Bậc miễn phí

Bậc miễn phí của Amazon API Gateway bao gồm 1 triệu lệnh gọi API đã nhận cho các API REST, 1 triệu lệnh gọi API đã nhận cho các API HTTP và 1 triệu tin nhắn750.000 phút kết nối cho các API WebSocket mỗi tháng trong thời gian lên tới 12 tháng. Nếu vượt quá số lệnh gọi mỗi tháng này, bạn sẽ phải trả phí theo mức phí sử dụng API Gateway.

1 TRIỆU LỆNH GỌI API REST ĐÃ NHẬN | 1 TRIỆU LỆNH GỌI API HTTP ĐÃ NHẬN | 1 TRIỆU TIN NHẮN | 750.000 PHÚT KẾT NỐI

mỗi tháng

Các dịch vụ thuộc bậc miễn phí này chỉ khả dụng với khách hàng AWS mới và khả dụng trong 12 tháng kể từ ngày bạn đăng ký AWS. Khi hết 12 tháng sử dụng miễn phí hoặc dung lượng sử dụng cho ứng dụng của bạn vượt quá các bậc này, bạn chỉ phải trả mức phí dịch vụ tiêu chuẩn theo nhu cầu sử dụng.

API HTTP

Chỉ phải trả phí cho những lệnh gọi API mà bạn nhận được và lượng dữ liệu truyền đi. Đối với API HTTP, bậc miễn phí của API Gateway bao gồm 1 triệu lệnh gọi API mỗi tháng trong thời gian lên tới 12 tháng.

API REST

Chỉ phải trả phí cho những cuộc gọi API mà bạn nhận được và lượng dữ liệu truyền đi. Không tính phí truyền dữ liệu đi đối với các API riêng. Tuy nhiên, áp dụng phí AWS PrivateLink khi sử dụng các API riêng trên API Gateway. API Gateway cũng có tính năng đệm dữ liệu tùy chọn được tính phí theo giờ, mức phí này thay đổi dựa trên kích thước bộ nhớ đệm do bạn lựa chọn. Đối với API REST, bậc miễn phí của API Gateway bao gồm một triệu cuộc gọi API mỗi tháng trong thời gian lên tới 12 tháng.

API WebSocket

Chỉ thanh toán cho những tin nhắn đã gửi và đã nhận cũng như tổng số phút kết nối. Bạn có thể gửi và nhận tin nhắn có kích thước tối đa 128 kilobyte (KB). Tin nhắn được đo bằng gia số 32 KB. Vì vậy, một tin nhắn 33 KB sẽ được đo là hai tin nhắn.

Đối với API WebSocket, bậc miễn phí API Gateway bao gồm một triệu tin nhắn (đã gửi hoặc đã nhận) và 750.000 phút kết nối trong tối đa 12 tháng.

Phụ phí

Bạn có thể phải trả thêm phụ phí nếu sử dụng API Gateway kết hợp với các dịch vụ AWS khác hoặc truyền dữ liệu ra khỏi AWS. Để biết chi tiết về giá dịch vụ AWS, xem phần giá ở các trang chi tiết về dịch vụ AWS liên quan. Dưới đây là danh sách các liên kết thông tin về giá của một số dịch vụ thường dùng.

Truyền dữ liệu

Nếu sử dụng tính năng truyền dữ liệu bên ngoài, bạn sẽ phải trả phí theo mức phí truyền dữ liệu EC2

AWS PrivateLink

Thông tin về giá cho mỗi giờ điểm cuối VPC của bạn được cung cấp trong mỗi Vùng sẵn sàng

AWS Lambda

Thông tin về giá cho các truy vấn và thời gian sử dụng

Amazon CloudWatch

Thông tin về giá cho các thông số và bảng thông tin

Ví dụ về giá

API HTTP

Ví dụ về giá 1: Một API được sử dụng trong Ứng dụng web phi máy chủ có chức năng gọi ra hàm Lambda để trả về nội dung trang web động. Trang web tiếp nhận 10.000 lượt tải trang mỗi phút. Mỗi yêu cầu API có kích thước 12 KB và mỗi phản hồi có kích thước 46 KB.

10.000 lượt tải trang/phút * 60 phút/giờ * 24 giờ/ngày * 30 ngày/tháng / 1.000.000 = 432 triệu yêu cầu mỗi tháng.
300 triệu * 1.00 USD/triệu = 300 USD
132 triệu * 0.90 USD/triệu = 118.8 USD
Tổng cộng = 418,8 USD (0,97 USD/1 triệu)

Ví dụ về giá 2: Một API được sử dụng để tải dữ liệu lên backend HTTPS của bạn. API được gọi 25 lần mỗi phút để tải các tài liệu lên. Mỗi tài liệu có kích thước trung bình là 4,5 MB.

25 cuộc gọi/phút * 60 phút/giờ * 24 giờ/ngày * 30 ngày/tháng * 4,5 MB/512 KB/yêu cầu = 9.720.000 yêu cầu mỗi tháng * 1 USD/triệu = 9,72 USD
Tổng cộng = 9.72 USD 

API REST

Tối ưu hóa tại biên và API khu vực

Một API được tối ưu hóa tại biên hay API khu vực nhận được 5 triệu lệnh gọi API mỗi tháng, cứ mỗi lệnh gọi API trả về các phản hồi có kích thước 3 kilobyte (KB) mà không lưu vào bộ nhớ đệm.

Ví dụ bên dưới phản ánh mức giá cho Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia, Ohio), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai)

Phí truy vấn API trên Amazon API Gateway = 5 triệu * 3,5 USD/triệu = 17,5 USD

Tổng dung lượng truyền dữ liệu = 3 KB * 5 triệu = 15 triệu/KB = 14,3 GB

Phí truyền dữ liệu trên Amazon API Gateway = 14,3 GB * 0.09 USD = 1.29 USD

Tổng phí Amazon API Gateway = 17,5 USD + 1,29 USD = 18,79 USD

Tối ưu hóa tại biên và API khu vực

Một API được tối ưu hóa tại biên hay API khu vực nhận được 15 tỷ lệnh gọi API mỗi tháng, cứ mỗi lệnh gọi API trả về các phản hồi có kích thước 4 kilobyte (KB) mà không lưu vào bộ nhớ đệm.

Ví dụ bên dưới phản ánh mức giá cho Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia, Ohio), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai)

Phí truy vấn API trên Amazon API Gateway = 333 triệu * 3,5 USD/triệu = 1.165,5 USD

                                                                     667 triệu * 2,8 USD/triệu = 1.867,6 USD

                                                                     14 tỷ * 2,38 USD/triệu = 33.320 USD

Tổng phí truy vấn API trên Amazon = 1.165,5 USD + 1.867,6 USD + 33.320 USD = 36.353,1 USD

Tổng dung lượng truyền dữ liệu = 4 KB * 15 tỷ = 57.220,46 GB

Phí truyền dữ liệu trên Amazon API Gateway = 57.220,46 GB * 0,09 USD = 5.149,84 USD

Tổng phí Amazon API Gateway = 36.353,1 USD + 5.149,84 USD = 41.502,94 USD

API riêng

Một API riêng tư nhận được 5 triệu lệnh gọi API, kích thước truy vấn của mỗi lệnh gọi API là 0,3 kilobyte (KB) và phản hồi được trả về có kích thước 3 kilobyte (KB). Một điểm cuối VPC được cung cấp trên 1 Vùng sẵn sàng (AZ) trong toàn bộ thời gian của một tháng (720 giờ).

Ví dụ bên dưới phản ánh mức giá cho miền Đông Hoa Kỳ, miền Tây Hoa Kỳ (Oregon)

Phí truy vấn API trên Amazon API Gateway = 5 triệu * 3,5 USD/triệu = 17,5 USD

Tổng phí Amazon API Gateway = 17.5 USD

Tổng dung lượng truyền dữ liệu (Truy vấn + Phản hồi) = (3 KB * 0,3 KB) * 5 triệu = 16,5 triệu/KB = 15,7 GB

Phí điểm cuối VPC = 720 giờ * 0.01 USD/AZ/giờ = 7.2 USD

Phí xử lý dữ liệu điểm cuối VPC = 15,7 GB * 0.01 USD/GB = 0.16 USD

Tổng phí Amazon VPC (AWS PrivateLink) = 7.2 USD + 0.16 USD = 7.36 USD

Tổng phí = 17.5 USD + 7.36 USD = 24.86 USD

Ví dụ về giá trong trường hợp có yêu cầu nhớ đệm (Đông Hoa Kỳ, Tây Hoa Kỳ, Châu Âu (Ai-len))

Nếu API của bạn cần bộ nhớ đệm 1,5 GB cho dữ liệu, bạn có thể dự phòng bộ nhớ đệm 1,6 GB với mức giá 0.038 USD/giờ.

0.038 USD * 24 = 0.912 USD/ngày

API WebSocket

Ứng dụng trò chuyện: 1000 người dùng được kết nối với ứng dụng trò chuyện này 12 giờ một ngày. Mỗi người dùng gửi 100 tin nhắn và nhận 500 tin nhắn mỗi ngày. Kích thước mỗi tin nhắn là 3KB.

Ví dụ bên dưới phản ánh mức giá tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)

Chi phí nhắn tin

Tổng tin nhắn mỗi tháng = (100 (tin nhắn đã gửi) + 500 (tin nhắn đã nhận)) * 1000 (người dùng) * 30 (ngày) = 18 triệu

Tổng chi phí nhắn tin = 18.000.000/1.000.000 * 1.00 USD (mỗi một triệu) = 18 USD

Chi phí kết nối

Tổng số phút kết nối mỗi tháng = 1000 (người dùng) * 12 (giờ) * 60 (phút) * 30 (ngày) = 21.600.000

Tổng chi phí kết nối = 21.600.000/1.000.000 * 0.25 (chi phí mỗi một triệu) = 5.40 USD

Tổng chi phí = 18 USD (Chi phí nhắn tin) + 5.40 USD (Chi phí kết nối) = 23.40 USD

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Bắt đầu với Amazon API Gateway