Tài liệu

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển »

Cung cấp giới thiệu tổng quan khái niệm về DynamoDB và bao gồm chỉ dẫn phát triển chi tiết để sử dụng cho nhiều tính năng khác nhau.

Tham khảo API »

Mô tả chi tiết tất cả các hoạt động API cho Amazon DynamoDB. Phần này cũng cung cấp các yêu cầu mẫu, phản hồi và lỗi đối với các giao thức dịch vụ web được hỗ trợ.

Bản trình bày

Mẫu thiết kế cao cấp dành cho DynamoDB
Chi tiết về Amazon DynamoDB
Thực tiễn tốt nhất về bảo mật trên DynamoDB
Giao dịch Amazon DynamoDB
Dung lượng thích ứng của Amazon DynamoDB
Tính năng mới của Amazon DynamoDB – Bản cập nhật Quý 1 năm 2018

Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu và trang chiếu

Bạn có thắc mắc về DynamoDB?

Xem trang trang Câu hỏi thường gặp về DynamoDB
Bạn muốn được cập nhật thông tin mới nhất về DynamoDB?
Theo dõi chúng tôi trên Twitter @DynamoDB
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với bảng điều khiển DynamoDB
Bạn có thắc mắc?
Hãy liên hệ chúng tôi