Phát triển và triển khai ứng dụng bằng AWS SDK cho .NET. SDK giúp việc gọi dịch vụ AWS bằng cách sử dụng API có đặc tính rõ ràng trở nên dễ dàng. 

Cách thức hoạt động

AWS SDK cho .NET giúp đơn giản hóa việc sử dụng các dịch vụ AWS bằng cách cung cấp một tập hợp thư viện đồng nhất và quen thuộc cho các nhà phát triển .NET. Tất cả AWS SDK đều hỗ trợ các vấn đề cần cân nhắc về vòng đời API như quản lý thông tin xác thực, thử lại, chuyển đổi dữ liệu và tuần tự hóa. AWS SDK cho .NET cũng hỗ trợ các vấn đề trừu tượng hơn như Tiện ích chuyển đổi S3, Nhà cung cấp danh tính Cognito và nhà cung cấp Trạng thái phiên AWS DyanamoDB. Truy cập GitHub aws/dotnet để tìm công cụ và thư viện .NET trên AWS.

AWS SDK for .NET marchitecture

Hướng dẫn

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển

Hoàn thành các mô-đun học tập được xây dựng trước để tìm hiểu cách triển khai các ứng dụng .NET trên AWS.

Hướng dẫn tham khảo API

Các kịch bản cụ thể tập trung vào di chuyển ứng dụng .NET và xây dựng các ứng dụng .NET mới trên AWS.

Ví dụ về mã SDK

Bắt đầu với hướng dẫn nguồn mở được lưu trữ trên GitHub. Các hướng dẫn cung cấp thông tin bao gồm các điều kiện tiên quyết, thời gian hoàn thành và mã dự án mẫu, khi có liên quan.

Chủ đề quan trọng

Cấu hình và thông tin xác thực chung

Hoàn thành các mô-đun học tập được xây dựng trước để tìm hiểu cách triển khai các ứng dụng .NET trên AWS.

Buộc dùng TLS 1.2 trong .NET

Các kịch bản cụ thể tập trung vào di chuyển ứng dụng .NET và xây dựng các ứng dụng .NET mới trên AWS.

Tài nguyên khác

Trung tâm nhà phát triển AWS .NET

Tìm thêm tài nguyên và hướng dẫn khác cho việc phát triển ứng dụng .NET trên AWS.

Blog nhà phát triển AWS

Đọc blog của chúng tôi để biết tin tức và thông báo mới nhất.

.NET Foundation

Đọc thông báo của chúng tôi về việc gia nhập .NET Foundation.

Twitter 

Tài khoản chính thức về phát triển Windows và .NET trên Amazon Web Services.

Bạn có thích chạy khối lượng công việc trên hệ điều hành Windows hoặc Linux với .NET trên AWS không? Có một đại diện AWS cùng bạn theo dõi dự án CNTT của bạn.