Ở chế độ dung lượng cung cấp, bạn chỉ định số lần đọc và số lần ghi dữ liệu trên mỗi giây mà bạn cần cho ứng dụng. Bạn có thể sử dụng tính năng auto scaling để tự động điều chỉnh dung lượng của bảng dựa trên tỉ lệ sử dụng đã chỉ định nhằm đảm bảo hiệu năng của ứng dụng đồng thời cắt giảm chi phí. Trang giá này mô tả chi tiết về cách tính phí của DynamoDB đối với các tính năng cốt lõi cũng như tùy chọn của DynamoDB. Để biết giá tại các Khu vực AWS tại Trung Quốc, xem trang giá của các Khu vực AWS tại Trung Quốc.

Thuật ngữ chính

Đơn vị dung lượng đọc (RCU): Mỗi lệnh gọi API để đọc dữ liệu từ bảng của bạn là một yêu cầu đọc. Các yêu cầu đọc có thể mang tính nhất quán mạnh, nhất quán cuối hay mang tính giao dịch. Đối với các mục có kích thước tối đa 4 KB, một RCU có thể thực hiện một yêu cầu đọc nhất quán mạnh trên mỗi giây. Các mục lớn hơn 4 KB đòi hỏi thêm RCU. Đối với các mục có kích thước tối đa 4 KB, một RCU có thể thực hiện hai yêu cầu nhất quán cuối trên mỗi giây. Các yêu cầu đọc giao dịch cần đến hai RCU để thực hiện một lần đọc trên mỗi giây đối với các mục có kích thước tối đa 4 KB. Ví dụ: một yêu cầu đọc nhất quán cao đối với một mục có kích thước 8 KB sẽ cần đến hai RCU, một yêu cầu đọc nhất quán cuối đối với một mục có kích thước 8 KB sẽ cần đến một RCU, một yêu cầu đọc giao dịch đối với một mục có kích thước 8 KB sẽ cần đến bốn RCU. Xem Tính nhất quán của giá trị đọc để biết thêm chi tiết.

Đơn vị dung lượng ghi (WCU): Mỗi lệnh gọi API để ghi dữ liệu vào bảng của bạn là một yêu cầu ghi. Đối với các mục có kích thước tối đa 1 KB, một WCU có thể thực hiện một yêu cầu ghi tiêu chuẩn trên mỗi giây. Các mục lớn hơn 1 KB cần thêm WCU. Các yêu cầu ghi giao dịch cần đến hai WCU để thực hiện một lần ghi trên mỗi giây đối với các mục có kích thước tối đa 1 KB. Ví dụ: một yêu cầu ghi tiêu chuẩn đối với một mục có kích thước 1 KB cần đến một WCU, một yêu cầu ghi tiêu chuẩn đối với một mục có kích thước 3 KB sẽ cần đến ba WCU và một yêu cầu ghi giao dịch đối với một mục có kích thước 3 KB sẽ cần đến sáu WCU.

Đơn vị dung lượng ghi sao chép (rWCU): Khi sử dụng bảng toàn cầu DynamoDB, dữ liệu tự động được ghi vào nhiều Khu vực AWS mà bạn lựa chọn. Mỗi yêu cầu ghi diễn ra tại Khu vực cục bộ cũng như các Khu vực sao chép.

Đơn vị yêu cầu đọc luồng: Mỗi lệnh gọi API GetRecords tới DynamoDB Streams là một đơn vị yêu cầu đọc luồng. Mỗi đơn vị yêu cầu đọc luồng có thể trả về tối đa 1 MB dữ liệu.

Yêu cầu đọc/ghi giao dịch: Trong DynamoDB, yêu cầu đọc hoặc ghi giao dịch khác với yêu cầu đọc hoặc ghi tiêu chuẩn vì nó đảm bảo rằng tất cả các thao tác chứa trong một bộ giao dịch đơn lẻ thành công hoặc không thành công theo cả một bộ.

Đơn vị ghi dữ liệu thay đổi: DynamoDB có thể ghi lại những thay đổi ở cấp độ mục trong các bảng DynamoDB rồi sao chép những thay đổi đó vào các dịch vụ AWS khác, chẳng hạn như Amazon Kinesis Data Streams và AWS Glue Elastic Views. DynamoDB ghi lại những thay đổi này dưới dạng toán tử ủy quyền, tức là DynamoDB sẽ thực hiện việc sao chép thay cho bạn để bạn không cần phải quản lý mức thông lượng. DynamoDB tính phí một đơn vị ghi dữ liệu thay đổi cho mỗi lệnh ghi vào bảng (tối đa 1 KB). Đối với các mục lớn hơn 1 KB, bạn phải trả phụ phí đơn vị ghi dữ liệu thay đổi.


Tổng quan về tính năng và cách tính phí của DynamoDB

Tính năng

Nhiệm vụ

Đơn vị tính phí

Tính năng cốt lõi

 

Dung lượng ghi cung cấp

Ghi dữ liệu vào bảng

WCU

 

Dung lượng đọc cung cấp

Đọc dữ liệu từ bảng

RCU

 

Lưu trữ dữ liệu

Lưu trữ dữ liệu, bao gồm các giá trị chỉ mục

GB-tháng

Tính năng tùy chọn

 

Sao lưu liên tục

Thực hiện sao lưu liên tục cho 35 ngày trước đó

GB-tháng

 

Sao lưu theo nhu cầu

Thực hiện sao lưu bản kết xuất nhanh tại các thời điểm chỉ định

GB-tháng

 

Khôi phục từ bản sao lưu

Khôi phục bảng vào một bản kết xuất nhanh hoặc thời gian cụ thể

GB

 

Bảng toàn cục

Sao chép dữ liệu để tạo bảng đa khu vực, đa hoạt tính

rWCU

  Ghi dữ liệu thay đổi cho Amazon Kinesis Data Streams Ghi dữ liệu thay đổi cho Amazon Kinesis Data Streams Đơn vị ghi dữ liệu thay đổi
  Ghi dữ liệu thay đổi cho AWS Glue Elastic Views Ghi lại những thay đổi ở cấp độ mục của dữ liệu trên bảng rồi sao chép những thay đổi đó vào AWS Glue Elastic Views Đơn vị ghi dữ liệu thay đổi
  Xuất dữ liệu sang Amazon S3 Xuất dữ liệu sao lưu bảng DynamoDB từ một thời điểm cụ thể sang Amazon S3 GB

 

DynamoDB Accelerator (DAX)

Giảm độ trễ thông qua bộ đệm trong bộ nhớ

Nút-giờ

 

DynamoDB Streams

Cung cấp trình tự các thay đổi ở cấp độ mục trong bảng theo thứ tự thời gian

Đơn vị yêu cầu đọc luồng

 

Truyền dữ liệu ra

Truyền dữ liệu tới các Khu vực AWS khác

GB

Giá theo tính năng chi tiết của DynamoDB

 • • Yêu cầu đọc và ghi

  Dung lượng cung cấp

  Khi chọn chế độ dung lượng cung cấp, bạn chỉ định dung lượng đọc và ghi mà bạn dự kiến ứng dụng của mình cần tới. Bạn có thể sử dụng tính năng auto scaling để tự động điều chỉnh dung lượng của bảng dựa trên tỉ lệ sử dụng đã chỉ định nhằm đảm bảo hiệu năng của ứng dụng đồng thời cắt giảm chi phí. DynamoDB tính phí một WCU đối với mỗi yêu cầu ghi trên giây (tối đa 1 KB) và hai WCU đối với mỗi yêu cầu ghi giao dịch trên giây. Đối với yêu cầu đọc, DynamoDB tính phí một RCU đối với mỗi giá trị đọc nhất quán mạnh mỗi giây, hai RCU đối với mỗi giá trị đọc giao dịch mỗi giây và một phần hai RCU đối với mỗi giá trị đọc nhất quán cuối mỗi giây (tối đa 4 KB). Bạn sẽ bị tính phí cho thông lượng (đọc và ghi) bạn cung cấp trong các bảng Amazon DynamoDB của mình, ngay cả khi bạn không sử dụng hết dung lượng được cung cấp. Hiệu năng đọc và ghi thực tế của các bảng DynamoDB có thể thay đổi và có thể ít hơn dung lượng thông lượng mà bạn cung cấp.

  Dung lượng dự trữ

  Dung lượng dự trữ giúp tiết kiệm đáng kể so với giá tiêu chuẩn của dung lượng cung cấp DynamoDB. Bạn trả phí trả trước một lần và cam kết thanh toán mức giá theo giờ cho mức thông lượng tối thiểu cho thời hạn của dung lượng dự trữ. Bất kỳ mức dung lượng nào bạn cung cấp vượt quá mức dung lượng dự trữ sẽ bị tính phí theo mức giá dung lượng cung cấp tiêu chuẩn. Nếu bạn có nhiều tài khoản liên kết với thanh toán tổng hợp, các đơn vị dung lượng dự trữ được mua ở cấp độ tài khoản người trả hoặc cấp độ tài khoản liên kết đều được chia sẻ với tất cả các tài khoản kết nối với tài khoản người trả. Dung lượng dự trữ trước tiên được áp dụng cho tài khoản đã mua dung lượng đó và sau đó bất kỳ mức dung lượng chưa sử dụng nào sẽ được áp dụng cho các tài khoản liên kết khác.

  Bạn có thể mua dung lượng dự trữ DynamoDB bằng cách gửi yêu cầu qua Bảng điều khiển quản lý AWS. Dung lượng dự trữ được mua theo khối gồm 100 WCU hoặc 100 RCU tiêu chuẩn. Bạn không thể mua các khối WCU sao chép. Khi mua dung lượng dự trữ DynamoDB, bạn phải chỉ định một Khu vực AWS, số lượng và thời hạn. Bạn sẽ bị tính (1) phí một lần, trả trước, và (2) phí theo giờ cho mỗi giờ trong thời hạn dựa trên số dung lượng dự trữ DynamoDB mà bạn mua. Dung lượng dự trữ DynamoDB cũng chịu tất cả phí lưu trữ, truyền dữ liệu và các phí khác được áp dụng theo Thỏa thuận khách hàng của AWS hoặc thỏa thuận khác với chúng tôi điều chỉnh việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 • • Lưu trữ dữ liệu

  Bạn không cần phải cung cấp dung lượng lưu trữ: DynamoDB giám sát liên tục kích thước của bảng để xác định mức phí lưu trữ. DynamoDB đo lường kích thước dữ liệu bị tính phí của bạn bằng cách cộng kích thước byte thô của dữ liệu của bạn cùng với phí tổn lưu trữ theo mục phụ thuộc vào các tính năng mà bạn đã bật. Hãy đọc Hướng dẫn sử dụng DynamoDB để tìm hiểu thêm.

 • • Sao lưu và khôi phục

  DynamoDB mang đến hai phương thức sao lưu dữ liệu bảng. Sao lưu liên tục với khôi phục về một thời điểm (PITR) cho phép sao lưu liên tục bảng của bạn trong 35 ngày trước đó. Bạn có thể khôi phục bảng của mình về trạng thái của bất kỳ giây nào được chỉ định trong thời gian năm tuần trước đó. Sao lưu theo yêu cầu tạo các bản kết xuất nhanh cho bảng để lưu trữ trong thời gian dài nhằm giúp bạn đáp ứng quy định pháp lý của doanh nghiệp và chính phủ.

  Sao lưu liên tục (PITR)

  DynamoDB tính phí PITR dựa trên kích thước của mỗi bảng DynamoDB (dữ liệu bảng và chỉ mục phụ cục bộ) mà PITR được kích hoạt trên đó. DynamoDB liên tục giám sát kích thước của các bảng được kích hoạt PITR trong suốt cả tháng để xác định phí sao lưu của bạn và tiếp tục tính phí cho bạn đến khi bạn vô hiệu hóa PITR trên mỗi bảng.

  Sao lưu theo nhu cầu

  DynamoDB tính phí sao lưu theo yêu cầu dựa trên kích thước lưu trữ của bảng (dữ liệu bảng và chỉ mục phụ cục bộ). Kích thước của mỗi bản sao lưu được xác định tại thời điểm của mỗi yêu cầu sao lưu. Tổng kích thước lưu trữ sao lưu được tính phí mỗi tháng là tổng của tất cả các bản sao lưu của các bảng DynamoDB. DynamoDB liên tục giám sát kích thước của các bản sao lưu theo nhu cầu trong suốt cả tháng để xác định phí sao lưu của bạn.

  Khôi phục bảng

  Khôi phục bảng từ các bản sao lưu theo nhu cầu hay PITR được tính phí dựa trên tổng kích thước của dữ liệu khôi phục (dữ liệu bảng, chỉ mục phụ cục bộ, chỉ mục phụ toàn cầu) cho mỗi yêu cầu.

 • • Bảng toàn cầu

  DynamoDB tính phí mức sử dụng bảng toàn cầu dựa trên tài nguyên đã sử dụng trên mỗi bảng bản sao. Yêu cầu ghi đối với bảng toàn cầu được đo bằng số WCU sao chép thay vì WCU tiêu chuẩn. Số WCU sao chép được sử dụng cho quá trình sao chép phụ thuộc vào phiên bản của các bảng toàn cầu mà bạn đang sử dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Phương pháp tốt nhất và yêu cầu đối với việc quản lý các bảng toàn cầu. Yêu cầu đọc và lưu trữ dữ liệu được tính phí nhất quán theo các bảng tiêu chuẩn (không phải bảng toàn cầu). Nếu bạn thêm một bảng bản sao để tạo hoặc mở rộng bảng toàn cầu trong các Khu vực mới, DynamoDB sẽ tính phí khôi phục bảng theo các Khu vực được thêm vào trên mỗi gigabyte dữ liệu khôi phục. Việc sao chép liên khu vực và thêm bản sao vào các bảng chứa dữ liệu cũng phải chịu phí truyền dữ liệu. Xem phần “Truyền dữ liệu” ở trang giá này để biết chi tiết.

 • • Ghi dữ liệu thay đổi cho Amazon Kinesis Data Streams

  DynamoDB tính phí ghi dữ liệu thay đổi cho Amazon Kinesis Data Streams theo đơn vị ghi dữ liệu thay đổi. DynamoDB tính phí một đơn vị ghi dữ liệu thay đổi cho mỗi lệnh ghi (tối đa 1 KB). Bạn chỉ phải trả phí cho các lệnh ghi mà ứng dụng của bạn thực hiện, không phải lo lắng việc quản lý mức thông lượng trên bảng.

  Phí Kinesis Data Streams vẫn áp dụng khi bạn sao chép những thay đổi của DynamoDB sang một luồng dữ liệu Kinesis. Để biết thêm thông tin, hãy xem Giá Amazon Kinesis Data Streams.

 • • Ghi dữ liệu thay đổi cho AWS Glue Elastic Views

  DynamoDB tính phí ghi dữ liệu thay đổi cho AWS Glue Elastic Views theo đơn vị ghi dữ liệu thay đổi. DynamoDB tính phí một đơn vị ghi dữ liệu thay đổi cho mỗi lệnh ghi (tối đa 1 KB). Bạn chỉ phải trả phí cho các lệnh ghi mà ứng dụng của bạn thực hiện chứ không phải quản lý mức thông lượng trên bảng.

  Phí AWS Glue Elastic Views vẫn áp dụng khi bạn sao chép những thay đổi của DynamoDB sang cơ sở dữ liệu đích AWS Glue Elastic Views. Để biết thêm thông tin, hãy xem Giá AWS Glue Elastic Views.

 • • Dữ liệu xuất sang Amazon S3

  Dùng tính năng này để xuất dữ liệu từ các bản sao lưu liên tục DynamoDB (khôi phục về một thời điểm) sang Amazon S3. Các định dạng đầu ra được hỗ trợ gồm có DynamoDB JSON và Amazon Ion. Bạn có thể phân tích dữ liệu đã xuất bằng cách sử dụng các dịch vụ AWS, chẳng hạn như Amazon Athena, Amazon SageMaker và AWS Lake Formation.

  DynamoDB tính phí dữ liệu bạn xuất dựa trên kích cỡ của mỗi bảng DynamoDB (dữ liệu trong bảng và chỉ mục phụ cục bộ) tại thời điểm nhất định khi bản sao lưu được tạo.

  Có áp dụng phụ phí khi lưu trữ dữ liệu đã xuất trong Amazon S3 và thực hiện các yêu cầu PUT đối với vùng lưu trữ Amazon S3. Để biết thông tin về những phí này, hãy xem giá Amazon S3.

 • • DynamoDB Accelerator (DAX)

  DynamoDB tính phí dung lượng DAX theo giờ và các phiên bản DAX của bạn chạy mà không phải cam kết dài hạn. Giá được tính trên mỗi nút-giờ đã tiêu thụ và phụ thuộc vào loại phiên bản mà bạn chọn. Mỗi nút-giờ chưa đầy đủ được tính là một giờ đầy đủ. Giá áp dụng cho tất cả các nút riêng lẻ trong cụm DAX. Ví dụ: nếu có cụm DAX gồm ba nút, bạn sẽ bị tính phí cho mỗi nút riêng lẻ này (tổng số là ba nút) theo giờ.

  Không tính phí truyền dữ liệu giữa Amazon EC2 và DAX trong cùng Vùng sẵn sàng. Phí truyền dữ liệu Standard Amazon EC2 áp dụng khi truyền dữ liệu giữa phiên bản Amazon EC2 và nút DAX trong các Vùng sẵn sàng khác nhau của cùng một Khu vực AWS. Tuy nhiên, bạn chỉ mất phí truyền dữ liệu vào hoặc ra khỏi phiên bản Amazon EC2. Không tính phí truyền dữ liệu DAX đối với lưu lượng truy cập vào hoặc ra khỏi chính nút DAX.

  Các phiên bản DAX T3 chạy ở chế độ không giới hạn, tức là bạn sẽ chịu phí nếu mức sử dụng CPU trung bình trong thời gian 24 giờ đã qua vượt quá mức cơ sở của phiên bản. Tín dụng CPU có mức phí 0,096 USD mỗi vCPU-giờ. Định giá tín dụng CPU không đổi cho tất cả các kích thước phiên bản T3 trên mọi Khu vực AWS.

 • • DynamoDB Streams

  DynamoDB tính phí đọc dữ liệu từ DynamoDB Streams theo đơn vị yêu cầu đọc. Mỗi lệnh gọi API GetRecords được tính phí là một đơn vị yêu cầu đọc luồng và trả về tối đa 1 MB dữ liệu từ DynamoDB Streams. Đơn vị yêu cầu đọc Streams khác với yêu cầu đọc trên bảng DynamoDB. Bạn không bị tính phí cho các lệnh gọi API GetRecords do AWS Lambda thực hiện như một phần của trình kích hoạt DynamoDB. Bạn cũng không bị tính phí cho các lệnh gọi API GetRecords do bảng toàn cầu DynamoDB thực hiện.

 • • Truyền dữ liệu

  Truyền dữ liệu vào và ra dùng để chỉ việc truyền vào và ra khỏi DynamoDB. DynamoDB không tính phí truyền dữ liệu vào đồng thời không tính phí dữ liệu truyền giữa DynamoDB và các dịch vụ AWS khác trong cùng Khu vực AWS (tức là 0,00 USD trên mỗi GB). Dữ liệu được truyền giữa các Khu vực AWS (chẳng hạn như giữa DynamoDB ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ [Bắc Virginia] và Amazon EC2 ở Khu vực Châu Âu [Ai-len]) được tính phí ở cả hai đầu truyền. Nằm trong Bậc miễn phí của AWS, bạn nhận được tổng cộng 1 GB truyền dữ liệu ra miễn phí mỗi tháng trên tất cả các dịch vụ AWS ngoại trừ tại Khu vực AWS GovCloud (US). Để biết thêm thông tin, xem Bậc miễn phí của AWS. Để truyền dữ liệu vượt quá 500 TB mỗi tháng, liên hệ với chúng tôi.


Bậc miễn phí của DynamoDB

Bậc miễn phí của AWS cho phép bạn có trải nghiệm miễn phí, thực tế với các dịch vụ AWS. Các lợi ích sau đây của DynamoDB có bao gồm trong Bậc miễn phí của AWS. Mỗi lợi ích được tính hàng tháng trên cơ sở tài khoản theo Khu vực, theo người trả.

 • 25 WCU và 25 RCU dung lượng cung cấp
 • 25 GB lưu trữ dữ liệu
 • 25 rWCU cho các bảng toàn cầu được triển khai tại hai Khu vực AWS
 • 2,5 triệu yêu cầu đọc luồng từ DynamoDB Streams
 • Tổng cộng 1 GB truyền dữ liệu ra (15 GB trong 12 tháng đầu tiên) trên các dịch vụ AWS

Ví dụ về giá của DynamoDB

 • • Ví dụ cơ bản

  Ví dụ này minh họa cách tính giá đối với một bảng có bật tính năng auto scaling ở chế độ dung lượng cung cấp. Auto scaling tự động đặt dung lượng cung cấp để đáp ứng mức dung lượng tiêu thụ thực tế sao cho mức sử dụng thực tế gần với mức sử dụng mục tiêu.

  Giả sử bạn tạo một bảng mới tại Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) với mức sử dụng mục tiêu được đặt ở giá trị mặc định 70 phần trăm, đơn vị dung lượng tối thiểu tại 100 RCU và 100 WCU và dung lượng tối đa được đặt ở 400 RCU và 400 WCU (xem Giới hạn trong DynamoDB). Để cho đơn giản, giả sử cứ mỗi lần một người dùng tương tác với ứng dụng thì một yêu cầu ghi có kích thước 1 KB và một yêu cầu đọc nhất quán cao có kích thước 1 KB được thực hiện.

  Giả sử trong 10 ngày đầu tiên số RCU và WCU tiêu thụ dao động từ 1 đến 70. Auto scaling không kích hoạt bất kỳ hoạt động thay đổi quy mô nào và hóa đơn trên mỗi giờ của bạn là 0,078 USD (0,065 USD cho 100 WCU đã cung cấp [0,00065 USD * 100] và 0,013 USD cho 100 RCU [0,00013 USD * 100]).

  Bây giờ giả sử rằng vào ngày thứ 11 mức dung lượng tiêu thụ tăng lên 100 RCU và 100 WCU. Tính năng Auto scaling bắt đầu kích hoạt các hoạt động mở rộng quy mô để tăng dung lượng cung cấp lên 143 WCU và 143 RCU (100 tiêu thụ ÷ 143 cung cấp = 69,9 phần trăm). Hóa đơn trên mỗi giờ là 0,11109 USD (0,0925 USD cho 143 WCU và 0,01859 USD cho 143 RCU).

  Vào ngày thứ 21, giả sử dung lượng tiêu thụ giảm xuống 80 RCU và 80 WCU. Auto scaling bắt đầu kích hoạt các hoạt động thu hẹp quy mô để giảm dung lượng cung cấp xuống 114 WCU và 114 RCU (80 tiêu thụ ÷ 114 cung cấp = 70,2 phần trăm). Hóa đơn trên mỗi giờ là 0,08952 USD (0,0741 USD cho 114 WCU và 0,01482 USD cho 114 RCU).

  Trong tháng đó, bạn sẽ chịu mức phí 66,86 USD như sau:

  Ngày 1 – 10: 18,72 USD (0,078 USD trên giờ x 24 giờ x 10 ngày)

  Ngày 11 – 20: 26,66 USD (0,11109 USD trên giờ x 24 giờ x 10 ngày)

  Ngày 21 – 30: 21,48 USD (0,08952 USD trên giờ x 24 giờ x 10 ngày)

  Bậc miễn phí của AWS bao gồm 25 WCU và 25 RCU, nhờ đó làm giảm 14,04 USD trong hóa đơn hàng tháng của bạn.

  25 WCU x 0,00065 USD trên giờ x 24 giờ x 30 ngày = 11,7 USD

  25 RCU x 0,00013 USD trên giờ x 24 giờ x 30 ngày = 2,34 USD

  Lưu trữ dữ liệu: Giả sử bảng của bạn chiếm 25 GB lưu trữ khi bắt đầu tháng và tăng lên 29 GB vào cuối tháng, tính trung bình là 27 GB dựa trên giám sát liên tục kích thước bảng. 25 GB lưu trữ đầu tiên có bao gồm trong Bậc miễn phí của AWS. 2 GB lưu trữ còn lại chịu mức phí 0,25 USD trên mỗi GB, do đó chi phí lưu trữ bảng là 0,5 USD cho tháng đó.

  Trong tháng đó, tổng hóa đơn của bạn sẽ là 53,32 USD, một mức phí tổng cộng đã bao gồm 52,82 USD cho dung lượng đọc và ghi cũng như 0,5 USD cho lưu trữ dữ liệu.

 • • Ví dụ chi tiết

  Ví dụ này minh họa cách tính giá đối với một bảng có bật tính năng auto scaling ở chế độ dung lượng cung cấp. Auto scaling tự động đặt dung lượng cung cấp để đáp ứng mức dung lượng tiêu thụ thực tế sao cho mức sử dụng thực tế gần với mức sử dụng mục tiêu.

  Giả sử bạn tạo một bảng mới tại Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) với mức sử dụng mục tiêu được đặt ở giá trị mặc định 70 phần trăm, đơn vị dung lượng tối thiểu tại 100 RCU và 100 WCU và dung lượng tối đa được đặt ở 400 RCU và 400 WCU (xem Giới hạn trong DynamoDB). Auto scaling hoạt động trong các giới hạn này, không thu hẹp quy mô dung lượng cung cấp xuống thấp hơn mức tối thiểu hoặc mở rộng quy mô dung lượng cung cấp cao hơn mức tối đa. Khi bảng được tạo, tính năng auto scaling sẽ bắt đầu bằng việc cung cấp các đơn vị dung lượng tối thiểu. Để cho đơn giản, giả sử cứ mỗi lần một người dùng tương tác với ứng dụng, thì 1 yêu cầu ghi có kích thước 1 KB và 1 yêu cầu đọc nhất quán cao có kích thước 1 KB được thực hiện.

  Trong giờ đầu tiên sau khi tạo bảng, giả sử số RCU và WCU tiêu thụ dao động từ 1 đến 70. Mức sử dụng thực tế sẽ thay đổi tương ứng từ 1 phần trăm (1 tiêu thụ ÷ 100 cung cấp) đến 70 phần trăm (70 tiêu thụ ÷ 100 cung cấp) trong phạm vi mức sử dụng mục tiêu 70 phần trăm. Auto scaling không kích hoạt bất kỳ hoạt động thay đổi quy mô nào và hóa đơn cho giờ đó của bạn là 0,078 USD (0,065 USD cho 100 WCU đã cung cấp [0,00065 USD * 100] và 0,013 USD cho 100 RCU [0,00013 USD * 100]).

  Trong giờ thứ hai, giả sử dung lượng tiêu thụ tăng lên 100 RCU và 100 WCU, dẫn đến mức sử dụng thực tế tăng lên 100 phần trăm (100 tiêu thụ ÷ 100 cung cấp), cao hơn khá nhiều so với mức sử dụng mục tiêu 70%. Auto scaling bắt đầu kích hoạt các hoạt động mở rộng quy mô để tăng dung lượng cung cấp nhằm đưa mức sử dụng thực tế gần hơn với mục tiêu 70 phần trăm. Kết quả là dung lượng cung cấp bằng 143 WCU và 143 RCU (100 tiêu thụ ÷ 143 cung cấp = 69,9 phần trăm). Hóa đơn cho giờ thứ hai này là 0,1154 USD (0,09295 USD cho 143 WCU và 0,01859 USD cho 143 RCU).

  Trong giờ thứ ba, giả sử dung lượng tiêu thụ giảm xuống 80 RCU và 80 WCU, dẫn đến mức sử dụng thực tế giảm xuống 56 phần trăm (80 tiêu thụ ÷ 143 cung cấp), thấp hơn khá nhiều so với mức sử dụng mục tiêu 70 phần trăm. Auto scaling bắt đầu kích hoạt các hoạt động thu hẹp quy mô để giảm dung lượng cung cấp nhằm đưa mức sử dụng thực tế gần hơn mục tiêu 70 phần trăm, dẫn đến dung lượng cung cấp là 114 WCU và 114 RCU (80 tiêu thụ ÷ 114 cung cấp = 70,2 phần trăm). Hóa đơn cho giờ thứ ba là 0,08892 USD (0,0741 USD cho 114 WCU và 0,01482 USD cho 114 RCU).

  Để cho đơn giản, giả sử rằng công suất tiêu thụ của bạn duy trì không đổi ở 80 RCU và 80 WCU. Bảng của bạn cũng duy trì trạng thái được cung cấp ở 114 WCU và 114 RCU với mức phí hàng ngày 2,1341 USD, được bóc tách thành:

  114 WCU x 0,00065 USD trên giờ x 24 giờ = 1,7784 USD

  114 RCU x 0,00013 USD trên giờ x 24 giờ = 0,3557 USD

  Trong tháng đó, bạn chịu mức phí 64,04 USD:

  Tổng cộng ngày 1: 2,14578 USD trên ngày

  Giờ 1: 0,078 USD trên giờ

  Giờ 2: 0,1154 USD trên giờ

  Giờ 3-24: 0,08892 USD trên giờ

  Ngày 2-30: 2,1341 USD trên ngày

  Bậc miễn phí của AWS bao gồm 25 WCU và 25 RCU, nhờ đó làm giảm 14,04 USD trong hóa đơn hàng tháng của bạn:

  25 WCU x 0,00065 USD trên giờ x 24 giờ x 30 ngày = 11,7 USD

  25 RCU x 0,00013 USD trên giờ x 24 giờ x 30 ngày = 2,34 USD

  Lưu trữ dữ liệu: Giả sử bảng của bạn chiếm 25 GB lưu trữ khi bắt đầu tháng và tăng lên 29 GB vào cuối tháng, tính trung bình là 27 GB dựa trên giám sát liên tục kích thước bảng. 25 GB lưu trữ đầu tiên có bao gồm trong Bậc miễn phí của AWS. 2 GB lưu trữ còn lại chịu mức phí 0,25 USD trên mỗi GB, do đó chi phí lưu trữ bảng là 0,5 USD cho tháng đó.

  Sao lưu và lưu trữ: Nếu tổng dung lượng lưu trữ bản sao lưu theo nhu cầu của bạn là 60 GB trong một tháng 30 ngày, thì chi phí hàng tháng cho các bản sao lưu của bạn sẽ là (0,1 USD x 60 GB) = 6 USD/tháng. Tuy nhiên, nếu sau đó bạn xóa 15 GB dữ liệu sao lưu theo yêu cầu trong 10 ngày vào chu kỳ hàng tháng, bạn sẽ bị tính phí (0,1 USD x 60 GB) – (0,1 USD x 15 GB x 20/30) = 5 USD/tháng.

  Bây giờ, giả sử bên cạnh việc thực hiện sao lưu theo yêu cầu, bạn sử dụng sao lưu liên tục. Kích thước của bảng là 29 GB, dẫn đến chi phí hàng tháng là (0,2 USD x 29 GB) = 5,8 USD/tháng.

  Nếu bạn cần khôi phục bảng có dung lượng 29 GB một lần trong tháng, chi phí khôi phục này là (0,15 USD x 29 GB) = 4,35 USD.

  Ghi dữ liệu thay đổi cho Kinesis Data Streams: Bây giờ, giả sử bạn kích hoạt truyền trực tiếp sang luồng dữ liệu Kinesis để xử lý các thay đổi đối với dữ liệu bằng cách dùng các dịch vụ của Amazon Kinesis. Đồng thời, giả sử thông lượng ghi của bạn cũng nhất quán với ví dụ trước. Ứng dụng của bạn thực hiện 80 lệnh ghi 1 KB mỗi giây. DynamoDB tính phí một đơn vị ghi dữ liệu thay đổi cho mỗi lệnh ghi 1 KB mà dịch vụ này ghi lại được vào luồng dữ liệu Kinesis. Trong khoảng thời gian một tháng, tổng số đơn vị ghi dữ liệu thay đổi sẽ là (80 x 3.600 x 24 x 30) = 207.360.000 đơn vị. Chi phí hàng tháng của bạn sẽ là (0,10 USD x 207.360.000/1,000,000) = 20,74 USD.

  Dữ liệu xuất sang Amazon S3: Giả sử bạn muốn xuất các bản sao lưu bảng sang Amazon S3 để phân tích. Nếu dung lượng của bảng tại một thời điểm cụ thể là 29 GB, thì chi phí xuất sẽ là: (0,10 USD x 29 GB) = 2,90 USD.

  DynamoDB Accelerator (DAX): Bạn đã xác định rằng bạn cần đẩy nhanh thời gian phản hồi của ứng dụng và quyết định sử dụng DynamoDB Accelerator (DAX). Bạn xem xét thông số kỹ thuật phần cứng có sẵn và quyết định rằng một cụm gồm ba nút thuộc loại phiên bản t2.small phù hợp với nhu cầu của mình. Bạn kích hoạt DAX vào ngày 26. DynamoDB tính phí 0,12 USD mỗi giờ (0,04 USD x 3 nút), tổng cộng là 14,40 USD cho 5 ngày cuối cùng trong tháng (0,12 USD x 120 giờ).

  Bảng toàn cầu: Bây giờ, giả sử bạn tạo một bảng sao chép khôi phục sau thảm họa ở khu vực Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon). Giả sử bạn thêm bản sao ở khu vực Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) khi bảng hiện tại có kích thước 25 GB, dẫn đến phí khôi phục bảng phải trả là 3,75 USD (0,15 USD x 25 GB). Việc thêm bản sao này cũng tạo ra 25 GB trong khâu truyền dữ liệu, chi tiết trong phần "Truyền dữ liệu" bên dưới. Đồng thời, giả sử dung lượng của bạn cần nhất quán với ví dụ trước đó. Auto scaling tiếp tục cung cấp 114 WCU và 114 RCU cho nhu cầu về thông lượng của ứng dụng, nhưng hiện tại cũng phải cung cấp rWCU để ghi vào cả hai bảng bản sao. Số rWCU cung cấp bằng tổng số rWCU cần thiết cho các yêu cầu ghi của ứng dụng trong cả hai khu vực. Trong trường hợp này, hiện tại bạn thực hiện 80 yêu cầu ghi/giây vào cả Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) và Khu vực Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), dẫn đến dung lượng cung cấp tối thiểu là 160 rWCU (80 rWCU tại Bắc Virginia + 80 rWCU tại Oregon = 160 rWCU). Auto scaling cung cấp 229 rWCU (160 rWCU/70%) để duy trì mức sử dụng thực tế bằng 70% dung lượng cung cấp. Để biết thêm thông tin, hãy xem Phương pháp tốt nhất và yêu cầu đối với việc quản lý các bảng toàn cầu. 25 rWCU được cung cấp đầu tiên mỗi giờ trong mỗi Khu vực của bạn được bao gồm trong Bậc miễn phí của AWS, dẫn đến phí theo giờ là 0,174525 USD hay 125,66 USD trong một tháng 30 ngày. Bạn cũng lưu trữ thêm 27 GB dữ liệu trong bảng sao chép tại Khu vực Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon). 25 GB lưu trữ đầu tiên có bao gồm trong Bậc miễn phí của AWS cho mỗi Khu vực AWS. 2 GB lưu trữ còn lại chịu mức phí 0,25 USD trên mỗi GB, do đó chi phí lưu trữ bảng bổ sung là 0,50 USD cho tháng đó.

  DynamoDB Streams: Bây giờ, giả sử bạn kích hoạt DynamoDB Streams và xây dựng ứng dụng để thực hiện một yêu cầu đọc mỗi giây đối với dữ liệu trong luồng. Trong thời gian một tháng, hoạt động này làm phát sinh 2.592.000 yêu cầu đọc luồng, trong đó 2.500.000 yêu cầu đọc đầu tiên có bao gồm trong Bậc miễn phí của AWS. Bạn chỉ phải trả phí cho 92.000 yêu cầu đọc còn lại với mức giá 0,02 USD trên 100.000 đơn vị yêu cầu đọc.

  Truyền dữ liệu: Vì bạn hiện đang truyền dữ liệu giữa các Khu vực AWS để phục vụ việc thực thi các bảng toàn cầu, DynamoDB tính phí đối với dữ liệu truyền ra ngoài Khu vực, nhưng không tính phí truyền dữ liệu vào. Giả sử số yêu cầu ghi không đổi là 80 yêu cầu ghi/giây có kích thước 1 KB mỗi yêu cầu, tức là bạn tạo ra 80 KB/giây khi truyền dữ liệu giữa các Khu vực, dẫn đến 198 GB (80 KB/giây x 2.592.000 giây một tháng 30 ngày) truyền dữ liệu liên Khu vực mỗi tháng. Thêm bản sao ở Khu vực Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) sẽ tạo thêm 25 GB truyền dữ liệu. Nếu đã sử dụng hết hạn mức truyền dữ liệu Bậc miễn phí của AWS trên các dịch vụ AWS khác, bạn sẽ bị tính phí 20,07 USD (0,09 USD x [198 GB + 25 GB]) truyền dữ liệu.

  Tóm lại, tổng chi phí hàng tháng của bạn cho một bảng DynamoDB một khu vực là:

  • Dung lượng cung cấp: 50,00 USD
  • Lưu trữ dữ liệu: 0,5 USD
  • Sao lưu theo yêu cầu: 5 USD
  • Sao lưu liên tục (PITR): 5,8 USD
  • Khôi phục bảng: 4,35 USD
  • Ghi dữ liệu thay đổi cho Kinesis Data Streams: 20,74 USD
  • Dữ liệu xuất sang Amazon S3: 2,90 USD
  • DynamoDB Accelerator (DAX): 14,40 USD
  • DynamoDB Streams: 0,02 USD

  Tổng phí: 103,71 USD

  Tổng chi phí DynamoDB hàng tháng của bạn sau khi thêm Khu vực Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) là:

  • Dung lượng đọc cung cấp: 10,68 USD
  • Lưu trữ dữ liệu (Bắc Virginia): 0,50 USD
  • Sao lưu theo nhu cầu: 5,00 USD
  • Sao lưu liên tục (PITR): 5,80 USD
  • Khôi phục bảng (Bắc Virginia): 4,35 USD
  • Ghi dữ liệu thay đổi cho Kinesis Data Streams: 20,74 USD
  • Dữ liệu xuất sang Amazon S3: 2,90 USD
  • DynamoDB Accelerator (DAX): 14,40 USD
  • DynamoDB Streams: 0,02 USD
  • Khôi phục bảng đối với bảng toàn cầu (Oregon): 3,75 USD
  • Dung lượng ghi sao chép vào bảng toàn cầu: 125,66 USD
  • Lưu trữ dữ liệu trên bảng toàn cầu (Oregon): 0,50 USD
  • Truyền dữ liệu: 20,07 USD

  Tổng phí: 214,38 USD

Tài nguyên định giá khác

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Hình ảnh trang web
Tìm hiểu cách bắt đầu

Xem lại hướng dẫn, video và đăng ký đào tạo.

Tìm hiểu thêm 
Hình ảnh đăng ký tài khoản
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Hình ảnh hộp công cụ
Bắt đầu xây dựng trên bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon DynamoDB trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập