Hồ dữ liệu và Phân tích trên AWS

Cách nhanh nhất để tất cả người dùng nhận câu trả lời từ tất cả dữ liệu của bạn
Đáp ứng nhu cầu của mọi khối lượng công việc
Với độ bền và khả năng bảo mật hàng đầu trong ngành, Amazon S3 trở thành lựa chọn cực kỳ thích hợp cho giải pháp lưu trữ bằng hồ dữ liệu. Amazon EC2 cung cấp trên 200 loại phiên bản nhằm giúp đơn giản hóa việc lựa chọn đúng năng lực điện toán cho khối lượng công việc của bạn.
Giảm thời gian trả lời
Khả năng tích hợp sâu giữa tất cả các lớp của chồng phân tích AWS cung cấp cho các đơn vị xây dựng những công cụ để nhanh chóng phân tích dữ liệu bằng bất kỳ phương pháp nào.
Tận dụng danh mục đa dạng
Quy mô của các dịch vụ phân tích trên AWS giúp bạn dễ dàng thiết lập đúng tài nguyên để chạy bất kỳ tác vụ phân tích nào phù hợp nhất với nhu cầu cụ thể của bạn.
Tăng sức mạnh cho machine learning của bạn
Các hoạt động machine learning diễn ra trên AWS nhiều hơn so với bất kỳ nơi nào khác, với trên 10.000 khách hàng đang sử dụng các dịch vụ ML của Amazon. Khi chuyển sang các phương pháp ML tiên tiến hơn, dữ liệu của bạn sẽ đúng vị trí và định dạng để tận dụng tối đa chồng ML.

Dịch vụ phân tích của AWS

Danh mục
Trường hợp sử dụng
Dịch vụ AWS
Phân tích
Phân tích tương tác

Amazon Athena

Truy vấn dữ liệu trong S3 bằng SQL.

Xử lý dữ liệu lớn

Amazon EMR

Hadoop Framework trong môi trường lưu trữ.

Kho dữ liệu

Amazon Redshift

Kho dữ liệu nhanh, đơn giản và tiết kiệm chi phí.

Phân tích theo thời gian thực

Amazon Kinesis

Phân tích luồng video và dữ liệu thời gian thực.

Phân tích vận hành

Amazon Elasticsearch Service

Chạy và mở rộng cụm máy chủ Elasticsearch.

Bảng thông tin và trực quan hóa

Amazon QuickSight

Dịch vụ phân tích kinh doanh nhanh.

Di chuyển dữ liệu
Di chuyển dữ liệu theo thời gian thực

Amazon Kinesis Video Streams

Thu thập, xử lý và lưu trữ luồng dữ liệu video cho phân tích và machine learning.

Amazon Kinesis Data Firehose

Chuẩn bị và tải luồng dữ liệu thời gian thực lên các kho dữ liệu và công cụ phân tích.

Amazon Kinesis Data Streams

Thu thập luồng dữ liệu, ở quy mô lớn, cho các thông số phân tích theo thời gian thực.

Amazon Kinesis Data Analytics

Thu thập thông tin chi tiết có thể tạo nên hành động từ luồng dữ liệu trong thời gian thực.

Hồ dữ liệu
Lưu trữ đối tượng

Amazon S3

Dịch vụ lưu trữ đối tượng được xây dựng để lưu trữ và truy xuất dữ liệu thuộc mọi kích thước và từ mọi nơi.

AWS Lake Formation

Xây dựng hồ dữ liệu bảo mật trong vài ngày.

Sao lưu và lưu trữ

AWS Lake Formation

Xây dựng hồ dữ liệu bảo mật trong vài ngày.

Danh mục dữ liệu

AWS Glue

Chuẩn bị và tải dữ liệu.

AWS Lake Formation

Xây dựng hồ dữ liệu bảo mật trong vài ngày.

Phân tích dự báo và machine learning
Framework và giao diện

AMI AWS Deep Learning

Deep learning trên Amazon EC2

Dịch vụ nền tảng

Amazon SageMaker

Xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình machine learning ở quy mô lớn.

Dịch vụ phân tích của AWS

Danh mục Trường hợp sử dụng Dịch vụ AWS
Phân tích Phân tích tương tác Amazon Athena
Xử lý dữ liệu lớn Amazon EMR
Kho dữ liệu Amazon Redshift
Phân tích theo thời gian thực Amazon Kinesis
Phân tích vận hành Amazon Elasticsearch Service
Bảng thông tin và trực quan hóa Amazon QuickSight
Di chuyển dữ liệu Di chuyển dữ liệu theo thời gian thực Amazon Kinesis Data Firehose | Amazon Kinesis Video Streams | Amazon Kinesis Data Streams | Amazon Kinesis Data Analytics
Hồ dữ liệu Lưu trữ đối tượng Amazon S3 | AWS Lake Formation
Sao lưu và lưu trữ AWS Lake Formation
Danh mục dữ liệu
AWS Glue | AWS Lake Formation
Phân tích dự báo và Machine Learning Framework và giao diện AMI AWS Deep Learning
Dịch vụ nền tảng Amazon SageMaker

Trường hợp sử dụng

Page-Illo_Data-warehousing
Kho dữ liệu

Chạy truy vấn SQL và các truy vấn phân tích phức tạp trên dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc mà không cần di chuyển dữ liệu không cần thiết.

Dùng thử Amazon Redshift »
Page-Illo_Big-data-processing
Xử lý dữ liệu lớn

Xử lý một cách nhanh chóng và dễ dàng khối lượng khổng lồ dữ liệu cho các hoạt động xử lý kỹ thuật dữ liệu, phát triển và điều phối khoa học dữ liệu.
 

Dùng thử Amazon EMR »
Page-Illo_Real-time-analytics
Phân tích thời gian thực

Thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu phát trực tuyến khi dữ liệu này đến hồ dữ liệu của bạn và phản hồi theo thời gian thực.
 

Dùng thử Amazon Kinesis »
Page-Illo_Data-visualization
Phân tích vận hành

Tìm kiếm, khám phá, lọc, tổng hợp và trực quan hóa dữ liệu với tốc độ gần theo thời gian thực để theo dõi ứng dụng, phân tích nhật ký và phân tích luồng vùng nhấp chuột.

Dùng thử Amazon Elasticsearch Service »

Khách hàng

JD-Power_Logo_@1x

"Chúng tôi đã xây dựng hồ dữ liệu 120TB trong Amazon S3, với 1500 sơ đồ khác nhau và sử dụng rất nhiều các dịch vụ phân tích của AWS như Glue, Redshift và Athena. Chúng tôi sẽ không thể nào có được các thông tin chuyên sâu này từ một nhóm các cơ sở dữ liệu và nhà kho bị cô lập - chúng tôi cần hồ dữ liệu có quy mô của S3."

- Bernardo Rodriguez
Giám đốc Kỹ thuật số, J.D. Power

Xem tất cả khách hàng »
netflix
Chick-fil-A_Logo
3M Company_Logo
280x100_Georgia-Pacific_Logo
Pinterest_Customer-Reference_Logo
TMobile_Logo_@1x
gt-customer_landing_page_graphics166x_epic
Adobe_Customer-Reference_Logo
Pfizer

Tài nguyên bổ sung

AWS Data Lab

AWS Data Lab là hoạt động tương tác cường độ cao kéo dài bốn ngày giữa một đội ngũ các chuyên viên xây dựng của khách hàng và tài nguyên kỹ thuật của AWS để tạo ra các sản phẩm bàn giao hữu hình giúp tăng tốc các sáng kiến hiện đại hóa phân tích và dữ liệu.

Tìm hiểu thêm »

Bản tin

Bạn muốn được cập nhật mọi thông tin mới nhất về nội dung giáo dục, các sự kiện sắp diễn ra và các cải tiến khác từ AWS Analytics?

Hãy đăng ký nhận Bản tin AWS Analytics »