AWS DataSync cung cấp mức định giá đơn giản, có thể dự đoán được. Chỉ thanh toán cho lượng dữ liệu mà bạn di chuyển dựa trên mức phí cố định tính theo mỗi gigabyte phụ thuộc vào khu vực bạn sống. Phí này bao gồm việc sử dụng công nghệ tăng tốc mạng, cơ sở hạ tầng đám mây được quản lý, chức năng xác thực dữ liệu và các tính năng tự động hóa. Với DataSync, bạn không cần tài nguyên quản lý, không mất phí trả trước và không phải trả mức phí tối thiểu.

Phụ phí

Bạn bị tính mức phí tiêu chuẩn áp dụng cho các thao tác yêu cầu, lưu trữ, truyền dữ liệu để đọc và ghi đến các dịch vụ AWS, ví dụ như Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)Amazon Elastic File System (Amazon  EFS)Amazon FSx for Windows File Server, Amazon FSx for Lustre, Amazon FSx for OpenZFSAWS Key Management Service (AWS KMS). Hãy đọc cách làm việc với các lớp lưu trữ Amazon S3 trong bộ tài liệu tham khảo của chúng tôi. Bạn cũng bị tính phí theo mức phí tiêu chuẩn khi sử dụng Amazon CloudWatch Logs, Amazon CloudWatch Metrics và Amazon CloudWatch Events.

Khi sao chép dữ liệu từ AWS sang hệ thống lưu trữ tại chỗ, bạn phải trả phí Truyền dữ liệu AWS RA từ Khu vực AWS nguồn của mình. Khi sao chép dữ liệu giữa các Khu vực AWS, bạn phải trả phí Truyền dữ liệu giữa các khu vực (tính phí như Truyền dữ liệu RA từ khu vực nguồn đến khu vực đích). Khi sao chép dữ liệu giữa các dịch vụ AWS bằng tác nhân DataSync EC2, bạn phải trả phí Truyền dữ liệu giữa các khu vực và giữa các Vùng sẵn sàng. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Mức định giá truyền dữ liệu.

Bạn sẽ được AWS PrivateLink tính phí cho các điểm cuối Amazon Virtual Private Cloud (VPC) giao diện mà bạn tạo để quản lý và kiểm soát lưu lượng giữa (các) tác nhân và dịch vụ DataSync qua AWS PrivateLink. Chỉ lưu lượng kiểm soát bị tính phí PrivateLink. Lưu lượng này bao gồm các lệnh từ dịch vụ DataSync gửi đến tác nhân, chẳng hạn như StartTaskExecution. Các tệp hoặc đối tượng được chuyển bởi DataSync không bị tính phí PrivateLink.

Ví dụ về giá

Ví dụ 1: Lưu trữ 50 TB dung lượng trên Amazon S3

Chi phí sử dụng Datasync để thực hiện di chuyển một lần 50 TB dung lượng bao gồm các tệp có kích cỡ 16 MB vào Amazon S3 ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio):

(50 TB được sao chép lên S3 * 1024 GB * 0,0125 USD/GB) + (1 yêu cầu S3 LIST * 0,005 USD / 1000) + (50 TB / 16 MB yêu cầu S3 PUT * 0,005 USD / 1000)
= 640 USD + 0 USD + 16,38 USD
= 656,38 USD

Ví dụ 2: Di chuyển 100 TB từ máy chủ tự quản lý sang Amazon FSx for Windows File Server

Chi phí di chuyển 100 TB từ Windows File Server tại chỗ sang Amazon FSx bằng DataSync:

(100 TB được sao chép lên Amazon FSx For Windows File Server * 1024 GB * 0,0125 USD/GB)

= 1.280,00 USD

Ví dụ 3: Truyền dữ liệu liên tục cho tiến trình trên đám mây và luồng công việc phân phối dữ liệu

Giả sử bạn thực hiện chuyển 1 TB dung lượng hàng ngày lên Amazon EFS. Chi phí của bạn trong 31 ngày sẽ là:

(1 TB được sao chép lên EFS * 1024 GB * 0,0125 USD/GB) * 31 ngày
= 396,80 USD 

Ví dụ 4: Sao chép hệ thống tệp để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động kinh doanh theo gia số tăng dần

Giả sử bạn có một tác vụ sao chép dữ liệu, trong đó bạn sao chép hệ thống tệp 10 TB vào Amazon EFS ở Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) một lần và sao chép 1 TB dữ liệu thay đổi mỗi ngày. Chi phí của bạn cho lần sao chép ban đầu và 31 ngày sử dụng bình thường tiếp theo được tính như sau:

10 TB * 1024 GB * 0,0125 USD/GB = 128 USD cho lần truyền dữ liệu ban đầu
+ 1 TB * 1024 GB * 0,0125 USD/GB * 31 ngày cho các lần truyền dữ liệu tăng dần
= 396,80 USD mỗi tháng, một cách liên tục

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Bắt đầu với DataSync
Tìm hiểu cách bắt đầu

Tìm hiểu thêm thông tin về AWS DataSync và tham khảo các bước đơn giản để bắt đầu.

Tìm hiểu thêm 
Tạo tài khoản miễn phí
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 
 

Đăng ký 
Bắt đầu dựng trong bảng điều khiển
Bắt đầu dựng trong Bảng điều khiển

Bắt đầu dựng với AWS DataSync trong Bảng điều khiển AWS.

Bắt đầu