Với Dịch vụ OpenSearch của Amazon, bạn có thể tìm kiếm, phân tích, hiển thị trực quan và bảo mật lên đến hàng petabyte văn bản và dữ liệu phi cấu trúc. Bạn chỉ phải trả cho những gì bạn sử dụng; không có mức phí tối thiểu hay yêu cầu về mức độ sử dụng. Bạn sẽ trả phí dựa trên ba yếu tố: số giờ sử dụng phiên bản, là số giờ mà bạn có thể sử dụng một phiên bản; dung lượng lưu trữ bạn cần; và dữ liệu được truyền đến và đi khỏi Dịch vụ OpenSearch. Mức định giá lưu trữ phụ thuộc vào bậc lưu trữ và loại phiên bản mà bạn lựa chọn.

Bậc miễn phí

Bạn có thể bắt đầu sử dụng miễn phí Dịch vụ OpenSearch với Bậc miễn phí của AWS. Đối với những khách hàng thuộc Bậc miễn phí của AWS, Dịch vụ OpenSearch cho phép sử dụng miễn phí tới 750 giờ mỗi tháng đối với phiên bản t2.small.search hoặc t3.small.search. Đây là các phiên bản cấp độ cơ bản, thường được sử dụng để thử nghiệm khối lượng công việc, cùng 10 GB dung lượng lưu trữ trong Kho lưu trữ khối linh hoạt của Amazon (EBS) tùy chọn mỗi tháng. Nếu dùng quá hạn mức sử dụng của Bậc miễn phí, bạn sẽ phải thanh toán theo mức phí của Dịch vụ OpenSearch cho những tài nguyên bạn sử dụng thêm. Xem điều khoản dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Giá phiên bản theo nhu cầu

Region

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, trong đó có thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Giá Phiên bản đặt trước

Với Phiên bản đặt trước của Amazon OpenSearch Service, bạn có thể đặt trước các phiên bản trong thời hạn một hoặc ba năm và tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng so với Phiên bản theo nhu cầu. Về mặt chức năng, Phiên bản theo nhu cầu và Phiên bản đặt trước không khác nhau. Tuy nhiên, về khía cạnh thanh toán, Phiên bản Dự trữ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí.

Phiên bản Dự trữ có ba tùy chọn thanh toàn:

 • Phiên bản dự trữ Không trả trước (NURI) – NURI giúp tiết kiệm được số tiền đáng kể so với Phiên bản theo yêu cầu. Bạn không phải trả trước nhưng phải cam kết trả phí cho Phiên bản dự trữ trong thời hạn một hay ba năm. NURI một năm giảm giá 31% và NURI ba năm giảm giá 48%. Đối với T3.medium, NURI một năm giảm giá 18% và NURI ba năm giảm giá 28%.
 • Phiên bản đặt trước trả trước một phần (PURI) – PURI giúp tiết kiệm được nhiều hơn so với NURI. Tùy chọn này yêu cầu bạn trả trước một phần của tổng chi phí và trả phần chi phí còn lại theo giờ trong suốt thời hạn. PURI một năm giảm giá 33% và PURI ba năm giảm giá 50%. Đối với T3.medium, PURI một năm giảm giá 20% và NURI ba năm giảm giá 30%.
 • Phiên bản đặt trước trả trước toàn bộ (AURI) – AURI giúp tiết kiệm được nhiều nhất trong số tất cả các lựa chọn thanh toán cho Phiên bản đặt trước. Bạn có thể trả phí cho toàn bộ dự trữ bằng việc thanh toán trước một lần và không trả phí theo giờ. AURI một năm giảm giá 35% và AURI ba năm giảm giá 52%. Đối với T3.medium, AURI một năm giảm giá 22% và NURI ba năm giảm giá 32%.
 • Mức định giá Phiên bản đặt trước áp dụng riêng cho từng khu vực và phụ thuộc vào tùy chọn thanh toán và thời hạn thanh toán mà bạn chọn. Khi bạn mua một Phiên bản đặt trước, bạn phải thanh toán phí trả trước (nếu áp dụng) và phí theo giờ (nếu áp dụng) liên quan, kể cả trong trường hợp bạn hiện không sử dụng Amazon OpenSearch Service. Để mua Phiên bản đặt trước, hãy truy cập tab Phiên bản đặt trước trên Bảng điều khiển của chúng tôi.

 

* Đây là số tiền trả trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước. Mỗi tháng, tùy thuộc vào loại phiên bản RDS for SQL Server bạn sử dụng, số tiền thanh toán thực theo tháng sẽ bằng với số giờ thực trong tháng nhân với mức phí sử dụng theo giờ hoặc số giây trong tháng nhân với mức phí sử dụng theo giờ chia cho 3600. Mức giá sử dụng theo giờ bằng tổng số tiền thanh toán trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước chia cho tổng số giờ (dựa trên một năm có 365 ngày) cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước.

** Mức định giá thực tế theo giờ giúp bạn tính toán số tiền tiết kiệm được từ Phiên bản đặt trước so với Phiên bản theo nhu cầu. Khi mua Phiên bản đặt trước, bạn sẽ phải trả phí cho từng giờ trong toàn bộ thời hạn sử dụng Phiên bản đặt trước mà bạn lựa chọn, bất kể bạn có đang chạy phiên bản đó không. Giá thực tế theo giờ cho thấy chi phí theo giờ được khấu hao của phiên bản. Đó là tổng giá thành cho toàn bộ thời hạn của Phiên bản đặt trước, bao gồm tất cả các chi phí trả trước, phân bổ cho mỗi giờ trong thời hạn của Phiên bản đặt trước.

Amazon OpenSearch phi máy chủ

Với Amazon OpenSearch phi máy chủ, bạn chỉ phải trả cho các tài nguyên mà khối lượng công việc tiêu thụ. OpenSearch phi máy chủ tính phí điện toán và lưu trữ riêng biệt. Năng lực điện toán được đo bằng Đơn vị điện toán OpenSearch (OCU). Số lượng OCU tương ứng trực tiếp với CPU, bộ nhớ, bộ lưu trữ Amazon EBS và tài nguyên I/O cần thiết để lập chỉ mục dữ liệu hoặc chạy truy vấn. Một OCU bao gồm 6 GB dung lượng RAM, vCPU tương ứng, bộ lưu trữ GP3 (được sử dụng để cung cấp khả năng truy cập nhanh vào dữ liệu được truy cập thường xuyên nhất) và truyền dữ liệu tới Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (S3). Bạn sẽ thấy một mục nhập điện toán theo số giờ OCU với hai nhãn: một nhãn để lập chỉ mục dữ liệu và nhãn còn lại để tìm kiếm. OCU được tính phí theo giờ trên một tập hợp với độ chi tiết theo giây. Dữ liệu được lưu trữ trên Amazon S3 sẽ trả phí theo số gigabyte-tháng. Bạn sẽ trả phí cho tối thiểu 4 OCU (2 lượt lập chỉ mục bao gồm chính và dự phòng, cùng 2 lượt tìm kiếm bao gồm một bản sao cho HA) cho tập hợp đầu tiên trong tài khoản. Tất cả các tập hợp tiếp theo sử dụng cùng một khóa mã hóa có thể dùng chung những OCU đó. Các OCU bổ sung sẽ được thêm vào dựa trên các phiên bản điện toán và dữ liệu cần thiết để hỗ trợ các tập hợp của bạn. Bạn có thể định cấu hình số lượng OCU tối đa cho mỗi tài khoản để kiểm soát chi phí.

Region

Amazon OpenSearch Ingestion

Với Amazon OpenSearch Ingestion, bạn chỉ phải trả cho các tài nguyên mà khối lượng công việc tiêu thụ. OpenSearch Ingestion chỉ tính phí cho tính toán cần thiết để tải nhập, chuyển đổi và định tuyến dữ liệu trong kênh phân phối OpenSearch Ingestion. Năng lực điện toán được đo bằng Đơn vị điện toán OpenSearch (OCU). Số lượng OCUS tương ứng trực tiếp với CPU và bộ nhớ cần thiết để tải nhập dữ liệu hoặc thực hiện chuyển đổi trên dữ liệu. Một OCU bao gồm 8 GB RAM và 2vCPU. Bạn sẽ thấy một mục nhập để tính toán trong giờ OCU với nhãn tải nhập dữ liệu. Các OCU được lập hóa đơn theo giờ với độ chi tiết mỗi phút. Bạn có thể định cấu hình số lượng OCU tối thiểu và tối đa cho mỗi kênh phân phối để kiểm soát chi phí. Ngoài ra, OpenSearch Ingestion cho phép bạn tạm dừng hoàn toàn kênh phân phối khi không sử dụng và không có OCU nào được sử dụng khi kênh phân phối bị tạm dừng.

Region

Truy vấn trực tiếp của dịch vụ OpenSearch của Amazon

Với Truy vấn trực tiếp của dịch vụ OpenSearch của Amazon, bạn chỉ phải trả cho các tài nguyên mà khối lượng công việc tiêu thụ. Truy vấn trực tiếp của Dịch vụ OpenSearch chỉ tính phí điện toán cần thiết để truy vấn dữ liệu bên ngoài cũng như duy trì các chỉ mục tùy chọn trong Dịch vụ OpenSearch. Năng lực điện toán được đo bằng Đơn vị điện toán OpenSearch (OCU). Số lượng OCU tương ứng trực tiếp với vCPU và bộ nhớ cần thiết để truy vấn hoặc duy trì các chỉ mục dựa trên dữ liệu. Một OCU bao gồm 2vCPU và 8 GiB RAM. Bạn sẽ thấy một mục nhập điện toán trong cột OCU-giờ với nhãn truy vấn trực tiếp. Các OCU được lập hóa đơn theo giờ với độ chi tiết mỗi phút. Để giới hạn chi phí, bạn có thể đặt số giờ OCU tối đa có thể được sử dụng trong một kỳ thanh toán. Nếu không có truy vấn hoặc hoạt động lập chỉ mục nào đang hoạt động, thì không có OCUS nào được sử dụng.

Phụ phí

Bạn được tính phí riêng cho các dịch vụ AWS mà bạn sử dụng với Dịch vụ OpenSearch, chẳng hạn như Amazon S3 và Danh mục dữ liệu AWS Glue

 • Amazon S3 tính phí cho bạn khi khối lượng công việc của bạn đọc, lưu trữ và truyền dữ liệu. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Định giá Amazon S3.
 • Dịch vụ OpenSearch sử dụng danh mục dữ liệu Glue để quản lý các bảng bạn được tính phí Danh mục dữ liệu Glue tiêu chuẩn. Để biết chi tiết, hãy truy cập vào trang giá của AWS Glue.
Region

Giá ổ đĩa Amazon EBS (áp dụng nếu bạn chọn ổ đĩa EBS)

Amazon OpenSearch Service cho phép bạn chọn loại ổ đĩa Amazon EBS. Nếu bạn chọn lưu trữ IOPS được cung cấp (SSD), bạn sẽ phải trả phí cho dung lượng lưu trữ cũng như thông lượng do bạn cung cấp. Tuy nhiên, bạn sẽ không bị tính phí cho lượng thao tác I/O bạn sử dụng.

Region

UltraWarm và giá lưu trữ nguội

UltraWarm là một bậc của Amazon OpenSearch Service, cho phép bạn lưu trữ tiết kiệm một lượng lớn dữ liệu trong khi vẫn giữ nguyên trải nghiệm phân tích tương tác. Tìm hiểu thêm »

Lưu trữ nguội là bậc lưu trữ có chi phí thấp nhất của Amazon OpenSearch Service, cho phép bạn tách đồng thời lưu trữ dữ liệu được truy cập không thường xuyên trong Amazon S3 và chỉ phải trả chi phí điện toán khi bạn cần. Tìm hiểu thêm »

Region
Region

Lưu ý: Giá lưu trữ có quản lý áp dụng cho cả dữ liệu UltraWarm và dữ liệu lưu trữ nguội.

Phí truyền dữ liệu AWS Tiêu chuẩn

Bạn cần trả phí truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn cho dữ liệu được truyền đến và đi khỏi Amazon OpenSearch Service. Bạn sẽ không phải trả phí cho dữ liệu truyền giữa các nút nằm trong miền Amazon OpenSearch Service của mình.

Lưu trữ kết xuất nhanh tự động miễn phí

Amazon OpenSearch Service cho phép bạn nâng cao độ bền dữ liệu thông qua các bản kết xuất nhanh tự động và thủ công từ cụm. Dịch vụ này cung cấp miễn phí dung lượng lưu trữ cho bản kết xuất nhanh tự động của mỗi miền Amazon OpenSearch Service và lưu giữ những bản kết xuất nhanh này trong 14 ngày. Bản kết xuất nhanh thủ công được lưu trữ trong Amazon S3 và phát sinh phí sử dụng Amazon S3 tiêu chuẩn. Miễn phí truyền dữ liệu để sử dụng bản kết xuất nhanh.

Ví dụ định giá

Ví dụ 1 về định giá

Giả sử bạn mới bắt đầu sử dụng Dịch vụ OpenSearch của Amazon và đang tạo một miền tại khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Bạn đang sử dụng thử nghiệm với 3 phiên bản t3.small.search và 15 GB dung lượng lưu trữ cho mỗi phiên bản. Bạn đang sử dụng ổ đĩa SSD đa dụng (gp2) của Amazon EBS làm tùy chọn lưu trữ ưa thích của mình. Dịch vụ OpenSearch của Amazon cho phép sử dụng miễn phí tới 750 giờ mỗi tháng đối với phiên bản t2.small.search hoặc t3.small.search, với 10 GB dung lượng lưu trữ EBS. Căn cứ vào mức sử dụng của một tháng, mỗi phiên bản trong số ba phiên bản trên miền của bạn sẽ chạy trong 730 giờ, tổng cộng là 2.190 giờ sử dụng. Trừ đi 750 giờ sử dụng miễn phí, bạn sẽ phải trả cho 1.440 giờ sử dụng phiên bản, tương đương với 51,84 USD cho tháng đó (xem số liệu tính toán trong bảng bên dưới). Tương tự, đối với EBS, tổng cộng 3 phiên bản của bạn sẽ có 45 GB dung lượng lưu trữ EBS. Trừ đi 10 GB dung lượng lưu trữ miễn phí, bạn sẽ phải trả cho 35 GB, tương đương 4,725 USD cho tháng đó. Tổng chi phí của bạn cho tháng đó là 56,67 USD.

Vui lòng xem bảng phân tích chi phí hàng tháng bên dưới (USD) mà bạn có thể phải trả khi bậc miễn phí vẫn được áp dụng. 

Loại chi phí Giá cả  Mức sử dụng Bậc miễn phí Mức sử dụng phải trả phí Chi phí mỗi tháng
Mức sử dụng phiên bản t3.small.search = 0,036 USD/giờ 3 phiên bản * 730 giờ trong một tháng = 2.190 giờ 750 giờ 2.190 giờ – 750 giờ =. 1.440 giờ 1.440 * 0,036 USD = 51,84 USD
Chi phí lưu trữ Ổ SSD đa dụng (gp2) của EBS  = 0,135 USD/GB/tháng 15 GB * 3 phiên bản = 45 GB/tháng 10 GB 45 GB – 10 GB = 35 GB 35 * 0,135 USD = 4,725 USD
Tổng chi phí 56,57 USD

Ví dụ 2 về định giá

Giả sử bạn đang tạo một miền ở cấp độ sản xuất mới có ba Vùng sẵn sàng tại khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) với cấu hình như sau: ba nút dữ liệu loại r6g.xlarge.search với 500 GB dung lượng lưu trữ EBS (SSD đa dụng) cho mỗi nút, ba nút trình quản lý cụm loại c6g.large.search và hai nút UltraWarm loại ultrawarm1.medium.search với 1,5 TB dung lượng lưu trữ cho mỗi nút. Trong một tháng, tám phiên bản trên miền của bạn (ba nút dữ liệu, ba nút trình quản lý cụm và hai nút UltraWarm) sẽ chạy trong 730 giờ cho mỗi nút, tổng cộng là 5.840 giờ sử dụng phiên bản. Dựa trên giá của từng loại phiên bản, tổng chi phí bạn phải trả cho số giờ sử dụng phiên bản là 1.328,60 USD. Tổng chi phí lưu trữ của bạn trong tháng đó bao gồm chi phí dung lượng lưu trữ EBS cho ba nút dữ liệu và chi phí dung lượng lưu trữ cho các nút UltraWarm. Với 500 GB dung lượng lưu trữ EBS trên mỗi phiên bản trong số 3 phiên bản, bạn sẽ phải trả cho 1.500 GB tại mức giá 0,135 USD/GB/tháng, tương đương với 202,50 USD trong tháng đó. Đối với dung lương lưu trữ cho hai nút UltraWarm, bạn sẽ phải trả cho 3 TB (1,5 TB mỗi phiên bản), tương đương với 73,728 USD (ở mức giá 0,024 USD mỗi GB mỗi tháng). 

Vui lòng xem bảng phân tích chi phí hàng tháng bên dưới (USD) mà bạn có thể phải trả.

Loại chi phí Giá cả  Mức sử dụng Chi phí mỗi tháng
Mức sử dụng phiên bản r6g.xlarge.search = 0,335 USD/giờ 3 phiên bản (nút dữ liệu) * 730 giờ trong một tháng = 2.190 giờ 2.190 giờ * 0,335 USD = 733,65 USD
c6g.xlarge.search = 0,113 USD/giờ 3 phiên bản (nút trình quản lý cụm) * 730 giờ trong một tháng = 2.190 giờ 2.190 giờ * 0,113 USD = 247,47 USD
ultrawarm1.medium.search = 0,238 USD/giờ 2 phiên bản * 730 giờ = 1.460 giờ 1.460 giờ * 0,238 USD = 347,48 USD
Chi phí lưu trữ SSD đa dụng (gp2) của EBS = 0,135 USD/GB/tháng 500 GB mỗi nút * 3 phiên bản (nút dữ liệu) = 1,500 GB mỗi tháng 1.500 GB * 0,135 USD = 202,5 USD
Chi phí lưu trữ UltraWarm được quản lý = 0,024 USD/GB/tháng 1,5 TB * 2 phiên bản = 3 TB/tháng 3072 GB * 0,024 USD = 73,728 USD
Tổng chi phí 1.604,83 USD

OpenSearch bao gồm một số mã Elasticsearch được Apache cấp phép từ Elasticsearch B.V. và mã nguồn khác. Elasticsearch B.V. không phải là nguồn của mã nguồn khác đó. ELASTICSEARCH là nhãn hiệu đã đăng ký của Elasticsearch B.V.

Ví dụ về định giá 3

Dịch vụ OpenSearch của Amazon không tính phí đối với Nhiều vùng sẵn sàng có phiên bản dự phòng.

Kịch bản 1: Khách hàng có một miền được cấu hình phù hợp, với 3 nút trình quản lý cụm, 6 nút dữ liệu và 3 bản sao dữ liệu. Khách hàng sẽ không nhận thấy bất kỳ tác động nào khi di chuyển miền của mình sang Nhiều vùng sẵn sàng có phiên bản dự phòng. Chi phí trước và sau là như nhau.

Mục Cấu hình Số lượng Mức giá Tổng
Nút trình quản lý cụm m5.large.search 3

0,14 USD

306,72 USD
Nút dữ liệu m5.large.search 6

0,14 USD

613,44 USD
Dung lượng lưu trữ EBS GP2 512 GB

0,14 USD

414,72 USD

Tổng
    1.334,880

Kịch bản 2: Khách hàng có một miền với trình quản lý cụm không đủ kích thước (mức khai thác CPU hoặc RAM hơn 60%). Khách hàng sẽ cần phải cập nhật loại phiên bản của nút trình quản lý cụm của mình trước khi kích hoạt Nhiều vùng sẵn sàng có phiên bản dự phòng. Trong trường hợp này, đối với 10 - 20 nút dữ liệu, khách hàng cần sử dụng loại phiên bản c5.xlarge.search trở lên. Do sự thay đổi về kích thước nút trình quản lý cụm, khách hàng sẽ nhận thấy chi phí tăng thêm đôi chút vì Nhiều vùng sẵn sàng có phiên bản dự phòng thực thi các phương pháp tốt nhất này.

Bảng 2A Cụm trước khi chuyển sang Nhiều vùng sẵn sàng có phiên bản dự phòng với trình quản lý cụm không đủ kích thước
Mục Cấu hình Số lượng Mức giá Tổng
Nút trình quản lý cụm

m5.large.search

3

0,14 USD

306,72 USD
Nút dữ liệu r5.large.search 18

0,37 USD

4.821,12 USD

Dung lượng lưu trữ EBS GP2 1500 GB

0,14 USD

3.645 USD

Tổng
    8.772,840 USD
Bảng 2B Cụm sau khi chuyển sang Nhiều vùng sẵn sàng có phiên bản dự phòng với lựa chọn trình quản lý cụm phù hợp
Mục Cấu hình Số lượng Mức giá Tổng
Nút trình quản lý cụm

c5.xlarge.search

3

0,25 USD

542,16 USD
Nút dữ liệu r5.xlarge.search 18

0,37 USD

4.821,12 USD

Dung lượng lưu trữ EBS GP2 1500 GB

0,14 USD

3.645 USD

Tổng
    9.008,280 USD

Kịch bản 3: Khách hàng có một miền tuân theo các nguyên tắc và phương pháp tốt nhất đã lỗi thời, do đó có 2 bản sao dữ liệu (1 bản chính và 1 bản sao) và mức khai thác dung lượng lưu trữ là trên 70%. Kích hoạt Nhiều vùng sẵn sàng có phiên bản dự phòng đòi hỏi ít nhất 3 hoặc bội số của 3 bản sao dữ liệu. Để lưu trữ thêm bản sao dữ liệu, khách hàng sẽ cần thêm 40% dung lượng lưu trữ đồng thời vẫn duy trì 20% dung lượng ổ đĩa trống. Điều này có nghĩa rằng cần thêm 9 nút dữ liệu.

Bảng 3A Cụm của khách hàng trước khi chuyển sang Nhiều vùng sẵn sàng có phiên bản dự phòng có ít hơn 20% dung lượng ổ đĩa trống và 2 bản sao dữ liệu
Mục Cấu hình Số lượng Mức giá Tổng
Nút trình quản lý cụm

m5.large.search

3

0,14 USD

306,72 USD
Nút dữ liệu r5.xlarge.search 18

0,37 USD

4.821,12 USD

Dung lượng lưu trữ EBS GP2 1500 GB

0,14 USD

3.645 USD

Tổng
    8.772,840 USD
Bảng 3B Cụm của khách hàng sau khi chuyển sang Nhiều vùng sẵn sàng có phiên bản dự phòng sẽ bổ sung thêm 9 nút dữ liệu để lưu trữ bản sao dữ liệu thứ 3
Mục Cấu hình Số lượng Mức giá Tổng
Nút trình quản lý cụm

c5.xlarge.search

3

0,25 USD

542,16 USD
Nút dữ liệu r5.xlarge.search 27*

0,37 USD

7.231,68

Dung lượng lưu trữ EBS GP2 1500 GB

0,14 USD

5.467,50 USD

Tổng
    13.241,340 USD

*Trong trường hợp khách hàng chỉ sử dụng 50 - 60% tổng dung lượng lưu trữ, họ sẽ không cần bổ sung thêm dung lượng lưu trữ cho bản sao thứ ba và vậy nên không phải trả thêm phí.

Từ các ví dụ trên, khách hàng tuân thủ các phương pháp tốt nhất sẽ không phải chịu thêm phí khi kích hoạt Nhiều vùng sẵn sàng có dự phòng trên miền của họ.

Ví dụ số 4 về giá

Giả sử bạn đang tạo một miền ở cấp độ sản xuất mới có ba Vùng sẵn sàng tại khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) với cấu hình như sau: ba nút dữ liệu loại or1.xlarge.search với 500 GB dung lượng lưu trữ EBS (SSD đa dụng) cho mỗi nút, ba nút trình quản lý cụm loại c6g.large.search và ba nút Ultrawarm loại ultrawarm1.medium.search với 1,5 TB dung lượng lưu trữ cho mỗi nút. Trong một tháng, chín phiên bản trên miền của bạn (ba nút dữ liệu, ba nút trình quản lý cụm và ba nút Ultrawarm) sẽ chạy trong 720 giờ cho mỗi nút, tổng cộng là 5780 giờ sử dụng phiên bản. Dựa trên giá của từng loại phiên bản, tổng chi phí bạn phải trả cho số giờ sử dụng phiên bản là 1661,04 USD. Tổng chi phí lưu trữ của bạn trong tháng đó bao gồm chi phí dung lượng lưu trữ EBS cho ba nút dữ liệu, dung lượng lưu trữ cục bộ và chi phí dung lượng lưu trữ được quản lý là 292,728 USD. Với 500 GB dung lượng lưu trữ EBS trên mỗi phiên bản trong số 3 phiên bản, bạn sẽ phải trả cho 1.500 GB tại mức giá 0,122 USD/GB/tháng, tương đương với 183,0 USD trong tháng đó. Khi dữ liệu được ghi đồng bộ vào Amazon S3 Trong cửa hàng từ xa, bạn sẽ bị tính phí 1.500 GB với giá 0,024 USD mỗi GB mỗi tháng, tương đương với 36,0 USD Đối với dung lượng lưu trữ cho ba nút Ultrawarm, bạn sẽ bị tính phí 3 TB (1,5 TB mỗi phiên bản), lên tới 73,728 USD (ở mức 0,024 USD mỗi GB mỗi tháng). 

Vui lòng xem bảng phân tích chi phí hàng tháng bên dưới (USD) mà bạn có thể phải trả.

Loại chi phí Định giá Mức sử dụng Chi phí mỗi tháng

Mức sử dụng phiên bản

 

or1.xlarge.search = 0,418 USD/giờ 3 phiên bản (nút dữ liệu) * 720 giờ trong một tháng = 2160 giờ 2.160 giờ * 0,418 USD = 902,88 USD
c6g.xlarge.search = 0,113 USD/giờ 3 phiên bản (nút trình quản lý cụm) * 720 giờ trong một tháng = 2.190 giờ 2.160 giờ * 0,113 USD = 244,08 USD
ultrawarm1.medium.search = 0,238 USD/giờ

3 phiên bản * 720 giờ = 2160 giờ

2160 giờ * 0,238 USD = 514,08 USD
Chi phí lưu trữ SSD đa dụng (gp2) của EBS = 0,135 USD/GB/tháng

500 GB mỗi nút * 3 phiên bản (nút dữ liệu) = 1.500 GB mỗi tháng

1.500 GB * 0,122 USD = 183,00 USD
Chi phí lưu trữ OR1 được quản lý = 0,024 USD/GB/tháng 500 GB mỗi nút * 3 phiên bản (nút dữ liệu) = 1.500 GB mỗi tháng 1.500 GB * 0,024 USD = 36,00 USD
Chi phí lưu trữ Ultrawarm được quản lý = 0,024 USD/GB/tháng 1,5 TB * 2 phiên bản = 3 TB/tháng 3072 GB * 0,024 USD = 73,728 USD
Tổng chi phí 1.953,732 USD

Ví dụ số 5 về giá

Truy vấn trực tiếp của dịch vụ OpenSearch – Truy vấn

Giả sử bạn đã thiết lập miền dịch vụ OpenSearch của Amazon ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) và bạn đã tạo nguồn dữ liệu Truy vấn trực tiếp mới bằng Amazon S3 để truy vấn nhật ký luồng VPC của bạn. Bạn tham khảo sách vận hành để khởi động một loạt các truy vấn cần sử dụng tổng cộng 2 giờ OCU để hoàn thành. Bạn sẽ được tính phí 2 OCU* 0,24 giờ OCU * 24 giờ/ngày = 11,52 USD/ngày để duy trì chỉ mục của bạn để hiệu suất truy vấn nhanh hơn.

Ví dụ số 6 về giá

Truy vấn trực tiếp của dịch vụ OpenSearch – Tăng tốc

Giả sử bạn đã thiết lập miền dịch vụ OpenSearch của Amazon ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) và bạn đã tạo nguồn dữ liệu Truy vấn trực tiếp mới bằng Amazon S3 để truy vấn nhật ký S3 của bạn. Bạn muốn điều chỉnh hiệu suất truy vấn để các truy vấn của bạn hoàn thành nhanh hơn. Bạn bật chế độ xem cụ thể hóa trên bảng Nhật ký S3 trong Danh mục dữ liệu AWS Glue khi thiết lập nguồn dữ liệu chạy hàng giờ và sử dụng 2 giờ OCU mỗi lần chạy. Bạn sẽ được tính phí 2 * 0,24 giờ OCU * 24 giờ/ngày = 11,52 USD/ngày để duy trì chỉ mục của bạn để hiệu suất truy vấn nhanh hơn.

Câu hỏi thường gặp

Định giá phiên bản theo nhu cầu

Câu hỏi: Tôi sẽ bị tính phí như thế nào cho việc sử dụng Amazon OpenSearch Service?

Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng, không có mức phí tối thiểu hay phí thiết lập. Bạn được tính tiền dựa trên:

 • số giờ sử dụng phiên bản Amazon OpenSearch Service – Dựa trên lớp phiên bản OpenSearch Service được sử dụng (ví dụ: Tiêu chuẩn, Nhỏ, Lớn, Lớn đặc biệt). Thời gian sử dụng phiên bản Amazon OpenSearch Service không đủ một giờ sẽ được tính tiền tròn thành một giờ.
 • Dung lượng lưu trữ (trên mỗi GB/tháng) – Dung lượng lưu trữ của Amazon EBS được bạn cung cấp cho phiên bản Amazon OpenSearch Service. Nếu bạn thay đổi quy mô dung lượng lưu trữ đã cung cấp trong tháng, tiền phí của bạn sẽ tăng theo tỷ lệ.
 • IOPS được cung cấp mỗi tháng – Mức IOPS được cung cấp của Amazon EBS, bất kể lượng sử dụng IOPS (chỉ dành cho Ổ đĩa (SSD) IOPS được cung cấp của Amazon OpenSearch Service).
 • Truyền dữ liệu – Áp dụng phí truyền dữ liệu thông thường của AWS.

Vui lòng tham khảo trang định giá của Dịch vụ OpenSearch của Amazon để biết thông tin chi tiết về định giá.

Câu hỏi: Việc tính phí cho miền Amazon OpenSearch Service của tôi bắt đầu và kết thúc tại thời điểm nào?

Một phiên bản Amazon OpenSearch Service bắt đầu được tính phí ngay khi phiên bản đó khả dụng. Phiên bản Amazon OpenSearch Service đó tiếp tục được tính phí cho đến khi nó chấm dứt hoạt động, điều này xảy ra sau khi xóa hoặc trong trường hợp phiên bản gặp sự cố.

Câu hỏi: Yếu tố nào xác định số giờ sử dụng phiên bản Amazon OpenSearch Service phải chịu phí?

Phiên bản Amazon OpenSearch Service được tính phí trên mỗi giờ phiên bản của bạn chạy ở trạng thái khả dụng. Nếu bạn không muốn bị tính phí sử dụng phiên bản Amazon OpenSearch Service nữa, bạn phải xóa miền để tránh bị tính phí cho số giờ sử dụng thêm. Thời gian sử dụng phiên bản Amazon OpenSearch Service không đủ một giờ sẽ được tính tiền tròn thành một giờ.

Giá Phiên bản đặt trước

Câu hỏi: Phiên bản đặt trước (RI) là gì?

Phiên bản đặt trước của Amazon OpenSearch Service mang đến cho bạn lựa chọn đặt trước một phiên bản trong thời hạn một hoặc ba năm, do đó tiết kiệm được đáng kể so với giá của Phiên bản theo nhu cầu.

Câu hỏi: Phiên bản đặt trước có khác biệt gì so với Phiên bản theo nhu cầu?

Về mặt chức năng, các Phiên bản đặt trước và Phiên bản theo nhu cầu hoàn toàn giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất là cách tính phí cho (các) phiên bản của bạn. Với Phiên bản đặt trước, bạn mua trước phiên bản trong một hoặc ba năm và nhận được mức giá sử dụng theo giờ thực tế thấp hơn (so với Phiên bản theo nhu cầu) trong suốt thời hạn đặt trước. Nếu bạn không mua Phiên bản đặt trước tại một Khu vực, tất cả các phiên bản tại Khu vực đó được tính phí ở mức giá theo giờ của Phiên bản theo nhu cầu.

Câu hỏi: Có những lựa chọn thanh toán nào cho Phiên bản đặt trước?

Hiện có 3 lựa chọn:

 • Phiên bản dự trữ Không trả trước (NURI) – NURI giúp tiết kiệm được số tiền đáng kể so với Phiên bản theo yêu cầu. Bạn không phải trả trước nhưng phải cam kết trả phí cho Phiên bản đặt trước trong thời hạn một hay ba năm.
 • Phiên bản đặt trước trả trước một phần (PURI) – PURI giúp tiết kiệm được nhiều hơn so với NURI. Bạn trả một phần trong tổng số tiền phí trả trước và trả phần còn lại trong thời hạn sử dụng. Lựa chọn này cân bằng các lần thanh toán giữa trả trước và trả theo giờ.
 • Phiên bản đặt trước trả trước toàn bộ (AURI) – AURI giúp tiết kiệm được nhiều nhất trong số tất cả các lựa chọn thanh toán cho Phiên bản dự trữ. Bạn có thể trả phí cho toàn bộ phiên bản đặt trước bằng việc thanh toán trước một lần và không phải trả phí theo giờ.

Câu hỏi: Làm thế nào để mua Phiên bản đặt trước?

Bạn có thể mua Phiên bản đặt trước cho Amazon OpenSearch Service trong mục "Reserved Instance" (Phiên bản đặt trước) trên Bảng điều khiển quản lý AWS. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng API của Amazon OpenSearch Service hoặc AWS Command Line Interface để liệt kê và mua các Phiên bản đặt trước.

Sau khi mua Phiên bản đặt trước, bạn có thể sử dụng nó giống như Phiên bản theo nhu cầu. Miễn là việc đặt mua trước còn hiệu lực, Amazon OpenSearch Service sẽ áp dụng mức giá được giảm theo giờ cho phiên bản đặt trước.

Câu hỏi: Phiên bản đặt trước có dành riêng cho một Vùng sẵn sàng không?

Các phiên bản đặt trước của Amazon OpenSearch Service được mua cho một Khu vực thay vì cho một Vùng sẵn sàng cụ thể. Sau khi bạn mua Phiên bản đặt trước cho một Khu vực, mức chiết khấu được áp dụng cho việc sử dụng tương xứng trong bất kỳ Vùng sẵn sàng nào thuộc Khu vực đó.

Câu hỏi: Tôi có thể mua bao nhiêu Phiên bản đặt trước?

Bạn có thể mua tối đa 100 Phiên bản đặt trước mỗi lần. Nếu bạn muốn mua thêm Phiên bản đặt trước, bạn cần gửi thêm yêu cầu mua hàng.

Câu hỏi: Phiên bản đặt trước có bao gồm việc đặt trước dung lượng không?

Các phiên bản đặt trước của Amazon OpenSearch Service được mua cho một Khu vực thay vì cho một Vùng sẵn sàng cụ thể. Do đó, chúng không bao gồm việc đặt trước dung lượng. Ngay cả khi dung lượng bị giới hạn trong một Vùng sẵn sàng, bạn vẫn có thể mua Phiên bản đặt trước trong Khu vực đó. Mức chiết khấu được áp dụng cho việc sử dụng tương xứng trong bất kỳ Vùng sẵn sàng nào thuộc Khu vực đó.

Câu hỏi: Điều gì xảy ra nếu hiện tại tôi đang sở hữu một Phiên bản theo nhu cầu và tôi muốn chuyển đổi sang Phiên bản đặt trước?

Bạn chỉ cần mua Phiên bản đặt trước cùng loại với Phiên bản theo nhu cầu hiện có. Nếu mua thành công Phiên bản đặt trước, Amazon OpenSearch Service tự động áp dụng mức phí sử dụng theo giờ mới trong suốt thời hạn đặt trước.

Câu hỏi: Nếu tôi đăng ký một Phiên bản đặt trước, thời hạn bắt đầu từ thời điểm nào? Phiên bản đặt trước của tôi sẽ ra sao khi kết thúc thời hạn?

Việc thay đổi giá và thời hạn đặt trước gắn liền với việc Phiên bản đặt trước của bạn sẵn sàng hoạt động sau khi yêu cầu của bạn được tiếp nhận và việc ủy nhiệm chi được xử lý. Nếu bạn không thể ủy nhiệm thành công việc thanh toán một lần (nếu có) hoặc với mức giá theo giờ mới (nếu có) vào kỳ thanh toán tiếp theo, mức giá chiết khấu không còn hiệu lực và thời hạn của bạn sẽ không bắt đầu. Bạn có thể theo dõi trạng thái đặt trước bằng cách sử dụng bảng điều khiển, API hoặc CLI. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo tài liệu của chúng tôi.

Khi Phiên bản đặt trước của bạn hết hạn, Phiên bản đặt trước sẽ chuyển sang mức giá sử dụng theo giờ thích hợp của Phiên bản theo nhu cầu cho lớp phiên bản và Khu vực của bạn.

Câu hỏi: Làm thế nào để kiểm soát việc phiên bản nào được tính phí theo mức của Phiên bản đặt trước?

Khi tính phí cho bạn, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động áp dụng (các) lựa chọn đặt trước của bạn sao cho toàn bộ những phiên bản đủ điều kiện được tính phí ở mức giá theo giờ thấp hơn của Phiên bản đặt trước. Amazon OpenSearch Service không phân biệt giữa Phiên bản theo nhu cầu và đặt trước khi vận hành các miền Amazon OpenSearch Service.

Câu hỏi: Nếu tôi mở rộng hoặc thu hẹp quy mô của Phiên bản đặt trước, điều gì sẽ xảy ra với lựa chọn đặt trước của tôi?

Mỗi Phiên bản đặt trước gắn liền với loại phiên bản và Khu vực bạn đã chọn. Nếu bạn thay đổi loại phiên bản trong Khu vực có Phiên bản đặt trước, bạn sẽ không nhận được mức giá chiết khấu. Bạn phải đảm bảo rằng lựa đặt trước của mình khớp với loại phiên bản mà bạn định sử dụng. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tài liệu về phiên bản đặt trước của Dịch vụ OpenSearch của Amazon.

Câu hỏi: Tôi có thể di chuyển Phiên bản đặt trước từ một Khu vực hoặc Vùng sẵn sàng sang một Khu vực hoặc Vùng sẵn sàng khác không?

Mỗi Phiên bản đặt trước gắn liền với một Khu vực cụ thể, việc này là cố định trong suốt thời gian đặt trước và không thể thay đổi được. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng mỗi Phiên bản đặt trước tại bất kỳ Vùng sẵn sàng nào thuộc Khu vực được liên kết.

Câu hỏi: Phiên bản đặt trước có áp dụng nếu tôi sử dụng nhiều Vùng sẵn sàng không?

Một Phiên bản đặt trước là dành cho một Khu vực AWS và có thể được sử dụng tại bất kỳ Vùng sẵn sàng nào thuộc Khu vực đó.

Hỏi: Phiên bản đặt trước có dành cho cả nút trình quản lý cụm và nút Dữ liệu không?

Có. Dịch vụ OpenSearch của Amazon không phân biệt nút trình quản lý cụm và nút Dữ liệu khi áp dụng mức chiết khấu của Phiên bản đặt trước.

Hỏi: Tôi có thể hủy một Phiên bản đặt trước không?

Không, bạn không thể hủy Phiên bản đặt trước, đồng thời chúng tôi không hoàn lại chi phí thanh toán một lần (nếu có) và mức giá sử dụng theo giờ đã chiết khấu (nếu có). Bên cạnh đó, bạn không thể chuyển nhượng Phiên bản đặt trước cho một tài khoản khác. Bạn phải chi trả cho mỗi giờ sử dụng trong suốt kỳ hạn của Phiên bản đặt trước, bất kể mức sử dụng của bạn là bao nhiêu.

Hỏi: Nếu tôi mua một Phiên bản đặt trước từ một tài khoản có trách nhiệm thanh toán (chính), tất cả các tài khoản thành viên có thể truy cập vào Phiên bản đặt trước không?

Có. Việc áp dụng và định giá Phiên bản đặt trước tuân theo các chính sách được xác định cho hoạt động thanh toán tổng hợp trên AWS. Bạn có thể xem thêm chi tiết tại đây.

Câu hỏi: Nếu AWS giảm giá Phiên bản theo nhu cầu của Amazon OpenSearch Service, số tiền tôi sẽ trả cho Phiên bản đặt trước hiện tại có thay đổi không?

Không. Giá mà bạn trả cho Phiên bản đặt trước đã được mua thành công không thay đổi trong thời hạn đặt trước.

Câu hỏi: Tôi có thể bán các Phiên bản đặt trước của mình trên Marketplace dành cho Phiên bản đặt trước không?

Không, bạn không thể bán Phiên bản đặt trước đã mua cho Amazon OpenSearch Service trên Marketplace dành cho Phiên bản đặt trước.

Câu hỏi: Chiết khấu khi mua số lượng lớn có áp dụng cho việc mua Phiên bản đặt trước?

Không. Chúng tôi không có ưu đãi chiết khấu khi mua số lượng lớn Phiên bản đặt trước của Dịch vụ OpenSearch của Amazon.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng Dịch vụ OpenSearch của Amazon

Truy cập trang bắt đầu