Bạn nên sử dụng gói Hỗ trợ nhà phát triển nếu bạn đang bước đầu thử nghiệm hoặc phát triển trên AWS và muốn nhận hỗ trợ kỹ thuật trong giờ hành chính cũng như hướng dẫn kiến trúc chung khi bạn xây dựng và thử nghiệm. Bên cạnh các dịch vụ được cung cấp trong gói Hỗ trợ cơ bản, gói Hỗ trợ nhà phát triển cung cấp:

AWS Trusted Advisor- Truy cập vào 7 nội dung kiểm tra cốt lõi và hướng dẫn của Trusted Advisor nhằm cung cấp tài nguyên của bạn theo biện pháp thực hành tốt nhất để giúp giảm chi phí, tăng hiệu năng, dung sai cao và tăng cường bảo mật.

AWS Personal Health Dashboard - Một dạng xem cá nhân hóa tình trạng dịch vụ AWS và cảnh báo khi tài nguyên của bạn bị ảnh hưởng. Gói này cũng bao gồm API tình trạng để tích hợp với các hệ thống quản lý hiện có của bạn.

Hỗ trợ kỹ thuật - Nhận hỗ trợ từ Kỹ sư hỗ trợ đám mây thông qua email trong giờ làm việc*. Một người liên hệ được chỉ định có thể mở vô số trường hợp. Thời gian phản hồi như sau:

  • Hướng dẫn chung - < 24 giờ làm việc
  • Hệ thống bị suy yếu - < 12 giờ làm việc

Hỗ trợ kiến trúc – Hướng dẫn chung về cách sử dụng dịch vụ cho nhiều trường hợp sử dụng, khối lượng công việc hoặc ứng dụng khác nhau.

Giá cả:

Lớn hơn 29 USD/tháng*

- hoặc -

3% mức sử dụng AWS hàng tháng. Xem thông tin chi tiết về giá cả và mẫu.

* Các gói dịch vụ có thời hạn tối thiểu là 30 ngày.