Di chuyển sang Amazon RDS dành cho Db2

Khám phá các tùy chọn di chuyển có sẵn để di chuyển cơ sở dữ liệu Db2 tại chỗ của bạn sang Amazon RDS dành cho Db2. Bạn có thể sử dụng Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu của AWS (AWS DMS), một dịch vụ di chuyển được quản lý, để tự động hóa và đơn giản hóa quy trình truyền dữ liệu với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu mà không làm mất dữ liệu. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các công cụ di chuyển Db2 gốc để thực hiện di chuyển.

Amazon RDS dành cho Db2 là một mục tiêu với AWS DMS »

Bắt đầu với quá trình di chuyển toàn bộ tải hoặc thu thập dữ liệu thay đổi (CDC) bằng AWS DMS »

Các phương pháp di chuyển khác với AWS »

Tùy chọn di chuyển bằng các công cụ Db2 gốc »

Video

Giới thiệu Amazon RDS dành cho Db2

Thông tin mới về Amazon RDS dành cho Db2

Thông báo Thông tin mới là bản tổng hợp khái quát về các sự kiện ra mắt và cập nhật tính năng. Đọc thông tin cập nhật cụ thể của Amazon RDS dành cho Db2 và những thông báo khác của AWS.

Đọc thêm thông báo về Amazon RDS dành cho Db2 »

  • ngày
1

Bài đăng trên blog

Hiện không tìm thấy bài đăng trên blog. Vui lòng tham khảo Blog AWS để xem các tài nguyên khác.