Hướng dẫn

10 phút

Tìm hiểu cách tạo một bảng đơn giản và thêm, truy vấn và xóa dữ liệu bằng việc sử dụng bảng điều khiển DynamoDB.

2 giờ

Tìm hiểu cách chèn dữ liệu, chạy truy vấn, tạo chỉ mục và cập nhật các mục bằng cách sử dụng SDK Python.

2 giờ

Tìm hiểu cách thiết kế mô hình dữ liệu cho các mẫu truy cập được dùng trong ứng dụng trò chơi bằng cách sử dụng DynamoDB.

3 giờ

Tìm hiểu cách thiết kế cơ sở dữ liệu có thể dùng để xây dựng ứng dụng di động cho mạng xã hội.

4 giờ

Tìm hiểu cách triển khai một ứng dụng web, kết nối một cơ sở dữ liệu và phân tích hành vi của người dùng bằng Python.

Video

Tìm hiểu các khái niệm qua nội dung hướng dẫn, các phiên do chuyên gia tổ chức

reInvent_2019_thumbs-rick

Phiên re:Invent 2019 này của AWS (59:12) do Rick Houlihan, Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao của Amazon DynamoDB chủ trì, dành cho người dùng nâng cao của DynamoDB, đi sâu vào các chiến lược phân mảnh chỉ mục và quá tải chỉ mục phụ toàn cục, xử lý biểu đồ có quy mô linh hoạt bằng truy vấn được cụ thể hóa, v.v.

Xem video và duyệt tìm tài nguyên liên quan »

reInvent_2019_thumbs-alex

Trong phiên re:Invent 2019 này của AWS (39:44), Chuyên gia dữ liệu của AWS là Alex DeBrie sẽ xem xét các nguyên tắc chính của việc lập mô hình các bảng DynamoDB của bạn và trình bày một số mẫu thực tế để sử dụng trong các mô hình dữ liệu của bạn. 

Xem video và duyệt tìm tài nguyên liên quan »


Khách hàng nổi bật tại re:Invent 2019, phiên đối tác

Kỹ thuật nền tảng dữ liệu: Cách Vanguard đang di chuyển dữ liệu sang AWS (56:22)

Trong phiên re:Invent 2019 này, hãy lắng nghe cách Vanguard tạo ra một đội ngũ để giải quyết khối lượng và tốc độ của dữ liệu cho vi dịch vụ và khối lượng công việc dữ liệu lớn, bằng dịch vụ phát dữ liệu trực tuyến (Amazon Kinesis), truyền tệp (AWS Storage Gateway), sao chép CDC (DB2 trên z/OS, Oracle Exadata, Microsoft SQL Server), cơ sở dữ liệu quan hệ và NoSQL (Amazon DynamoDB, Amazon RDS for PostgreSQL, Amazon Aurora) và lưu trữ đối tượng (Amazon S3). 

Cách Verizon Media triển khai thông báo đẩy bằng Amazon DynamoDB (54:26)

Trong phiên re:Invent 2019 này, hãy lắng nghe lý do Verizon quyết định sử dụng Amazon DynamoDB và các dịch vụ AWS khác như Amazon ElastiCache và Amazon SQS cùng với công cụ tìm kiếm của hãng để thực hiện tất cả trường hợp sử dụng cho các thương hiệu của hãng. Verizon cũng sử dụng Kubernetes để điều phối các vi dịch vụ trên nhiều phiên bản Amazon EC2.

Xây dựng ứng dụng vi dịch vụ tiếp theo của bạn với các dịch vụ AWS hiện đại (46:56)

Tìm hiểu việc bắt đầu với một ứng dụng mới gồm nhiều vi dịch vụ dễ dàng như thế nào trên AWS Lambda, Amazon EKS, Amazon SQS và Amazon DynamoDB. Trong phiên re:invent 2019 này, đầu tiên bạn sẽ tìm hiểu thông qua một bản minh họa trực tiếp cách thực hiện các biện pháp quản trị cơ bản như triển khai ứng dụng và kiểm tra các tài nguyên Kubernetes có liên quan. Bài thuyết trình này được cung cấp bởi New Relic, một Đối tác APN.

Đào tạo

AWS cung cấp nhiều nội dung đào tạo kỹ thuật số miễn phí để giúp bạn tìm hiểu kiến thức nền tảng về AWS. Hãy tham gia khóa học Giới thiệu về Amazon DynamoDB để có được cái nhìn tổng quan, tìm hiểu các trường hợp sử dụng và xem bản demo từ AWS Training and Certification.

TC homepage certification

Tham gia khóa học miễn phí này để nắm được kiến thức cơ bản về DynamoDB, tìm hiểu sự khác biệt giữa DynamoDB với các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ thông thường. Thông qua các ví dụ thiết thực trong trải nghiệm có hướng dẫn và tại phòng thực hành, bạn sẽ tìm hiểu các khái niệm dành cho tất cả cấp độ kỹ năng, ngay cả khi bạn mới làm quen với mảng phát triển cơ sở dữ liệu. Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn kỹ năng và kiến thức cần thiết để xây dựng các ứng dụng dùng DynamoDB, có hiệu suất cao và quy mô linh hoạt.

Linux Academy-Updated Logo-Blue

Do chính các chuyên gia AWS thiết kế, khóa học này sẽ giúp bạn phát triển kỹ năng cần thiết để xây dựng các ứng dụng dùng Amazon DynamoDB. Thông qua các video bài giảng, bài minh họa và bài tập thực hành trực tiếp, bạn sẽ đi sâu vào các chủ đề về DynamoDB, bao gồm sao lưu và phục hồi, khóa phân vùng, bảo mật và mã hóa, bảng toàn cầu và các biện pháp thực hành tốt nhất.

200x100_edX_Logo
Hình ảnh trang web
Bạn đang muốn di chuyển?

Khám phá các tài nguyên để tìm hiểu thêm về cách chuyển sang Amazon DynamoDB.

Tìm hiểu thêm 
Hình ảnh đăng ký tài khoản
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Hình ảnh hộp công cụ
Bắt đầu xây dựng trên bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon DynamoDB trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập