Các tính năng bảo vệ quyền riêng tư của Dịch vụ AWS

AWS luôn thận trọng đối với vấn đề quyền riêng tư của bạn, đồng thời chúng tôi cung cấp môi trường điện toán đám mây linh hoạt và bảo mật nhất hiện nay. Trên AWS, bạn sở hữu dữ liệu, kiểm soát nơi lưu trữ, đồng thời kiểm soát ai được phép truy cập dữ liệu của bạn. Chúng tôi minh bạch về cách các dịch vụ AWS xử lý dữ liệu cá nhân bạn tải lên tài khoản AWS của mình (dữ liệu khách hàng), đồng thời chúng tôi cung cấp các khả năng cho phép bạn mã hóa, xóa và giám sát quy trình xử lý dữ liệu khách hàng.

Bạn có thể sử dụng các dịch vụ AWS và tin tưởng rằng dữ liệu khách hàng của bạn vẫn nằm trong Khu vực AWS đã chọn. Ví dụ: một số dịch vụ AWS có liên quan đến việc truyền dữ liệu khách hàng để phát triển và cải thiện những dịch vụ đó (bạn có thể chọn không cho phép truyền dữ liệu), hoặc bởi vì quá trình truyền là một phần không thể thiếu của dịch vụ (chẳng hạn như dịch vụ phân phối nội dung). Chúng tôi nghiêm cấm, đồng thời hệ thống của chúng tôi được thiết kế để ngăn chặn, việc nhân viên AWS truy cập từ xa vào dữ liệu khách hàng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm cả bảo trì dịch vụ, trừ khi bạn yêu cầu việc truy cập đó. Điều này là bắt buộc để ngăn chặn tình trạng gian lận và lạm dụng, hoặc để tuân thủ luật pháp.

Dưới đây là nội dung tổng quan về các tính năng bảo vệ quyền riêng tư chính của Dịch vụ AWS, giúp bạn đánh giá hoạt động truyền dữ liệu theo quyết định Schrems II của Tòa án công lý Liên minh Châu Âu, cũng như Khuyến nghị của Ủy ban bảo vệ dữ liệu Châu Âu về các biện pháp bổ trợ cho công cụ truyền dữ liệu.  

Bạn có thể nhấp vào dấu kiểm được gạch chân trong bảng bên dưới để đọc tài liệu của AWS về cách các dịch vụ AWS cho phép khách hàng mã hóa, xóa và giám sát quy trình xử lý dữ liệu khách hàng.

Dịch vụ AWS Khách hàng có thể mã hóa Khách hàng có thể xóa Khách hàng có thể giám sát quy trình xử lý Không được phép truy cập từ xa*
Cổng API Amazon
Amazon AppFlow
Amazon AppStream 2.0
Thư mục người dùng Amazon AppStream 2.0
Amazon Athena
Amazon Augmented AI (A2I)
Amazon Aurora
Amazon Bedrock1
Amazon Braket
Amazon Chime
Amazon Cloud Directory
Amazon CloudFront
Amazon CloudWatch
Amazon CloudWatch Logs
Amazon CodeGuru Profiler
Amazon CodeGuru Reviewer
Amazon Cognito
Amazon Comprehend
Amazon Connect
Amazon Detective
Amazon DocumentDB (có khả năng tương thích với MongoDB)
Amazon DynamoDB
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
Amazon Elastic Inference
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
Amazon ElastiCache dành cho Memcached 2
Amazon ElastiCache for Redis
Amazon EMR
Amazon EventBridge
Amazon Forecast
Amazon Fraud Detector
Amazon FSx for Lustre
Amazon FSx dành cho ONTAP
Amazon FSx dành cho OpenZFS
Amazon FSx for Windows File Server
Amazon GameLift
Amazon GuardDuty
Amazon Healthlake
Amazon Inspector
Amazon Inspector cổ điển
Amazon Interactive Video Service (IVS)
Amazon Kendra
Amazon Keyspaces
Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Apache Flink cho các ứng dụng Java
Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Apache Flink cho các ứng dụng SQL
Amazon Kinesis Data Firehose
Amazon Kinesis Data Streams
Amazon Kinesis VideoStreams
Amazon Lex
Amazon Lightsail
Dịch vụ vị trí của Amazon
Amazon Macie
Amazon Managed Blockchain (AMB)
Amazon Managed Service for Grafana (AMG)
Amazon Managed Service for Prometheus (AMP)
Amazon Managed Streaming for Kafka (MSK)
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) 
Amazon MemoryDB dành cho Redis
Amazon MQ
Amazon Neptune
Dịch vụ OpenSearch của Amazon 
Amazon Personalize
Amazon Pinpoint
Amazon Polly
Amazon Quantum Ledger Database (QLDB)
Amazon QuickSight
Amazon Redshift
Amazon Rekognition
Amazon Relation Database Service (Amazon RDS)
Amazon SageMaker
Amazon Simple Email Service (Amazon SES)
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
Amazon Simple Storage Service Glacier
Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF)
Amazon Textract
Amazon Timestream
Amazon Transcribe
Amazon Translate
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
Amazon WorkDocs
Amazon WorkLink
Amazon WorkMail
Amazon WorkSpaces
Amazon WorkSpaces Application Manager (Amazon WAM)
AWS Amplify
AWS App Mesh
AWS App Runner 
AWS Application Discovery Service
Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS
AWS AppSync
AWS Audit Manager
AWS Backup
AWS Certificate Manager (ACM)
AWS Clean Rooms
AWS Cloud9
AWS CloudFormation
AWS CloudHSM
AWS CloudShell
AWS CloudTrail
AWS CodeArtifact
AWS CodeBuild
AWS CodeCommit
AWS CodeDeploy
AWS CodePipeline
AWS CodeStar
AWS Config
AWS Control Tower
Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu của AWS (AWS DMS) 
AWS Data Exchange
AWS DataSync
AWS Device Farm
AWS Direct Connect
AWS Directory Service
AWS Elastic Beanstalk
Phục hồi sau thảm họa linh hoạt của AWS
AWS Elastic Transcoder
AWS Elemental MediaConnect
AWS Elemental MediaConvert
AWS Elemental MediaLive
AWS Elemental MediaPackage
AWS Elemental MediaStore
Giải pháp thực thể AWS
AWS Fargate
AWS Firewall Manager
AWS Global Accelerator
AWS Glue
AWS Glue DataBrew
Trung tâm danh tính AWS IAM
AWS IoT Analytics
AWS IoT Core
AWS IoT Device Management
AWS IoT Events
AWS IoT Greengrass phiên bản 1
AWS IoT Greengrass V2
AWS IoT SiteWise
AWS IoT Things Graph
AWS IQ
AWS Key Management Service (AWS KMS)
AWS Lake Formation
AWS Lambda
AWS License Manager
AWS Migration Hub
AWS OpsWorks for Chef Automate
AWS OpsWorks for Puppet Enterprise
AWS OpsWorks Stacks
AWS Outposts
AWS RoboMaker
AWS Secrets Manager
Trung tâm bảo mật AWS
AWS Serverless Application Repository
AWS Service Catalog
AWS Snowball Edge
AWS Snowcone
AWS Snowmobile
AWS Step Functions
AWS Storage Gateway for FSx File Gateway
AWS Storage Gateway for S3 File Gateway
AWS Storage Gateway for Tape Gateway
AWS Storage Gateway for Volume Gateway
AWS Systems Manager
AWS Transfer Family
AWS WAF
AWS X-Ray
Phục hồi sau thảm họa CloudEndure (Một công ty AWS)
Di chuyển CloudEndure (Một công ty AWS)
Contact Lens for Amazon Connect
FreeRTOS

*Trừ khi bạn yêu cầu quyền truy cập đó, điều này là bắt buộc để ngăn chặn tình trạng gian lận và lạm dụng, hoặc để tuân thủ luật pháp.

1 Quá trình xử lý diễn ra cùng với mô hình nền tảng (FM) bạn chọn.

2 Amazon ElastiCache dành cho Memcached hỗ trợ mã hóa trong khi đang truyền. Theo thiết kế, Memcached không cung cấp khả năng lưu trữ lâu dài trên ổ đĩa mà chỉ lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ trong thời gian cần thiết cho ứng dụng của khách hàng. ElastiCache cũng hỗ trợ mã hóa bộ nhớ khi chọn các phiên bản Graviton thuộc loại cùng bộ r6g và m6g. Tất cả các dịch vụ AWS lưu trữ dữ liệu đều cung cấp khả năng mã hóa.

Dịch vụ AWS cho khách hàng lựa chọn không cho phép truyền dữ liệu của mình

Các dịch vụ AWS sau truyền dữ liệu khách hàng để phát triển và cải thiện những dịch vụ đó, bạn có thể lựa chọn không cho phép truyền dữ liệu.  

 • Amazon CodeGuru Profiler
 • Amazon Comprehend
 • Hồ sơ khách hàng Amazon Connect
 • Dự báo, lập kế hoạch nguồn lực và lên lịch của Amazon Connect
 • Chiến dịch tiếp cận chủ động Amazon Connect
 • Amazon Connect Wisdom
 • Trình phát hiện gian lận của Amazon
 • Amazon GuardDuty*
 • Amazon Lex
 • Amazon Polly
 • Amazon Q trong QuickSight
 • Amazon Rekognition
 • Amazon Textract
 • Amazon Transcribe
 • Amazon Translate
 • Contact Lens for Amazon Connect

*Dịch vụ AWS này sẽ truyền dữ liệu khi bạn đã kích hoạt tính năng Chống phần mềm độc hại mới của Amazon GuardDuty.

Các dịch vụ AWS truyền dữ liệu khách hàng là một chức năng không thể thiếu của dịch vụ

Các dịch vụ AWS truyền dữ liệu khách hàng là chức năng không thể thiếu của dịch vụ. Ví dụ: nếu bạn chọn gửi tin nhắn qua Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon, nội dung của những tin nhắn đó sẽ truyền đến vị trí của người nhận.  

 • Thư mục người dùng riêng Amazon AppStream 2.0
 • Amazon Chime
 • Amazon CloudFront
 • Trung tâm danh tính AWS IAM*
 • Dịch vụ video tương tác (IVS) Amazon
 • Dịch vụ vị trí của Amazon
 • Amazon Pinpoint
 • Amazon Simple Email Service
 • Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon
 • Amazon WorkMail
 • AWS Elemental MediaConnect
 • AWS IoT Core**

* Trong một số trường hợp, Trung tâm danh tính AWS IAM sử dụng Dịch vụ email đơn giản của Amazon (Amazon SES) để gửi email cho người dùng. Nếu Amazon SES không được cung cấp trong Khu vực, Trung tâm danh tính IAM sẽ gọi các điểm cuối của Amazon SES ở một Khu vực AWS khác. Bạn có thể xem thông tin chi tiết tại đây.
** Trong phạm vi bạn sử dụng tính năng IoT Core dành cho Amazon Sidewalk hoặc bật tính năng Vị trí thiết bị được HERE hỗ trợ.

Bạn có thắc mắc? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »