Bản sao chỉ có quyền đọc Amazon RDS giúp tăng hiệu năng và độ bền cho các phiên bản cơ sở dữ liệu (CSDL) Amazon RDS. Bản sao chỉ có quyền đọc giúp dễ dàng tăng quy mô theo phiên bản cao hơn giới hạn công suất một cách linh hoạt của một phiên bản CSDL cho những khối lượng công việc cơ sở dữ liệu có tần suất đọc nhiều. Bạn có thể tạo một hay nhiều bản sao của một phiên bản CSDL nguồn cho trước và phục vụ lưu lượng đọc của ứng dụng có dung lượng lớn từ nhiều bản sao dữ liệu của bạn, qua đó tăng tổng thông lượng đọc. Khi cần, cũng có thể nâng cấp bản sao chỉ có quyền đọc để trở thành phiên bản CSDL độc lập. Bản sao chỉ có quyền đọc được cung cấp trên Amazon RDS dành cho MySQL, MariaDB, PostgreSQL, OracleSQL Server cũng như Amazon Aurora.

Đối với các công cụ cơ sở dữ liệu MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle và SQL Server, Amazon RDS tạo ra một phiên bản CSDL thứ hai bằng cách sử dụng bản kết xuất nhanh của phiên bản CSDL nguồn. Sau đó, hệ thống sử dụng bản sao không đồng bộ gốc của công cụ để cập nhật bản sao chỉ có quyền đọc bất cứ khi nào phiên bản CSDL nguồn thay đổi. Bản sao chỉ có quyền đọc hoạt động như một phiên bản CSDL chỉ cho phép các kết nối chỉ đọc; ứng dụng có thể kết nối với bản sao chỉ có quyền đọc giống như các phiên bản CSDL khác. Amazon RDS sao chép tất cả cơ sở dữ liệu trong phiên bản CSDL nguồn.

Amazon Aurora tiếp tục mở rộng lợi ích của việc đọc các bản sao bằng cách sử dụng lớp lưu trữ được ảo hóa có hỗ trợ SSD được xây dựng cho mục đích nhất định dành cho khối lượng công việc của cơ sở dữ liệu. Bản sao Amazon Aurora có cùng hệ thống lưu trữ bên dưới như phiên bản nguồn, cho phép giảm chi phí và loại bỏ nhu cầu sao chép dữ liệu đến các nút bản sao. Để biết thêm thông tin về sao chép với Amazon Aurora, hãy xem tài liệu trực tuyến.

Quy mô đọc và phục hồi sau thảm họa

Lợi ích

Tăng hiệu năng

Bạn có thể giảm tải trên phiên bản CSDL nguồn bằng cách định tuyến truy vấn đọc từ ứng dụng của mình đến bản sao chỉ có quyền đọc. Bản sao chỉ có quyền đọc cho phép bạn dễ dàng tăng quy mô theo phiên bản cao hơn giới hạn công suất một cách linh hoạt của một phiên bản CSDL cho những khối lượng công việc cơ sở dữ liệu có tần suất đọc nhiều. Do có thể nâng cấp bản sao chỉ có quyền đọc thành trạng thái bản chính, bản sao này có thể đóng vai trò như một phần trong quá trình triển khai phân mảnh.

Để tăng tối đa hiệu năng đọc, Amazon RDS dành cho MySQL cho phép bạn thêm trực tiếp chỉ mục bảng vào Bản sao chỉ có quyền đọc, mà không hiển thị các chỉ mục này trên bản chính.

Tăng mức sẵn sàng

Bản sao chỉ có quyền đọc trong Amazon RDS dành cho MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle và SQL Server cung cấp một cơ chế sẵn sàng bổ sung cho Triển khai nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS. Bạn có thể nâng cấp một bản sao chỉ có quyền đọc nếu phiên bản CSDL nguồn bị lỗi và bạn có thể thiết lập một bản sao chỉ có quyền đọc với phiên bản dự phòng của chính nó trong AZ khác. Chức năng này bổ sung cho sao chép đồng bộ, tự động phát hiện sự cố và chuyển đổi dự phòng với triển khai nhiều vùng sẵn sàng được cung cấp.

Thiết kế cho bảo mật

Khi tạo một bản sao chỉ có quyền đọc cho Amazon RDS dành cho MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle và SQL Server, Amazon RDS sẽ thiết lập kênh giao tiếp bảo mật sử dụng mã hóa khóa công khai giữa phiên bản CSDL nguồn và bản sao chỉ có quyền đọc, ngay cả khi đang sao chép trên các khu vực. Amazon RDS thiết lập bất kỳ cấu hình bảo mật AWS nào, như thêm mục nhập cho nhóm bảo mật, cần thiết để kích hoạt kênh bảo mật.

Bạn cũng có thể tạo các bản sao chỉ đọc cho các phiên bản cơ sở dữ liệu Amazon RDS for MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle và SQL Server được mã hóa ở trạng thái lưu trữ với AWS Key Management Service (KMS).

Thiết lập

Thông qua Bảng điều khiển quản lý AWS, bạn có thể dễ dàng thêm bản sao chỉ có quyền đọc vào phiên bản CSDL hiện tại. Sử dụng tùy chọn "Tạo bản sao chỉ có quyền đọc" tương ứng với phiên bản CSDL của bạn trong Bảng điều khiển quản lý AWS. Amazon RDS for MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle và SQL Server cho phép bạn thêm tối đa 5 bản sao chỉ có quyền đọc vào mỗi phiên bản CSDL.

Amazon RDS dành cho MySQL, MariaDB, PostgreSQL và Oracle cung cấp cho bạn hai tùy chọn dựa trên SSD để lưu trữ cơ sở dữ liệu: Đa dụng và IOPS được cung cấp. Bản sao chỉ có quyền đọc dành cho các công cụ này không cần sử dụng cùng loại lưu trữ với phiên bản CSDL chính của chúng. Bạn có thể tối ưu hóa hiệu năng hoặc chi phí bằng cách chọn các loại lưu trữ thay thế cho bản sao chỉ có quyền đọc. Để biết thêm thông tin, hãy xem bản sao chỉ có quyền đọc được cung cấp trên Amazon RDS dành cho MySQL, MariaDB, PostgreSQL, OracleSQL Server cũng như Amazon Aurora.

Bản sao chỉ có quyền đọc, triển khai Multi-AZ và triển khai ở nhiều khu vực

Bản sao chỉ có quyền đọc Amazon RDS bổ sung cho triển khai Multi-AZ. Mặc dù cả hai tính năng đều lưu giữ một bản sao dữ liệu thứ hai, vẫn có điểm khác biệt giữa chúng:

Triển khai Multi-AZ

Triển khai ở nhiều khu vực

Bản sao chỉ có quyền đọc

Mục đích chính là độ sẵn sàng cao

Mục đích chính là phục hồi sau thảm họa và hiệu suất cục bộ

Mục đích chính là khả năng mở rộng

Không Aurora: sao chép đồng bộ; Aurora: sao chép không đồng bộ

Sao chép không đồng bộ

Sao chép không đồng bộ

Không Aurora: chỉ phiên bản chính hoạt động; Aurora: tất cả các phiên bản đều hoạt động

Tất cả các khu vực đều có thể truy cập và được sử dụng để đọc

Tất cả các bản sao chỉ có quyền đọc đều có thể truy cập và được sử dụng để thay đổi quy mô đọc

Không Aurora: thực hiện sao lưu tự động từ bản ở chế độ chờ; Aurora: thực hiện sao lưu tự động từ lớp lưu trữ chia sẻ

Thực hiện sao lưu tự động trong mỗi khu vực

Không cấu hình bản sao lưu theo mặc định

Luôn mở rộng ra tối thiểu hai Vùng sẵn sàng trong một khu vực

Mỗi khu vực có thể triển khai Multi-AZ

Có thể nằm trong một Vùng sẵn sàng, Cross-AZ hoặc Cross-Region

Không Aurora: nâng cấp phiên bản công cụ cơ sở dữ liệu diễn ra trên phiên bản chính; Aurora: tất cả các phiên bản được cập nhật đồng thời

Không Aurora: nâng cấp phiên bản công cụ cơ sở dữ liệu độc lập ở từng khu vực; Aurora: tất cả các phiên bản được cập nhật đồng thời

Không Aurora: nâng cấp phiên bản công cụ cơ sở dữ liệu độc lập từ phiên bản nguồn; Aurora: tất cả các phiên bản được cập nhật đồng thời

Tự động chuyển đổi dự phòng sang chế độ chờ (không Aurora) hoặc bản sao chỉ có quyền đọc (Aurora) khi phát hiện sự cố

Aurora cho phép nâng một khu vực thứ cấp lên làm khu vực chính

Có thể được nâng cấp thủ công thành phiên bản cơ sở dữ liệu độc lập (không Aurora) hoặc là phiên bản chính (Aurora)

Bạn có thể kết hợp bản sao chỉ có thể đọc với các tính năng khác của Amazon RDS để tận hưởng lợi ích của từng tính năng. Ví dụ, bạn có thể cấu hình cơ sở dữ liệu nguồn làm Multi-AZ để có độ sẵn sàng cao và tạo bản sao chỉ có quyền đọc (theo dạng Single-AZ) để có quy mô đọc linh hoạt. Hoặc bạn có thể sử dụng Cơ sở dữ liệu toàn cầu Aurora để sao chép dữ liệu từ việc triển khai Multi-AZ Aurora của bạn sang các khu vực bổ sung.

Với RDS for MySQL, MariaDB, PostgreSQL và Oracle, bạn cũng có thể cài đặt bản sao chỉ có quyền đọc làm Multi-AZ, điều này cho phép bạn sử dụng bản sao chỉ có quyền đọc làm mục tiêu DR. Khi đưa bản sao chỉ có quyền đọc lên thành cơ sở dữ liệu độc lập, bản sao đó đã được kích hoạt sẵn Multi-AZ.

Tìm hiểu thêm về các tính năng của Amazon RDS
Tìm hiểu thêm về các tính năng RDS

Tìm hiểu tính năng chính của Amazon RDS. 

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng với Amazon RDS trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu với Bảng điều khiển quản lý Amazon RDS.

Đăng nhập