Với Amazon Braket, bạn không phải trả trước phí mà chỉ cần trả tiền cho tài nguyên AWS bạn sử dụng. Amazon Braket cung cấp quyền truy cập chuyên dụng và theo nhu cầu vào máy tính lượng tử, trình mô phỏng mạch lượng tử, thực thi quản lý toàn phần các thuật toán cổ điển-lượng tử lai và môi trường phát triển sổ tay Jupyter.

Bạn sẽ bị tính phí riêng cho việc sử dụng các tính năng này cũng như các dịch vụ AWS khác mà bạn sử dụng với Amazon Braket, ví dụ như Dịch vụ lưu trữ đơn giản (S3) của Amazon để lưu trữ kết quả điện toán lượng tử.
 

 • Máy tính lượng tử (theo nhu cầu)
 • Có hai thành phần định giá khi sử dụng máy tính lượng tử, hay đơn vị xử lý lượng tử (QPU), theo nhu cầu trên Amazon Braket: phí cho mỗi lần thực hiện và phí cho mỗi tác vụ.

  Một lần thực hiện là một lần thực thi thuật toán lượng tử trên QPU. Ví dụ: một lần thực hiện là một lần đi qua từng giai đoạn của mạch lượng tử hoàn chỉnh trên QPU dựa trên cổng từ IonQ,Rigetti hoặc OQC, hoặc là sự phát triển theo thời gian của một Hamiltonian trên QPU từ QuEra. Một tác vụ là chuỗi các lần thực hiện lặp đi lặp lại dựa trên cùng một thiết kế mạch hoặc Hamiltonian. Bạn xác định số lần thực hiện mà mình muốn đưa vào một tác vụ khi gửi tác vụ đó tới Amazon Braket.

  Mức giá cho mỗi tác vụ giống nhau đối với tất cả QPU. Mức giá cho mỗi lần thực hiện phụ thuộc vào loại QPU được sử dụng. Đối với các QPU dựa trên cổng, giá cho mỗi lần thực hiện không bị ảnh hưởng bởi số lượng hay loại cổng được sử dụng trong mạch lượng tử. Lưu ý rằng việc sử dụng tính năng giảm thiểu lỗi trên Aria QPU của IonQ cần tối thiểu 2.500 lần thực hiện cho mỗi tác vụ.

  Máy tính lượng tử (theo nhu cầu)

  Nhà cung cấp phần cứng

  Các gói QPU

  Giá cho mỗi tác vụ

  Giá cho mỗi lần thực hiện

  IonQ

  Harmony

  0,30000 USD

  0,01000 USD

  IonQ

  Aria

  0,30000 USD 0,03000 USD

  OQC

  Lucy

  0,30000 USD

  0,00035 USD

  QuEra Aquila 0,30000 USD 0,01000 USD
  Rigetti Aspen-M

  0,30000 USD

  0,00035 USD

 • Trình mô phỏng
 • Với Amazon Braket, bạn sẽ có thể lựa chọn trình mô phỏng mạch lượng tử để chạy và kiểm thử các thuật toán lượng tử, bao gồm trình mô phỏng cục bộ miễn phí trong SDK Amazon Braket và ba trình mô phỏng theo nhu cầu được quản lý toàn phần: Véc-tơ trạng thái 1 (SV1), Ma trận mật độ 1 ( DM1) và Mạng Tensor 1 (TN1). SV1 là một trình mô phỏng mạch lượng tử đa dụng, DM1 cho phép bạn mô phỏng tác động nhiễu lên các mạch của bạn và TN1 chuyên về mô phỏng quy mô lớn hơn cho một số loại mạch lượng tử nhất định. Tất cả các trình mô phỏng theo nhu cầu đều tự động điều chỉnh quy mô tài nguyên điện toán AWS để mang lại hiệu năng thực thi cao cho các thuật toán lượng tử của bạn. Chi phí sử dụng trình mô phỏng theo nhu cầu của Amazon Braket dựa trên thời lượng của mỗi tác vụ mô phỏng. Khi sử dụng trình mô phỏng theo nhu cầu, bạn sẽ bị tính phí cho mỗi phút, với gia số là một mili giây, cho khoảng thời gian mô phỏng của bạn cần để chạy. Thời gian tính phí tối thiểu là 3 giây cho mỗi lần mô phỏng.

  Với Tác vụ lai của Amazon Braket, bạn sẽ có thêm độ linh hoạt để sử dụng các trình mô phỏng nhúng, được thiết kế nhằm tạo ra hiệu năng cao và độ trễ cực thấp. Các trình mô phỏng này có thể được nhúng trong cùng một bộ chứa tác vụ dưới dạng mã ứng dụng của bạn. Hiện nay, Tác vụ lai của Amazon Braket hỗ trợ các trình mô phỏng nhúng từ PennyLane hoặc tùy chọn nhúng trình mô phỏng mạch của riêng bạn dưới dạng bộ chứa thông qua tính năng sử dụng bộ chứa riêng. Do trình mô phỏng nhúng chạy trên cùng một phiên bản tác vụ lai dưới dạng mã ứng dụng của bạn, việc bạn sử dụng trình mô phỏng nhúng có thể ảnh hưởng đến thời lượng sử dụng phiên bản tác vụ lai của bạn. Chi phí sử dụng trình mô phỏng nhúng được tính vào tổng hóa đơn sử dụng phiên bản tác vụ lai của bạn và không được tính phí riêng. Để biết thêm thông tin chi tiết về mức giá cho các phiên bản tác vụ lai, hãy tham khảo Trang định giá Tác vụ lai của Amazon Braket. 

  Chi phí sử dụng trình mô phỏng theo nhu cầu và nhúng của Amazon Braket dựa trên thời lượng của mỗi tác vụ mô phỏng. Bạn sẽ bị tính phí cho mỗi phút, với gia số là một mili giây cho khoảng thời gian mô phỏng của bạn cần để chạy. Khi sử dụng trình mô phỏng theo nhu cầu, bạn sẽ bị tính phí tối thiểu 3 giây cho mỗi lần mô phỏng.

  Trình mô phỏng nhúng chỉ có sẵn với Tác vụ lai của Amazon Braket. Để biết thêm thông tin chi tiết về mức giá cho trình mô phỏng nhúng, hãy tham khảo Trang định giá Tác vụ lai của Amazon Braket. 

  Trình mô phỏng mạch lượng tử

 • Tác vụ lai
 • Tác vụ lai của Amazon Braket cung cấp khả năng thực thi được quản lý toàn phần cho các thuật toán cổ điển-lượng tử lai, kết hợp các tài nguyên điện toán truyền thống AWS dựa trên Amazon EC2 ("phiên bản tác vụ") với các đơn vị xử lý lượng tử (QPU) hoặc trình mô phỏng mạch lượng tử của Amazon Braket. Đối với các thuật toán biến phân, QPU đóng vai trò là bộ đồng xử lý cho máy tính truyền thống, tương tự như cách sử dụng GPU trong việc đào tạo các mô hình máy học. Các thuật toán lai như vậy dựa trên các điện toán lặp lại, nhanh chóng giữa máy tính truyền thống và QPU hoặc trình mô phỏng. Với tính năng Tác vụ lai, Amazon Braket điều phối các tài nguyên điện toán truyền thống và lượng tử cần thiết, thực thi thuật toán của bạn và giải phóng tài nguyên sau khi hoàn thành tác vụ để bạn chỉ phải trả phí cho những gì mình sử dụng. Tính năng này cũng giúp các thuật toán của bạn hoạt động nhanh chóng và có thể dự đoán được, thông qua quyền truy cập ưu tiên theo nhu cầu vào QPU trên Braket. Để cung cấp thời gian hoạt động có độ trễ cực thấp cho các thuật toán biến phân như máy học lượng tử, Tác vụ lai của Amazon Braket hỗ trợ các trình mô phỏng nhúng có hiệu năng cao từ PennyLane, chẳng hạn như trình mô phỏng lightning.qubitlightning.gpu. Các trình mô phỏng này được nhúng trực tiếp vào cùng một bộ chứa dưới dạng mã ứng dụng của bạn và hỗ trợ các tính năng nâng cao như phương pháp adjoint để giảm số lượt đánh giá mạch cần thiết khi thực hiện điện toán độ dốc. Khi chạy các tác vụ lai, bạn có thể sử dụng sổ tay mẫu hoặc viết thuật toán của mình bằng SDK hoặc PennyLane. Bạn cũng có thể sử dụng ngăn xếp phần mềm tùy chỉnh của riêng mình cho thuật toán của mình với tính năng ‘sử dụng bộ chứa riêng’.

  Bạn có thể gửi Tác vụ lai trên máy tính lượng tử theo nhu cầu hoặc như một phần của yêu cầu đặt trước. Các khoản phí bên dưới chỉ áp dụng cho việc thực hiện Tác vụ lai theo nhu cầu. Đối với các tác vụ được gửi trong yêu cầu đặt trước, bạn không mất thêm khoản phí nào ngoài mức giá yêu cầu đặt trước theo giờ – xem mức giá trong tab Braket Direct để tìm hiểu thêm. Định giá tính năng Tác vụ lai gồm hai thành phần: phí sử dụng tài nguyên truyền thống và phí sử dụng các máy tính lượng tử hoặc trình mô phỏng lượng tử. Tính năng Tác vụ lai sử dụng phiên bản ml.m5.xlarge làm loại phiên bản mặc định, hoặc bạn có thể chọn một loại phiên bản khác khi tạo tác vụ. Bạn cũng có thể trả phí bổ sung để lựa chọn tăng thêm dung lượng lưu trữ dữ liệu trong phiên bản tác vụ. Để biết mức giá của các phiên bản này cũng như dung lượng lưu trữ phiên bản bổ sung, vui lòng tham khảo bảng định giá "Phiên bản tác vụ" dưới đây. Nếu bạn đang sử dụng một trong các trình mô phỏng theo nhu cầu (SV1, DM1, TN1), hoặc một máy tính lượng tử có sẵn trên Amazon Braket cho một phần Tác vụ lai của bạn, bạn sẽ bị tính phí cho quá trình thực thi các tác vụ lượng tử được tạo ra với vai trò là một phần trong tác vụ của bạn. Mức giá cho các tác vụ này là như nhau, bất kể được chạy với vai trò là một phần trong Tác vụ lai hay không. Vui lòng tham khảo tab “Máy tính lượng tử” và “Trình mô phỏng” để tìm hiểu thêm về mức giá cho các tác vụ lượng tử trên các thiết bị khác nhau. Nếu đang sử dụng trình mô phỏng nhúng thì bạn chỉ trả phí cho tài nguyên CPU hoặc GPU truyền thống mà bạn sử dụng trong suốt thời gian thực hiện tác vụ, dựa theo bảng định giá dưới đây.
   

  Phiên bản tác vụ

 • Braket Direct
 • Braket Direct là một chương trình của Amazon Braket: Bỏ qua bước chờ đợi và trực tiếp tận dụng quyền truy cập thiết bị chuyên dụng bằng cách sử dụng yêu cầu đặt trước, lời khuyên từ chuyên gia và các tính năng thử nghiệm – tất cả ở một nơi. Chi phí truy cập thiết bị chuyên dụng dựa trên thời lượng của yêu cầu đặt trước của bạn, bất kể số tác vụ lượng tử và tác vụ lai mà bạn thực hiện trên QPU. Bạn có thể tạo yêu cầu đặt trước với mức tối thiểu là 1 giờ. Yêu cầu đặt trước có thể được hủy miễn phí trước tối đa 48 giờ.

  Các dịch vụ lời khuyên từ chuyên gia được tính phí riêng biệt với Braket – vui lòng xem lại thông tin về giá của từng dịch vụ bằng cách điều hướng đến Braket Direct trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

  Các tính năng thử nghiệm hiện được cung cấp theo từng yêu cầu – liên hệ với chúng tôi bằng cách điều hướng đến Braket Direct trong Bảng điều khiển quản lý AWS để tìm hiểu thêm.
   

  Nhà cung cấp phần cứng

  Các gói QPU

  Mức giá theo giờ

  IonQ

  Aria

  7.000,00 USD

  QuEra

  Aquila

  2.500,00 USD

  Rigetti

  Aspen-M-3

  3.000,00 USD

 • Sổ tay được quản lý
 • Amazon Braket cung cấp sổ tay Jupyter được quản lý toàn phần để bạn có thể xây dựng thuật toán lượng tử, chia sẻ mã, kiểm thử thuật toán và trực quan hóa kết quả của mình. Khi bạn tạo sổ tay trong Amazon Braket, sổ tay đó sẽ được lưu trữ và tính phí bởi Amazon SageMaker, đây là dịch vụ máy học của AWS. Với sổ tay được quản lý bởi Amazon Braket, bạn có thể chọn loại phiên bản ưa thích để chạy từng sổ tay và bạn sẽ bị tính phí cho mỗi giờ sử dụng, tùy theo mức giá cho loại phiên bản đã chọn. Đối với mức sử dụng dưới một giờ, chi phí sẽ được tính theo tỷ lệ dựa trên giá theo giờ. Chi phí sử dụng mỗi sổ tay sẽ được liệt kê trong phần Amazon SageMaker trong hóa đơn của bạn.

  Để biết thông tin chi tiết về giá của các loại phiên bản sổ tay khác nhau, hãy tham khảo trang định giá Amazon SageMaker. Chọn tab Phiên bản sổ tay theo nhu cầu, chọn khu vực liên quan và tham khảo loại phiên bản bạn dự định sử dụng.

Bậc miễn phí của AWS

Amazon Braket được áp dụng Bậc miễn phí của AWS. Bậc miễn phí của AWS cung cấp cho bạn một giờ mô phỏng mạch lượng tử miễn phí mỗi tháng. Điều này áp dụng cho thời gian mô phỏng trên SV1, DM1, TN1 hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của ba trình mô phỏng mạch lượng tử được quản lý đó. Mức giá tiêu chuẩn cho mức sử dụng gia tăng được áp dụng sau khi sử dụng hết giờ miễn phí. Bạn sẽ phải trả phí khi sử dụng các tài nguyên khác của Amazon Braket như sổ tay được quản lý, phiên bản tác vụ lai và máy tính lượng tử.

Ví dụ về định giá

Ví dụ 1: trình mô phỏng theo nhu cầu

Giả sử một nhà phát triển sử dụng SDK Amazon Braket chạy trong môi trường cục bộ để thiết kế mạch lượng tử sử dụng 30 qubit, sau đó mô phỏng mạch bằng trình mô phỏng theo nhu cầu SV1 của Amazon Braket (0,075 USD cho mỗi phút) ở khu vực AWS Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Mất 4 phút để chạy mô phỏng này. Nhà phát triển đang chạy mô phỏng này sau khi sử dụng Amazon Braket trong 10 tháng và cho đến thời điểm hiện tại trong tháng vẫn chưa sử dụng mô phỏng nào khác.

Khối lượng công việc này không sử dụng sổ tay được quản lý và thời gian mô phỏng được bao gồm trong Bậc miễn phí của AWS, cung cấp một giờ mô phỏng theo nhu cầu mỗi tháng trong 12 tháng đầu tiên sử dụng Amazon Braket.
Tổng chi phí trong 12 tháng đầu tiên: 0 USD.

Nếu nhà phát triển chạy mô phỏng tương tự sau khi sử dụng Amazon Braket trong 12 tháng thì mức giá tiêu chuẩn cho SV1 (0,075 USD cho mỗi phút) sẽ được áp dụng:
(0,075 USD / phút) x 4 phút = 0,30 USD
Tổng chi phí sau 12 tháng đầu tiên: 0,30 USD

Ví dụ 2: QPU dựa trên cổng

Một nhà khoa học chạy thuật toán lượng tử trên máy tính lượng tử Rigetti Aspen-M ở khu vực AWS Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California). Tác vụ này bao gồm 10.000 lần thực hiện lặp lại của cùng một thiết kế mạch. Chi phí để chạy tác vụ này bao gồm phí cho mỗi tác vụ là 0,30 USD, cộng thêm 10.000 lần thực hiện với mức giá cho mỗi lần thực hiện là 0,00035 USD.

Chi phí để chạy thuật toán này:
Phí tác vụ: 1 tác vụ x 0,30 USD / tác vụ = 0,30 USD
Phí các lần thực hiện: 10.000 lần thực hiện x 0,00035 USD / lần thực hiện = 3,50 USD
Tổng phí: 3,80 USD

Ví dụ 3: Tác vụ lai với trình mô phỏng theo nhu cầu

Một nhà nghiên cứu thiết kế một thuật toán cổ điển-lượng tử lai và chạy thuật toán này bằng tính năng Tác vụ lai của Amazon Braket và trình mô phỏng SV1 (0,075 USD cho mỗi phút) ở khu vực AWS Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Tác vụ lai được thiết lập để chạy trong 30 lần lặp, mỗi lần có 10 tác vụ. Mỗi tác vụ mất 5 giây để chạy trên trình mô phỏng và tổng thời lượng của tác vụ là 1500 giây. Nhà nghiên cứu sử dụng phiên bản tác vụ ml.m5.xlarge (0,23 USD cho mỗi giờ) đối với điện toán truyền thống.

Chi phí để chạy tác vụ này:
Trình mô phỏng SV1 sẽ tính phí nếu nhà nghiên cứu đã vượt quá Bậc miễn phí của AWS: (0,075 USD / phút) x (1500/60 phút) = 1,875 USD 
Phí sử dụng phiên bản tác vụ ml.m5.xlarge: (0,23 USD / 60 phút) x (1500/60 phút) = 0,096 USD
Tổng phí: 1,97 USD

Ví dụ 4: Tác vụ lai với QPU

Một nhà khoa học chạy thuật toán máy học lượng tử trên máy tính lượng tử Rigetti bằng cách sử dụng Tác vụ lai của Amazon Braket ở khu vực AWS Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California). Tác vụ này bao gồm 50 lần lặp, mỗi lần có 2 tác vụ gồm 100 lần thực hiện. Chi phí để chạy tác vụ này bao gồm phí cho mỗi tác vụ là 0,30 USD, cộng với mỗi lần chạy gồm 100 lần thực hiện với mức giá cho mỗi lần thực hiện là 0,00035 USD, cho mỗi lần lặp. Nhà khoa học cũng sử dụng phiên bản tác vụ ml.p3.8xlarge (14,688 USD cho mỗi giờ) trong toàn bộ thời gian thực hiện tác vụ, có thời lượng là 26 phút.

Chi phí để chạy tác vụ này:
Phí tác vụ: 50 lần lặp x 2 tác vụ x 0,30 USD / tác vụ = 30,00 USD
Phí các lần thực hiện: 50 lần lặp x 2 tác vụ x 100 lần thực hiện x 0,00035 USD / lần thực hiện = 3,50 USD
Phí sử dụng ml.p3.8xlarge: (14,688 USD / 60 phút) x 26 phút = 6,36 USD
Tổng phí: 39,86 USD

Ví dụ 5: Tác vụ lai với trình mô phỏng nhúng

Một nhà nghiên cứu thiết kế một thuật toán cổ điển-lượng tử lai trên 24 qubit và chạy thuật toán đó trên trình mô phỏng nhúng lightning.gpu bằng Tác vụ lai của Amazon Braket, ở khu vực AWS Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Tác vụ lai được thiết lập để chạy trong 10 lần lặp, với mỗi lần lặp đều không có lần thực hiện nào. Nhà nghiên cứu sử dụng một phiên bản tác vụ ml.p3.8xlarge duy nhất (0,2448 USD cho mỗi phút) đối với điện toán truyền thống. Mất 2 phút để hoàn thành tác vụ này.

Chi phí để chạy tác vụ này:
Phí sử dụng phiên bản tác vụ ml.p3.8xlarge: (0,2448 USD cho mỗi phút) x (2 phút) = 0,49 USD
Tổng phí: 0,49 USD

Ví dụ 6: Thử nghiệm giảm thiểu lỗi

Một nhà khoa học thử nghiệm khả năng giảm thiểu lỗi trên IonQ Aria QPU ở khu vực AWS Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia).
Chi phí để chạy một tác vụ trên QPU bao gồm phí cho mỗi tác vụ là 0,30 USD, cộng với phí cho mỗi lần thực hiện là 0,03 USD.
Chi phí để chạy một tác vụ có bật tính năng giảm thiểu lỗi và có 2.500 lần thực hiện là:
Phí tác vụ: 1 tác vụ x 0,30 USD / tác vụ = 0,30 USD Phí các lần thực hiện: 2.500 lần thực hiện x 0,03 USD / lần thực hiện = 75 USD
Tổng phí: 75,30 USD
Lưu ý: Do tính năng giảm thiểu lỗi cần tối thiểu 2.500 lần thực hiện, việc thử thực hiện một tác vụ như vậy với ít số lần thực hiện hơn sẽ không thành công và các nhà khoa học sẽ không bị tính phí.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Bạn có thắc mắc?

Xem lại FAQ về Amazon Braket.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Đăng ký để bắt đầu

Đăng ký hoặc đăng nhập vào bảng điều khiển để bắt đầu.

Đăng ký