Báo cáo kiểm tra của Nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài (OSPAR)

Tổng quan

Amazon Web Services (AWS) đạt chứng nhận Báo cáo kiểm toán của Nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài (OSPAR). Bằng việc tuân thủ Hướng dẫn của Hiệp hội Ngân hàng Singapore (ABS) về các mục tiêu và thủ tục kiểm soát đối với nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài (Hướng dẫn ABS), AWS chứng minh cho khách hàng thấy cam kết của mình trong việc đáp ứng kỳ vọng cao đối với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây do ngành dịch vụ tài chính ở Singapore đặt ra.

Hướng dẫn ABS khuyến nghị các ngân hàng Singapore lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài đáp ứng các biện pháp kiểm soát được quy định trong Hướng dẫn ABS, và có thể được thể hiện thông qua OSPAR. Chứng nhận OSPAR yêu cầu hoạt động kiểm toán bên ngoài về các biện pháp kiểm soát của nhà cung cấp dịch vụ dựa trên các tiêu chí được quy định trong Hướng dẫn ABS.

Bạn có thể tìm thấy những dịch vụ AWS nằm trong phạm vi chứng nhận OSPAR tại Dịch vụ AWS trong phạm vi theo Chương trình tuân thủ. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về việc sử dụng các dịch vụ này và/hoặc quan tâm đến các dịch vụ khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bạn có thắc mắc? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »