Dịch vụ AWS trong Khu vực địa phương

Phiên bản Amazon EC2 và các tài nguyên AWS khác trong Khu vực địa phương có mức giá khác với trong khu vực chính. Có ba cách thức để chi trả cho các phiên bản Amazon EC2 trong Khu vực địa phương: Theo nhu cầu, Savings PlansPhiên bản dùng ngay. Tìm hiểu giá của EBS, FSx cho Windows, FSx cho LustreELB, EMR, ElastiCache, EKSRDS trong trang giá dịch vụ tương ứng. 

Truyền dữ liệu

Truyền dữ liệu tính phí trong Các khu vực AWS địa phương giống như Vùng sẵn sàng hiện nay. Tìm hiểu thêm về mức giá truyền dữ liệu “vào” và “ra” khỏi Amazon EC2 tại đây.

Phần mềm AWS Marketplace

Bạn phải trả mức giá tương đương cho các AMI và dịch vụ mua từ AWS Marketplace như trong Khu vực AWS.

Tài nguyên khác về giá

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Xem các tính năng sản phẩm
Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Bắt đầu với các Vùng AWS địa phương
Bắt đầu 
Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Xem câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu thêm