặc định. Nếu đang sử dụng các phiên bản dành riêng, bạn hãy mua Phiên bản dự trữ với kiểu thuê của phiên bản chuyên dụng.
 • Vùng sẵn sàng (tùy chọn): Bằng cách chọn một Vùng sẵn sàng, RI mà bạn mua sẽ cung cấp dự trữ công suất và chiết khấu cho việc sử dụng các phiên bản trong Vùng sẵn sàng đã chọn. Khi chưa chỉ định một Vùng sẵn sàng, chiết khấu RI sẽ áp dụng cho phiên bản đang chạy thuộc mọi kích thước (trong cùng dòng) trong khu vực. Ví dụ: bạn đang có một RI m4.2xlarge Linux/UNIX với kiểu thuê mặc định tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Mức chiết khấu của RI này sẽ có thể tự động được áp dụng tới hai phiên bản m4.xlarge tại us-east-1a hoặc bốn phiên bản m4.large tại us-east-1b.

Truy cập trang Giá Amazon EC2 để xem giá của RI.
Nếu mua số lượng lớn RI trong khu vực AWS, bạn sẽ tự động nhận được chiết khấu cho các phí trả trước và phí theo giờ cho những lần mua RI trong tương lai ở khu vực AWS đó.
RI thường được bán bởi các nhà phân phối bên thứ ba trên Marketplace của Phiên bản dự trữ, đôi khi các nhà phân phối này thậm chí còn chiết khấu sâu hơn ở những thời hạn ngắn hơn.


Marketplace của Phiên bản dự trữ cho phép các khách hàng AWS khác niêm yết bán các RI Tiêu chuẩn của mình. RI Tiêu chuẩn bên thứ ba không khác với Phiên bản dự trữ tiêu chuẩn mua trực tiếp từ AWS ngoại trừ việc các RI Tiêu chuẩn bên thứ ba thường được niêm yết ở mức giá thấp hơn và thời hạn ngắn hơn. Để tìm hiểu thêm về cách mua Phiên bản dự trữ Tiêu chuẩn từ AWS hoặc từ đại lý bên thứ ba, truy cập trang Bắt đầu với Phiên bản dự trữ Amazon EC2.

Để tìm hiểu thêm về việc bán Phiên bản dự trữ của bạn trên Marketplace của Phiên bản dự trữ, truy cập Marketplace của Phiên bản dự trữ Amazon EC2.


Truy cập trang Bắt đầu với Phiên bản dự trữ Amazon EC2 để tìm hiểu các mua đúng Phiên bản dự trữ Amazon EC2.