Định giá Dung lượng theo nhu cầu

Ở chế độ dung lượng theo nhu cầu, bạn sẽ trả phí theo mỗi yêu cầu đọc và ghi dữ liệu mà ứng dụng của bạn thực hiện trên bảng. Bạn không cần xác định thông lượng đọc và ghi dự kiến ứng dụng sẽ thực hiện, vì DynamoDB sẽ ngay lập tức điều chỉnh khối lượng công việc của bạn sao cho phù hợp khi khối lượng công việc tăng hoặc giảm. Trang này mô tả chi tiết về cách tính phí của DynamoDB đối với các tính năng cốt lõi cũng như tùy chọn của DynamoDB. Để biết giá tại các Khu vực AWS tại Trung Quốc, xem trang giá của các Khu vực AWS tại Trung Quốc.

Thuật ngữ chính

Đơn vị yêu cầu đọc: Các lệnh gọi API để đọc dữ liệu từ bảng của bạn được tính phí theo đơn vị yêu cầu đọc. Các yêu cầu đọc DynamoDB có thể mang tính nhất quán mạnh, nhất quán toàn bộ hay mang tính giao dịch. Một yêu cầu đọc nhất quán mạnh lên tới 4 KB cần đến một đơn vị yêu cầu đọc. Các mục trên 4 KB sẽ cần thêm đơn vị yêu cầu đọc. Đối với các mục có kích thước tối đa 4 KB, một yêu cầu đọc nhất quán toàn bộ cần đến một nửa đơn vị yêu cầu đọc và một yêu cầu đọc giao dịch cần đến hai đơn vị yêu cầu đọc. Ví dụ: một yêu cầu đọc nhất quán mạnh cho mục có kích thước 8 KB cần đến hai đơn vị yêu cầu đọc, một giá trị đọc nhất quán toàn bộ cho mục có kích thước 8 KB cần đến một đơn vị yêu cầu đọc và một giá trị đọc giao dịch cho mục có kích thước 8 KB cần đến bốn đơn vị yêu cầu đọc. Xem Tính nhất quán của giá trị đọc để biết thêm chi tiết.

Đơn vị yêu cầu ghi: Các lệnh gọi API để ghi dữ liệu vào bảng của bạn được tính phí theo đơn vị yêu cầu ghi. Một đơn vị yêu cầu ghi tiêu chuẩn có thể ghi một mục có kích thước tối đa 1 KB. Các mục trên 1 KB sẽ cần thêm yêu cầu ghi. Một yêu cầu ghi giao dịch cần đến hai đơn vị yêu cầu ghi. Ví dụ: một yêu cầu ghi mục có kích thước 1 KB cần đến một đơn vị yêu cầu ghi, một yêu cầu ghi mục có kích thước 3 KB cần đến ba đơn vị yêu cầu ghi và một yêu cầu ghi giao dịch cho mục có kích thước 3 KB cần đến sáu đơn vị yêu cầu ghi.

Đơn vị yêu cầu ghi sao chép: Khi sử dụng bảng toàn cầu DynamoDB, dữ liệu tự động được ghi vào nhiều Khu vực AWS mà bạn lựa chọn. Mỗi yêu cầu ghi diễn ra tại Khu vực cục bộ cũng như các Khu vực sao chép.

Đơn vị yêu cầu đọc luồng: Mỗi lệnh gọi API GetRecords tới DynamoDB Streams là một đơn vị yêu cầu đọc luồng. Mỗi đơn vị yêu cầu đọc luồng có thể trả về tối đa 1 MB dữ liệu.

Yêu cầu đọc/ghi giao dịch: Trong DynamoDB, yêu cầu đọc hoặc ghi giao dịch khác với yêu cầu đọc hoặc ghi tiêu chuẩn vì yêu cầu đọc hoặc ghi giao dịch đảm bảo rằng tất cả các thao tác trong một bộ giao dịch đơn lẻ thành công hoặc không thành công theo cả một bộ.

Đơn vị ghi dữ liệu thay đổi: DynamoDB có thể ghi lại những thay đổi ở cấp độ mục trong các bảng DynamoDB rồi sao chép những thay đổi đó vào các dịch vụ AWS khác, chẳng hạn như Luồng dữ liệu Amazon Kinesis và AWS Glue. DynamoDB ghi lại những thay đổi này dưới dạng thao tác ủy quyền, tức là DynamoDB sẽ thực hiện việc sao chép thay cho bạn để bạn không cần phải quản lý công suất thông lượng. DynamoDB tính phí một đơn vị ghi dữ liệu thay đổi cho mỗi lệnh ghi vào bảng (tối đa 1 KB). Đối với các mục lớn hơn 1 KB, bạn phải cần thêm đơn vị ghi dữ liệu thay đổi.

Các lớp bảng DynamoDB: DynamoDB cung cấp hai lớp bảng được thiết kế để giúp bạn tối ưu hóa chi phí. DynamoDB Standard là lớp bảng mặc định và được đề xuất cho nhiều khối lượng công việc quan trọng. Lớp bảng DynamoDB Standard-Infrequent Access (DynamoDB Standard-IA) được tối ưu hóa cho các bảng chứa dữ liệu ít khi được truy cập, trong đó chi phí lưu trữ chiếm phần lớn. Mỗi lớp bảng có mức giá khác nhau cho dung lượng lưu trữ dữ liệu cũng như các yêu cầu đọc và ghi. Bạn có thể chọn lớp bảng có chi phí hợp lý nhất dựa trên các yêu cầu về lưu trữ của bảng cũng như thói quen truy cập dữ liệu. Tìm hiểu thêm về các lớp bảng DynamoDB trong Hướng dẫn về DynamoDB cho nhà phát triển.


Tổng quan về tính năng và cách tính phí của DynamoDB

Tính năng

Nhiệm vụ

Đơn vị tính phí

Tính năng cốt lõi

 

Yêu cầu ghi

Ghi dữ liệu vào bảng

Đơn vị yêu cầu ghi

 

Yêu cầu đọc

Đọc dữ liệu từ bảng

Đơn vị yêu cầu đọc

Tính năng tùy chọn

 

Sao lưu liên tục

Thực hiện sao lưu liên tục cho 35 ngày trước đó

GB-tháng

 

Sao lưu theo nhu cầu

Thực hiện sao lưu bản kết xuất nhanh tại các thời điểm chỉ định

GB-tháng

 

Khôi phục từ bản sao lưu

Khôi phục bảng vào một bản kết xuất nhanh hoặc thời gian cụ thể

GB

 

Bảng toàn cục

Sao chép dữ liệu để tạo bảng đa khu vực, đa hoạt tính

Đơn vị yêu cầu ghi sao chép
  Ghi dữ liệu thay đổi cho Amazon Kinesis Data Streams Ghi lại những thay đổi ở cấp độ mục của dữ liệu trên bảng rồi sao chép những thay đổi đó vào Kinesis Data Streams Đơn vị ghi dữ liệu thay đổi
  Ghi dữ liệu thay đổi cho AWS Glue Ghi lại những thay đổi ở cấp độ mục của dữ liệu trên bảng rồi sao chép những thay đổi đó vào AWS Glue Đơn vị ghi dữ liệu thay đổi
  Xuất dữ liệu sang Amazon S3 Xuất dữ liệu sao lưu bảng DynamoDB từ một thời điểm cụ thể sang Amazon S3 GB
  Nhập dữ liệu từ Amazon S3 Di chuyển và tải dữ liệu từ Amazon S3 vào các bảng DynamoDB mới GB

 

DynamoDB Streams

Cung cấp trình tự các thay đổi ở cấp độ mục trong bảng theo thứ tự thời gian

Đơn vị yêu cầu đọc luồng

 

Truyền dữ liệu ra

Truyền dữ liệu tới các Khu vực AWS khác

GB

Tổng quan về cách tính phí Tích hợp với DynamoDB

Tích hợp

Nhiệm vụ

Đơn vị tính phí

 

Tích hợp với Trình tăng tốc DynamoDB (DAX), dịch vụ lưu bộ nhớ đệm tương thích với DynamoDB

Cải thiện hiệu năng giá và giảm độ trễ từ mili giây xuống micro giây

Nút-giờ

  Tích hợp không ETL với Dịch vụ OpenSearch của Amazon Cho phép tìm kiếm toàn văn bản, tìm kiếm theo véc-tơ, tìm kiếm theo ngữ nghĩa, tìm kiếm theo không gian địa lý, v.v. mà không cần xây dựng và quản lý quy trình dữ liệu GB xuất
  Tích hợp không ETL với Amazon Redshift Cho phép phân tích trên dữ liệu vận hành mà không cần xây dựng và quản lý quy trình dữ liệu GB xuất

Định giá DynamoDB

 • Khi bạn chọn chế độ dung lượng theo nhu cầu cho bảng DynamoDB, bạn chỉ phải thanh toán cho các lần đọc và ghi mà ứng dụng của bạn thực hiện. Bạn có thể tạo lệnh gọi API, nếu cần, mà không cần quản lý quy mô lưu lượng trên bảng. DynamoDB sẽ đảm nhận việc quản lý các tài nguyên phần cứng để đáp ứng khối tượng công việc của bạn, với hiệu suất ổn định và độ trễ thấp. DynamoDB tính phí một đơn vị yêu cầu ghi cho mỗi lần ghi (lên tới 1 KB) và hai đơn vị yêu cầu ghi cho mỗi lần ghi giao dịch. Đối với yêu cầu đọc, DynamoDB tính phí một đơn vị yêu cầu đọc cho mỗi giá trị đọc nhất quán mạnh (tối đa 4 KB), hai đơn vị yêu cầu đọc cho mỗi giá trị đọc giao dịch và một nửa đơn vị yêu cầu đọc cho mỗi giá trị đọc nhất quán toàn bộ. Giá của các yêu cầu đọc và ghi phụ thuộc vào lớp bảng bạn chọn.

 • Bạn không cần phải cung cấp dung lượng lưu trữ: DynamoDB theo dõi liên tục kích thước của bảng để xác định mức phí lưu trữ. DynamoDB đo lường kích thước dữ liệu bị tính phí của bạn bằng cách cộng kích thước byte thô của dữ liệu của bạn cùng với phí chung lưu trữ theo mỗi mục tùy vào các tính năng mà bạn đã bật. Xem Hướng dẫn về DynamoDB dành cho nhà phát triển để tìm hiểu thêm. Giá của dung lượng lưu trữ dữ liệu phụ thuộc vào lớp bảng bạn chọn.

 • DynamoDB mang đến hai phương thức sao lưu dữ liệu bảng. Sao lưu liên tục với khôi phục về một thời điểm (PITR) cho phép sao lưu liên tục bảng của bạn trong 35 ngày trước đó. Bạn có thể khôi phục bảng của mình về trạng thái của bất kỳ giây nào được chỉ định trong thời gian năm tuần trước đó. Sao lưu theo yêu cầu tạo các bản kết xuất nhanh cho bảng để lưu trữ trong thời gian dài nhằm giúp bạn đáp ứng quy định pháp lý của doanh nghiệp và chính phủ.

  Sao lưu liên tục (PITR)

  DynamoDB tính phí PITR dựa trên kích thước của mỗi bảng DynamoDB (dữ liệu bảng và chỉ mục phụ cục bộ) mà PITR được kích hoạt trên đó. DynamoDB liên tục giám sát kích thước của các bảng được kích hoạt PITR trong suốt cả tháng để xác định phí sao lưu của bạn và tiếp tục tính phí cho bạn đến khi bạn vô hiệu hóa PITR trên mỗi bảng.

  Sao lưu theo nhu cầu

  DynamoDB tính phí sao lưu theo yêu cầu dựa trên kích thước lưu trữ của bảng (dữ liệu bảng và chỉ mục phụ cục bộ). Kích thước của mỗi bản sao lưu được xác định tại thời điểm của mỗi yêu cầu sao lưu. Tổng kích thước lưu trữ sao lưu được tính phí mỗi tháng là tổng của tất cả các bản sao lưu của các bảng DynamoDB. DynamoDB liên tục giám sát kích thước của các bản sao lưu theo nhu cầu trong suốt cả tháng để xác định phí sao lưu của bạn.

  Bạn có thể sử dụng DynamoDB hoặc AWS Backup để tạo và quản lý bản sao lưu theo nhu cầu. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Sử dụng Sao lưu và Khôi phục theo nhu cầu. Với AWS Backup, bạn có thể tập trung và tự động hóa việc bảo vệ dữ liệu trên các dịch vụ AWS. AWS Backup cũng cung cấp các tính năng nâng cao, chẳng hạn như sao chép bản sao lưu theo nhu cầu trên nhiều Khu vực và nhiều tài khoản, bậc lưu trữ tiết kiệm chi phí, gắn thẻ bản sao lưu và mã hóa bản sao lưu một cách độc lập với dữ liệu nguồn, giúp đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh liên tục và tối ưu hóa chi phí sao lưu. Phụ phí áp dụng cho hoạt động chuyển dữ liệu giữa các Khu vực. Để biết thông tin về những khoản phí này, hãy xem giá AWS Backup.

  *Chỉ hỗ trợ bộ lưu trữ bản sao lưu nguội cho bản sao lưu theo nhu cầu được quản lý bằng AWS Backup. Bạn có thể chọn sử dụng AWS Backup từ Bảng điều khiển quản lý AWS. 
  Bản sao lưu được chuyển sang Bộ lưu trữ nguội có thời gian lưu trữ tối thiểu 90 ngày và bản sao lưu bị xóa trước 90 ngày sẽ chịu mức phí theo tỷ lệ tương đương mức phí lưu trữ cho thời gian còn lại.

  Khôi phục bảng

  Khôi phục bảng từ các bản sao lưu theo nhu cầu hay PITR được tính phí dựa trên tổng kích thước của dữ liệu khôi phục (dữ liệu bảng, chỉ mục phụ cục bộ, chỉ mục phụ toàn cầu) cho mỗi yêu cầu.

  *Chỉ hỗ trợ tính năng khôi phục từ bộ lưu trữ bản sao lưu nguội cho bản sao lưu theo nhu cầu được quản lý bằng AWS Backup. Bạn có thể chọn sử dụng AWS Backup từ Bảng điều khiển quản lý AWS. Không thể dùng bộ lưu trữ bản sao lưu nguội cho bản sao lưu liên tục với tính năng khôi phục về một thời điểm (PITR). 

 • Khi chọn chế độ dung lượng theo nhu cầu cho bảng toàn cầu DynamoDB, bạn chỉ phải thanh toán cho các tài nguyên mà ứng dụng của bạn sử dụng trên mỗi bảng sao chép. Yêu cầu ghi đối với bảng toàn cầu được đo bằng đơn vị yêu cầu ghi sao chép, thay vì đơn vị yêu cầu ghi tiêu chuẩn. Số đơn vị yêu cầu ghi được sử dụng cho quá trình sao chép phụ thuộc vào phiên bản của các bảng toàn cầu mà bạn đang sử dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Phương pháp tốt nhất và yêu cầu đối với việc quản lý các bảng toàn cầu. Yêu cầu đọc và lưu trữ dữ liệu được tính phí nhất quán với các bảng không phải là bảng toàn cầu. Giá phụ thuộc vào lớp bảng bạn chọn. Nếu bạn thêm một bản sao của bảng để tạo hoặc mở rộng bảng toàn cầu trong các Khu vực mới, DynamoDB sẽ tính phí khôi phục bảng theo các Khu vực được thêm vào trên mỗi gigabyte dữ liệu khôi phục. Việc sao chép liên khu vực và thêm bản sao vào các bảng chứa dữ liệu cũng phải chịu phí truyền dữ liệu. Xem phần “Truyền dữ liệu” ở trang giá này để biết chi tiết.

 • DynamoDB tính phí ghi dữ liệu thay đổi cho Amazon Kinesis Data Streams theo đơn vị ghi dữ liệu thay đổi. DynamoDB tính phí một đơn vị ghi dữ liệu thay đổi cho mỗi lệnh ghi (tối đa 1 KB). Bạn chỉ phải trả phí cho các lệnh ghi mà ứng dụng của bạn thực hiện, không phải lo lắng việc quản lý mức thông lượng trên bảng.

  Phí Kinesis Data Streams vẫn áp dụng khi bạn sao chép những thay đổi của DynamoDB sang một luồng dữ liệu Kinesis. Để biết thêm thông tin, hãy xem Giá Amazon Kinesis Data Streams.

 • DynamoDB tính phí ghi dữ liệu thay đổi cho AWS Glue theo đơn vị ghi dữ liệu thay đổi. DynamoDB tính phí một đơn vị ghi dữ liệu thay đổi cho mỗi lệnh ghi (tối đa 1 KB). Bạn chỉ phải trả phí cho các lệnh ghi mà ứng dụng của bạn thực hiện chứ không phải quản lý công suất thông lượng trên bảng.

  Phí AWS Glue vẫn áp dụng khi bạn sao chép những thay đổi của DynamoDB sang cơ sở dữ liệu đích AWS Glue. Để biết thêm thông tin, hãy xem Giá AWS Glue.

 • Dùng tính năng này để xuất dữ liệu từ các bản sao lưu liên tục DynamoDB (khôi phục về một thời điểm) sang Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Các định dạng đầu ra được hỗ trợ gồm có DynamoDB JSON và Amazon Ion. Bạn có thể phân tích dữ liệu đã xuất bằng cách sử dụng các dịch vụ AWS, chẳng hạn như Amazon Athena, Amazon SageMaker và AWS Lake Formation.

  Bạn có thể lựa chọn giữa xuất toàn bộ và xuất tăng dần. Xuất toàn bộ được tính phí dựa trên kích thước của mỗi bảng DynamoDB (dữ liệu trong bảng và chỉ mục phụ cục bộ) tại thời điểm nhất định khi bản sao lưu được tạo. Xuất tăng dần được tính phí dựa trên kích thước dữ liệu đã xử lý từ các bản sao lưu liên tục để tạo ra bản xuất tăng dần. Có áp dụng phụ phí khi lưu trữ dữ liệu đã xuất trong Amazon S3 và thực hiện các yêu cầu PUT đối với vùng lưu trữ Amazon S3. Để biết thông tin về những phí này, hãy xem giá Amazon S3.

 • Tính năng nhập dữ liệu Amazon DynamoDB mang đến một cách thức đơn giản và hiệu quả để di chuyển dữ liệu giữa các bảng Amazon S3 và DynamoDB mà không cần phải viết mã. Bạn có thể sao chép bảng giữa các tài khoản và khu vực AWS để giúp di chuyển dữ liệu cũng như xây dựng những ứng dụng mới, hỗ trợ chia sẻ dữ liệu và cộng tác giữa các nhóm, đồng thời giúp đơn giản hóa công tác phục hồi sau thảm họa và lập kế hoạch kinh doanh liên tục. Giá nhập dữ liệu sẽ tính dựa trên kích thước tệp không nén trong Amazon S3. Xem Nhập từ S3 để biết thêm chi tiết. Các định dạng dữ liệu đầu vào được hỗ trợ là CSV, DynamoDB JSON và Amazon Ion.

  Phí của Amazon S3 cũng áp dụng cho việc lưu trữ dữ liệu nguồn của bạn và cho các yêu cầu GET được thực hiện đối với vùng lưu trữ Amazon S3 của bạn. Để biết thông tin về phí của Amazon S3, hãy xem định giá Amazon S3.

 • DAX là một dịch vụ lưu bộ nhớ đệm tương thích với Amazon DynamoDB. DynamoDB tính phí dung lượng DAX theo giờ và các phiên bản DAX của bạn chạy mà không phải cam kết dài hạn. Giá được tính trên mỗi nút-giờ đã tiêu thụ và phụ thuộc vào loại phiên bản mà bạn chọn. Mỗi nút-giờ chưa đầy đủ được tính là một giờ đầy đủ. Giá áp dụng cho tất cả các nút riêng lẻ trong cụm DAX. Ví dụ: nếu có cụm DAX gồm ba nút, bạn sẽ phải trả phí cho mỗi nút riêng lẻ này (tổng số là ba nút) theo giờ. 

  Bạn sẽ không phải trả phí truyền dữ liệu giữa Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) và DAX trong cùng Vùng sẵn sàng. Phí truyền dữ liệu Standard Amazon EC2 áp dụng khi truyền dữ liệu giữa phiên bản Amazon EC2 và nút DAX trong các Vùng sẵn sàng khác nhau của cùng một Khu vực AWS. Tuy nhiên, bạn chỉ mất phí truyền dữ liệu vào hoặc ra khỏi phiên bản Amazon EC2. Không tính phí truyền dữ liệu DAX đối với lưu lượng truy cập vào hoặc ra khỏi chính nút DAX.

  Các phiên bản DAX T3 chạy ở chế độ không giới hạn, tức là bạn sẽ chịu phí nếu mức sử dụng CPU trung bình trong thời gian 24 giờ đã qua vượt quá mức cơ sở của phiên bản. Tín dụng CPU có mức phí 0,096 USD mỗi vCPU-giờ. Định giá tín dụng CPU không đổi cho tất cả các kích thước phiên bản T3 trên mọi Khu vực AWS.

 • DynamoDB tính phí đọc dữ liệu từ DynamoDB Streams theo đơn vị yêu cầu đọc. Mỗi lệnh gọi API GetRecords được tính phí là một đơn vị yêu cầu đọc luồng và trả về tối đa 1 MB dữ liệu từ DynamoDB Streams. Đơn vị yêu cầu đọc Streams khác với yêu cầu đọc trên bảng DynamoDB. Bạn không bị tính phí cho các lệnh gọi API GetRecords do AWS Lambda thực hiện như một phần của trình kích hoạt DynamoDB. Bạn cũng không bị tính phí cho các lệnh gọi API GetRecords do bảng toàn cầu DynamoDB thực hiện.

 • Truyền dữ liệu vào và ra đề cập đến việc truyền vào và ra khỏi DynamoDB. DynamoDB không tính phí truyền dữ liệu vào đồng thời không tính phí dữ liệu truyền giữa DynamoDB và các dịch vụ AWS khác trong cùng Khu vực AWS (tức là 0,00 USD trên mỗi GB). Dữ liệu được truyền giữa các Khu vực AWS (chẳng hạn như giữa DynamoDB ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ [Bắc Virginia] và Amazon EC2 ở Khu vực Châu Âu [Ireland]) được tính phí ở cả hai đầu truyền. Trong phạm vi Bậc miễn phí của AWS, khách hàng của AWS sẽ nhận được tổng cộng 100 GB dung lượng truyền dữ liệu qua internet miễn phí hằng tháng cho toàn bộ Dịch vụ AWS và Khu vực (ngoại trừ Trung Quốc và GovCloud). Để biết thêm thông tin, hãy xem Bậc miễn phí của AWS. Để truyền dữ liệu vượt quá 500 TB mỗi tháng, hãy liên hệ với chúng tôi.


Bậc miễn phí của DynamoDB

Bậc miễn phí của AWS cho phép bạn miễn phí trải nghiệm thực hành các dịch vụ AWS. Các lợi ích sau đây của DynamoDB có bao gồm trong Bậc miễn phí của AWS. Mỗi lợi ích được tính hàng tháng trên cơ sở tài khoản theo Khu vực, theo người trả.

 • 25 GB dung lượng lưu trữ dữ liệu đối với các bảng dùng lớp DynamoDB Standard
 • 2,5 triệu yêu cầu đọc luồng từ Luồng DynamoDB
 • Tổng cộng 1 GB dữ liệu được truyền đi (15 GB trong 12 tháng đầu tiên) trên tất cả các Khu vực và Dịch vụ AWS (ngoại trừ Trung Quốc và GovCloud)

Ví dụ về giá của DynamoDB

 • Ví dụ này minh họa cách DynamoDB tính phí sử dụng chế độ dung lượng theo nhu cầu.

  Giả sử bạn tạo một bảng DynamoDB Standard mới trong Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Do bảng này dành cho ứng dụng mới, bạn không biết cấu trúc lưu lượng truy cập sẽ như thế nào. Để cho đơn giản, giả sử cứ mỗi lần một người dùng tương tác với ứng dụng, thì 1 yêu cầu ghi có kích thước 1 KB và 1 yêu cầu đọc nhất quán cao có kích thước 1 KB được thực hiện.

  Trong thời gian 10 ngày, bạn nhận được một số lưu lượng truy cập ứng dụng, tạo ra 10.000 lần đọc và 10.000 lần ghi vào bảng mỗi ngày. Tuy nhiên, vào ngày 11, ứng dụng của bạn thu hút được sự chú ý trên phương tiện truyền thông xã hội, và lưu lượng truy cập ứng dụng tăng vọt lên 2.500.000 lần đọc và 2.500.000 lần ghi trong ngày đó. DynamoDB sẽ thay đổi quy mô để cung cấp trải nghiệm liền mạch cho người dùng của bạn. Sau đó, ứng dụng sẽ ổn định ở cấu trúc lưu lượng thường xuyên hơn, với trung bình 50.000 lần đọc và 50.000 lần ghi mỗi ngày cho đến cuối tháng. Bảng dưới đây tóm tắt tổng lượng sử dụng trong tháng.

  Khung thời gian (Ngày trong tháng)

  Tổng số lần ghi

  Tổng số lần đọc

  1–10

  100.000 lần ghi (10.000 lần ghi x 10 ngày)

  100.000 lần đọc (10.000 lần đọc x 10 ngày)

  11

  2.500.000 lần ghi

  2.500.000 lần đọc

  12–30

  950.000 lần ghi (50.000 lần ghi x 19 ngày)

  950.000 lần đọc (50.000 lần đọc x 19 ngày)

  Tổng hàng tháng

  3.550.000 lần ghi

  3.550.000 lần đọc

  Mức phí hàng tháng

  4,44 USD (1,25 USD trên một triệu lần ghi x 3,55 triệu lần ghi)

  0,89 USD (0,25 USD mỗi một triệu lần đọc x 3,55 triệu lần đọc)

   

  Lưu trữ dữ liệu: Giả sử bảng của bạn chiếm 25 GB lưu trữ vào đầu tháng và tăng lên 29 GB vào cuối tháng, tính trung bình là 27 GB dựa trên việc theo dõi liên tục DynamoDB. Do lớp bảng bạn chọn là DynamoDB Standard, 25 GB lưu trữ đầu tiên sẽ thuộc phạm vi Bậc miễn phí AWS. 2 GB lưu trữ còn lại chịu mức phí 0,25 USD mỗi GB, do đó chi phí lưu trữ bảng là 0,50 USD cho tháng đó.

  Trong tháng đó, hóa đơn của bạn sẽ là 5,83 USD, bao gồm 5,33 USD cho số lần đọc và ghi và 0,50 USD cho lưu trữ dữ liệu.

 • Ví dụ này minh họa cách DynamoDB tính phí sử dụng chế độ dung lượng theo nhu cầu.

  Giả sử bạn tạo một bảng DynamoDB Standard mới trong Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Do bảng này dành cho ứng dụng mới, bạn không biết cấu trúc lưu lượng truy cập sẽ như thế nào. Để cho đơn giản, giả sử cứ mỗi lần một người dùng tương tác với ứng dụng, thì 1 yêu cầu ghi có kích thước 1 KB và 1 yêu cầu đọc nhất quán cao có kích thước 1 KB được thực hiện.

  Trong thời gian bảy ngày, bạn nhận được một số lưu lượng truy cập ứng dụng, tạo ra 1.000 lần đọc và lần ghi vào bảng mỗi ngày. Tuy nhiên, vào ngày thứ tám, ứng dụng thu hút được sự chú ý của một người có ảnh hưởng nổi bật trong ngành của bạn và lưu lượng truy cập ứng dụng tăng đột biến lên 10.000.000 lần ghi và đọc trong ngày. Sau đó, ứng dụng sẽ ổn định ở cấu trúc lưu lượng thường xuyên hơn, với trung bình 150.000 lần đọc và ghi mỗi ngày trong hai tuần tiếp theo. Sau đó, lưu lượng bắt đầu giảm nhanh chóng, với số giao dịch giảm xuống còn 10.000 lần ghi và đọc mỗi ngày trong bảy ngày tiếp theo.

  Cuối cùng, sự chú ý ngoài dự kiến trên phương tiện truyền thông xã hội đã làm cho ứng dụng của bạn phát triển nhanh. Trong ngày cuối cùng của tháng, ứng dụng thực hiện 30.000.000 lần ghi và đọc vào bảng của bạn. Bảng dưới đây tóm tắt tổng lượng sử dụng trong tháng.

  Khung thời gian (Ngày trong tháng)

  Tổng số lần ghi

  Tổng số lần đọc

  1–7

  7.000 lần ghi (1.000 lần ghi x 7 ngày)

  7.000 lần đọc (1.000 lần đọc x 7 ngày)

  8

  10.000.000 lần ghi

  10.000.000 lần đọc

  9–22

  2.100.000 lần ghi (150.000 lần ghi x 14 ngày)

  2.100.000 lần đọc (150.000 lần đọc x 14 ngày)

  23–29

  70.000 lần ghi (10.000 lần ghi x 7 ngày)

  70.000 lần đọc (10.000 lần đọc x 7 ngày)

  30

  30.000.000 lần ghi

  30.000.000 lần đọc

  Tổng hàng tháng

  42.177.000 lần ghi

  42.177.000 lần đọc

  Mức phí hàng tháng

  52,72 USD (1,25 USD trên một triệu lần ghi x 42,177 triệu lần ghi)

  10,54 USD (0,25 USD mỗi một triệu lần đọc x 42,177 triệu lần đọc)

  Lưu trữ dữ liệu: Giả sử bảng của bạn chiếm 25 GB lưu trữ vào đầu tháng và tăng lên 29 GB vào cuối tháng, tính trung bình là 27 GB dựa trên việc theo dõi liên tục kích thước bảng. Do lớp bảng bạn chọn là DynamoDB Standard, 25 GB lưu trữ đầu tiên sẽ thuộc phạm vi Bậc miễn phí AWS. 2 GB lưu trữ còn lại chịu mức phí 0,25 USD mỗi GB, do đó chi phí lưu trữ bảng là 0,50 USD cho tháng đó.

  Sao lưu và lưu trữ: Nếu tổng dung lượng lưu trữ bản sao lưu theo nhu cầu của bạn là 60 GB trong một tháng 30 ngày, thì chi phí hàng tháng cho các bản sao lưu của bạn sẽ là (0,10 USD x 60 GB) = 6,00 USD/tháng. Tuy nhiên, nếu bạn xóa 15 GB dữ liệu sao lưu theo yêu cầu của bạn trong 10 ngày của chu kỳ tháng, bạn sẽ bị tính phí (0,10 USD x 60 GB) – (0,10 USD x 15 GB x 20/30) = 5,00 USD/tháng. Bây giờ, giả sử bên cạnh việc thực hiện sao lưu theo yêu cầu, bạn sử dụng sao lưu liên tục. Kích thước trung bình của bảng là 27 GB, dẫn đến chi phí hàng tháng là (0,20 USD x 27 GB) = 5,40 USD/tháng. Nếu bạn cần khôi phục bảng vào cuối tháng, chi phí sẽ là (0,15 USD x 29 GB) = 4,35 USD.

  Ghi dữ liệu thay đổi cho Kinesis Data Streams: Bây giờ, giả sử bạn kích hoạt truyền trực tiếp sang luồng dữ liệu Kinesis để xử lý các thay đổi đối với dữ liệu bằng cách dùng các dịch vụ của Amazon Kinesis. DynamoDB tính phí một đơn vị ghi dữ liệu thay đổi cho mỗi lệnh ghi 1 KB mà dịch vụ này ghi lại được vào luồng dữ liệu Kinesis. Giả sử lưu lượng ghi của ứng dụng từ trước đó trong ví dụ này giống với luồng dữ liệu Kinesis, thì số đơn vị ghi dữ liệu thay đổi trong tháng sẽ là 42.177.000 đơn vị. Chi phí hàng tháng của bạn sẽ là (0,10 USD x 42.177.000/1.000.000) = 4,22 USD.

  Dữ liệu xuất sang Amazon S3: Giả sử bạn muốn xuất các bản sao lưu bảng sang Amazon S3 để phân tích. Nếu dung lượng của bảng tại một thời điểm cụ thể là 29 GB, chi phí xuất sẽ là: (0,10 USD x 29 GB) = 2,90 USD.

  Tích hợp với Trình tăng tốc DynamoDB (DAX): DAX là một dịch vụ lưu bộ nhớ đệm tương thích với Amazon DynamoDB. Bạn đã xác định rằng bạn cần đẩy nhanh thời gian phản hồi của ứng dụng và quyết định sử dụng dịch vụ Trình tăng tốc DynamoDB (DAX). Bạn xem xét thông số kỹ thuật phần cứng có sẵn và quyết định rằng một cụm gồm ba nút thuộc loại phiên bản t2.small phù hợp với nhu cầu của mình. Bạn kích hoạt DAX vào ngày 26. DynamoDB tính phí 0,12 USD mỗi giờ (0,04 USD x 3 nút), tổng cộng là 14,40 USD cho 5 ngày cuối cùng trong tháng (0,12 USD x 120 giờ).

  Bảng toàn cầu: Bây giờ, giả sử bạn tạo một bảng sao chép khôi phục sau thảm họa ở Khu vực Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon). Giả sử bạn thêm bản sao ở khu vực Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) khi bảng hiện tại có kích thước 25 GB, dẫn đến phí khôi phục bảng phải trả là 3,75 USD (0,15 USD x 25 GB). Việc thêm bản sao này cũng tạo ra 25 GB trong khâu truyền dữ liệu, chi tiết trong phần "Truyền dữ liệu" bên dưới. Giả sử lưu lượng truy cập ứng dụng của bạn từ trước trong ví dụ này phù hợp với bảng toàn cầu của bạn. Bạn sẽ sử dụng 84,35 triệu đơn vị yêu cầu ghi sao chép (42.177.000 lần ghi x 2 Khu vực), như được mô tả trong Phương pháp tốt nhất và yêu cầu đối với việc quản lý các bảng toàn cầu, nên phí phải trả là 158,16 USD (84,35 triệu đơn vị yêu cầu ghi sao chép x 1,875 USD mỗi một triệu). Bạn cũng lưu trữ thêm 27 GB dữ liệu trong bảng sao chép tại Khu vực Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon). 25 GB lưu trữ đầu tiên thuộc phạm vi Bậc miễn phí AWS tại mỗi Khu vực AWS đối với các bảng dùng lớp DynamoDB Standard. 2 GB lưu trữ còn lại chịu mức phí 0,25 USD mỗi GB, do đó chi phí lưu trữ bảng bổ sung là 0,50 USD cho tháng đó.

  DynamoDB Streams: Giả sử bạn kích hoạt DynamoDB Streams và xây dựng ứng dụng để thực hiện một yêu cầu đọc mỗi giây đối với dữ liệu trong luồng. Trong thời gian một tháng, hoạt động này làm phát sinh 2.592.000 yêu cầu đọc luồng, trong đó 2.500.000 yêu cầu đọc đầu tiên có bao gồm trong Bậc miễn phí của AWS. Bạn chỉ phải trả phí cho 92.000 yêu cầu đọc còn lại với mức giá 0,02 USD trên 100.000 đơn vị yêu cầu đọc.

  Truyền dữ liệu: Vì bạn hiện đang truyền dữ liệu giữa các Khu vực AWS để triển khai các bảng toàn cầu, DynamoDB tính phí đối với dữ liệu truyền ra ngoài Khu vực, nhưng không tính phí truyền dữ liệu vào. Giả sử có 42.177.000 lần ghi trong tháng, mỗi lần ghi 1 KB, bạn sẽ tạo ra 40,22 GB dữ liệu cần truyền giữa các Khu vực. Thêm bản sao ở Khu vực Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) sẽ tạo thêm 25 GB truyền dữ liệu. Bạn sẽ bị tính phí 5,94 USD (0,09 USD x [41 + 25]) GB) khi truyền dữ liệu giữa các khu vực.

  Tóm lại, tổng chi phí hàng tháng của bạn cho một bảng DynamoDB một khu vực là:

  • Lưu lượng ghi: 52,72 USD
  • Lưu lượng đọc: 10,54 USD
  • Lưu trữ dữ liệu: 0,50 USD
  • Sao lưu theo yêu cầu: 5,00 USD
  • Sao lưu liên tục (PITR): 5,40 USD
  • Khôi phục bảng: 4,35 USD
  • Ghi dữ liệu thay đổi cho Kinesis Data Streams: 4,22 USD
  • Xuất dữ liệu sang Amazon S3: 2,90 USD
  • Tích hợp với Trình tăng tốc DynamoDB (DAX), một dịch vụ lưu bộ nhớ đệm tương thích với Amazon DynamoDB: 14,40 USD
  • Luồng DynamoDB: 0,02 USD

  Tổng phí: 100,05 USD

  Tổng chi phí DynamoDB hàng tháng của bạn sau khi thêm Khu vực Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) là:

  • Lưu lượng đọc: 10,54 USD
  • Lưu trữ dữ liệu tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia): 0,50 USD
  • Sao lưu theo nhu cầu: 5,00 USD
  • Sao lưu liên tục (PITR): 5,40 USD
  • Khôi phục bảng tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia): 4,35 USD
  • Ghi dữ liệu thay đổi cho Kinesis Data Streams: 4,22 USD
  • Xuất dữ liệu sang Amazon S3: 2,90 USD
  • Tích hợp với Trình tăng tốc DynamoDB (DAX), một dịch vụ lưu bộ nhớ đệm tương thích với Amazon DynamoDB: 14,40 USD
  • Luồng DynamoDB: 0,02 USD
  • Khôi phục bảng đối với bảng toàn cầu tại Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon): 3,75 USD
  • Yêu cầu ghi sao chép vào bảng toàn cầu: 158,16 USD
  • Lưu trữ dữ liệu trên bảng toàn cầu tại Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon): 0,50 USD
  • Truyền dữ liệu: 5,94 USD

  Tổng phí: 215,68 USD

 • Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ minh họa cách bạn có thể giảm chi phí bảng hàng tháng bằng cách chọn lớp bảng DynamoDB phù hợp nhất với yêu cầu lưu trữ bảng và thói quen truy cập dữ liệu của bạn. 

  Giả sử bạn có một bảng trong Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Bảng của bạn chiếm 1 TB dữ liệu lịch sử. Tuy không thường xuyên được truy cập, nhưng dữ liệu phải luôn sẵn sàng để người dùng của bạn sử dụng khi cần. Bây giờ, giả sử dung lượng lưu trữ dữ liệu của bạn tăng lên 1,4 TB vào cuối tháng, trung bình là 1,2 TB dựa trên việc theo dõi liên tục kích thước bảng. Trong tháng đó, bảng của bạn có lưu lượng truy cập với 42,5 yêu cầu ghi và 42,5 yêu cầu đọc. Để cho đơn giản, giả sử cứ mỗi lần một người dùng tương tác với ứng dụng, thì 1 yêu cầu ghi có kích thước 1 KB và 1 yêu cầu đọc nhất quán mạnh có kích thước 1 KB được thực hiện.

  Chúng ta sẽ bắt đầu ước tính chi phí hàng tháng bạn phải trả cho bảng khi dùng lớp bảng DynamoDB Standard. 

  Phí hàng tháng khi dùng lớp bảng DynamoDB Standard

  Khi đặt lớp bảng thành DynamoDB Standard, phí của bạn được tính như sau.

  Lưu trữ dữ liệu: Khi dùng lớp bảng DynamoDB Standard, 25 GB lưu trữ đầu tiên sẽ thuộc phạm vi Bậc miễn phí AWS. 1,175 TB lưu trữ còn lại chịu mức phí 0,25 USD mỗi GB, do đó chi phí lưu trữ bảng là 293,75 USD cho tháng đó.

  Đọc và ghi: Bạn sẽ phải trả phí cho

  42,5 triệu yêu cầu ghi x 1,25 USD mỗi một triệu yêu cầu ghi = 53,125 USD cho yêu cầu ghi,
  42,5 triệu yêu cầu đọc x 0,25 USD mỗi một triệu yêu cầu đọc = 10,625 USD cho yêu cầu đọc.

  Tóm lại, tổng phí hằng tháng bạn phải trả khi dùng lớp bảng DynamoDB Standard là:

  • Lưu lượng ghi: 53,125 USD
  • Lưu lượng đọc: 10,625 USD
  • Lưu trữ dữ liệu: 293,75 USD

  Tổng phí hàng tháng bạn phải trả khi dùng lớp bảng DynamoDB Standard là 357,50 USD.

  Phí hàng tháng khi dùng lớp bảng DynamoDB Standard-IA

  Như đã đề cập trước đó, khi dùng lớp bảng DynamoDB Standard, chi phí lưu trữ sẽ lớn hơn 50% chi phí đọc và ghi. Khi chi phí lưu trữ chiếm phần lớn (hơn 50% chi phí đọc và ghi) do dùng lớp bảng DynamoDB Standard, bạn có thể cân nhắc chuyển sang dùng lớp bảng DynamoDB Standard-IA để tối ưu hóa chi phí. Với cùng một khối lượng công việc, giả sử bạn chuyển sang lớp bảng DynamoDB Standard-IA vào đầu tháng tiếp theo. Bạn sẽ phải trả phí như sau.

  Lưu trữ dữ liệu: 1,2 TB dung lượng lưu trữ sẽ có giá là 0,10 USD mỗi GB, nên chi phí lưu trữ bảng sẽ là 120,00 USD cho tháng đó.

  Đọc và ghi: Bạn sẽ phải trả phí cho

  42,5 triệu yêu cầu ghi x 1,56 mỗi một triệu yêu cầu ghi = 66,30 USD cho yêu cầu ghi,
  42,5 triệu yêu cầu đọc x 0,31 USD mỗi một triệu yêu cầu đọc = 13,18 USD cho yêu cầu đọc.

  Tóm lại, tổng phí hàng tháng bạn phải trả khi dùng lớp bảng DynamoDB Standard-IA là:

  • Lưu lượng ghi: 66,30 USD
  • Lưu lượng đọc: 13,18 USD
  • Lưu trữ dữ liệu: 120,00 USD

  Tổng phí khi dùng lớp bảng DynamoDB Standard-IA: 199,48 USD.

  Khi dùng lớp bảng DynamoDB Standard-IA, tổng chi phí hàng tháng cho bảng của bạn giảm 44,2% hay 158,03 USD.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Hình ảnh trang web
Tìm hiểu cách bắt đầu

Xem lại hướng dẫn, video và đăng ký đào tạo.

Tìm hiểu thêm 
Hình ảnh đăng ký tài khoản
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Hình ảnh hộp công cụ
Bắt đầu xây dựng trên bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon DynamoDB trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập