AWS DataSync cung cấp mức định giá đơn giản, có thể dự đoán được. Chỉ thanh toán cho lượng dữ liệu mà bạn di chuyển dựa trên mức phí cố định tính theo mỗi gigabyte phụ thuộc vào Khu vực AWS của bạn. Phí này bao gồm việc sử dụng công nghệ tăng tốc mạng, cơ sở hạ tầng đám mây được quản lý, chức năng xác thực dữ liệu và các tính năng tự động hóa. Với DataSync, bạn không cần tài nguyên quản lý, không mất phí trả trước và không phải trả mức phí tối thiểu.

Với AWS DataSync Discovery, bạn có thể chạy các tác vụ khám phá lên tới 31 ngày và nhận được những đề xuất miễn phí. DataSync Discovery lưu giữ dữ liệu đã thu thập và các đề xuất liên quan trong 60 ngày sau khi hoàn thành tác vụ.

Phụ phí

Khi sử dụng DataSync để sao chép dữ liệu, bạn bị tính mức phí tiêu chuẩn áp dụng cho các thao tác yêu cầu, lưu trữ và truyền dữ liệu để đọc và ghi vào các dịch vụ AWS, ví dụ như Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (Amazon S3), Hệ thống tệp linh hoạt của Amazon (Amazon EFS), Amazon FSx dành cho Windows File Server, Amazon FSx dành cho Lustre, Amazon FSx dành cho OpenZFS, Amazon FSx dành cho NetApp ONTAPDịch vụ quản lý khóa của AWS (AWS KMS).  

Bạn sẽ được AWS PrivateLink tính phí cho các điểm cuối Đám mây riêng ảo của Amazon (Amazon VPC) giao diện mà bạn tạo để quản lý và kiểm soát lưu lượng truy cập giữa (các) tác tử và dịch vụ DataSync qua PrivateLink. Chỉ lưu lượng truy cập kiểm soát bị tính phí PrivateLink. Lưu lượng này bao gồm các lệnh từ dịch vụ DataSync gửi đến tác nhân, chẳng hạn như StartTaskExecution. Các tệp hoặc đối tượng được truyền qua DataSync không bị tính phí PrivateLink. Bạn cũng bị tính phí theo mức phí tiêu chuẩn khi sử dụng Bản ghi Amazon CloudWatch, Chỉ số Amazon CloudWatch và Sự kiện Amazon CloudWatch.

Sao chép dữ liệu đến và từ Amazon S3

Khi sao chép dữ liệu đến hoặc từ S3, bạn bị tính phí theo mức phí yêu cầu tiêu chuẩn dành cho các yêu cầu S3 sau: LIST, HEAD, GET, PUT và COPY. Hoạt động chính xác được thực hiện phụ thuộc vào cấu hình tác vụ DataSync của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy đọc đánh giá chi phí yêu cầu S3 trong tài liệu của chúng tôi. Mức phí yêu cầu và lưu trữ có thể khác nhau giữa các lớp lưu trữ S3. Bạn cũng có thể phải chịu thêm phí khi đọc và ghi các đối tượng trong các lớp lưu trữ S3 khác nhau. Hãy đọc cách làm việc với các lớp lưu trữ Amazon S3 trong tài liệu của chúng tôi.

Sao chép dữ liệu đến và từ các Khu vực AWS

Khi sao chép dữ liệu từ AWS sang hệ thống lưu trữ tại chỗ, bạn phải trả phí Truyền dữ liệu AWS RA từ Khu vực AWS nguồn của mình. Khi sao chép dữ liệu giữa các Khu vực, bạn phải trả phí Truyền dữ liệu giữa các Khu vực (tính phí như Truyền dữ liệu RA từ Khu vực nguồn đến Khu vực đích). Khi sao chép dữ liệu giữa các dịch vụ AWS bằng tác tử AWS DataSync EC2, bạn phải trả phí Truyền dữ liệu giữa các Khu vực và Truyền dữ liệu giữa các Vùng sẵn sàng. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Định giá Truyền dữ liệu.

Sử dụng Khám phá AWS DataSync

Khi sử dụng Khám phá DataSync, bạn sẽ bị Trình quản lý thông tin bí mật của AWS tính phí cho các bí mật được tạo để lưu trữ thông tin chứng thực cho hệ thống lưu trữ tại chỗ của mình, cùng với bất kỳ lệnh gọi API nào cho Trình quản lý thông tin bí mật được DataSync thực hiện để truy cập các bí mật.

Ví dụ về định giá

Ví dụ 1: Di chuyển 50 TB từ kho lưu trữ tại chỗ đến một vùng lưu trữ S3 trống bằng cách sử dụng lớp lưu trữ S3 tiêu chuẩn

Chi phí sử dụng DataSync để thực hiện di chuyển một lần 50 TB dung lượng bao gồm các tệp có kích cỡ 16 MB vào một vùng lưu trữ Amazon S3 trống ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio):

(50 TB được sao chép vào S3 * 1024 GB * 0,0125 USD/GB) + (1 yêu cầu S3 LIST * 0,005 USD / 1000) + (50 TB / 16 MB yêu cầu S3 PUT * 0,005 USD / 1000)
= 640 USD + 0 USD + 16,38 USD
= 656,38 USD

Ví dụ 2: Sao chép theo mức tăng dần 10 TB từ kho lưu trữ tại chỗ đến một vùng lưu trữ S3 hiện có 50 TB dữ liệu bằng cách sử dụng lớp lưu trữ S3 tiêu chuẩn

Trong ví dụ này, DataSync sẽ quét các đối tượng hiện có trong vùng lưu trữ S3 để xác định dữ liệu nào sẽ được sao chép từ kho lưu trữ tại chỗ. Quy trình quét bao gồm tối thiểu là các yêu cầu LIST và HEAD đối với các đối tượng trong vùng lưu trữ S3 như được giải thích trong tài liệu AWS DataSync.

Chi phí sử dụng DataSync để sao chép theo mức tăng dần 10 TB dung lượng bao gồm các tệp có kích cỡ 16 MB vào S3 ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), giả sử có 500 yêu cầu LIST và một yêu cầu HEAD đối với mỗi đối tượng trong S3:

(10 TB được sao chép vào S3 bằng cách sử dụng DataSync * 1024 GB * 0,0125 USD/GB) + 
(500 yêu cầu S3 LIST * 0,005 USD / 1000) + 
(50 * 1024 *1024 MB / 16 MB yêu cầu S3 HEAD * 0,0004 USD / 1000) + 
(10 * 1024 * 1024 MB / 16 MB yêu cầu S3 PUT * 0,005 USD / 1000)
= 128 USD + 0 USD + 1,31 USD + 3,28 USD
= 132,59 USD

Ví dụ 3: Thực hiện sao chép hàng ngày một tập dữ liệu 5 TB từ một vùng lưu trữ S3 sang một vùng lưu trữ S3 khác trong cùng một Khu vực bằng cách sử dụng lớp lưu trữ S3 Glacier truy xuất tức thì

Trong ví dụ này, DataSync sẽ sao chép các đối tượng trong một vùng lưu trữ S3 đến vùng lưu trữ đích trong cùng một Khu vực. Các đối tượng ở cả vùng lưu trữ nguồn và vùng lưu trữ đích được tạo bằng lớp lưu trữ Glacier truy xuất tức thì. Đối với mỗi lần thực hiện tác vụ hàng ngày, DataSync sẽ quét các đối tượng hiện có trong vùng lưu trữ nguồn và vùng lưu trữ đích để xác định đối tượng nào sẽ được sao chép. Quy trình quét bao gồm tối thiểu là các yêu cầu LIST và HEAD đối với các đối tượng trong mỗi vùng lưu trữ S3 như được giải thích trong tài liệu AWS DataSync. Trong ví dụ này, chúng tôi giả định mức thay đổi mỗi ngày là 5%.

Chi phí sử dụng DataSync để sao chép hàng ngày 5 TB dung lượng bao gồm các tệp có kích cỡ 16 MB vào Amazon S3 ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), giả sử có 4000 yêu cầu LIST trong mỗi vùng lưu trữ S3, một yêu cầu GET đối với mỗi đối tượng được sao chép và một yêu cầu HEAD đối với mỗi đối tượng trong mỗi vùng lưu trữ S3:

Khối lượng dữ liệu được sao chép theo mức tăng dần là 5% của 5 TB = 256 GB

(256 GB được sao chép bằng cách sử dụng DataSync * 0,0125 USD/GB) + 
(256 GB được truy xuất từ S3 Glacier truy xuất tức thì * 0,03 USD) + 
(4000 yêu cầu S3 LIST * 2 * 0,02 USD / 1000) + 
(5 TB * 1024 GB * 1024 MB / 16 MB yêu cầu S3 HEAD * 2 * 0,01 USD / 1000) + 
(256 GB * 1024 MB / 16 MB yêu cầu S3 GET * 0,01 USD / 1000) +  
(256 GB * 1024 MB / 16 MB yêu cầu S3 PUT * 0,02 USD / 1000)
= 3,20 USD + 7,68 USD + 0,16 USD + 6,55 USD + 0,16 USD + 0,32 USD
= 18,07 USD/ngày

Ví dụ 4: Di chuyển 100 TB từ máy chủ tự quản lý sang Amazon FSx dành cho Windows File Server

Chi phí di chuyển 100 TB từ Windows File Server tại chỗ sang Amazon FSx bằng DataSync:

(100 TB được sao chép vào Amazon FSx dành cho Windows File Server * 1024 GB * 0,0125 USD/GB)
= 1.280,00 USD

Ví dụ 5: Truyền dữ liệu liên tục cho quy trình làm việc xử lý trên đám mây và phân phối dữ liệu

Giả sử bạn thực hiện truyền hàng ngày 1 TB dung lượng vào Amazon EFS. Chi phí của bạn trong 31 ngày sẽ là:

Giả sử bạn thực hiện truyền hàng ngày 1 TB dung lượng vào Amazon EFS. Chi phí của bạn trong 31 ngày sẽ là:

(1 TB được sao chép lên EFS * 1024 GB * 0,0125 USD/GB) * 31 ngày
= 396,80 USD

Ví dụ 6: Sao chép hệ thống tệp để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động kinh doanh với các lần truyền dữ liệu tăng dần

Giả sử bạn có một tác vụ sao chép dữ liệu, trong đó bạn sao chép hệ thống tệp 10 TB vào Amazon EFS ở Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) một lần và sao chép 1 TB dữ liệu thay đổi mỗi ngày. Chi phí của bạn cho lần sao chép ban đầu và 31 ngày sử dụng bình thường tiếp theo được tính như sau:

10 TB * 1024 GB * 0,0125 USD/GB = 128 USD cho lần truyền dữ liệu ban đầu
+ 1 TB * 1024 GB * 0,0125 USD/GB * 31 ngày cho các lần truyền dữ liệu tăng dần
= 396,80 USD mỗi tháng, một cách liên tục

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS.

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng.

Bắt đầu với DataSync
Tìm hiểu cách bắt đầu

Tìm hiểu thêm chi tiết về DataSync và
xem các bước để bắt đầu.

Tìm hiểu thêm 
Tạo tài khoản miễn phí
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 
 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với DataSync trong
Bảng điều khiển quản lý AWS.

Bắt đầu