Bước 1

Thiết lập tài khoản AWS của bạn

Bắt đầu sử dụng AWS miễn phí.

Bước 2

Tìm hiểu với hướng dẫn từng bước

Tìm hiểu về DynamoDB bằng các hướng dẫn trên trang này.

Bước 3

Bắt đầu dựng với DynamoDB

Điều hướng đến bảng điều khiển DynamoDB.

Hướng dẫn từng bước

10 phút

Tìm hiểu cách tạo một bảng đơn giản và thêm, truy vấn và xóa dữ liệu bằng việc sử dụng bảng điều khiển DynamoDB.

2 giờ

Tìm hiểu cách chèn dữ liệu, chạy truy vấn, tạo chỉ mục và cập nhật các mục bằng cách sử dụng SDK Python.

3 giờ

Tìm hiểu cách triển khai một ứng dụng web, kết nối một cơ sở dữ liệu và phân tích hành vi của người dùng bằng Python.

Video

Tính năng mới của Amazon DynamoDB
Giới thiệu DynamoDB theo yêu cầu
Thông báo về hỗ trợ của Amazon DynamoDB cho các giao dịch
Amazon DynamoDB là gì?
Bắt đầu với Amazon DynamoDB
Phân tích chuyên sâu về DynamoDB

Đào tạo

AWS cung cấp nhiều nội dung đào tạo kỹ thuật số miễn phí để giúp bạn tìm hiểu kiến thức nền tảng về AWS. Hãy tham gia khóa học Giới thiệu về Amazon DynamoDB để có được cái nhìn tổng quan, nắm bắt các trường hợp và xem bài minh họa từ AWS Training and Certification.

TC homepage certification

Bạn đang muốn di chuyển sang DynamoDB?

Hãy tham khảo trang Di chuyển của DynamoDB
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với DynamoDB
Bạn có thắc mắc?
Hãy liên hệ chúng tôi