AWS Firewall Manager xử lý ba loại thiết lập bảo vệ - AWS WAF, AWS Shield và Nhóm bảo mật Amazon VPC. Thiết lập bảo vệ AWS Firewall Manager được tính phí hàng tháng theo từng Khu vực.

Đối với các thiết lập bảo vệ AWS WAF, AWS Firewall Manager có những thành phần giá chính sau đây:

• Thiết lập bảo vệ AWS Firewall Manager - Phí hàng tháng theo từng Khu vực.

• WebACL AWS WAF hoặc Quy tắc - Những cái được tạo ra bởi Firewall Manager sẽ được tính theo giá cả hiện hành. Để biết thêm chi tiết, xem Giá AWS WAF.

• Các quy tắc AWS Config - Những quy tắc được tạo ra bởi Firewall Manager để giám sát các sửa đổi trong cấu hình tài nguyên được tính phí theo giá cả hiện hành. Để biết thêm chi tiết, xem Giá AWS Config.

Nếu bạn là một khách hàng của AWS Shield Advanced:

Dành cho khách hàng của AWS Shield Advanced, có Thiết lập bảo vệ AWS Firewall Manager kèm theo, không tính thêm phí. Các khách hàng của Shield Advanced sẽ được tính phí quy tắc AWS Config được tạo ra để giám sát bất kỳ sửa đổi nào trong cấu hình tài nguyên. Để biết thêm chi tiết, xem Giá AWS ShieldGiá AWS Config.

Các thiết lập bảo vệ AWS Shield có thể được tạo ra bằng AWS Firewall Manager, chỉ dành cho người dùng Shield Advanced. Giá đã được tính trong thuê bao AWS Shield Advanced mà không tính thêm phí. Ngoài ra, các thành phần giá như sau:

• Phí sử dụng dịch vụ AWS Shield Advanced Chuyển dữ liệu ra ngoài: Để biết thêm chi tiết, xem Giá AWS Shield

• Các quy tắc AWS Config - Những quy tắc được tạo ra bởi Firewall Manager để giám sát các sửa đổi trong cấu hình tài nguyên được tính phí theo giá hiện hành. Để biết thêm chi tiết, xem Giá AWS Config

Đối với các thiết lập bảo vệ AWS VPC, AWS Firewall Manager có những thành phần giá chính sau đây:

• Thiết lập bảo vệ AWS Firewall Manager - Phí hàng tháng theo từng Khu vực.

• Các quy tắc AWS Config - Những quy tắc được tạo ra bởi Firewall Manager để giám sát các sửa đổi trong cấu hình tài nguyên được tính phí dựa trên giá hiện hành. Để biết thêm chi tiết, xem Giá AWS Config.

Bạn chỉ trả phí cho những gì mình đã dùng và khi đang sử dụng; không có phí tối thiểu và phí cam kết trả trước.

Giá AWS Firewall Manager dành cho khách hàng

Thiết lập bảo vệ AWS WAF


Tất cả các khu vực công khai
Toàn cầu (Các vị trí Amazon CloudFront)

AWS Shield Advanced


Tất cả các khu vực công khai
Được kèm theo. Không tính phí theo từng thiết lập ở mỗi Khu vực
Toàn cầu (Các vị trí Amazon CloudFront)
Được kèm theo. Không tính phí theo từng thiết lập ở mỗi Khu vực
 • WebACL AWS WAF hoặc Quy tắc được tạo ra bởi Firewall Manager - Xem Giá AWS WAF
 • Quy tắc AWS Config được tạo ra bởi Firewall Manager - Xem Giá AWS Config

Thiết lập bảo vệ AWS Shield Advanced


Tất cả các khu vực công khai

Được kèm theo đối với khách hàng của Shield Advanced. Không tính phí theo từng thiết lập ở mỗi Khu vực

Toàn cầu (Các vị trí Amazon CloudFront)

Được kèm theo đối với khách hàng của Shield Advanced. Không tính phí theo từng thiết lập ở mỗi Khu vực

 • WebACL AWS WAF hoặc Quy tắc được tạo ra bởi Firewall Manager - Được kèm theo. Không có phụ phí.
 • Quy tắc AWS Config được tạo ra bởi Firewall Manager - Xem Giá AWS Config
 • AWS Shield Advanced - Xem Giá AWS Shield

Thiết lập bảo vệ nhóm bảo mật Amazon VPC


Tất cả các khu vực công khai

100 USD ứng với mỗi thiết lập ứng với mỗi Khu vực

Toàn cầu (Các vị trí Amazon CloudFront)

100 USD ứng với mỗi thiết lập ứng với mỗi Khu vực

AWS Shield Advanced


Tất cả các khu vực công khai

100 USD ứng với mỗi thiết lập ứng với mỗi Khu vực

Toàn cầu (Các vị trí Amazon CloudFront)

100 USD ứng với mỗi thiết lập ứng với mỗi Khu vực

 • Các quy tắc AWS Config được tạo ra bởi Firewall Manager - Xem Giá AWS Shield

AWS WAF

Ví dụ giá 1: Thiết lập AWS Firewall Manager với 1 tài khoản

Giả sử bạn tạo ra một thiết lập bảo vệ mới dành cho một Tổ chức không có thuê bao Shield Advanced với 1 Tài khoản AWS.

 • AWS Firewall Manager tính phí 100 USD mỗi tháng đối với thiết lập này.
 • Thêm vào đó, AWS Firewall Manager tạo ra hai quy tắc AWS Config ứng với mỗi thiết lập, ứng với mỗi tài khoản. Giả sử có 100 sửa đổi mục cấu hình (CI) trong tất cả các tài nguyên mỗi tháng, tổng tiền là 0,30 USD (100 x 0,003 USD) mỗi tháng. Thêm vào đó, giả sử có 100 đánh giá quy tắc, kết quả là 0,10 USD (100 x 0,001 USD, trong đó 100.000 đánh giá đầu tiên tính 0,001 USD mỗi đánh giá). Tổng phí AWS Config sẽ là 0,40 USD một tháng (0,30 USD + 0,10 USD).
 • AWS Firewall Manager cũng tạo ra một WebACL AWS WAF và Quy tắc, với khoản phí là 5 USD ứng với mỗi WebACL mỗi tháng1 USD ứng với mỗi Quy tắc mỗi tháng.
 • Vào cuối tháng tổng phí của bạn sẽ là 106,40 USD (100 USD tính cho AWS Firewall Manager, 0,40 USD tính cho AWS Config và 6 USD tính cho AWS WAF).
Mục Số lượng Tài khoản USD/tháng Tổng hàng tháng
Thiết lập Bảo vệ 1 1 100,00 USD 100,00 USD
Mục Cấu hình AWS Config 100 1 0,0030 USD 0,30 USD
Đánh giá quy tắc AWS Config 100 1 0,001 USD 0,10 USD
WebACL WAF 1 1 5,00 USD 5,00 USD
Quy tắc WAF 1 1 1,00 USD 1,00 USD
Tổng       106,40 USD mỗi tháng

Ví dụ giá 2: Thiết lập AWS Firewall Manager với 7 tài khoản

Giả sử bạn tạo ra một thiết lập bảo vệ mới dành cho một Tổ chức không có thuê bao Shield Advanced với 7 Tài khoản AWS.

 • AWS Firewall Manager tính phí 100 USD mỗi tháng đối với (1) thiết lập.
 • Thêm vào đó, AWS Firewall Manager tạo ra (2) quy tắc AWS Config ứng với mỗi thiết lập, ứng với mỗi tài khoản. Giả sử có tổng cộng 10.000 sửa đổi mục Cấu hình với tất cả tài khoản, tính phí 30 USD (10.000 x 0,003 USD). Thêm vào đó, giả sử có 10.000 đánh giá quy tắc, kết quả là 10 USD (10.000 x 0,001 USD, trong đó 10.000 đánh giá đầu tiên tính 0,001 USD mỗi đánh giá).
 • Tổng phí AWS Config sẽ là 40 USD một tháng (30 USD + 10 USD).
 • AWS Firewall Manager tạo một WebACL AWS WAF và một Quy tắc ứng với mỗi tài khoản. Mỗi WebACL tốn 5 USD một tháng và mỗi Quy tắc tốn 1 USD một tháng, tổng là 42 USD một tháng = (5 USD WebACL + 1 USD Quy tắc) X 7 tài khoản.
 • Vào cuối tháng tổng phí của bạn sẽ là 182 USD (100 USD tính cho AWS Firewall Manager + 40 USD tính cho AWS Config + 42 USD tính cho AWS WAF).
Mục Số lượng Tài khoản USD/tháng Tổng hàng tháng
Thiết lập Bảo vệ 1 Không có
100,00 USD 100,00 USD
Mục Cấu hình AWS Config 10.000 7
0,0030 USD 30,00 USD
Đánh giá quy tắc AWS Config 10.000 7 0,0010 USD 10,00 USD
WebACL 1 7
5,00 USD 35,00 USD
Quy tắc WAF 1 7
1,00 USD 7,00 USD
Tổng       182,00 USD mỗi tháng

Ví dụ giá 3: Thiết lập AWS Firewall Manager với 7 tài khoản, có Shield Advanced

Giả sử tình huống giống với ví dụ 2, ngoài ra, bạn có đăng ký Shield Advanced. Để biết thêm chi tiết, xem Giá cả AWS Shield.

 • AWS Firewall Manager tính phí 0 USD mỗi tháng.
 • Hơn nữa, phí AWS WAF của bạn cũng là 0 USD mỗi tháng.
 • Thêm vào đó, AWS Firewall Manager tạo ra (2) quy tắc AWS Config ứng với mỗi thiết lập, ứng với mỗi tài khoản. Giả sử có tổng cộng 10.000 sửa đổi mục Cấu hình với tất cả tài khoản, tính phí 30 USD (10.000 x 0,003 USD). Thêm vào đó, giả sử có 10.000 đánh giá quy tắc, kết quả là 10 USD (10,000 x 0,001 USD, trong đó 100.000 đánh giá đầu tiên tính 0,001 USD mỗi đánh giá). Phí quy tắc AWS Config của bạn là 40 USD một tháng.
 • Vậy nên cuối tháng, tổng phí hàng tháng của bạn sẽ là 40 USD.
Mục Số lượng Tài khoản USD/tháng Tổng hàng tháng
Thiết lập Bảo vệ 1 Không có
0,00 USD 0,00 USD
Mục Cấu hình AWS Config 10.000 7
0,0030 USD 30,00 USD
Đánh giá quy tắc AWS Config 10.000 7 0,0010 USD 10,00 USD
WebACL 1 7
0,00 USD 0,00 USD
Quy tắc WAF 1 7
0,00 USD 0.00 USD
Tổng       40,00 USD mỗi tháng

Nhóm biện pháp bảo mật VPC

Ví dụ giá 4: Thiết lập AWS Firewall Manager với 10 tài khoản, không có thuê bao Shield Advanced

Giả sử bạn tạo một thiết lập chung FMS tạo ra những Nhóm bảo mật VPC để bảo vệ các phiên bản EC2 trong 10 Tài khoản AWS trong Tổ chức của bạn. Bạn không có thuê bao Shield Advanced.

 • AWS Firewall Manager tính phí 100 USD mỗi tháng đối với thiết lập này.
 • Thêm vào đó, AWS Firewall Manager tạo ra hai quy tắc AWS Config ứng với mỗi thiết lập, ứng với mỗi tài khoản. Giả sử có 100 sửa đổi mục cấu hình (CI) trong tất cả các tài nguyên mỗi tháng, tổng tiền là 0,30 USD (100 x 0,003 USD) mỗi tháng. Thêm vào đó, giả sử có 100 đánh giá quy tắc, kết quả là 0,10 USD (100 x 0,001 USD, trong đó 100.000 đánh giá đầu tiên tính 0,001 USD mỗi đánh giá). Tổng phí AWS Config sẽ là 0,40 USD một tháng (0,3 USD + 0,1 USD).
 • Vào cuối tháng tổng phí của bạn sẽ là 100,40 USD (100 USD tính cho AWS Firewall Manager, 0,4 USD tính cho AWS Config).
Mục Số lượng Tài khoản USD/tháng Tổng hàng tháng
Thiết lập Bảo vệ 1 10 100,00 USD 100,00 USD
Mục Cấu hình AWS Config  100 10 0,0030 USD 0,30 USD
Đánh giá quy tắc AWS Config 100 10 0,001 USD 0,10 USD
Tổng       100.40 USD mỗi tháng

Ví dụ giá 5: Thiết lập AWS Firewall Manager với 10 tài khoản, có thuê bao Shield Advanced

Giả sử bạn tạo một thiết lập kiểm tra FMS, kiểm tra những Nhóm bảo mật VPC đối với các phiên bản EC2 trong 10 Tài khoản AWS trong Tổ chức của bạn. Bạn có thuê bao Shield Advanced.

 • AWS Firewall Manager tính phí 100 USD mỗi tháng đối với thiết lập này.
 • Thêm vào đó, AWS Firewall Manager tạo ra hai quy tắc AWS Config ứng với mỗi thiết lập, ứng với mỗi tài khoản. Giả sử có 100 sửa đổi mục cấu hình (CI) trong tất cả các tài nguyên mỗi tháng, tổng tiền là 0,30 USD (100 x 0,003 USD) mỗi tháng. Thêm vào đó, giả sử có 100 đánh giá quy tắc, kết quả là 0,10 USD (100 x 0,001 USD, trong đó 100.000 đánh giá đầu tiên tính 0,001 USD mỗi đánh giá). Tổng phí AWS Config sẽ là 0,40 USD một tháng (0,3 USD + 0,1 USD).
 • Vào cuối tháng tổng phí của bạn sẽ là 100,40 USD (100 USD tính cho AWS Firewall Manager, 0,4 USD tính cho AWS Config).
Mục Số lượng Tài khoản USD/tháng Tổng hàng tháng
Thiết lập Bảo vệ 1 10 100,00 USD 100,00 USD
Mục Cấu hình AWS Config  100 10 0,0030 USD 0,30 USD
Đánh giá quy tắc AWS Config 100 10 0,001 USD 0,10 USD
Tổng       100.40 USD mỗi tháng

Tài nguyên khác về giá

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Đọc tài liệu Firewall Manager
Tìm hiểu thêm về Firewall Manager

Tìm hiểu thêm về AWS Firewall Manager bằng cách đọc tài liệu.

Đọc tài liệu 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng với Firewall Manager trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS Firewall Manager trong bảng điều khiển.

Đăng nhập