Amazon Connect là dịch vụ trả phí theo mức sử dụng. Không yêu cầu trả phí trước, cam kết dài hạn hoặc phí tối thiểu hàng tháng. Amazon Connect cung cấp các khả năng cho trung tâm liên hệ của bạn, bao gồm gọi thoại Amazon Connect, Trò chuyện Amazon Connect, Tác vụ Amazon Connect, Hồ sơ khách hàng Amazon Connect, Contact Lens for Amazon ConnectID dịch vụ gọi thoại Amazon Connect. Tìm hiểu thêm về giá dịch vụ của chúng tôi bên dưới.

Đối với mức sử dụng dịch vụ Gọi thoại Amazon Connect, bạn được tính phí theo giây, sau phút đầu tiên cộng thêm các khoản phí điện thoại liên quan. Mức sử dụng dịch vụ gọi thoại Amazon Connect được xác định theo số giây khách hàng cuối của bạn kết nối đến dịch vụ. Đối với điện thoại, Amazon Connect cung cấp cả số quay số vào (DID) và số điện thoại miễn phí. Số DID và số điện thoại miễn phí bị tính phí theo ngày và có khoản phí theo giây (tối thiểu 60 giây) cho các cuộc gọi dựa trên loại số điện thoại đối với cuộc gọi đến và đích đến của cuộc gọi đi.

Amazon Connect cung cấp số DID và số điện thoại miễn phí ở Hoa Kỳ và hơn 20 quốc gia trên thế giới. Để kiểm tra giá dịch vụ theo quốc gia cụ thể, hãy tham khảo bảng bên dưới. Thuế, phụ phí và phí cũng có thể được áp dụng. Khách hàng ở Hoa Kỳ cần yêu cầu tăng giới hạn dịch vụ khi muốn gọi điện tới các quốc gia khác.

Bậc miễn phí của AWS

Khi tham gia Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng Amazon Connect miễn phí trong 12 tháng. Sau khi bạn triển khai trung tâm liên hệ Amazon Connect ban đầu, bạn sẽ có 90 phút sử dụng dịch vụ Amazon Connect mỗi tháng, một số quay số vào trực tiếp (DID) từ quốc gia nơi có khu vực AWS, 30 phút cuộc gọi DID đi vào mỗi tháng và 30 phút cuộc gọi đi ra mỗi tháng đến các số ở quốc gia nơi có khu vực AWS. Đối với các khu vực của Hoa Kỳ, bạn cũng được nhận một số điện thoại miễn phí ở Hoa Kỳ và 30 phút mỗi tháng cho cuộc gọi miễn phí đi vào từ Hoa Kỳ. Ví dụ: nếu bạn tạo phiên bản ở khu vực AWS ở Châu Á Thái Bình Dương (Sydney), bạn sẽ được nhận một số DID từ Úc, có thể nhận 30 phút cuộc gọi DID đi vào đến số đó và bạn có thể sử dụng Amazon Connect để thực hiện 30 phút cuộc gọi đi ra đến các số ở Úc. Bạn được miễn phí 500 tin nhắn đầu tiên mỗi tháng trong năm đầu tiên sử dụng dịch vụ trò chuyện Amazon Connect. Dịch vụ Tác vụ cung cấp miễn phí cho bạn 100 tác vụ đầu tiên mỗi tháng trong năm đầu tiên. Hồ sơ khách hàng được miễn phí trong năm đầu tiên, cho phép bạn nhập tối đa 1000 hồ sơ mỗi tháng. Contact Lens được miễn phí trong 12 tháng, cung cấp 90 phút cho cuộc gọi thoại mỗi tháng. Cuối cùng, với ID dịch vụ gọi thoại Amazon Connect, bạn có thể có 180 giao dịch miễn phí một tháng trong năm đầu tiên sử dụng.

Giá dịch vụ của Amazon Connect theo Khu vực AWS

Mức sử dụng dịch vụ gọi thoại                                                                                  0,018 USD mỗi phút

Sử dụng dịch vụ trò chuyện                                                                                   0,004 USD mỗi tin nhắn

Sử dụng dịch vụ Tác vụ                                                                                  0,04 USD mỗi tác vụ

Sử dụng dịch vụ Hồ sơ khách hàng                                                              0,0025 USD mỗi hồ sơ/tháng

Sử dụng dịch vụ Contact Lens                                                                      0,015 USD mỗi phút (5 triệu phút đầu tiên mỗi tháng), 0,0125 USD mỗi phút (từ 5 triệu phút trở đi mỗi tháng)

Sử dụng dịch vụ ID thoại                                                                              0,025 USD mỗi giao dịch

Ví dụ về giá dịch vụ

Ví dụ về dịch vụ gọi thoại

Một khách hàng cuối gọi bằng cách sử dụng số quay vào trực tiếp (DID) của Amazon Connect Đức ở khu vực Châu Âu (Frankfut), được đại lý trả lời qua phần mềm điện thoại Amazon Connect. Cuộc gọi kéo dài 7 phút.

Có 3 loại phí riêng được áp dụng cho cuộc gọi này:

1. Có một khoản phí sử dụng dịch vụ Amazon Connect, dựa trên thời lượng cuộc gọi của khách hàng cuối. Theo mức phí 0,018 USD mỗi phút * 7 phút = 0,126 USD

2. Áp dụng phí ngày đối với việc sử dụng số DID của Đức. Theo mức phí 0,10 USD mỗi ngày * 1 ngày = 0,10 USD

3. Đồng thời, áp dụng phí cuộc gọi đi vào mỗi phút đối với số DID của Đức. Theo mức phí 0,0040 USD mỗi phút * 7 phút = 0,0280 USD

Như vậy, tổng phí của cuộc gọi này là 0,25 USD (cộng thêm thuế, phí và phụ phí hiện hành). 

Ví dụ về dịch vụ trò chuyện

Một khách hàng cuối bắt đầu một cuộc trò chuyện thông qua trang web của bạn do Amazon Connect thực hiện. Khách hàng bắt đầu trò chuyện bằng cách gửi tin nhắn. Cuộc trò chuyện diễn ra trong nhiều giờ với hai đại lý khác nhau kể từ khi khách hàng cuối cùng ngừng phản hồi và sau đó tiếp tục trò chuyện khi đại lý đầu tiên không còn trực tuyến. Trong quá trình trò chuyện, khách hàng đã gửi 9 tin nhắn và các đại lý đã gửi 15 tin nhắn. Có một khoản phí cho cuộc trò chuyện này:

1. Có tính phí dịch vụ trò chuyện Amazon Connect, dựa trên tổng số tin nhắn được gửi trong khi trò chuyện (bao gồm cả tin nhắn ban đầu khi bắt đầu trò chuyện). Với 0,004 USD cho mỗi tin nhắn * (9 tin nhắn của khách hàng + 15 tin nhắn đại lý) = 0,096 USD

Như vậy, tổng phí của cuộc gọi này là 0,096 USD (cộng thêm thuế, phí và phụ phí hiện hành).

Ví dụ về Tác vụ

Khi tham gia Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng Tác vụ Amazon Connect miễn phí với 100 tác vụ mỗi tháng trong 1 năm.

Đối với Tác vụ Amazon Connect, bạn bị tính phí 0,04 USD mỗi tác vụ do API tạo ra, bởi một đại lý thông qua trình kết nối tích hợp sẵn với các ứng dụng bên ngoài (ví dụ: Salesforce) hoặc bởi Connect Flows. Đại lý thực hiện các lần chuyển tác vụ cũng bị tính phí 0,04 USD mỗi tác vụ. Lưu ý: Chúng tôi có thể giới hạn mức sử dụng lưu lượng cho các tác vụ dựa vào chính sách sử dụng chấp nhận được, điều khoản dịch vụ và tài liệu của chúng tôi.

Ví dụ
Giả sử bạn đã tạo 10.000 tác vụ trong một tháng trong trung tâm liên hệ của mình và bạn đang sử dụng dịch vụ đến năm thứ hai.

Tính tổng phí:

Tổng số đơn vị hàng tháng = 10.000 tác vụ được tạo
Tổng chi phí hàng tháng = 10.000 * $0,04/tác vụ = 400 USD

Ví dụ về Hồ sơ khách hàng

Khi tham gia Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng Hồ sơ khách hàng Amazon miễn phí trong 12 tháng đầu tiên. Bạn có thể nhập tối đa 1.000 hồ sơ mỗi tháng.
Hồ sơ khách hàng có giá 0,0025 USD mỗi hồ sơ được lưu trữ mỗi tháng, được tính theo ngày, bao gồm cả chi phí lưu trữ. Hồ sơ có thể bao gồm tối đa 100 đối tượng. Một đối tượng là một bảng hoặc thực thể chứa thông tin liên quan đến một khách hàng, chẳng hạn như thông tin liên hệ, giao dịch mua và lịch sử liên hệ. Hồ sơ chứa nhiều hơn 100 đối tượng sẽ phát sinh phí đơn vị hồ sơ bổ sung với mức giá tương tự là 0,0025 USD mỗi tháng.

Hồ sơ được tạo khi đại lý trả lời cuộc gọi hoặc cuộc trò chuyện của khách hàng, đại lý sẽ tạo một hồ sơ mới theo cách thủ công từ các trình kết nối được tích hợp sẵn (ví dụ: CRM) hoặc từ các ứng dụng tự phát triển bằng cách sử dụng SDK và API. Các hồ sơ trùng khớp với dữ liệu của Amazon Connect dựa vào tên, địa chỉ, số điện thoại và email duy nhất. Các hồ sơ không trùng khớp sử dụng mã định danh duy nhất sẽ được coi là một đơn vị.

Ví dụ 1
Giả sử bạn đã tạo 10.000 hồ sơ trong Hồ sơ khách hàng Amazon Connect vào đầu tháng tức ngày 1 tháng 12 năm 2020 và cuối tháng tạo được 10.000 hồ sơ.

Tính tổng phí:
Tổng số đơn vị hồ sơ hàng tháng = 10.000
Tổng chi phí = 10.000 *0,0025 USD = 25 USD cho tháng

Ví dụ 2
Giả sử bạn đã tạo 100.000 hồ sơ trong Hồ sơ khách hàng Amazon Connect vào đầu tháng tức ngày 1 tháng 12 năm 2020 và sau đó tạo thêm 20.000 hồ sơ khác vào ngày 21 tháng 12 năm 2020. Trong trường hợp này, 100.000 hồ sơ bị tính phí trong 31 ngày và 20.000 hồ sơ chỉ bị tính phí trong 11 ngày.

Tính tổng phí:
Tổng số đơn vị hồ sơ hàng tháng = 120.000
Tổng chi phí = [100.000 * (0,0025 USD/31) 31 ngày + 20.000 * (0,0025 USD/31) 11 ngày ]= 268 USD cho tháng

Ví dụ về Contact Lens for Amazon Connect

Khi tham gia Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng Amazon Connect miễn phí trong 12 tháng. Contact Lens for Amazon Connect cung cấp bậc miễn phí gồm 90 phút cuộc gọi thoại mỗi tháng, giống như mức sử dụng bậc miễn phí của Amazon Connect.

Giá dịch vụ
Số lượng hàng tháng Giá mỗi phút
5 triệu phút đầu tiên 0,015
Trên 5 triệu phút 0,0125

Ví dụ 1
Giả sử bạn đã phân tích cuộc gọi khách hàng trong trung tâm liên lạc của mình bằng Contact Lens for Amazon Connect. Bạn đã phân tích 7 triệu phút và bạn đang sử dụng dịch vụ đến năm thứ hai.

Tính tổng phí:
Tổng số phút gọi hàng tháng được phân tích = 7 triệu
Tổng chi phí = [Số lượng cuộc gọi ở Bậc 1] * 0,015 USD + [Số lượng cuộc gọi ở Bậc 2] * 0,0125 USD
Tổng chi phí = [5 triệu phút * 0,015 USD] + [(7 triệu – 5 triệu) phút * 0,0125 USD] = [75.000 USD] + [25.000 USD] = 100.000 USD

Ví dụ 2
Giả sử bạn đã phân tích cuộc gọi khách hàng trong trung tâm liên lạc của mình bằng Contact Lens for Amazon Connect. Bạn đã phân tích 100.000 phút và bạn đang sử dụng dịch vụ đến năm thứ hai.

Tính tổng phí:
Tổng số phút gọi hàng tháng được phân tích = 100.000
Tổng chi phí = [Số lượng cuộc gọi ở Bậc 1] * 0,015 USD + [Số lượng cuộc gọi ở Bậc 2] * 0,0125 USD
Tổng chi phí = [100.000 * 0,015 USD] + [0 phút * 0,0125 USD] = [150.000 USD] + [0 USD] = 1.500 USD

Ví dụ về ID dịch vụ gọi thoại Amazon Connect

Với ID dịch vụ gọi thoại Amazon Connect, bạn chỉ phải trả tiền cho mức bạn sử dụng. Bạn trả phí dựa vào số giao dịch hàng tháng. Mỗi lần sử dụng ID dịch vụ gọi thoại để đăng ký một khách hàng hoặc xác minh danh tính của người gọi được coi là một giao dịch riêng biệt. ID dịch vụ thoại không tính phí ghi lại việc tham gia, từ chối tham gia của khách hàng, việc xóa dữ liệu giọng nói trước đây và kiểm tra trạng thái xác minh trong khi gọi. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định xác thực lại khách hàng trong cuộc gọi, điều này sẽ tạo ra một giao dịch bổ sung.

Khi tham gia Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng ID dịch vụ gọi thoại Amazon Connect với 180 giao dịch miễn phí mỗi tháng trong năm sử dụng đầu tiên. ID dịch vụ gọi thoại Amazon Connect cung cấp bậc miễn phí cho 12 tháng đầu tiên.

Giá dịch vụ:
Giá đồng loạt là 0,025 USD mỗi giao dịch.

Ví dụ
Giả sử bạn đã đăng ký 100 khách hàng và đã gọi ID dịch vụ gọi thoại để xác minh danh tính của 2.000 người gọi trong 1 tháng và bạn đang sử dụng dịch vụ đến năm thứ hai.

Tính tổng phí:
Tổng số giao dịch hàng tháng = 100 + 2.000 = 2.100
Tổng chi phí = [Số lượng giao dịch] * [Giá mỗi giao dịch] = [2.100] * [0,025 USD] = 52,5 USD

 • Miền Đông Hoa Kỳ
 • Miền Tây Hoa Kỳ
 • Canada (Miền Trung)
 • Châu Á Thái Bình Dương (Sydney)
 • Châu Á Thái Bình Dương (Singapore)
 • Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo)
 • Châu Âu (Frankfurt)
 • Châu Âu (London)
 • AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ)
 • Miền Đông Hoa Kỳ
 • Chi tiết về giá điện thoại

    Số điện thoại được yêu cầu mỗi ngày (USD) Mức sử dụng đi vào mỗi phút (USD)

  Quốc gia

  Quay số vào trực tiếp
  (DID)

  Miễn phí

  Quay số vào trực tiếp
  (DID)
  Miễn phí
  Hoa Kỳ 0,03 USD
  0,06 USD 0,0022 USD 0,0120 USD
  Argentina 0,50 USD 0,50 USD 0,0112 USD 0,1920 USD

  Áo

  0.10 USD

  0.42 USD 0.0070 USD
  0.0414 USD

  Bỉ

  0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0406 USD

  Canada

  0.06 USD

  0.42 USD

  0,0030 USD

  0,0200 USD

  Chile 0,50 USD 0,48 USD 0,0100 USD 0,1920 USD
  Costa Rica 0,2928 USD 0,40 USD 0,0034 USD 0,2251 USD
  Cộng hòa Séc 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0360 USD
  Đan Mạch 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0,0261 USD
  El Salvador 0,17 USD 0,9061 USD 0,0035 USD 0,8171 USD
  Phần Lan 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0659 USD
  Pháp 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0237 USD
  Đức 0.10 USD 0,42 USD 0,0064 USD 0,0387 USD
  Hy Lạp 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0686 USD
  Ai-len 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0686 USD
  Ý 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0,1281 USD

  Mexico

  0.27 USD

  0.42 USD

  0,0070 USD

  0,0550 USD

  Hà Lan 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0544 USD
  Na Uy 0.16 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0,0559 USD
  Panama 0,22 USD 0,6661 USD 0,0038 USD 0,1131 USD
  Peru 0,50 USD 0,50 USD 0,0100 USD 0,1920 USD
  Ba Lan 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0815 USD
  Bồ Đào Nha 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0,0283 USD
  Puerto Rico 0,03 USD 0.06 USD 0,0030 USD 0,0400 USD

  Slovakia

  0.10 USD

  0.63 USD

  0.0070 USD

  0.1690 USD

  Tây Ban Nha 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0582 USD
  Thụy Điển 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0399 USD
  Thụy Sĩ 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.1312 USD
  Vương quốc Anh 0.05 USD 0,42 USD 0,0064 USD 0,0331 USD

  * Số điện thoại miễn phí được yêu cầu ở số lượng 1000+ hóa đơn với giá 0,039 USD mỗi số mỗi ngày.

  Cuộc gọi đi

  Quốc gia đích đến Cuộc gọi ra mỗi phút (USD)
  Hoa Kỳ 0.0048 USD
  Afghanistan 0.3324 USD
  Albania 0.5894 USD
  Algeria 0.5892 USD
  Samoa thuộc Mỹ 0.0597 USD
  Andorra 0.2074 USD
  Angola 0.2388 USD
  Anguilla 0.4558 USD
  Châu Nam Cực 2.7830 USD
  Antigua và Barbuda 0.4464 USD
  Argentina 0,1866 USD
  Armenia 0.3276 USD
  Aruba 0.3068 USD
  Đảo Ascension 4.0969 USD
  Úc 0.0699 USD
  Áo 0.2436 USD
  Azerbaijan 0.5168 USD
  Bahamas 0.2338 USD
  Bahrain 0.1688 USD
  Bangladesh 0.0429 USD
  Barbados 0.4548 USD
  Belarus 0.7027 USD
  Bỉ 0.1796 USD
  Belize 0.3436 USD
  Benin 0.5471 USD
  Bermuda 0.1639 USD
  Bhutan 0.1266 USD
  Bolivia 0.2486 USD
  Bosnia và Herzegovina 0.5351 USD
  Botswana 0.3053 USD
  Brazil 0,0389 USD
  Quần đảo Virgin thuộc Anh 0.4295 USD
  Brunei 0.0502 USD
  Bulgaria 0.3660 USD
  Burkina Faso 0.5220 USD
  Burundi 0.7777 USD
  Campuchia 0.0910 USD
  Cameroon 0.4964 USD
  Canada 0,0048 USD
  Quần đảo Cape Verde 0.4557 USD
  Quần đảo Cayman 0.3287 USD
  Cộng hòa Trung Phi 0.9347 USD
  Chad 0.9193 USD
  Chile 0,0664 USD
  Trung Quốc 0.0355 USD
  Đảo Christmas 0.1833 USD
  Quần đảo Cocos 0.1833 USD
  Colombia 0.0940 USD
  Comoros 0.6124 USD
  Congo 0.7953 USD
  Quần đảo Cook 1.0935 USD
  Costa Rica 0.0738 USD
  Croatia 0.5393 USD
  Síp 0.0542 USD
  Cộng hòa Séc 0.0880 USD
  Cộng hòa Dân chủ Congo 0.5817 USD
  Đan Mạch 0.0505 USD
  Diego Garcia 2.0460 USD
  Djibouti 0.5034 USD
  Dominica 0.4162 USD
  Cộng hòa Dominica 0.1181 USD
  Đông Timor 1.3788 USD
  Ecuador 0.2795 USD
  Ai Cập 0.1655 USD
  El Salvador 0.2414 USD
  Guinea Xích đạo 0.6753 USD
  Eritrea 0.3719 USD
  Estonia 0.4762 USD
  Ethiopia 0.3625 USD
  Quần đảo Falkland 3.2524 USD
  Quần đảo Faroe 0.2377 USD
  Quần đảo Fiji 0.3413 USD
  Phần Lan 0.0755 USD
  Pháp 0.1436 USD
  Guiana thuộc Pháp 0.3507 USD
  Polynesia thuộc Pháp 0.4214 USD
  Gabon 0.7151 USD
  Gambia 0.9148 USD
  Georgia 0.3539 USD
  Đức 0.1889 USD
  Ghana 0.3857 USD
  Gibraltar 0.2337 USD
  Hy Lạp 0.1105 USD
  Greenland 0.7857 USD
  Grenada 0.4355 USD
  Guadeloupe 0.1279 USD
  Guam 0.0556 USD
  Guatemala 0.1918 USD
  Guinea 0.7535 USD
  Guinea 0.6945 USD
  Guyana 0.3228 USD
  Haiti 0.5328 USD
  Honduras 0.2868 USD
  Hong Kong 0.0302 USD
  Hungary 0.0919 USD
  Iceland 0.0512 USD
  Ấn Độ 0,0200 USD
  Indonesia 0.1588 USD
  Iraq 0.3045 USD
  Ai-len 0.1279 USD
  Đảo Man 0.0140 USD
  Israel 0.1028 USD
  Ý 0.2695 USD
  Bờ Biển Ngà 0.6384 USD
  Jamaica 0.3384 USD
  Nhật Bản 0.1204 USD
  Jordan 0.2117 USD
  Kazakhstan 0.2203 USD
  Kenya 0.2245 USD
  Kiribati 4.9648 USD
  Kuwait 0.1074 USD
  Kyrgyzstan 0.3093 USD
  Lào 0.0983 USD
  Latvia 0.6229 USD
  Lebanon 0.2432 USD
  Lesotho 0.3849 USD
  Liberia 0.6856 USD
  Libya 0.4407 USD
  Liechtenstein 0.4657 USD
  Litva 0.6269 USD
  Luxembourg 0.1289 USD
  Macao 0.1136 USD
  Macedonia 0.5550 USD
  Madagascar 1.0065 USD
  Malawi 0.5079 USD
  Malaysia 0.0589 USD
  Maldives 1.4856 USD
  Mali 0.5388 USD
  Malta 0.0954 USD
  Quần đảo Marshall 0.3874 USD
  Martinique 0.2184 USD
  Mauritania 0.7479 USD
  Mauritius 0.1664 USD
  Quần đảo Mayotte 0.6201 USD
  Mexico 0,0326 USD
  Micronesia 0.5927 USD
  Moldova 0.4343 USD
  Monaco 0.5507 USD
  Mông Cổ 0.0843 USD
  Montenegro 0.5333 USD
  Montserrat 0.3988 USD
  Morocco 0,4624 USD
  Mozambique 0.3331 USD
  Myanmar 0.3881 USD
  Namibia 0.1571 USD
  Nauru 4.8677 USD
  Nepal 0.1859 USD
  Hà Lan 0.0732 USD
  Antille thuộc Hà Lan 0.1596 USD
  New Caledonia 3.0466 USD
  New Zealand 0.1137 USD
  Nicaragua 0.3217 USD
  Niger 0.5398 USD
  Nigeria 0.1246 USD
  Niue 5.2211 USD
  Đảo Norfolk 2.8889 USD
  Quần đảo Bắc Mariana 0.0746 USD
  Na Uy 0.0907 USD
  Oman 0.4228 USD
  Pakistan 0.1264 USD
  Palau 0.4259 USD
  Palestine 0.2649 USD
  Panama 0.1598 USD
  Papua New Guinea 1.1980 USD
  Paraguay 0.1274 USD
  Peru 0,0150 USD
  Philippines 0.1934 USD
  Ba Lan 0.2012 USD
  Bồ Đào Nha 0.2465 USD
  Principe và Sao Tome 2.2306 USD
  Puerto Rico 0,0200 USD
  Qatar 0.2494 USD
  Đảo Reunion 0.2248 USD
  Romania 0.0845 USD
  Nga 0.4372 USD
  Rwanda 0.4576 USD
  Samoa 4.5541 USD
  San Marino 0.8589 USD
  Ả Rập Xê Út 0.1803 USD
  Senegal 0.7566 USD
  Serbia 0.5331 USD
  Quần đảo Seychelles 1.0268 USD
  Sierra Leone 0.7090 USD
  Singapore 0.0470 USD
  Slovakia 0.1349 USD
  Slovenia 0.4342 USD
  Quần đảo Solomon 1.4850 USD
  Somalia 0.8538 USD
  Nam Phi 0.0993 USD
  Hàn Quốc 0.0251 USD
  Nam Sudan 0,5276 USD
  Tây Ban Nha 0.1813 USD
  Sri Lanka 0.2142 USD
  St. Helena 2.9084 USD
  St. Kitts 0.4202 USD
  St. Lucia 0.5015 USD
  St. Maarten 0.1789 USD
  St. Pierre & Miquelon 0.5081 USD
  St. Vincent 0,4289 USD
  Sudan 0,5276 USD
  Suriname 1.9460 USD
  Swaziland 0.2265 USD
  Thụy Điển 0.0287 USD
  Thụy Sĩ 0.1144 USD
  Đài Loan 0.1201 USD
  Tajikistan 0.3401 USD
  Tanzania 0.5206 USD
  Thái Lan 0.0699 USD
  Togo 3.2199 USD
  Tokelau 3.7356 USD
  Quần đảo Tonga 3.3423 USD
  Trinidad và Tobago 0.3154 USD
  Tunisia 1.2826 USD
  Thổ Nhĩ Kỳ 0.2241 USD
  Turkmenistan 0.1907 USD
  Turks và Caicos 0.4538 USD
  Tuvalu 4.7977 USD
  Uganda 0.4873 USD
  Ukraine 0.3488 USD
  Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 0.2487 USD
  Vương quốc Anh 0.0301 USD
  Uruguay 0.2220 USD
  Quần đảo Virgin thuộc Mỹ 0.2651 USD
  Uzbekistan 0.0858 USD
  Vanuatu 3.7645 USD
  Thành Vatican 0.0246 USD
  Venezuela 0.3105 USD
  Việt Nam 0,1081 USD
  Wallis và Futuna 1.3930 USD
  Yemen 0.2659 USD
  Zambia 0.5412 USD
  Zimbabwe 0,5870 USD
 • Miền Tây Hoa Kỳ
 • Chi tiết về giá điện thoại

    Số điện thoại được yêu cầu mỗi ngày (USD) Mức sử dụng đi vào mỗi phút (USD)

  Quốc gia

  Quay số vào trực tiếp
  (DID)

  Miễn phí

  Quay số vào trực tiếp
  (DID)
  Miễn phí
  Hoa Kỳ 0,03 USD
  0,06 USD 0,0022 USD 0,0120 USD
  Argentina 0,50 USD 0,50 USD 0,0112 USD 0,1920 USD

  Áo

  0.10 USD

  0.42 USD 0.0070 USD
  0.0414 USD

  Bỉ

  0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0406 USD

  Canada

  0.06 USD

  0.42 USD

  0,0030 USD

  0,0200 USD

  Chile 0,50 USD 0,48 USD 0,0100 USD 0,1920 USD
  Costa Rica 0,2928 USD 0,40 USD 0,0034 USD 0,2251 USD
  Cộng hòa Séc 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0360 USD
  Đan Mạch 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0,0261 USD
  El Salvador 0,17 USD 0,9061 USD 0,0035 USD 0,8171 USD
  Phần Lan 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0659 USD
  Pháp 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0237 USD
  Đức 0.10 USD 0,42 USD 0,0064 USD 0,0387 USD
  Hy Lạp 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0686 USD
  Ai-len 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0686 USD
  Ý 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0,1281 USD

  Mexico

  0.27 USD

  0.42 USD

  0,0070 USD

  0,0550 USD

  Hà Lan 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0544 USD
  Na Uy 0.16 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0,0559 USD
  Panama 0,22 USD 0,6661 USD 0,0038 USD 0,1131 USD
  Peru 0,50 USD 0,50 USD 0,0100 USD 0,1920 USD
  Ba Lan 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0815 USD
  Bồ Đào Nha 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0,0283 USD
  Puerto Rico 0,03 USD 0.06 USD 0,0030 USD 0,0400 USD

  Slovakia

  0.10 USD

  0.63 USD

  0.0070 USD

  0.1690 USD

  Tây Ban Nha 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0582 USD
  Thụy Điển 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0399 USD
  Thụy Sĩ 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.1312 USD
  Vương quốc Anh 0.05 USD 0,42 USD 0,0064 USD 0,0331 USD

  * Số điện thoại miễn phí được yêu cầu ở số lượng 1000+ hóa đơn với giá 0,039 USD mỗi số mỗi ngày.

  Cuộc gọi đi

  Quốc gia đích đến Cuộc gọi ra mỗi phút (USD)
  Hoa Kỳ 0.0048 USD
  Afghanistan 0.3324 USD
  Albania 0.5894 USD
  Algeria 0.5892 USD
  Samoa thuộc Mỹ 0.0597 USD
  Andorra 0.2074 USD
  Angola 0.2388 USD
  Anguilla 0.4558 USD
  Châu Nam Cực 2.7830 USD
  Antigua và Barbuda 0.4464 USD
  Argentina 0,1866 USD
  Armenia 0.3276 USD
  Aruba 0.3068 USD
  Đảo Ascension 4.0969 USD
  Úc 0.0699 USD
  Áo 0.2436 USD
  Azerbaijan 0.5168 USD
  Bahamas 0.2338 USD
  Bahrain 0.1688 USD
  Bangladesh 0.0429 USD
  Barbados 0.4548 USD
  Belarus 0.7027 USD
  Bỉ 0.1796 USD
  Belize 0.3436 USD
  Benin 0.5471 USD
  Bermuda 0.1639 USD
  Bhutan 0.1266 USD
  Bolivia 0.2486 USD
  Bosnia và Herzegovina 0.5351 USD
  Botswana 0.3053 USD
  Brazil 0,0389 USD
  Quần đảo Virgin thuộc Anh 0.4295 USD
  Brunei 0.0502 USD
  Bulgaria 0.3660 USD
  Burkina Faso 0.5220 USD
  Burundi 0.7777 USD
  Campuchia 0.0910 USD
  Cameroon 0.4964 USD
  Canada 0,0048 USD
  Quần đảo Cape Verde 0.4557 USD
  Quần đảo Cayman 0.3287 USD
  Cộng hòa Trung Phi 0.9347 USD
  Chad 0.9193 USD
  Chile 0,0664 USD
  Trung Quốc 0.0355 USD
  Đảo Christmas 0.1833 USD
  Quần đảo Cocos 0.1833 USD
  Colombia 0.0940 USD
  Comoros 0.6124 USD
  Congo 0.7953 USD
  Quần đảo Cook 1.0935 USD
  Costa Rica 0.0738 USD
  Croatia 0.5393 USD
  Síp 0.0542 USD
  Cộng hòa Séc 0.0880 USD
  Cộng hòa Dân chủ Congo 0.5817 USD
  Đan Mạch 0.0505 USD
  Diego Garcia 2.0460 USD
  Djibouti 0.5034 USD
  Dominica 0.4162 USD
  Cộng hòa Dominica 0.1181 USD
  Đông Timor 1.3788 USD
  Ecuador 0.2795 USD
  Ai Cập 0.1655 USD
  El Salvador 0.2414 USD
  Guinea Xích đạo 0.6753 USD
  Eritrea 0.3719 USD
  Estonia 0.4762 USD
  Ethiopia 0.3625 USD
  Quần đảo Falkland 3.2524 USD
  Quần đảo Faroe 0.2377 USD
  Quần đảo Fiji 0.3413 USD
  Phần Lan 0.0755 USD
  Pháp 0.1436 USD
  Guiana thuộc Pháp 0.3507 USD
  Polynesia thuộc Pháp 0.4214 USD
  Gabon 0.7151 USD
  Gambia 0.9148 USD
  Georgia 0.3539 USD
  Đức 0.1889 USD
  Ghana 0.3857 USD
  Gibraltar 0.2337 USD
  Hy Lạp 0.1105 USD
  Greenland 0.7857 USD
  Grenada 0.4355 USD
  Guadeloupe 0.1279 USD
  Guam 0.0556 USD
  Guatemala 0.1918 USD
  Guinea 0.7535 USD
  Guinea 0.6945 USD
  Guyana 0.3228 USD
  Haiti 0.5328 USD
  Honduras 0.2868 USD
  Hong Kong 0.0302 USD
  Hungary 0.0919 USD
  Iceland 0.0512 USD
  Ấn Độ 0,0200 USD
  Indonesia 0.1588 USD
  Iraq 0.3045 USD
  Ai-len 0.1279 USD
  Đảo Man 0.0140 USD
  Israel 0.1028 USD
  Ý 0.2695 USD
  Bờ Biển Ngà 0.6384 USD
  Jamaica 0.3384 USD
  Nhật Bản 0.1204 USD
  Jordan 0.2117 USD
  Kazakhstan 0.2203 USD
  Kenya 0.2245 USD
  Kiribati 4.9648 USD
  Kuwait 0.1074 USD
  Kyrgyzstan 0.3093 USD
  Lào 0.0983 USD
  Latvia 0.6229 USD
  Lebanon 0.2432 USD
  Lesotho 0.3849 USD
  Liberia 0.6856 USD
  Libya 0.4407 USD
  Liechtenstein 0.4657 USD
  Litva 0.6269 USD
  Luxembourg 0.1289 USD
  Macao 0.1136 USD
  Macedonia 0.5550 USD
  Madagascar 1.0065 USD
  Malawi 0.5079 USD
  Malaysia 0.0589 USD
  Maldives 1.4856 USD
  Mali 0.5388 USD
  Malta 0.0954 USD
  Quần đảo Marshall 0.3874 USD
  Martinique 0.2184 USD
  Mauritania 0.7479 USD
  Mauritius 0.1664 USD
  Quần đảo Mayotte 0.6201 USD
  Mexico 0,0326 USD
  Micronesia 0.5927 USD
  Moldova 0.4343 USD
  Monaco 0.5507 USD
  Mông Cổ 0.0843 USD
  Montenegro 0.5333 USD
  Montserrat 0.3988 USD
  Morocco 0,4624 USD
  Mozambique 0.3331 USD
  Myanmar 0.3881 USD
  Namibia 0.1571 USD
  Nauru 4.8677 USD
  Nepal 0.1859 USD
  Hà Lan 0.0732 USD
  Antille thuộc Hà Lan 0.1596 USD
  New Caledonia 3.0466 USD
  New Zealand 0.1137 USD
  Nicaragua 0.3217 USD
  Niger 0.5398 USD
  Nigeria 0.1246 USD
  Niue 5.2211 USD
  Đảo Norfolk 2.8889 USD
  Quần đảo Bắc Mariana 0.0746 USD
  Na Uy 0.0907 USD
  Oman 0.4228 USD
  Pakistan 0.1264 USD
  Palau 0.4259 USD
  Palestine 0.2649 USD
  Panama 0.1598 USD
  Papua New Guinea 1.1980 USD
  Paraguay 0.1274 USD
  Peru 0,0150 USD
  Philippines 0.1934 USD
  Ba Lan 0.2012 USD
  Bồ Đào Nha 0.2465 USD
  Principe và Sao Tome 2.2306 USD
  Puerto Rico 0,0200 USD
  Qatar 0.2494 USD
  Đảo Reunion 0.2248 USD
  Romania 0.0845 USD
  Nga 0.4372 USD
  Rwanda 0.4576 USD
  Samoa 4.5541 USD
  San Marino 0.8589 USD
  Ả Rập Xê Út 0.1803 USD
  Senegal 0.7566 USD
  Serbia 0.5331 USD
  Quần đảo Seychelles 1.0268 USD
  Sierra Leone 0.7090 USD
  Singapore 0.0470 USD
  Slovakia 0.1349 USD
  Slovenia 0.4342 USD
  Quần đảo Solomon 1.4850 USD
  Somalia 0.8538 USD
  Nam Phi 0.0993 USD
  Hàn Quốc 0.0251 USD
  Nam Sudan 0,5276 USD
  Tây Ban Nha 0.1813 USD
  Sri Lanka 0.2142 USD
  St. Helena 2.9084 USD
  St. Kitts 0.4202 USD
  St. Lucia 0.5015 USD
  St. Maarten 0.1789 USD
  St. Pierre & Miquelon 0.5081 USD
  St. Vincent 0,4289 USD
  Sudan 0,5276 USD
  Suriname 1.9460 USD
  Swaziland 0.2265 USD
  Thụy Điển 0.0287 USD
  Thụy Sĩ 0.1144 USD
  Đài Loan 0.1201 USD
  Tajikistan 0.3401 USD
  Tanzania 0.5206 USD
  Thái Lan 0.0699 USD
  Togo 3.2199 USD
  Tokelau 3.7356 USD
  Quần đảo Tonga   3.3423 USD
  Trinidad và Tobago 0.3154 USD
  Tunisia 1.2826 USD
  Thổ Nhĩ Kỳ 0.2241 USD
  Turkmenistan 0.1907 USD
  Turks và Caicos 0.4538 USD
  Tuvalu 4.7977 USD
  Uganda 0.4873 USD
  Ukraine 0.3488 USD
  Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 0.2487 USD
  Vương quốc Anh 0.0301 USD
  Uruguay 0.2220 USD
  Quần đảo Virgin thuộc Mỹ 0.2651 USD
  Uzbekistan 0.0858 USD
  Vanuatu 3.7645 USD
  Thành Vatican 0.0246 USD
  Venezuela 0.3105 USD
  Việt Nam 0,1081 USD
  Wallis và Futuna 1.3930 USD
  Yemen 0.2659 USD
  Zambia 0.5412 USD
  Zimbabwe 0,5870 USD
 • Canada (Miền Trung)
 • Chi tiết về giá điện thoại

    Số điện thoại được yêu cầu mỗi ngày (USD) Mức sử dụng đi vào mỗi phút (USD)

  Quốc gia

  Quay số vào trực tiếp
  (DID)

  Miễn phí

  Quay số vào trực tiếp
  (DID)
  Miễn phí
  Hoa Kỳ 0,03 USD
  0,06 USD 0,0022 USD 0.0120 USD

  Áo

  0.10 USD

  0.42 USD 0.0070 USD
  0.0414 USD

  Bỉ

  0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0406 USD

  Canada

  0,03 USD

  0.06 USD

  0.0022 USD

  0,0120 USD

  Cộng hòa Séc 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0360 USD
  Đan Mạch 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0,0261 USD
  Phần Lan 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0659 USD
  Pháp 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0237 USD
  Đức 0.10 USD 0,42 USD 0,0064 USD 0,0387 USD
  Hy Lạp 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0686 USD
  Ai-len 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0686 USD
  Ý 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0,1281 USD
  Hà Lan 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0544 USD
  Na Uy 0.16 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0,0559 USD
  Ba Lan 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0815 USD
  Bồ Đào Nha 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0,0283 USD
  Puerto Rico 0,03 USD 0.06 USD 0,0030 USD 0,0400 USD

  Slovakia

  0.10 USD

  0.63 USD

  0.0070 USD

  0.1690 USD

  Tây Ban Nha 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0582 USD
  Thụy Điển 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0399 USD
  Thụy Sĩ 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.1312 USD
  Vương quốc Anh 0.05 USD 0,42 USD 0,0064 USD 0,0331 USD

  * Số điện thoại miễn phí được yêu cầu ở số lượng 1000+ hóa đơn với giá 0,039 USD mỗi số mỗi ngày.

  Cuộc gọi đi

  Quốc gia đích đến Cuộc gọi ra mỗi phút (USD)
  Hoa Kỳ 0.0048 USD
  Afghanistan 0.3324 USD
  Albania 0.5894 USD
  Algeria 0.5892 USD
  Samoa thuộc Mỹ 0.0597 USD
  Andorra 0.2074 USD
  Angola 0.2388 USD
  Anguilla 0.4558 USD
  Châu Nam Cực 2.7830 USD
  Antigua và Barbuda 0.4464 USD
  Argentina 0,1866 USD
  Armenia 0.3276 USD
  Aruba 0.3068 USD
  Đảo Ascension 4.0969 USD
  Úc 0.0699 USD
  Áo 0.2436 USD
  Azerbaijan 0.5168 USD
  Bahamas 0.2338 USD
  Bahrain 0.1688 USD
  Bangladesh 0.0429 USD
  Barbados 0.4548 USD
  Belarus 0.7027 USD
  Bỉ 0.1796 USD
  Belize 0.3436 USD
  Benin 0.5471 USD
  Bermuda 0.1639 USD
  Bhutan 0.1266 USD
  Bolivia 0.2486 USD
  Bosnia và Herzegovina 0.5351 USD
  Botswana 0.3053 USD
  Brazil 0,0389 USD
  Quần đảo Virgin thuộc Anh 0.4295 USD
  Brunei 0.0502 USD
  Bulgaria 0.3660 USD
  Burkina Faso 0.5220 USD
  Burundi 0.7777 USD
  Campuchia 0.0910 USD
  Cameroon 0.4964 USD
  Canada 0,0048 USD
  Quần đảo Cape Verde 0.4557 USD
  Quần đảo Cayman 0.3287 USD
  Cộng hòa Trung Phi 0.9347 USD
  Chad 0.9193 USD
  Chile 0,0664 USD
  Trung Quốc 0.0355 USD
  Đảo Christmas 0.1833 USD
  Quần đảo Cocos 0.1833 USD
  Colombia 0.0940 USD
  Comoros 0.6124 USD
  Congo 0.7953 USD
  Quần đảo Cook 1.0935 USD
  Costa Rica 0.0738 USD
  Croatia 0.5393 USD
  Síp 0.0542 USD
  Cộng hòa Séc 0.0880 USD
  Cộng hòa Dân chủ Congo 0.5817 USD
  Đan Mạch 0.0505 USD
  Diego Garcia 2.0460 USD
  Djibouti 0.5034 USD
  Dominica 0.4162 USD
  Cộng hòa Dominica 0.1181 USD
  Đông Timor 1.3788 USD
  Ecuador 0.2795 USD
  Ai Cập 0.1655 USD
  El Salvador 0.2414 USD
  Guinea Xích đạo 0.6753 USD
  Eritrea 0.3719 USD
  Estonia 0.4762 USD
  Ethiopia 0.3625 USD
  Quần đảo Falkland 3.2524 USD
  Quần đảo Faroe 0.2377 USD
  Quần đảo Fiji 0.3413 USD
  Phần Lan 0.0755 USD
  Pháp 0.1436 USD
  Guiana thuộc Pháp 0.3507 USD
  Polynesia thuộc Pháp 0.4214 USD
  Gabon 0.7151 USD
  Gambia 0.9148 USD
  Georgia 0.3539 USD
  Đức 0.1889 USD
  Ghana 0.3857 USD
  Gibraltar 0.2337 USD
  Hy Lạp 0.1105 USD
  Greenland 0.7857 USD
  Grenada 0.4355 USD
  Guadeloupe 0.1279 USD
  Guam 0.0556 USD
  Guatemala 0.1918 USD
  Guinea 0.7535 USD
  Guinea 0.6945 USD
  Guyana 0.3228 USD
  Haiti 0.5328 USD
  Honduras 0.2868 USD
  Hong Kong 0.0302 USD
  Hungary 0.0919 USD
  Iceland 0.0512 USD
  Ấn Độ 0,0200 USD
  Indonesia 0.1588 USD
  Iraq 0.3045 USD
  Ai-len 0.1279 USD
  Đảo Man 0.0140 USD
  Israel 0.1028 USD
  Ý 0.2695 USD
  Bờ Biển Ngà 0.6384 USD
  Jamaica 0.3384 USD
  Nhật Bản 0.1204 USD
  Jordan 0.2117 USD
  Kazakhstan 0.2203 USD
  Kenya 0.2245 USD
  Kiribati 4.9648 USD
  Kuwait 0.1074 USD
  Kyrgyzstan 0.3093 USD
  Lào 0.0983 USD
  Latvia 0.6229 USD
  Lebanon 0.2432 USD
  Lesotho 0.3849 USD
  Liberia 0.6856 USD
  Libya 0.4407 USD
  Liechtenstein 0.4657 USD
  Litva 0.6269 USD
  Luxembourg 0.1289 USD
  Macao 0.1136 USD
  Macedonia 0.5550 USD
  Madagascar 1.0065 USD
  Malawi 0.5079 USD
  Malaysia 0.0589 USD
  Maldives 1.4856 USD
  Mali 0.5388 USD
  Malta 0.0954 USD
  Quần đảo Marshall 0.3874 USD
  Martinique 0.2184 USD
  Mauritania 0.7479 USD
  Mauritius 0.1664 USD
  Quần đảo Mayotte 0.6201 USD
  Mexico 0,0326 USD
  Micronesia 0.5927 USD
  Moldova 0.4343 USD
  Monaco 0.5507 USD
  Mông Cổ 0.0843 USD
  Montenegro 0.5333 USD
  Montserrat 0.3988 USD
  Morocco 0.6060 USD
  Mozambique 0.3331 USD
  Myanmar 0.3881 USD
  Namibia 0.1571 USD
  Nauru 4.8677 USD
  Nepal 0.1859 USD
  Hà Lan 0.0732 USD
  Antille thuộc Hà Lan 0.1596 USD
  New Caledonia 3.0466 USD
  New Zealand 0.1137 USD
  Nicaragua 0.3217 USD
  Niger 0.5398 USD
  Nigeria 0.1246 USD
  Niue 5.2211 USD
  Đảo Norfolk 2.8889 USD
  Quần đảo Bắc Mariana 0.0746 USD
  Na Uy 0.0907 USD
  Oman 0.4228 USD
  Pakistan 0.1264 USD
  Palau 0.4259 USD
  Palestine 0.2649 USD
  Panama 0.1598 USD
  Papua New Guinea 1.1980 USD
  Paraguay 0.1274 USD
  Peru 0,0150 USD
  Philippines 0.1934 USD
  Ba Lan 0.2012 USD
  Bồ Đào Nha 0.2465 USD
  Principe và Sao Tome 2.2306 USD
  Puerto Rico 0,0200 USD
  Qatar 0.2494 USD
  Đảo Reunion 0.2248 USD
  Romania 0.0845 USD
  Nga 0.4372 USD
  Rwanda 0.4576 USD
  Samoa 4.5541 USD
  San Marino 0.8589 USD
  Ả Rập Xê Út 0.1803 USD
  Senegal 0.7566 USD
  Serbia 0.5331 USD
  Quần đảo Seychelles 1.0268 USD
  Sierra Leone 0.7090 USD
  Singapore 0.0470 USD
  Slovakia 0.1349 USD
  Slovenia 0.4342 USD
  Quần đảo Solomon 1.4850 USD
  Somalia 0.8538 USD
  Nam Phi 0.0993 USD
  Hàn Quốc 0.0251 USD
  Nam Sudan 0,5276 USD
  Tây Ban Nha 0.1813 USD
  Sri Lanka 0.2142 USD
  St. Helena 2.9084 USD
  St. Kitts 0.4202 USD
  St. Lucia 0.5015 USD
  St. Maarten 0.1789 USD
  St. Pierre & Miquelon 0.5081 USD
  St. Vincent 0,4289 USD
  Sudan 0,5276 USD
  Suriname 1.9460 USD
  Swaziland 0.2265 USD
  Thụy Điển 0.0287 USD
  Thụy Sĩ 0.1144 USD
  Đài Loan 0.1201 USD
  Tajikistan 0.3401 USD
  Tanzania 0.5206 USD
  Thái Lan 0.0699 USD
  Togo 3.2199 USD
  Tokelau 3.7356 USD
  Quần đảo Tonga   3.3423 USD
  Trinidad và Tobago 0.3154 USD
  Tunisia 1.2826 USD
  Thổ Nhĩ Kỳ 0.2241 USD
  Turkmenistan 0.1907 USD
  Turks và Caicos 0.4538 USD
  Tuvalu 4.7977 USD
  Uganda 0.4873 USD
  Ukraine 0.3488 USD
  Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 0.2487 USD
  Vương quốc Anh 0.0301 USD
  Uruguay 0.2220 USD
  Quần đảo Virgin thuộc Mỹ 0.2651 USD
  Uzbekistan 0.0858 USD
  Vanuatu 3.7645 USD
  Thành Vatican 0.0246 USD
  Venezuela 0.3105 USD
  Việt Nam 0,1081 USD
  Wallis và Futuna 1.3930 USD
  Yemen 0.2659 USD
  Zambia 0.5412 USD
  Zimbabwe 0,5870 USD
 • Châu Á Thái Bình Dương (Sydney)
 • Chi tiết về giá điện thoại

    Số điện thoại được yêu cầu mỗi ngày (USD) Mức sử dụng đi vào mỗi phút (USD)
  Quốc gia Quay số vào trực tiếp (DID) Miễn phí Quay số vào trực tiếp (DID) Miễn phí
  Úc  0.10 USD  0.39 USD  0.0050 USD  0.0540 USD
  Hong Kong  0.16 USD  0,48 USD  0.0104 USD  0.0502 USD
  Indonesia  0.69 USD    0.0278 USD  
  Nhật Bản  0.13 USD  0,48 USD  0.0056 USD  0.2114 USD
  Malaysia  0.13 USD    0.0090 USD  
  New Zealand  0.13 USD  0,58 USD  0.0050 USD  0.2205 USD
  Singapore  0,35 USD 0,48 USD  0,0052 USD 0,0503 USD
  Thái Lan  0.31 USD  1.40 USD  0.0051 USD  0.4058 USD
  Vương quốc Anh  0.10 USD  0.10 USD  0.0040 USD  0.0720 USD
  Hoa Kỳ  0.06 USD  0.06 USD  0.0040 USD  0.0137 USD

  Cuộc gọi đi

  Quốc gia đích đến Cuộc gọi đi ra mỗi phút (USD)
  Afghanistan  0.6275 USD
  Albania  0.6016 USD
  Algeria  0.5812 USD
  Samoa thuộc Mỹ  1.7356 USD
  Andorra  0.2816 USD
  Angola  0.4885 USD
  Anguilla  0.6445 USD
  Châu Nam Cực  2,3662 USD
  Antigua và Barbuda  0.6333 USD
  Argentina  0.2802 USD
  Armenia  0.6214 USD
  Aruba  0.6358 USD
  Đảo Ascension  3.0703 USD
  Úc  0,0250 USD
  Áo  0.1834 USD
  Azerbaijan  0.7029 USD
  Bahamas  0.4768 USD
  Bahrain  0.5428 USD
  Bangladesh  0.4721 USD
  Barbados  0.6374 USD
  Belarus  0.5954 USD
  Bỉ  0.1434 USD
  Belize  0.6517 USD
  Benin  0.7204 USD
  Bermuda  0.5420 USD
  Bhutan  0.4907 USD
  Bolivia  0.6237 USD
  Bosnia và Herzegovina  0.5124 USD
  Botswana  0.6535 USD
  Brazil  0.1847 USD
  Quần đảo Virgin thuộc Anh  0.4380 USD
  Brunei  0.4735 USD
  Bulgaria  0.2719 USD
  Burkina Faso  0.7380 USD
  Burundi  0.9264 USD
  Campuchia  0.4927 USD
  Cameroon  0.7039 USD
  Canada  0.0168 USD
  Quần đảo Cape Verde  1.0128 USD
  Quần đảo Cayman  0.6060 USD
  Cộng hòa Trung Phi  0.9176 USD
  Chad  0.9721 USD
  Chile  0.4612 USD
  Trung Quốc  0.0411 USD
  Colombia  0.2526 USD
  Comoros  0,8661 USD
  Congo 1,2383 USD
  Quần đảo Cook  2,3662 USD
  Costa Rica  0.4463 USD
  Croatia  0,2205 USD
  Síp 0,1633 USD
  Cộng hòa Séc  0.1189 USD
  Cộng hòa Dân chủ Congo  0.9807 USD
  Đan Mạch  0.0494 USD
  Djibouti  0.8619 USD
  Dominica  0.6316 USD
  Cộng hòa Dominica  0.4621 USD
  Đông Timor  1.8533 USD
  Ecuador  0.5401 USD
  Ai Cập  0.5124 USD
  El Salvador  0.6176 USD
  Guinea Xích đạo  0.8743 USD
  Eritrea  0.6636 USD
  Estonia  0.2759 USD
  Ethiopia  0.6767 USD
  Quần đảo Falkland  2,3662 USD
  Quần đảo Faroe  0.5114 USD
  Quần đảo Fiji  1.2107 USD
  Phần Lan  0.1308 USD
  Pháp  0.1133 USD
  Guiana thuộc Pháp  0.4604 USD
  Polynesia thuộc Pháp  1.2361 USD
  Gabon  0.8139 USD
  Gambia  0.8931 USD
  Georgia  0.5506 USD
  Đức  0,0562 USD
  Ghana 0,4566 USD
  Gibraltar  0.3307 USD
  Hy Lạp  0.1252 USD
  Greenland  1.3490 USD
  Grenada  0.6332 USD
  Guadeloupe  0.4460 USD
  Guam  1.1068 USD
  Guatemala  0.5979 USD
  Guinea  0.8678 USD
  Guinea Bissau  1.2879 USD
  Guyana  0.6348 USD
  Haiti  0.6777 USD
  Honduras  0.6139 USD
  Hong Kong  0.0428 USD
  Hungary  0.0985 USD
  Iceland  0.1928 USD
  Ấn Độ 0,0200 USD
  Indonesia 0.0731 USD
  Iraq  0.8277 USD
  Ai-len  0.1197 USD
  Israel  0.2462 USD
  Ý  0.0651 USD
  Bờ Biển Ngà  0.7522 USD
  Jamaica  0.5279 USD
  Nhật Bản  0.1203 USD
  Jordan  0.5121 USD
  Kazakhstan  0.4663 USD
  Kenya  0.6308 USD
  Kiribati  2,3662 USD
  Kuwait  0.5601 USD
  Kyrgyzstan  0.6279 USD
  Lào  0.4001 USD
  Latvia  0.2483 USD
  Lebanon  0.5238 USD
  Lesotho  0.8099 USD
  Liberia  0.7835 USD
  Libya  0.6357 USD
  Liechtenstein  0.4150 USD
  Litva  0.3428 USD
  Luxembourg  0.1528 USD
  Macao  0.4983 USD
  Macedonia  0.5961 USD
  Madagascar  1.0310 USD
  Malawi  0.8767 USD
  Malaysia  0.0731 USD
  Maldives  2.0206 USD
  Mali  0.7550 USD
  Malta  0.1977 USD
  Quần đảo Marshall  1.2327 USD
  Mauritania  0.9400 USD
  Mauritius  0.6189 USD
  Quần đảo Mayotte  0.5193 USD
  Mexico  0.2440 USD
  Micronesia  1.7034 USD
  Moldova  1.0061 USD
  Monaco  0.5619 USD
  Mông Cổ  0.5608 USD
  Montenegro  0.5414 USD
  Montserrat  1.1179 USD
  Morocco  0.6934 USD
  Mozambique  0.6779 USD
  Myanmar  0.5866 USD
  Namibia  0.5821 USD
  Nauru  2,3662 USD
  Nepal  0.5245 USD
  Hà Lan  0.5902 USD
  Antille thuộc Hà Lan  0.4072 USD
  New Caledonia  1.1992 USD
  New Zealand  0,0495 USD
  Nicaragua  0.5843 USD
  Niger  0,8664 USD
  Nigeria 0,2428 USD
  Niue  3.0703 USD
  Đảo Norfolk  2.4802 USD
  Quần đảo Bắc Mariana  1.6010 USD
  Na Uy  0.0891 USD
  Oman  0.6809 USD
  Pakistan  0.4945 USD
  Palau  1.7271 USD
  Palestine  0.5301 USD
  Panama  0.5913 USD
  Papua New Guinea  1.4315 USD
  Paraguay  0.4540 USD
  Peru  0.4534 USD
  Philippines  0,1200 USD
  Ba Lan  0.1217 USD
  Bồ Đào Nha  0.2985 USD
  Principe và Sao Tome  2,3662 USD
  Puerto Rico  0.1884 USD
  Qatar  0.6221 USD
  Đảo Reunion  1.0456 USD
  Romania  0.0825 USD
  Nga  0.2104 USD
  Rwanda  0.8136 USD
  Samoa  1.0386 USD
  San Marino  0.5670 USD
  Ả Rập Xê Út  0.3838 USD
  Senegal  0.6134 USD
  Serbia  0.5707 USD
  Quần đảo Seychelles  0.9984 USD
  Sierra Leone  0.9052 USD
  Singapore  0.1251 USD
  Slovakia  0.1350 USD
  Slovenia  0.3108 USD
  Quần đảo Solomon  2.0093 USD
  Somalia  1.3467 USD
  Nam Phi  0.1686 USD
  Hàn Quốc  0.1326 USD
  Nam Sudan  0,8237 USD
  Tây Ban Nha 0.1191 USD
  Sri Lanka  0.5367 USD
  St. Helena  2.9861 USD
  St. Kitts  0,5340 USD
  St. Lucia  0,5350 USD
  St. Maarten  0.4792 USD
  St. Pierre & Miquelon  1.1909 USD
  St. Vincent  0,5350 USD
  Sudan 0,8237 USD
  Suriname  0.6940 USD
  Swaziland  0.6216 USD
  Thụy Điển 0.0494 USD
  Thụy Sĩ  0.1144 USD
  Đài Loan  0.2511 USD
  Tajikistan  0.6049 USD
  Tanzania  0.6879 USD
  Thái Lan  0.1050 USD
  Togo  0.8380 USD
  Tokelau  2.9861 USD
  Quần đảo Tonga  1,7726 USD
  Trinidad và Tobago  0,5057 USD
  Tunisia  0.8742 USD
  Thổ Nhĩ Kỳ  0.2276 USD
  Turkmenistan  0.5876 USD
  Turks và Caicos  0.6254 USD
  Tuvalu  2,3662 USD
  Uganda  0.8448 USD
  Ukraine  0.3923 USD
  Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất  0.3741 USD
  Vương quốc Anh  0.0735 USD
  Hoa Kỳ  0,0142 USD
  Uruguay  0.5005 USD
  Quần đảo Virgin thuộc Mỹ  0.4330 USD
  Uzbekistan  0.5551 USD
  Vanuatu  1.9053 USD
  Việt Nam  0,0896 USD
  Yemen  0.6113 USD
  Zambia  0.7611 USD
  Zimbabwe  0,6847 USD
 • Châu Á Thái Bình Dương (Singapore)
 • Chi tiết về giá điện thoại

    Số điện thoại được yêu cầu mỗi ngày (USD) Mức sử dụng đi vào mỗi phút (USD)
  Quốc gia Quay số vào trực tiếp (DID) Miễn phí Quay số vào trực tiếp (DID) Miễn phí
  Úc  0.10 USD  0.39 USD  0.0050 USD  0.0540 USD
  Hong Kong  0.16 USD  0,48 USD  0.0104 USD  0.0502 USD
  Indonesia  0.69 USD    0.0143 USD  
  Nhật Bản  0.13 USD  0,48 USD  0.0056 USD  0.2114 USD
  Malaysia  0.13 USD    0.0049 USD  
  New Zealand  0.13 USD  0,58 USD  0.0050 USD  0.2205 USD
  Singapore  0,55 USD 0,48 USD  0,0040 USD 0,0503 USD
  Thái Lan  0.54 USD  1.14 USD  0.0040 USD  0.3173 USD
  Vương quốc Anh  0.10 USD  0.10 USD  0.0040 USD  0.0720 USD
  Hoa Kỳ  0.06 USD  0.06 USD  0.0040 USD  0.0137 USD

  Cuộc gọi đi

  Quốc gia đích đến Cuộc gọi đi ra mỗi phút (USD)
  Afghanistan  0.6275 USD
  Albania  0.6016 USD
  Algeria  0.5812 USD
  Samoa thuộc Mỹ  1.7356 USD
  Andorra  0.2816 USD
  Angola  0.4885 USD
  Anguilla  0.6445 USD
  Châu Nam Cực  2,3662 USD
  Antigua và Barbuda  0.6333 USD
  Argentina  0.2802 USD
  Armenia  0.6214 USD
  Aruba  0.6358 USD
  Đảo Ascension  3.0703 USD
  Úc  0.0500 USD
  Áo  0.1834 USD
  Azerbaijan  0.7029 USD
  Bahamas  0.4768 USD
  Bahrain  0.5428 USD
  Bangladesh  0.4721 USD
  Barbados  0.6374 USD
  Belarus  0.5954 USD
  Bỉ  0.1434 USD
  Belize  0.6517 USD
  Benin  0.7204 USD
  Bermuda  0.5420 USD
  Bhutan  0.4907 USD
  Bolivia  0.6237 USD
  Bosnia và Herzegovina  0.5124 USD
  Botswana  0.6535 USD
  Brazil  0.1847 USD
  Quần đảo Virgin thuộc Anh  0.4380 USD
  Brunei  0.4735 USD
  Bulgaria  0.2719 USD
  Burkina Faso  0.7380 USD
  Burundi  0.9264 USD
  Campuchia  0.4927 USD
  Cameroon  0.7039 USD
  Canada  0.0168 USD
  Quần đảo Cape Verde  1.0128 USD
  Quần đảo Cayman  0.6060 USD
  Cộng hòa Trung Phi  0.9176 USD
  Chad  0.9721 USD
  Chile  0.4612 USD
  Trung Quốc  0.0411 USD
  Colombia  0.2526 USD
  Comoros  0,8661 USD
  Congo 1,2383 USD
  Quần đảo Cook  2,3662 USD
  Costa Rica  0.4463 USD
  Croatia  0,2205 USD
  Síp 0,0609 USD
  Cộng hòa Séc  0.1189 USD
  Cộng hòa Dân chủ Congo  0.9807 USD
  Đan Mạch  0.0494 USD
  Djibouti  0.8619 USD
  Dominica  0.6316 USD
  Cộng hòa Dominica  0.4621 USD
  Đông Timor  1.8533 USD
  Ecuador  0.5401 USD
  El Salvador  0.6176 USD
  Guinea Xích đạo  0.8743 USD
  Eritrea  0.6636 USD
  Estonia  0.2759 USD
  Ethiopia  0.6767 USD
  Quần đảo Falkland  2,3662 USD
  Quần đảo Faroe  0.5114 USD
  Quần đảo Fiji  1.2107 USD
  Phần Lan  0.1308 USD
  Guiana thuộc Pháp  0.4604 USD
  Polynesia thuộc Pháp  1.2361 USD
  Gabon  0.8139 USD
  Gambia  0.8931 USD
  Georgia  0.5506 USD
  Đức  0,0562 USD
  Ghana 0,4566 USD
  Gibraltar  0.3307 USD
  Hy Lạp  0.1252 USD
  Greenland  1.3490 USD
  Grenada  0.6332 USD
  Guadeloupe  0.4460 USD
  Guam  1.1068 USD
  Guatemala  0.5979 USD
  Guinea  0.8678 USD
  Guinea Bissau  1.2879 USD
  Guyana  0.6348 USD
  Haiti  0.6777 USD
  Honduras  0.6139 USD
  Hong Kong  0.0428 USD
  Hungary  0.0985 USD
  Iceland  0.1928 USD
  Ấn Độ 0,0200 USD
  Indonesia 0.0731 USD
  Iraq  0.8277 USD
  Ai-len  0.1197 USD
  Israel  0.2462 USD
  Ý  0.0651 USD
  Bờ Biển Ngà  0.7522 USD
  Jamaica  0.5279 USD
  Nhật Bản 0.1203 USD
  Jordan  0.5121 USD
  Kazakhstan  0.4663 USD
  Kenya  0.6308 USD
  Kiribati  2,3662 USD
  Kuwait  0.5601 USD
  Kyrgyzstan  0.6279 USD
  Lào  0.4001 USD
  Latvia  0.2483 USD
  Lebanon  0.5238 USD
  Lesotho  0.8099 USD
  Liberia  0.7835 USD
  Libya  0.6357 USD
  Liechtenstein  0.4150 USD
  Litva  0.3428 USD
  Luxembourg  0.1528 USD
  Macao  0.4983 USD
  Macedonia  0.5961 USD
  Madagascar  1.0310 USD
  Malawi  0.8767 USD
  Malaysia  0.0731 USD
  Maldives  2.0206 USD
  Mali  0.7550 USD
  Malta  0.1977 USD
  Quần đảo Marshall  1.2327 USD
  Mauritania  0.9400 USD
  Mauritius  0.6189 USD
  Quần đảo Mayotte  0.5193 USD
  Mexico  0.2440 USD
  Micronesia  1.7034 USD
  Moldova  1.0061 USD
  Monaco  0.5619 USD
  Mông Cổ  0.5608 USD
  Montenegro  0.5414 USD
  Montserrat  1.1179 USD
  Morocco  0.6934 USD
  Mozambique  0.6779 USD
  Myanmar  0.5866 USD
  Namibia  0.5821 USD
  Nauru  2,3662 USD
  Nepal  0.5245 USD
  Hà Lan  0.5902 USD
  Antille thuộc Hà Lan  0.4072 USD
  New Caledonia  1.1992 USD
  New Zealand  0.0879 USD
  Nicaragua  0.5843 USD
  Niger  0,8664 USD
  Nigeria 0,2428 USD
  Niue  3.0703 USD
  Đảo Norfolk  2.4802 USD
  Quần đảo Bắc Mariana  1.6010 USD
  Na Uy  0.0891 USD
  Oman  0.6809 USD
  Pakistan  0.4945 USD
  Palau  1.7271 USD
  Palestine  0.5301 USD
  Panama  0.5913 USD
  Papua New Guinea  1.4315 USD
  Paraguay  0.4540 USD
  Peru  0.4534 USD
  Philippines  0,1200 USD
  Ba Lan  0.1217 USD
  Bồ Đào Nha  0.2985 USD
  Principe và Sao Tome  2,3662 USD
  Puerto Rico  0.1884 USD
  Qatar  0.6221 USD
  Đảo Reunion  1.0456 USD
  Romania  0.0825 USD
  Nga  0.2104 USD
  Rwanda  0.8136 USD
  Samoa  1.0386 USD
  San Marino  0.5670 USD
  Ả Rập Xê Út  0.3838 USD
  Senegal  0.6134 USD
  Serbia  0.5707 USD
  Quần đảo Seychelles  0.9984 USD
  Sierra Leone  0.9052 USD
  Singapore  0,0306 USD
  Slovakia  0.1350 USD
  Slovenia  0.3108 USD
  Quần đảo Solomon  2.0093 USD
  Somalia  1.3467 USD
  Nam Phi  0.1686 USD
  Hàn Quốc  0.1326 USD
  Nam Sudan  0,8237 USD
  Sri Lanka  0.5367 USD
  St. Helena  2.9861 USD
  St. Kitts  0,5340 USD
  St. Lucia  0,5350 USD
  St. Maarten  0.4792 USD
  St. Pierre & Miquelon  1.1909 USD
  St. Vincent  0,5350 USD
  Sudan 0,8237 USD
  Suriname  0.6940 USD
  Swaziland  0.6216 USD
  Thụy Điển 0.0494 USD
  Thụy Sĩ  0.1144 USD
  Đài Loan  0.2511 USD
  Tajikistan  0.6049 USD
  Tanzania  0.6879 USD
  Thái Lan  0.1050 USD
  Togo  0.8380 USD
  Tokelau  2.9861 USD
  Quần đảo Tonga  1,7726 USD
  Trinidad và Tobago  0,5057 USD
  Tunisia  0.8742 USD
  Thổ Nhĩ Kỳ  0.2276 USD
  Turkmenistan  0.5876 USD
  Turks và Caicos  0.6254 USD
  Tuvalu  2,3662 USD
  Uganda  0.8448 USD
  Ukraine  0.3923 USD
  Vương quốc Anh  0.0735 USD
  Hoa Kỳ  0,0142 USD
  Uruguay  0.5005 USD
  Quần đảo Virgin thuộc Mỹ  0.4330 USD
  Uzbekistan  0.5551 USD
  Vanuatu  1.9053 USD
  Việt Nam  0,0896 USD
  Yemen  0.6113 USD
  Zambia  0.7611 USD
  Zimbabwe  0,6847 USD
 • Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo)
 • Chi tiết về giá điện thoại

    Số điện thoại được yêu cầu mỗi ngày (USD) Mức sử dụng đi vào mỗi phút (USD)
  Quốc gia Quay số vào trực tiếp (DID) Miễn phí Quay số vào trực tiếp (DID) Miễn phí
  Úc  0.10 USD  0.39 USD  0.0050 USD  0.0540 USD
  Hong Kong  0.16 USD  0,48 USD  0.0104 USD  0.0502 USD
  Indonesia  0.69 USD    0.0278 USD  
  Nhật Bản  0.10 USD  0,48 USD  0.003 USD  0.1482 USD
  Malaysia  0.13 USD    0.0090 USD  
  New Zealand  0.13 USD  0,58 USD  0.0050 USD  0.2205 USD
  Singapore  0,35 USD 0,48 USD  0,0052 USD 0,0503 USD
  Thái Lan  0.31 USD  1.40 USD  0.0051 USD  0.4058 USD
  Vương quốc Anh  0.10 USD  0.10 USD  0.004 USD  0.072 USD
  Hoa Kỳ  0.06 USD  0.06 USD  0.0040 USD  0.0137 USD

  Cuộc gọi đi

  Quốc gia đích đến Cuộc gọi đi ra mỗi phút (USD)
  Afghanistan  0.6275 USD
  Albania  0.6016 USD
  Algeria  0.5812 USD
  Samoa thuộc Mỹ  1.7356 USD
  Andorra  0.2816 USD
  Angola  0.4885 USD
  Anguilla  0.6445 USD
  Châu Nam Cực  2,3662 USD
  Antigua và Barbuda  0.6333 USD
  Argentina  0.2802 USD
  Armenia  0.6214 USD
  Aruba  0.6358 USD
  Đảo Ascension  3.0703 USD
  Úc  0.0500 USD
  Áo  0.1834 USD
  Azerbaijan  0.7029 USD
  Bahamas  0.4768 USD
  Bahrain  0.5428 USD
  Bangladesh  0.4721 USD
  Barbados  0.6374 USD
  Belarus  0.5954 USD
  Bỉ  0.1434 USD
  Belize  0.6517 USD
  Benin  0.7204 USD
  Bermuda  0.5420 USD
  Bhutan  0.4907 USD
  Bolivia  0.6237 USD
  Bosnia và Herzegovina  0.5124 USD
  Botswana  0.6535 USD
  Brazil  0.1847 USD
  Quần đảo Virgin thuộc Anh  0.4380 USD
  Brunei  0.4735 USD
  Bulgaria  0.2719 USD
  Burkina Faso  0.7380 USD
  Burundi  0.9264 USD
  Campuchia  0.4927 USD
  Cameroon  0.7039 USD
  Canada  0.0168 USD
  Quần đảo Cape Verde  1.0128 USD
  Quần đảo Cayman  0.6060 USD
  Cộng hòa Trung Phi  0.9176 USD
  Chad  0.9721 USD
  Chile  0.4612 USD
  Trung Quốc  0.0411 USD
  Colombia  0.2526 USD
  Comoros  0,8661 USD
  Congo 1,2383 USD
  Quần đảo Cook  2,3662 USD
  Costa Rica  0.4463 USD
  Croatia  0,2205 USD
  Síp 0,1633 USD
  Cộng hòa Séc  0.1189 USD
  Cộng hòa Dân chủ Congo  0.9807 USD
  Đan Mạch  0.0494 USD
  Djibouti  0.8619 USD
  Dominica  0.6316 USD
  Cộng hòa Dominica  0.4621 USD
  Đông Timor  1.8533 USD
  Ecuador  0.5401 USD
  Ai Cập  0.5124 USD
  El Salvador  0.6176 USD
  Guinea Xích đạo  0.8743 USD
  Eritrea  0.6636 USD
  Estonia  0.2759 USD
  Ethiopia  0.6767 USD
  Quần đảo Falkland  2,3662 USD
  Quần đảo Faroe  0.5114 USD
  Quần đảo Fiji  1.2107 USD
  Phần Lan  0.1308 USD
  Pháp  0.1133 USD
  Guiana thuộc Pháp  0.4604 USD
  Polynesia thuộc Pháp  1.2361 USD
  Gabon  0.8139 USD
  Gambia  0.8931 USD
  Georgia  0.5506 USD
  Đức  0,0562 USD
  Ghana 0,4566 USD
  Gibraltar  0.3307 USD
  Hy Lạp  0.1252 USD
  Greenland  1.3490 USD
  Grenada  0.6332 USD
  Guadeloupe  0.4460 USD
  Guam  1.1068 USD
  Guatemala  0.5979 USD
  Guinea  0.8678 USD
  Guinea Bissau  1.2879 USD
  Guyana  0.6348 USD
  Haiti  0.6777 USD
  Honduras  0.6139 USD
  Hong Kong  0.0428 USD
  Hungary  0.0985 USD
  Iceland  0.1928 USD
  Ấn Độ 0,0200 USD
  Indonesia 0.0700 USD
  Iraq  0.8277 USD
  Ai-len  0.1197 USD
  Israel  0.2462 USD
  Ý  0.0651 USD
  Bờ Biển Ngà  0.7522 USD
  Jamaica  0.5279 USD
  Nhật Bản  0,0844 USD
  Jordan  0.5121 USD
  Kazakhstan  0.4663 USD
  Kenya  0.6308 USD
  Kiribati  2,3662 USD
  Kuwait  0.5601 USD
  Kyrgyzstan  0.6279 USD
  Lào  0.4001 USD
  Latvia  0.2483 USD
  Lebanon  0.5238 USD
  Lesotho  0.8099 USD
  Liberia  0.7835 USD
  Libya  0.6357 USD
  Liechtenstein  0.4150 USD
  Litva  0.3428 USD
  Luxembourg  0.1528 USD
  Macao  0.4983 USD
  Macedonia  0.5961 USD
  Madagascar  1.0310 USD
  Malawi  0.8767 USD
  Malaysia  0.0731 USD
  Maldives  2.0206 USD
  Mali  0.7550 USD
  Malta  0.1977 USD
  Quần đảo Marshall  1.2327 USD
  Mauritania  0.9400 USD
  Mauritius  0.6189 USD
  Quần đảo Mayotte  0.5193 USD
  Mexico  0.2440 USD
  Micronesia  1.7034 USD
  Moldova  1.0061 USD
  Monaco  0.5619 USD
  Mông Cổ  0.5608 USD
  Montenegro  0.5414 USD
  Montserrat  1.1179 USD
  Morocco  0.6934 USD
  Mozambique  0.6779 USD
  Myanmar  0.5866 USD
  Namibia  0.5821 USD
  Nauru  2,3662 USD
  Nepal  0.5245 USD
  Hà Lan  0.5902 USD
  Antille thuộc Hà Lan  0.4072 USD
  New Caledonia  1.1992 USD
  New Zealand  0.0879 USD
  Nicaragua  0.5843 USD
  Niger  0,8664 USD
  Nigeria 0,2428 USD
  Niue  3.0703 USD
  Đảo Norfolk  2.4802 USD
  Quần đảo Bắc Mariana  1.6010 USD
  Na Uy  0.0891 USD
  Oman  0.6809 USD
  Pakistan  0.4945 USD
  Palau  1.7271 USD
  Palestine  0.5301 USD
  Panama  0.5913 USD
  Papua New Guinea  1.4315 USD
  Paraguay  0.4540 USD
  Peru  0.4534 USD
  Philippines  0.1673 USD
  Ba Lan  0.1217 USD
  Bồ Đào Nha  0.2985 USD
  Principe và Sao Tome  2,3662 USD
  Puerto Rico  0.1884 USD
  Qatar  0.6221 USD
  Đảo Reunion  1.0456 USD
  Romania  0.0825 USD
  Nga  0.2104 USD
  Rwanda  0.8136 USD
  Samoa  1.0386 USD
  San Marino  0.5670 USD
  Ả Rập Xê Út  0.3838 USD
  Senegal  0.6134 USD
  Serbia  0.5707 USD
  Quần đảo Seychelles  0.9984 USD
  Sierra Leone  0.9052 USD
  Singapore  0.1251 USD
  Slovakia  0.1350 USD
  Slovenia  0.3108 USD
  Quần đảo Solomon  2.0093 USD
  Somalia  1.3467 USD
  Nam Phi  0.1686 USD
  Hàn Quốc  0.1326 USD
  Nam Sudan  0,8237 USD
  Tây Ban Nha 0.1200 USD
  Sri Lanka  0.5367 USD
  St. Helena  2.9861 USD
  St. Kitts  0,5340 USD
  St. Lucia  0,5350 USD
  St. Maarten  0.4792 USD
  St. Pierre & Miquelon  1.1909 USD
  St. Vincent  0,5350 USD
  Sudan 0,8237 USD
  Suriname  0.6940 USD
  Swaziland  0.6216 USD
  Thụy Điển 0.0500 USD
  Thụy Sĩ  0.1144 USD
  Đài Loan  0.2511 USD
  Tajikistan  0.6049 USD
  Tanzania  0.6879 USD
  Thái Lan  0.1050 USD
  Togo  0.8380 USD
  Tokelau  2.9861 USD
  Quần đảo Tonga  1,7726 USD
  Trinidad và Tobago  0,5057 USD
  Tunisia  0.8742 USD
  Thổ Nhĩ Kỳ  0.2276 USD
  Turkmenistan  0.5876 USD
  Turks và Caicos  0.6254 USD
  Tuvalu  2,3662 USD
  Uganda  0.8448 USD
  Ukraine  0.3923 USD
  Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất  0.3741 USD
  Vương quốc Anh  0.0735 USD
  Hoa Kỳ  0,0142 USD
  Uruguay  0.5005 USD
  Quần đảo Virgin thuộc Mỹ  0.4330 USD
  Uzbekistan  0.5551 USD
  Vanuatu  1.9053 USD
  Việt Nam  0,0896 USD
  Yemen  0.6113 USD
  Zambia  0.7611 USD
  Zimbabwe  0,6847 USD
 • Châu Âu (Frankfurt)
 • Chi tiết về giá điện thoại

   

    Số điện thoại được yêu cầu mỗi ngày (USD) Mức sử dụng đi vào mỗi phút (USD)
  Quốc gia Quay số vào trực tiếp (DID) Miễn phí Quay số vào trực tiếp (DID) Miễn phí
  Áo  0.10 USD  0,48 USD  0.0041 USD  0.0414 USD
  Bỉ  0.10 USD  0,48 USD  0.0040 USD  0.0406 USD
  Bulgaria  0.21 USD  0.99 USD  0.1262 USD  0.1954 USD
  Canada  0.10 USD  0,48 USD  0.0033 USD  0.0443 USD
  Croatia  0.23 USD  0,48 USD  0.3135 USD  0.4037 USD
  Síp  0.28 USD  0,58 USD  0,0175 USD  0,1081 USD
  Cộng hòa Séc  0.10 USD  0,48 USD  0.0050 USD  0.0360 USD
  Đan Mạch  0.10 USD  0,48 USD  0.0040 USD  0,0261 USD
  Estonia  0.21 USD  1.60 USD  0.3292 USD  0.4491 USD
  Phần Lan  0.10 USD  0.23 USD  0.0040 USD  0.0659 USD
  Pháp  0.10 USD  0.16 USD  0.0040 USD  0.0237 USD
  Georgia  0,36 USD    0,0040 USD  
  Đức  0.10 USD  0.13 USD  0.0040 USD  0.0387 USD
  Hy Lạp  0.10 USD  0,48 USD  0.0061 USD  0.0686 USD
  Hungary  0.10 USD  0,48 USD  0.0044 USD  0.2125 USD
  Ai-len  0.10 USD  0.32 USD  0.0040 USD  0.0686 USD
  Ý  0.10 USD  0.32 USD  0.0040 USD  0,1281 USD
  Latvia  0.27 USD  0.90 USD  0.1015 USD  0.4073 USD
  Litva  0.21 USD  0,48 USD  0,0957 USD  0,2200 USD
  Luxembourg  0.21 USD  0,48 USD  0.0033 USD  0,1775 USD
  Malta  0.26 USD    0.0604 USD  
  Hà Lan  0.10 USD  0,48 USD  0.0040 USD  0.0544 USD
  Na Uy  0.10 USD  0,48 USD  0.0040 USD  0.0359 USD
  Ba Lan  0.10 USD  0,48 USD  0.0050 USD  0.0555 USD
  Bồ Đào Nha  0.10 USD  0,48 USD  0.0040 USD  0.0283 USD
  Romania  0,22 USD  0,48 USD  0.0066 USD  0.1603 USD
  Slovakia  0.10 USD  0,48 USD  0.0050 USD  0.1374 USD
  Slovenia  0.21 USD  0,48 USD  0.2004 USD  0.2643 USD
  Tây Ban Nha  0.10 USD  0,48 USD  0.0040 USD  0.0582 USD
  Thụy Điển  0.10 USD  0,48 USD  0.0040 USD  0.0399 USD
  Thụy Sĩ  0.10 USD  0,48 USD  0.0040 USD  0.1490 USD
  Thổ Nhĩ Kỳ  0.27 USD  0.73 USD  0.0203 USD  0.1980 USD
  Vương quốc Anh  0,06 USD  0.06 USD  0,0040 USD  0.0300 USD
  Hoa Kỳ  0.06 USD  0.06 USD  0.0040 USD  0.0137 USD

  Cuộc gọi đi

  Quốc gia đích đến Cuộc gọi đi ra mỗi phút (USD)
  Afghanistan  0.6275 USD
  Albania  0.6016 USD
  Algeria  0.5812 USD
  Samoa thuộc Mỹ  1.7356 USD
  Andorra  0.2816 USD
  Angola  0.4885 USD
  Anguilla  0.6445 USD
  Châu Nam Cực  2,3662 USD
  Antigua và Barbuda  0.6333 USD
  Argentina  0.2802 USD
  Armenia  0.6214 USD
  Aruba  0.6358 USD
  Đảo Ascension  3.0703 USD
  Úc  0.0571 USD
  Áo  0,0393 USD
  Azerbaijan  0.7029 USD
  Bahamas  0.4768 USD
  Bahrain  0.5428 USD
  Bangladesh  0.4721 USD
  Barbados  0.6374 USD
  Belarus  0.5954 USD
  Bỉ  0,0277 USD
  Belize  0.6517 USD
  Benin  0.7204 USD
  Bermuda  0.5420 USD
  Bhutan  0.4907 USD
  Bolivia  0.6237 USD
  Bosnia và Herzegovina  0.5124 USD
  Botswana  0.6535 USD
  Brazil  0.1847 USD
  Quần đảo Virgin thuộc Anh  0.4380 USD
  Brunei  0.4735 USD
  Bulgaria  0.2719 USD
  Burkina Faso  0.7380 USD
  Burundi  0.9264 USD
  Campuchia  0.4927 USD
  Cameroon  0.7039 USD
  Canada  0.0168 USD
  Quần đảo Cape Verde  1.0128 USD
  Quần đảo Cayman  0.6060 USD
  Cộng hòa Trung Phi  0.9176 USD
  Chad  0.9721 USD
  Chile  0.4612 USD
  Trung Quốc  0.0411 USD
  Colombia  0.2526 USD
  Comoros  0,8661 USD
  Congo 0,6719 USD
  Quần đảo Cook  2,3662 USD
  Costa Rica  0.4463 USD
  Croatia  0,2205 USD
  Síp 0,0393 USD
  Cộng hòa Séc  0.1189 USD
  Cộng hòa Dân chủ Congo  0.9807 USD
  Đan Mạch  0.0494 USD
  Djibouti  0.8619 USD
  Dominica  0.6316 USD
  Cộng hòa Dominica  0.4621 USD
  Đông Timor  1.8533 USD
  Ecuador  0.5401 USD
  Ai Cập  0,1721 USD
  El Salvador  0.6176 USD
  Guinea Xích đạo  0.8743 USD
  Eritrea  0.6636 USD
  Estonia  0.2759 USD
  Ethiopia  0.6767 USD
  Quần đảo Falkland  2,3662 USD
  Quần đảo Faroe  0.5114 USD
  Quần đảo Fiji  1.2107 USD
  Phần Lan  0.1308 USD
  Pháp  0,0359 USD
  Guiana thuộc Pháp  0.4604 USD
  Polynesia thuộc Pháp  1.2361 USD
  Gabon  0.8139 USD
  Gambia  0.8931 USD
  Georgia  0.5506 USD
  Đức  0,0120 USD
  Gibraltar  0.3307 USD
  Hy Lạp  0.1252 USD
  Greenland  1.3490 USD
  Grenada  0.6332 USD
  Guadeloupe  0.4460 USD
  Guam  1.1068 USD
  Guatemala  0.5979 USD
  Guinea  0.8678 USD
  Guinea Bissau  1.2879 USD
  Guyana  0.6348 USD
  Haiti  0.6777 USD
  Honduras  0.6139 USD
  Hong Kong  0.0428 USD
  Hungary  0.0985 USD
  Iceland  0.1928 USD
  Ấn Độ 0,0200 USD
  Indonesia 0.0731 USD
  Iraq  0.8277 USD
  Ai-len  0.0699 USD
  Israel  0.2462 USD
  Ý  0,0405 USD
  Bờ Biển Ngà  0.7522 USD
  Jamaica  0.5279 USD
  Nhật Bản  0.0837 USD
  Jordan  0.5121 USD
  Kazakhstan  0.4663 USD
  Kenya  0.6308 USD
  Kiribati  2,3662 USD
  Kuwait  0.5601 USD
  Kyrgyzstan  0.6279 USD
  Lào  0.4001 USD
  Latvia  0.2483 USD
  Lebanon  0.5238 USD
  Lesotho  0.8099 USD
  Liberia  0.7835 USD
  Libya  0.6357 USD
  Liechtenstein  0.4150 USD
  Litva  0.3428 USD
  Luxembourg  0.1528 USD
  Macao  0.4983 USD
  Macedonia  0.5961 USD
  Madagascar  1.0310 USD
  Malawi  0.8767 USD
  Malaysia  0.0731 USD
  Maldives  2.0206 USD
  Mali  0.7550 USD
  Malta  0.1977 USD
  Quần đảo Marshall  1.2327 USD
  Mauritania  0.9400 USD
  Mauritius  0.6189 USD
  Quần đảo Mayotte  0.5193 USD
  Mexico  0.0442 USD
  Micronesia  1.7034 USD
  Moldova  1.0061 USD
  Monaco  0.5619 USD
  Mông Cổ  0.5608 USD
  Montenegro  0.5414 USD
  Montserrat  1.1179 USD
  Morocco  0.6934 USD
  Mozambique  0.6779 USD
  Myanmar  0.5866 USD
  Namibia  0.5821 USD
  Nauru  2,3662 USD
  Nepal  0.5245 USD
  Hà Lan  0.0422 USD
  Antille thuộc Hà Lan  0.4072 USD
  New Caledonia  1.1992 USD
  New Zealand  0.1984 USD
  Nicaragua  0.5843 USD
  Niger  0,8664 USD
  Nigeria 0,1533 USD
  Niue  3.0703 USD
  Đảo Norfolk  2.4802 USD
  Quần đảo Bắc Mariana  1.6010 USD
  Na Uy  0.0891 USD
  Oman  0.6809 USD
  Pakistan  0.4945 USD
  Palau  1.7271 USD
  Palestine  0.5301 USD
  Panama  0.5913 USD
  Papua New Guinea  1.4315 USD
  Paraguay  0.4540 USD
  Peru  0.4534 USD
  Philippines  0.1673 USD
  Ba Lan 0,0390 USD
  Bồ Đào Nha  0,0472 USD
  Principe và Sao Tome  2,3662 USD
  Puerto Rico  0.1884 USD
  Qatar  0.6221 USD
  Đảo Reunion  1.0456 USD
  Romania  0.0825 USD
  Nga  0.2104 USD
  Rwanda  0.8136 USD
  Samoa  1.0386 USD
  San Marino  0.5670 USD
  Ả Rập Xê Út  0.3838 USD
  Senegal  0.6134 USD
  Serbia  0.5707 USD
  Quần đảo Seychelles  0.9984 USD
  Sierra Leone  0.9052 USD
  Singapore  0.1251 USD
  Slovakia  0.1350 USD
  Slovenia  0.3108 USD
  Quần đảo Solomon  2.0093 USD
  Somalia  1.3467 USD
  Nam Phi  0.1686 USD
  Hàn Quốc  0.1326 USD
  Nam Sudan  0,8237 USD
  Tây Ban Nha 0,0250 USD
  Sri Lanka  0.5367 USD
  St. Helena  2.9861 USD
  St. Kitts  0,5340 USD
  St. Lucia  0,5350 USD
  St. Maarten  0.4792 USD
  St. Pierre & Miquelon  1.1909 USD
  St. Vincent  0,5350 USD
  Sudan 0,8237 USD
  Suriname  0.6940 USD
  Swaziland  0.6216 USD
  Thụy Điển 0,0423 USD
  Thụy Sĩ  0.1144 USD
  Đài Loan  0.2511 USD
  Tajikistan  0.6049 USD
  Tanzania  0.6879 USD
  Thái Lan  0.1050 USD
  Togo  0.8380 USD
  Tokelau  2.9861 USD
  Quần đảo Tonga  1,7726 USD
  Trinidad và Tobago  0,5057 USD
  Tunisia  0.8742 USD
  Thổ Nhĩ Kỳ  0.2276 USD
  Turkmenistan  0.5876 USD
  Turks và Caicos  0.6254 USD
  Tuvalu  2,3662 USD
  Uganda  0.8448 USD
  Ukraine  0.3923 USD
  Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất  0,2301 USD
  Vương quốc Anh  0,0158 USD
  Hoa Kỳ  0,0142 USD
  Uruguay  0.5005 USD
  Quần đảo Virgin thuộc Mỹ  0.4330 USD
  Uzbekistan  0.5551 USD
  Vanuatu  1,9053 USD
  Venezuela 0,0708 USD
  Việt Nam  0.1050 USD
  Yemen  0.6113 USD
  Zambia  0.7611 USD
  Zimbabwe  0,6847 USD
 • Châu Âu (London)
 • Chi tiết về giá điện thoại

    Số điện thoại được yêu cầu mỗi ngày (USD) Mức sử dụng đi vào mỗi phút (USD)
  Quốc gia Quay số vào trực tiếp (DID) Miễn phí Quay số vào trực tiếp (DID) Miễn phí
  Áo  0.10 USD  0,48 USD  0.0041 USD  0.0414 USD
  Bỉ  0.10 USD  0,48 USD  0.0040 USD  0.0406 USD
  Bulgaria 0.21 USD 0.99 USD 0.1262 USD 0.1954 USD
  Canada 0.10 USD 0,48 USD 0.0033 USD 0.0443 USD
  Croatia 0.23 USD 0,48 USD 0.3135 USD 0.4037 USD
  Síp 0.28 USD 0,58 USD 0,0175 USD 0,1081 USD
  Cộng hòa Séc  0.10 USD  0,48 USD  0.0050 USD  0.0360 USD
  Đan Mạch  0.10 USD  0,48 USD  0.0040 USD  0,0261 USD
  Estonia 0.21 USD 1.60 USD 0.3292 USD 0.4491 USD
  Phần Lan  0.10 USD  0.23 USD  0.0040 USD  0.0659 USD
  Pháp  0.10 USD  0.16 USD  0.0040 USD  0.0237 USD
  Georgia 0,36 USD   0,0040 USD  
  Đức  0.10 USD  0.13 USD  0.0040 USD  0.0387 USD
  Hy Lạp  0.10 USD  0,48 USD  0.0061 USD  0.0686 USD
  Hungary 0.10 USD 0,48 USD 0.0044 USD 0.2125 USD
  Ai-len  0.10 USD  0.32 USD  0.0040 USD  0.0686 USD
  Ý  0.10 USD  0.32 USD  0.0040 USD  0,1281 USD
  Latvia 0.27 USD 0.90 USD 0.1015 USD 0.4073 USD
  Litva 0.21 USD 0,48 USD 0,0957 USD 0,22 USD
  Luxembourg 0.21 USD 0,48 USD 0.0033 USD 0,1775 USD
  Malta 0.26 USD   0.0604 USD  
  Hà Lan  0.10 USD  0,48 USD  0.0040 USD  0.0544 USD
  Na Uy  0.10 USD  0,48 USD  0.0040 USD  0.0359 USD
  Ba Lan  0.10 USD  0,48 USD  0.0050 USD  0.0555 USD
  Bồ Đào Nha  0.10 USD  0,48 USD  0.0040 USD  0.0283 USD
  Romania 0,22 USD 0,48 USD 0.0066 USD 0.1603 USD
  Slovakia  0.10 USD  0,48 USD  0.0050 USD 0.1374 USD
  Slovenia 0.21 USD 0,48 USD 0.2004 USD 0.2643 USD
  Tây Ban Nha  0.10 USD  0,48 USD  0.0040 USD  0.0582 USD
  Thụy Điển  0.10 USD  0,48 USD  0.0040 USD  0.0399 USD
  Thụy Sĩ  0.10 USD  0,48 USD  0.0040 USD  0.1490 USD
  Thổ Nhĩ Kỳ 0.27 USD 0.73 USD 0.0203 USD  0.1980 USD
  Vương quốc Anh  0.03 USD  0.03 USD  0.0040 USD  0.0300 USD
  Hoa Kỳ  0.06 USD  0.06 USD  0.0040 USD  0.0137 USD

  Cuộc gọi đi

  Quốc gia đích đến Cuộc gọi đi ra mỗi phút (USD)
  Afghanistan  0.6275 USD
  Albania  0.6016 USD
  Algeria  0.5812 USD
  Samoa thuộc Mỹ  1.7356 USD
  Andorra  0.2816 USD
  Angola  0.4885 USD
  Anguilla  0.6445 USD
  Châu Nam Cực  2,3662 USD
  Antigua và Barbuda  0.6333 USD
  Argentina  0.2802 USD
  Armenia  0.6214 USD
  Aruba  0.6358 USD
  Đảo Ascension  3.0703 USD
  Úc  0.0571 USD
  Áo  0,0393 USD
  Azerbaijan  0.7029 USD
  Bahamas  0.4768 USD
  Bahrain  0.5428 USD
  Bangladesh  0.4721 USD
  Barbados  0.6374 USD
  Belarus  0.5954 USD
  Bỉ  0,0277 USD
  Belize  0.6517 USD
  Benin  0.7204 USD
  Bermuda  0.5420 USD
  Bhutan  0.4907 USD
  Bolivia  0.6237 USD
  Bosnia và Herzegovina  0.5124 USD
  Botswana  0.6535 USD
  Brazil  0.1847 USD
  Quần đảo Virgin thuộc Anh  0.4380 USD
  Brunei  0.4735 USD
  Bulgaria  0.2719 USD
  Burkina Faso  0.7380 USD
  Burundi  0.9264 USD
  Campuchia  0.4927 USD
  Cameroon  0.7039 USD
  Canada  0.0168 USD
  Quần đảo Cape Verde  1.0128 USD
  Quần đảo Cayman  0.6060 USD
  Cộng hòa Trung Phi  0.9176 USD
  Chad  0.9721 USD
  Chile  0.4612 USD
  Trung Quốc  0.0411 USD
  Colombia  0.2526 USD
  Comoros  0,8661 USD
  Congo 0,6719 USD
  Quần đảo Cook  2,3662 USD
  Costa Rica  0.4463 USD
  Croatia  0,2205 USD
  Síp 0,0393 USD
  Cộng hòa Séc  0.1189 USD
  Cộng hòa Dân chủ Congo  0.9807 USD
  Đan Mạch  0.0494 USD
  Djibouti  0.8619 USD
  Dominica  0.6316 USD
  Cộng hòa Dominica  0.4621 USD
  Đông Timor  1.8533 USD
  Ecuador  0.5401 USD
  Ai Cập  0,1721 USD
  El Salvador  0.6176 USD
  Guinea Xích đạo  0.8743 USD
  Eritrea  0.6636 USD
  Estonia  0.2759 USD
  Ethiopia  0.6767 USD
  Quần đảo Falkland  2,3662 USD
  Quần đảo Faroe  0.5114 USD
  Quần đảo Fiji  1.2107 USD
  Phần Lan  0.1308 USD
  Pháp  0,0359 USD
  Guiana thuộc Pháp  0.4604 USD
  Polynesia thuộc Pháp  1.2361 USD
  Gabon  0.8139 USD
  Gambia  0.8931 USD
  Georgia  0.5506 USD
  Đức  0,0120 USD
  Gibraltar  0.3307 USD
  Hy Lạp  0.1252 USD
  Greenland  1.3490 USD
  Grenada  0.6332 USD
  Guadeloupe  0.4460 USD
  Guam  1.1068 USD
  Guatemala  0.5979 USD
  Guinea  0.8678 USD
  Guinea Bissau  1.2879 USD
  Guyana  0.6348 USD
  Haiti  0.6777 USD
  Honduras  0.6139 USD
  Hong Kong  0.0428 USD
  Hungary  0.0985 USD
  Iceland  0.1928 USD
  Ấn Độ 0,0200 USD
  Indonesia 0.0731 USD
  Iraq  0.8277 USD
  Ai-len  0.0699 USD
  Israel  0.2462 USD
  Ý  0,0405 USD
  Bờ Biển Ngà  0.7522 USD
  Jamaica  0.5279 USD
  Nhật Bản  0.0837 USD
  Jordan  0.5121 USD
  Kazakhstan  0.4663 USD
  Kenya  0.6308 USD
  Kiribati  2,3662 USD
  Kuwait  0.5601 USD
  Kyrgyzstan  0.6279 USD
  Lào  0.4001 USD
  Latvia  0.2483 USD
  Lebanon  0.5238 USD
  Lesotho  0.8099 USD
  Liberia  0.7835 USD
  Libya  0.6357 USD
  Liechtenstein  0.4150 USD
  Litva  0.3428 USD
  Luxembourg  0.1528 USD
  Macao  0.4983 USD
  Macedonia  0.5961 USD
  Madagascar  1.0310 USD
  Malawi  0.8767 USD
  Malaysia  0.0731 USD
  Maldives  2.0206 USD
  Mali  0.7550 USD
  Malta  0.1977 USD
  Quần đảo Marshall  1.2327 USD
  Mauritania  0.9400 USD
  Mauritius  0.6189 USD
  Quần đảo Mayotte  0.5193 USD
  Mexico  0.0442 USD
  Micronesia  1.7034 USD
  Moldova  1.0061 USD
  Monaco  0.5619 USD
  Mông Cổ  0.5608 USD
  Montenegro  0.5414 USD
  Montserrat  1.1179 USD
  Morocco  0.6934 USD
  Mozambique  0.6779 USD
  Myanmar  0.5866 USD
  Namibia  0.5821 USD
  Nauru  2,3662 USD
  Nepal  0.5245 USD
  Hà Lan  0.0422 USD
  Antille thuộc Hà Lan  0.4072 USD
  New Caledonia  1.1992 USD
  New Zealand  0.1984 USD
  Nicaragua  0.5843 USD
  Niger  0,8664 USD
  Nigeria 0,1533 USD
  Niue  3.0703 USD
  Đảo Norfolk  2.4802 USD
  Quần đảo Bắc Mariana  1.6010 USD
  Na Uy  0.0891 USD
  Oman  0.6809 USD
  Pakistan  0.4945 USD
  Palau  1.7271 USD
  Palestine  0.5301 USD
  Panama  0.5913 USD
  Papua New Guinea  1.4315 USD
  Paraguay  0.4540 USD
  Peru  0.4534 USD
  Philippines  0.1673 USD
  Ba Lan  0,0390 USD
  Bồ Đào Nha  0,0472 USD
  Principe và Sao Tome  2,3662 USD
  Puerto Rico  0.1884 USD
  Qatar  0.6221 USD
  Đảo Reunion  1.0456 USD
  Romania  0.0825 USD
  Nga  0.2104 USD
  Rwanda  0.8136 USD
  Samoa  1.0386 USD
  San Marino  0.5670 USD
  Ả Rập Xê Út  0.3838 USD
  Senegal  0.6134 USD
  Serbia  0.5707 USD
  Quần đảo Seychelles  0.9984 USD
  Sierra Leone  0.9052 USD
  Singapore  0.1251 USD
  Slovakia  0.1350 USD
  Slovenia  0.3108 USD
  Quần đảo Solomon  2.0093 USD
  Somalia  1.3467 USD
  Nam Phi  0.1686 USD
  Hàn Quốc  0.1326 USD
  Nam Sudan  0,8237 USD
  Tây Ban Nha 0,0250 USD
  Sri Lanka  0.5367 USD
  St. Helena  2.9861 USD
  St. Kitts  0,5340 USD
  St. Lucia  0,5350 USD
  St. Maarten  0.4792 USD
  St. Pierre & Miquelon  1.1909 USD
  St. Vincent  0,5350 USD
  Sudan 0,8237 USD
  Suriname  0.6940 USD
  Swaziland  0.6216 USD
  Thụy Điển 0,0423 USD
  Thụy Sĩ  0.1144 USD
  Đài Loan  0.2511 USD
  Tajikistan  0.6049 USD
  Tanzania  0.6879 USD
  Thái Lan  0.1050 USD
  Togo  0.8380 USD
  Tokelau  2.9861 USD
  Quần đảo Tonga  1,7726 USD
  Trinidad và Tobago  0,5057 USD
  Tunisia  0.8742 USD
  Thổ Nhĩ Kỳ  0.2276 USD
  Turkmenistan  0.5876 USD
  Turks và Caicos  0.6254 USD
  Tuvalu  2,3662 USD
  Uganda  0.8448 USD
  Ukraine  0.3923 USD
  Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất  0,2301 USD
  Vương quốc Anh  0,0158 USD
  Hoa Kỳ  0,0142 USD
  Uruguay  0.5005 USD
  Quần đảo Virgin thuộc Mỹ  0.4330 USD
  Uzbekistan  0.5551 USD
  Vanuatu  1,9053 USD
  Venezuela 0,0708 USD
  Việt Nam  0.1050 USD
  Yemen  0.6113 USD
  Zambia  0.7611 USD
  Zimbabwe  0,6847 USD
 • AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ)
 • Chi tiết về giá điện thoại

    Số điện thoại được yêu cầu mỗi ngày (USD) Mức sử dụng đi vào mỗi phút (USD)
  Quốc gia Quay số vào trực tiếp (DID) Miễn phí Quay số vào trực tiếp (DID) Miễn phí
  Hoa Kỳ
  0,03 USD
  0,06 USD 0,0022 USD 0,0120 USD
  Canada 0.06 USD 0.42 USD 0,0030 USD 0,0200 USD

  * Số điện thoại miễn phí được yêu cầu ở số lượng 1000+ hóa đơn với giá 0,039 USD mỗi số mỗi ngày.

  Cuộc gọi đi

  Quốc gia đích đến Cuộc gọi ra mỗi phút (USD)
  Hoa Kỳ 0.0048 USD
  Afghanistan 0.3324 USD
  Albania 0.5894 USD
  Algeria 0.5892 USD
  Samoa thuộc Mỹ 0.0597 USD
  Andorra 0.2074 USD
  Angola 0.2388 USD
  Anguilla 0.4558 USD
  Châu Nam Cực 2.7830 USD
  Antigua và Barbuda 0.4464 USD
  Argentina 0,1866 USD
  Armenia 0.3276 USD
  Aruba 0.3068 USD
  Đảo Ascension 4.0969 USD
  Úc 0.0699 USD
  Áo 0.2436 USD
  Azerbaijan 0.5168 USD
  Bahamas 0.2338 USD
  Bahrain 0.1688 USD
  Bangladesh 0.0429 USD
  Barbados 0.4548 USD
  Belarus 0.7027 USD
  Bỉ 0.1796 USD
  Belize 0.3436 USD
  Benin 0.5471 USD
  Bermuda 0.1639 USD
  Bhutan 0.1266 USD
  Bolivia 0.2486 USD
  Bosnia và Herzegovina 0.5351 USD
  Botswana 0.3053 USD
  Brazil 0,0389 USD
  Quần đảo Virgin thuộc Anh 0.4295 USD
  Brunei 0.0502 USD
  Bulgaria 0.3660 USD
  Burkina Faso 0.5220 USD
  Burundi 0.7777 USD
  Campuchia 0.0910 USD
  Cameroon 0.4964 USD
  Canada 0,0048 USD
  Quần đảo Cape Verde 0.4557 USD
  Quần đảo Cayman 0.3287 USD
  Cộng hòa Trung Phi 0.9347 USD
  Chad 0.9193 USD
  Chile 0,0664 USD
  Trung Quốc 0.0355 USD
  Đảo Christmas 0.1833 USD
  Quần đảo Cocos 0.1833 USD
  Colombia 0.0940 USD
  Comoros 0.6124 USD
  Congo 0.7953 USD
  Quần đảo Cook 1.0935 USD
  Costa Rica 0.0738 USD
  Croatia 0.5393 USD
  Síp 0.0542 USD
  Cộng hòa Séc 0.0880 USD
  Cộng hòa Dân chủ Congo 0.5817 USD
  Đan Mạch 0.0505 USD
  Diego Garcia 2.0460 USD
  Djibouti 0.5034 USD
  Dominica 0.4162 USD
  Cộng hòa Dominica 0.1181 USD
  Đông Timor 1.3788 USD
  Ecuador 0.2795 USD
  Ai Cập 0.1655 USD
  El Salvador 0.2414 USD
  Guinea Xích đạo 0.6753 USD
  Eritrea 0.3719 USD
  Estonia 0.4762 USD
  Ethiopia 0.3625 USD
  Quần đảo Falkland 3.2524 USD
  Quần đảo Faroe 0.2377 USD
  Quần đảo Fiji 0.3413 USD
  Phần Lan 0.0755 USD
  Pháp 0.1436 USD
  Guiana thuộc Pháp 0.3507 USD
  Polynesia thuộc Pháp 0.4214 USD
  Gabon 0.7151 USD
  Gambia 0.9148 USD
  Georgia 0.3539 USD
  Đức 0.1889 USD
  Ghana 0.3857 USD
  Gibraltar 0.2337 USD
  Hy Lạp 0.1105 USD
  Greenland 0.7857 USD
  Grenada 0.4355 USD
  Guadeloupe 0.1279 USD
  Guam 0.0556 USD
  Guatemala 0.1918 USD
  Guinea 0.7535 USD
  Guinea 0.6945 USD
  Guyana 0.3228 USD
  Haiti 0.5328 USD
  Honduras 0.2868 USD
  Hong Kong 0.0302 USD
  Hungary 0.0919 USD
  Iceland 0.0512 USD
  Ấn Độ 0,0200 USD
  Indonesia 0.1588 USD
  Iraq 0.3045 USD
  Ai-len 0.1279 USD
  Đảo Man 0.0140 USD
  Israel 0.1028 USD
  Ý 0.2695 USD
  Bờ Biển Ngà 0.6384 USD
  Jamaica 0.3384 USD
  Nhật Bản 0.1204 USD
  Jordan 0.2117 USD
  Kazakhstan 0.2203 USD
  Kenya 0.2245 USD
  Kiribati 4.9648 USD
  Kuwait 0.1074 USD
  Kyrgyzstan 0.3093 USD
  Lào 0.0983 USD
  Latvia 0.6229 USD
  Lebanon 0.2432 USD
  Lesotho 0.3849 USD
  Liberia 0.6856 USD
  Libya 0.4407 USD
  Liechtenstein 0.4657 USD
  Litva 0.6269 USD
  Luxembourg 0.1289 USD
  Macao 0.1136 USD
  Macedonia 0.5550 USD
  Madagascar 1.0065 USD
  Malawi 0.5079 USD
  Malaysia 0.0589 USD
  Maldives 1.4856 USD
  Mali 0.5388 USD
  Malta 0.0954 USD
  Quần đảo Marshall 0.3874 USD
  Martinique 0.2184 USD
  Mauritania 0.7479 USD
  Mauritius 0.1664 USD
  Quần đảo Mayotte 0.6201 USD
  Mexico 0,0326 USD
  Micronesia 0.5927 USD
  Moldova 0.4343 USD
  Monaco 0.5507 USD
  Mông Cổ 0.0843 USD
  Montenegro 0.5333 USD
  Montserrat 0.3988 USD
  Morocco 0.6060 USD
  Mozambique 0.3331 USD
  Myanmar 0.3881 USD
  Namibia 0.1571 USD
  Nauru 4.8677 USD
  Nepal 0.1859 USD
  Hà Lan 0.0732 USD
  Antille thuộc Hà Lan 0.1596 USD
  New Caledonia 3.0466 USD
  New Zealand 0.1137 USD
  Nicaragua 0.3217 USD
  Niger 0.5398 USD
  Nigeria 0.1246 USD
  Niue 5.2211 USD
  Đảo Norfolk 2.8889 USD
  Quần đảo Bắc Mariana 0.0746 USD
  Na Uy 0.0907 USD
  Oman 0.4228 USD
  Pakistan 0.1264 USD
  Palau 0.4259 USD
  Palestine 0.2649 USD
  Panama 0.1598 USD
  Papua New Guinea 1.1980 USD
  Paraguay 0.1274 USD
  Peru 0,0150 USD
  Philippines 0.1934 USD
  Ba Lan 0.2012 USD
  Bồ Đào Nha 0.2465 USD
  Principe và Sao Tome 2.2306 USD
  Puerto Rico 0,0200 USD
  Qatar 0.2494 USD
  Đảo Reunion 0.2248 USD
  Romania 0.0845 USD
  Nga 0.4372 USD
  Rwanda 0.4576 USD
  Samoa 4.5541 USD
  San Marino 0.8589 USD
  Ả Rập Xê Út 0.1803 USD
  Senegal 0.7566 USD
  Serbia 0.5331 USD
  Quần đảo Seychelles 1.0268 USD
  Sierra Leone 0.7090 USD
  Singapore 0.0470 USD
  Slovakia 0.1349 USD
  Slovenia 0.4342 USD
  Quần đảo Solomon 1.4850 USD
  Somalia 0.8538 USD
  Nam Phi 0.0993 USD
  Hàn Quốc 0.0251 USD
  Nam Sudan 0,5276 USD
  Tây Ban Nha 0.1813 USD
  Sri Lanka 0.2142 USD
  St. Helena 2.9084 USD
  St. Kitts 0.4202 USD
  St. Lucia 0.5015 USD
  St. Maarten 0.1789 USD
  St. Pierre & Miquelon 0.5081 USD
  St. Vincent 0,4289 USD
  Sudan 0,5276 USD
  Suriname 1.9460 USD
  Swaziland 0.2265 USD
  Thụy Điển 0.0287 USD
  Thụy Sĩ 0.1144 USD
  Đài Loan 0.1201 USD
  Tajikistan 0.3401 USD
  Tanzania 0.5206 USD
  Thái Lan 0.0699 USD
  Togo 3.2199 USD
  Tokelau 3.7356 USD
  Quần đảo Tonga   3.3423 USD
  Trinidad và Tobago 0.3154 USD
  Tunisia 1.2826 USD
  Thổ Nhĩ Kỳ 0.2241 USD
  Turkmenistan 0.1907 USD
  Turks và Caicos 0.4538 USD
  Tuvalu 4.7977 USD
  Uganda 0.4873 USD
  Ukraine 0.3488 USD
  Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 0.2487 USD
  Vương quốc Anh 0.0301 USD
  Uruguay 0.2220 USD
  Quần đảo Virgin thuộc Mỹ 0.2651 USD
  Uzbekistan 0.0858 USD
  Vanuatu 3.7645 USD
  Thành Vatican 0.0246 USD
  Venezuela 0.3105 USD
  Việt Nam 0,1081 USD
  Wallis và Futuna 1.3930 USD
  Yemen 0.2659 USD
  Zambia 0.5412 USD
  Zimbabwe 0,5870 USD
Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Tìm hiểu cách bắt đầu

Truy cập trang tài nguyên Amazon Connect.

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng bằng cách sử dụng Amazon Connect trên Bảng điều khiển Amazon Connect.

Đăng nhập