Cơ bản Nhà phát triển Doanh nghiệp Doanh nghiệp
Giá Đi kèm Lớn hơn 29 USD
- hoặc -
  • 3% mức sử dụng AWS hàng tháng
Ví dụ về giá

Đối với 2,000 USD mức sử dụng AWS hàng tháng:

2,000 USD x 3% 60 USD
(3% mức sử dụng AWS)
Tổng: 60 USD
Lớn hơn 100 USD
- hoặc -
  • 10% mức sử dụng AWS hàng tháng cho 0 USD–10,000 USD đầu tiên
  • 7% mức sử dụng AWS hàng tháng từ 10,000 USD–80,000 USD
  • 5% mức sử dụng AWS hàng tháng từ 80,000 USD–250,000 USD
  • 3% mức sử dụng AWS hàng tháng vượt quá 250,000 USD
Ví dụ về giá

Đối với 85,000 USD khi sử dụng AWS hàng tháng:

10,000 USD x 10% 1,000 USD
(10% mức sử dụng 0 USD–10,000 USD đầu tiên)
+ 70,000 USD x 7% 4,900 USD
(7% mức sử dụng từ 10,000 USD–80,000 USD)
+ 5,000 USD x 5% 250 USD
(5% mức sử dụng từ 80,000 USD–250,000 USD)
+ 0 USD x 3% 0 USD
(3% mức sử dụng vượt quá 250,000 USD)
Tổng: 6,150 USD
Lớn hơn 15,000 USD
- hoặc -
  • 10% mức sử dụng AWS hàng tháng cho 0 USD–150,000 USD đầu tiên
  • 7% mức sử dụng AWS hàng tháng từ 150,000 USD–500,000 USD
  • 5% mức sử dụng AWS hàng tháng từ 500,000 USD–1,000,000 USD
  • 3% mức sử dụng AWS hàng tháng vượt quá 1,000,000 USD
Ví dụ về giá

Đối với 1,200,000 USD khi sử dụng AWS hàng tháng:

150,000 USD x 10% 15,000 USD
(10% mức sử dụng 0 USD–150,000 USD đầu tiên)
+ 350,000 USD x 7% 24,500 USD
(7% mức sử dụng từ 150,000 USD–500,000 USD)
+ 500,000 USD x 5% 25,000 USD
(5% mức sử dụng từ 500,000 USD–1,000,000 USD)
+ 200,000 USD x 3% 6,000 USD
(3% mức sử dụng vượt quá 1,000,000 USD)
Tổng: 70,500 USD

Tất cả các chương trình AWS Support đều không giới hạn số lượng trường hợp hỗ trợ tài khoản và tính phí. Chương trình có thời hạn tối thiểu 30 ngày, không yêu cầu hợp đồng dài hạn.

Việc tính phí hỗ trợ được thực hiện trên cơ sở từng tài khoản cho tất cả các chương trình. Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp có lựa chọn đưa nhiều tài khoản được kích hoạt vào phép tính phí tháng gộp.

Mức phí tháng dành cho các chương trình Hỗ trợ Nhà phát triển, Kinh doanh và Doanh nghiệp căn cứ theo mức phí sử dụng AWS mỗi tháng, có áp dụng mức tối thiểu tháng.

Khi mức phí AWS của bạn tăng lên, bạn sẽ được giảm giá theo khối lượng cho chi phí sử dụng AWS Support của mình.


Khi bạn trả trước cho các nhu cầu điện toán với phiên bản dự trữ và nút trong các dịch vụ như Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon Redshift, Amazon ElastiCache hoặc các chương trình khác và đăng ký chương trình AWS Support có trả phí, mức phí một lần (trả trước) dành cho các tài nguyên trả trước được đưa vào trong phép tính phí AWS Support của tháng bạn mua các tài nguyên đó. Ngoài ra, mọi khoản phí sử dụng theo giờ của các tài nguyên dự trữ được đưa vào trong phép tính phí AWS Support của bạn mỗi tháng.

Nếu bạn có tài nguyên dự trữ hiện hữu khi đăng ký chương trình Hỗ trợ, khoản phí một lần (trả trước) dành cho tài nguyên dự trữ, tỷ lệ với kỳ hạn dự trữ, được đưa vào trong phép tính giá dành cho tháng đầu tiên của AWS Support. Ví dụ: nếu bạn mua Phiên bản dự trữ ba năm vào ngày 1 tháng 1 và đăng ký chương trình Hỗ trợ kinh doanh vào ngày 1 tháng 10 cùng năm, 75% khoản phí trả trước bạn đã thanh toán vào tháng 1 sẽ được đưa vào phép tính chi phí Hỗ trợ của tháng 10.