Dịch vụ AWS trong Vùng địa phương

Phiên bản Đám mây điện toán linh hoạt của Amazon (EC2) và các tài nguyên AWS khác trong Khu vực địa phương có mức giá khác với trong khu vực chính. Có ba cách thức để chi trả cho các phiên bản Amazon EC2 trong Khu vực địa phương: Theo nhu cầu, Gói tiết kiệmPhiên bản Amazon EC2 dùng ngay. Tìm hiểu về giá của Kho lưu trữ khối linh hoạt của Amazon (EBS), Amazon FSx dành cho Windows, Amazon FSx dành cho LustreCân bằng tải linh hoạt (ELB), Amazon EMR, Amazon ElastiCache, Dịch vụ Kubernetes linh hoạt Amazon (EKS) và Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ của Amazon (RDS) trong trang định giá dịch vụ tương ứng. 

Truyền dữ liệu

Truyền dữ liệu trong Khu vực địa phương AWS được tính phí theo mức cụ thể của Khu vực đó. Tìm hiểu thêm về mức giá truyền dữ liệu “vào” và “ra” khỏi Amazon EC2 tại đây.

Phần mềm Chợ điện tử AWS

Bạn phải trả mức giá tương đương cho các Hình ảnh máy Amazon (AMI) và dịch vụ mua từ Chợ điện tử AWS như trong Khu vực AWS.

Tài nguyên khác về giá

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Xem các tính năng sản phẩm
Tìm hiểu thêm 
Bắt đầu với các AWS Local Zones
Bắt đầu 
Xem câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm