Định giá gói dịch vụ của Hỗ trợ AWS

Bao gồm Gói hỗ trợ cơ bản

Nhà phát triển

Chi tiêu tối thiểu 29,00 USD

- hoặc -

3% mức phí AWS hàng tháng

Phí sẽ ít nhất là mức phí tối thiểu là 29,00 USD hoặc kết quả tính toán, tùy theo mức nào cao hơn

Kinh doanh

Chi tiêu tối thiểu 100,00 USD

- hoặc -

10% mức phí AWS hàng tháng cho 0 USD--10.000 USD đầu tiên

7% mức phí AWS hàng tháng từ 10.000 USD--80.000 USD

5% mức phí AWS hàng tháng từ 80.000 USD--250.000 USD

3% mức phí AWS hàng tháng vượt quá 250.000 USD

Phí sẽ ít nhất là phí tối thiểu là 100,00 USD hoặc kết quả tính toán, tùy theo mức nào cao hơn

*Bạn có thể sử dụng AWS Countdown Premium với một khoản phí bổ sung.

Doanh nghiệp trẻ

Chi tiêu tối thiểu 5.500,00 USD

- hoặc -

10% mức phí AWS hàng tháng

Phí sẽ ít nhất là khoản phí tối thiểu là 5.500,00 USD hoặc kết quả tính toán, tùy theo mức nào cao hơn

*Bạn có thể sử dụng AWS Countdown Premium với một khoản phí bổ sung.

Doanh nghiệp

Chi tiêu tối thiểu 15.000,00 USD

- hoặc -

15.000 USD cho phí AWS hàng tháng lên đến 150.000 USD 

7% phí AWS hàng tháng từ 150.000 USD-500.000 USD

5% mức phí AWS hàng tháng từ 500.000 USD--1.000.000 USD

3% mức phí AWS hàng tháng vượt quá 1.000.000 USD

Các khoản phí sẽ ít nhất là mức phí tối thiểu là 15.000,00 USD hoặc kết quả tính toán, tùy theo mức nào cao hơn.

*Bạn có thể sử dụng Phát hiện và phản hồi sự cố AWS với một khoản phí bổ sung.

*Bạn có thể sử dụng AWS Countdown Premium với một khoản phí bổ sung.

*Bạn có thể sử dụng AWS re:Post riêng với một khoản phí bổ sung.

*Bạn có thể truy cập Phát hiện và phản hồi sự cố AWS với một khoản phí bổ sung.

Phát hiện và phản hồi sự cố AWS cung cấp hỗ trợ tùy chỉnh cho khối lượng công việc quan trọng. Dịch vụ này cung cấp khả năng tương tác chủ động 24/7, thời gian phản hồi 5 phút và quản lý sự cố cho khối lượng công việc quan trọng. Dịch vụ này được cung cấp cho khách hàng sử dụng Dịch vụ được AWS quản lý có Hỗ trợ dành cho doanh nghiệp AWS. Bạn có thể sử dụng dịch vụ Phát hiện và phản hồi sự cố AWS bằng tiếng Anh cho khối lượng công việc được lưu trữ tại các khu vực AWS đủ điều kiện.

Dịch vụ Phát hiện và phản hồi sự cố AWS được tính phí ở mức 7.000 USD mỗi tháng hoặc mức phí tăng 2% so với tổng phí AWS cộng dồn theo khối lượng công việc bạn tích hợp vào dịch vụ, tùy theo mức nào lớn hơn. Việc tính phí sẽ bắt đầu khi tài khoản đăng ký dịch vụ.

*Bạn có thể truy cập AWS Countdown Premium với một khoản phí bổ sung

AWS Countdown Premium là gói đăng ký hàng tháng dành cho khách hàng Hỗ trợ kinh doanh, Doanh nghiệp trẻ và Hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời chủ động hướng dẫn và khắc phục sự cố. Giá cố định của AWS Countdown Premium là 10.000 USD/tháng. Kỳ thanh toán sẽ bắt đầu từ ngày bắt đầu mà khách hàng được thông báo trong quá trình đăng ký.

Ví dụ về định giá

Ví dụ về giá Gói dịch vụ hỗ trợ nhà phát triển

Đối với mức phí sử dụng AWS hàng tháng 2.000 USD:

2.000 USD x 3% = 60 USD

(3% mức phí sử dụng AWS)

____________

Tổng cộng = 60 USD

Ví dụ về giá Gói dịch vụ hỗ trợ kinh doanh

Đối với mức phí sử dụng AWS là 12.000 USD:

10.000 USD x 10% = 1.000 USD

(10% của 0 USD - 10.000 USD mức phí sử dụng đầu tiên)

+ 2.000 USD x 7% = 140 USD

(7% mức phí sử dụng từ 10.000 USD - 80.000 USD)

+ 0 USD x 5% = 0 USD

(5% mức phí sử dụng từ 80.000 USD - 250.000 USD)

+ 0 x 3% = 0 USD

(3% mức phí sử dụng lớn hơn 250.000 USD)

____________

Tổng cộng = 1.140 USD

Ví dụ định giá Gói dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trẻ

Đối với mức phí sử dụng AWS là 100.000 USD:

100.000 USD x 10% = 10.000 USD

(10% mức phí AWS)

____________

Tổng cộng = 10.000 USD

Ví dụ về giá Gói dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

Đối với phí sử dụng AWS hàng tháng ở mức 1.200.000 USD:

150.000 USD = 15.000 USD

(15.000 USD cho phí AWS hàng tháng lên đến 150.000 USD)

+ 350.000 USD x 7% = 24.500 USD

(7% mức phí sử dụng từ 150.000 USD - 500.000 USD)

+ 500.000 USD x 5% = 25.000 USD

(5% mức phí sử dụng từ 500.000 USD - 1.000.000 USD)

+ 200.000 USD x 3% = 6.000 USD

(3% mức phí sử dụng lớn hơn 1.000.000 USD)

____________

Tổng cộng = 70.500 USD

Tất cả các gói AWS Support trả phí đều được lập hóa đơn hàng tháng, không có hợp đồng dài hạn. Phí AWS Support được tính trên cơ sở mỗi tài khoản cho các gói Hỗ trợ dành cho Nhà phát triển và Doanh nghiệp. Đối với gói Hỗ trợ dành cho doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp, bạn được tính phí dựa trên tổng phí sử dụng AWS hàng tháng cho tất cả ID tài khoản của bạn đã đăng ký gói Hỗ trợ dành cho doanh nghiệp trẻ hoặc doanh nghiệp.

Phí hàng tháng cho các gói Hỗ trợ nhà phát triển, Hỗ trợ doanh nghiệp, Cầu nối dành cho doanh nghiệp và Hỗ trợ dành cho doanh nghiệp được tính dựa trên tổng phí sử dụng AWS mỗi tháng (trước khi áp dụng bất kỳ khoản giảm giá hoặc tín dụng nào). Các khoản phí cho một số Dịch vụ AWS nhất định không được đưa vào phần tính phí Hỗ trợ AWS, bao gồm Hỗ trợ AWS, Hỗ trợ AWS Elemental, AWS Elemental Media Event Management, Dịch vụ được AWS quản lý, Chợ điện tử AWS, AWS Professional Services, AWS Training and Certification và Amazon EKS Anywhere. Các khoản phí cho Amazon Mechanical Turk, Amazon Mechanical Turk Worker Rewards, FreeRTOS và VMware Cloud trên AWS cũng không được đưa vào phần tính phí Hỗ trợ AWS.

Phí Hỗ trợ AWS sẽ lớn hơn (a) phí hàng tháng tối thiểu được chỉ định hoặc (b) phần trăm phí sử dụng AWS hàng tháng của bạn, như được mô tả ở trên. Nếu bạn hủy đăng ký gói Hỗ Trợ AWS trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký, bạn sẽ vẫn phải trả số tiền tối thiểu lớn hơn phí hàng tháng hoặc một phần trăm phí sử dụng AWS của bạn trong khoảng thời gian bạn đăng ký. AWS có quyền từ chối cung cấp gói Hỗ trợ AWS cho bất kỳ khách hàng nào thường xuyên đăng ký và sau đó hủy gói Hỗ trợ AWS.

Các khách hàng đủ điều kiện áp dụng mức giá theo khu vực nếu tất cả các tài khoản áp dụng cùng một hồ sơ thanh toán đều tập trung ở những quốc gia LATAM đủ điều kiện, Ấn Độ hoặc Trung Quốc đại lục theo những điều kiện bên dưới. 

Định giá theo khu vực (LATAM, Ấn Độ và Trung Quốc)

Yêu cầu/Câu hỏi thường gặp về khả năng đủ điều kiện

Giá trị cao hơn giữa 15.000 USD

- hoặc -

15.000 USD cho phí AWS hàng tháng lên đến 150.000 USD.

7% mức phí AWS hàng tháng từ 150.000 USD-250.000 USD

5% mức phí AWS hàng tháng từ 250.000 USD--500.000 USD

3% mức phí AWS hàng tháng vượt quá 500.000 USD

Ví dụ về định giá theo khu vực (LATAM, Ấn Độ và Trung Quốc)

Đối với phí sử dụng AWS hàng tháng ở mức 1.200.000 USD:

150.000 USD = 15.000 USD
15.000 USD cho phí AWS hàng tháng lên đến 150.000 USD.

+ 100.000 USD x 7% = 7.000 USD
(7% của mức phí sử dụng từ 150.000 USD - 250.000 USD)

+ 250.000 USD x 5% = 12.500 USD
(5% của mức phí sử dụng từ 250.000 USD - 500.000 USD)

+ 700.000 USD x 3% = 21.000 USD
(3% của mức phí sử dụng vượt quá 1.000.000 USD)

____________

Tổng cộng = 55.500 USD

Hỗ trợ mua dành cho tài nguyên dự trữ

Khi bạn trả trước các Savings Plans, Phiên bản đặt trước và Nodes cho Amazon EC2, Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon ElastiCache, Amazon Elasticsearch, Amazon DynamoDB (và bất kỳ Dịch vụ AWS nào khác có tài nguyên dự trữ) và được đăng ký gói AWS Support có trả phí, phí trả trước cho mỗi tài nguyên dự trữ được bao gồm trong phần tính phí AWS Support của bạn trong tháng bạn mua tài nguyên. Ngoài ra, mọi khoản phí định kỳ cho các tài nguyên này đều được bao gồm trong phần tính phí AWS Support của bạn cho tháng phát sinh các khoản phí này.

Nếu bạn có tài nguyên dự trữ hiện hữu khi đăng ký gói AWS Support có trả phí, khoản phí trả trước dành cho tài nguyên dự trữ, tỷ lệ với kỳ hạn dự trữ, được đưa vào trong phần tính phí dành cho tháng đầu tiên của AWS Support. Ví dụ: nếu bạn mua Phiên bản dự trữ Amazon EC2 All hoặc Partial Upfront ba năm vào ngày 1 tháng 1 và đăng ký gói dịch vụ Hỗ trợ kinh doanh vào ngày 1 tháng 10 cùng năm, 75% khoản phí trả trước bạn đã thanh toán vào tháng 1 sẽ được đưa vào phần tính phí Hỗ trợ của tháng 10.