Giá của Dung lượng được cung cấp

Ở chế độ dung lượng cung cấp, bạn chỉ định số lần đọc và số lần ghi dữ liệu trên mỗi giây mà bạn cần cho ứng dụng. Bạn có thể sử dụng tính năng auto scaling để tự động điều chỉnh dung lượng của bảng dựa trên tỉ lệ sử dụng đã chỉ định nhằm đảm bảo hiệu năng của ứng dụng đồng thời cắt giảm chi phí. Trang giá này mô tả chi tiết về cách tính phí của DynamoDB đối với các tính năng cốt lõi cũng như tùy chọn của DynamoDB. Để biết giá tại các Khu vực AWS tại Trung Quốc, xem trang giá của các Khu vực AWS tại Trung Quốc.

Thuật ngữ chính

Đơn vị dung lượng đọc (RCU): Mỗi lệnh gọi API để đọc dữ liệu từ bảng của bạn là một yêu cầu đọc. Các yêu cầu đọc có thể mang tính nhất quán mạnh, nhất quán toàn bộ hay mang tính giao dịch. Đối với các mục có kích thước tối đa 4 KB, một RCU có thể thực hiện một yêu cầu đọc nhất quán mạnh mỗi giây. Các mục lớn hơn 4 KB đòi hỏi thêm RCU. Đối với các mục có kích thước tối đa 4 KB, một RCU có thể thực hiện hai yêu cầu đọc nhất quán toàn bộ mỗi giây. Các yêu cầu đọc giao dịch cần đến hai RCU để thực hiện một lần đọc mỗi giây đối với các mục có kích thước tối đa 4 KB. Ví dụ: một yêu cầu đọc nhất quán mạnh đối với một mục có kích thước 8 KB sẽ cần đến hai RCU, một yêu cầu đọc nhất quán toàn bộ đối với một mục có kích thước 8 KB sẽ cần đến một RCU, một yêu cầu đọc giao dịch đối với một mục có kích thước 8 KB sẽ cần đến bốn RCU. Xem Tính nhất quán của giá trị đọc để biết thêm chi tiết.

Đơn vị dung lượng ghi (WCU): Mỗi lệnh gọi API để ghi dữ liệu vào bảng của bạn là một yêu cầu ghi. Đối với các mục có kích thước tối đa 1 KB, một WCU có thể thực hiện một yêu cầu ghi tiêu chuẩn trên mỗi giây. Các mục lớn hơn 1 KB cần thêm WCU. Các yêu cầu ghi giao dịch cần đến hai WCU để thực hiện một lần ghi trên mỗi giây đối với các mục có kích thước tối đa 1 KB. Ví dụ: một yêu cầu ghi tiêu chuẩn đối với một mục có kích thước 1 KB cần đến một WCU, một yêu cầu ghi tiêu chuẩn đối với một mục có kích thước 3 KB sẽ cần đến ba WCU và một yêu cầu ghi giao dịch đối với một mục có kích thước 3 KB sẽ cần đến sáu WCU.

Đơn vị dung lượng ghi sao chép (rWCU): Khi sử dụng bảng toàn cầu DynamoDB, dữ liệu tự động được ghi vào nhiều Khu vực AWS mà bạn lựa chọn. Mỗi yêu cầu ghi diễn ra tại Khu vực cục bộ cũng như các Khu vực sao chép.

Đơn vị yêu cầu đọc luồng: Mỗi lệnh gọi API GetRecords tới DynamoDB Streams là một đơn vị yêu cầu đọc luồng. Mỗi đơn vị yêu cầu đọc luồng có thể trả về tối đa 1 MB dữ liệu.

Yêu cầu đọc/ghi giao dịch: Trong DynamoDB, yêu cầu đọc hoặc ghi giao dịch khác với yêu cầu đọc hoặc ghi tiêu chuẩn vì yêu cầu đọc hoặc ghi giao dịch đảm bảo rằng tất cả các thao tác trong một bộ giao dịch đơn lẻ thành công hoặc không thành công theo cả một bộ.

Đơn vị ghi dữ liệu thay đổi: DynamoDB có thể ghi lại những thay đổi ở cấp độ mục trong các bảng DynamoDB rồi sao chép những thay đổi đó vào các dịch vụ AWS khác, chẳng hạn như Luồng dữ liệu Amazon Kinesis và AWS Glue. DynamoDB ghi lại những thay đổi này dưới dạng thao tác ủy quyền, tức là DynamoDB sẽ thực hiện việc sao chép thay cho bạn để bạn không cần phải quản lý công suất thông lượng. DynamoDB tính phí một đơn vị ghi dữ liệu thay đổi cho mỗi lệnh ghi vào bảng (tối đa 1 KB). Đối với các mục lớn hơn 1 KB, bạn phải cần thêm đơn vị ghi dữ liệu thay đổi.

Các lớp bảng DynamoDB: DynamoDB cung cấp hai lớp bảng được thiết kế để giúp bạn tối ưu hóa chi phí. DynamoDB Standard là lớp bảng mặc định và được đề xuất cho nhiều khối lượng công việc quan trọng. Lớp bảng DynamoDB Standard-Infrequent Access (DynamoDB Standard-IA) được tối ưu hóa cho các bảng chứa dữ liệu ít khi được truy cập, trong đó chi phí lưu trữ chiếm phần lớn. Mỗi lớp bảng có mức giá khác nhau cho dung lượng lưu trữ dữ liệu cũng như các yêu cầu đọc và ghi. Bạn có thể chọn lớp bảng có chi phí hợp lý nhất dựa trên các yêu cầu về lưu trữ của bảng cũng như thói quen truy cập dữ liệu. Tìm hiểu thêm về các lớp bảng DynamoDB trong Hướng dẫn về DynamoDB cho nhà phát triển.


Tổng quan về tính năng và cách tính phí của DynamoDB

Tính năng

Nhiệm vụ

Đơn vị tính phí

Tính năng cốt lõi

 

Dung lượng ghi cung cấp

Ghi dữ liệu vào bảng

WCU

 

Dung lượng đọc cung cấp

Đọc dữ liệu từ bảng

RCU

 

Lưu trữ dữ liệu

Lưu trữ dữ liệu, bao gồm các giá trị chỉ mục

GB-tháng

Tính năng tùy chọn

 

Sao lưu liên tục

Thực hiện sao lưu liên tục cho 35 ngày trước đó

GB-tháng

 

Sao lưu theo nhu cầu

Thực hiện sao lưu bản kết xuất nhanh tại các thời điểm chỉ định

GB-tháng

 

Khôi phục từ bản sao lưu

Khôi phục bảng vào một bản kết xuất nhanh hoặc thời gian cụ thể

GB

 

Bảng toàn cục

Sao chép dữ liệu để tạo bảng đa khu vực, đa hoạt tính

rWCU

  Ghi dữ liệu thay đổi cho Amazon Kinesis Data Streams Ghi lại các chi tiết sửa đổi ở cấp độ mục trong mọi bảng DynamoDB và đồng bộ những sửa đổi đó trong luồng dữ liệu Kinesis bạn chọn Đơn vị ghi dữ liệu thay đổi
  Ghi dữ liệu thay đổi cho AWS Glue Ghi lại những thay đổi ở cấp độ mục của dữ liệu trên bảng rồi sao chép những thay đổi đó vào AWS Glue Đơn vị ghi dữ liệu thay đổi
  Xuất dữ liệu sang Amazon S3 Xuất dữ liệu sao lưu bảng DynamoDB từ một thời điểm cụ thể sang Amazon S3 GB
  Nhập dữ liệu từ Amazon S3 Di chuyển và tải dữ liệu từ Amazon S3 vào các bảng DynamoDB mới GB

 

DynamoDB Streams

Cung cấp trình tự các thay đổi ở cấp độ mục trong bảng theo thứ tự thời gian

Đơn vị yêu cầu đọc luồng

 

Truyền dữ liệu ra

Truyền dữ liệu tới các Khu vực AWS khác

GB

Tổng quan về cách tính phí Tích hợp với DynamoDB

Tích hợp

Nhiệm vụ

Đơn vị tính phí

 

Tích hợp với Trình tăng tốc DynamoDB (DAX), dịch vụ lưu bộ nhớ đệm tương thích với DynamoDB

Cải thiện hiệu năng giá và giảm độ trễ từ mili giây xuống micro giây

Nút-giờ

  Tích hợp không ETL với Dịch vụ OpenSearch của Amazon Cho phép tìm kiếm toàn văn bản, tìm kiếm theo véc-tơ, tìm kiếm theo ngữ nghĩa, tìm kiếm theo không gian địa lý, v.v. mà không cần xây dựng và quản lý quy trình dữ liệu GB xuất
  Tích hợp không ETL với Amazon Redshift Cho phép phân tích trên dữ liệu vận hành mà không cần xây dựng và quản lý quy trình dữ liệu GB xuất

Định giá DynamoDB

 • Dung lượng cung cấp

  Khi chọn chế độ dung lượng cung cấp, bạn chỉ định dung lượng đọc và ghi mà bạn dự kiến ứng dụng của mình cần tới. Bạn có thể sử dụng tính năng auto scaling để tự động điều chỉnh dung lượng của bảng dựa trên tỉ lệ sử dụng đã chỉ định nhằm đảm bảo hiệu năng của ứng dụng đồng thời cắt giảm chi phí. DynamoDB tính phí một WCU đối với mỗi yêu cầu ghi trên giây (tối đa 1 KB) và hai WCU đối với mỗi yêu cầu ghi giao dịch trên giây. Đối với yêu cầu đọc, DynamoDB tính phí một RCU đối với mỗi giá trị đọc nhất quán mạnh mỗi giây, hai RCU đối với mỗi giá trị đọc giao dịch mỗi giây và một phần hai RCU đối với mỗi giá trị đọc nhất quán toàn bộ mỗi giây (tối đa 4 KB). Bạn sẽ phải trả phí cho thông lượng (đọc và ghi) bạn cung cấp trong các bảng Amazon DynamoDB của mình, ngay cả khi bạn không sử dụng hết dung lượng được cung cấp. Giá của dung lượng được cung cấp phụ thuộc vào lớp bảng bạn chọn. Hiệu năng đọc và ghi thực tế của các bảng DynamoDB có thể thay đổi và có thể ít hơn thông lượng mà bạn cung cấp.

  Dung lượng dự trữ

  Dung lượng dự trữ DynamoDB có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí dung lượng được cung cấp bằng cách cam kết trả trước mức cơ sở của dung lượng được cung cấp. Với dung lượng dự trữ, bạn trả phí trả trước một lần và cam kết thanh toán cho mức sử dụng dung lượng được cung cấp tối thiểu trong một khoảng thời gian. Dung lượng dự trữ được tính mức giá chiết khấu theo giờ. Bất kỳ mức dung lượng nào bạn cung cấp vượt quá mức dung lượng đặt trước sẽ bị tính phí theo mức giá không chiết khấu của dung lượng được cung cấp. Dung lượng dự trữ có sẵn cho đơn vị dung lượng đọc và ghi (RCU và WCU) được cung cấp tại một khu vực trong các bảng DynamoDB sử dụng lớp bảng DynamoDB Standard. Dung lượng dự trữ không có sẵn cho các bảng sử dụng lớp bảng DynamoDB Standard - IA hoặc dung lượng theo nhu cầu.

  Bạn có thể mua dung lượng dự trữ DynamoDB bằng cách gửi yêu cầu qua Bảng điều khiển quản lý AWS. Dung lượng dự trữ được mua theo khối gồm 100 WCU hoặc 100 RCU. Bạn không thể mua dung lượng dự trữ cho WCU trùng lặp (rWCU). Khi mua dung lượng dự trữ, bạn phải chỉ định một Khu vực AWS, số lượng và thời hạn. Bạn sẽ bị tính (1) phí một lần, trả trước và (2) phí theo giờ cho mỗi giờ trong thời hạn dựa trên số dung lượng dự trữ DynamoDB mà bạn mua. Dung lượng dự trữ DynamoDB cũng chịu tất cả phí lưu trữ, truyền dữ liệu và các phí khác được áp dụng theo Thỏa thuận khách hàng của AWS hoặc thỏa thuận khác với chúng tôi điều chỉnh việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 • Bạn không cần phải cung cấp dung lượng lưu trữ: DynamoDB giám sát liên tục kích thước của bảng để xác định mức phí lưu trữ. DynamoDB đo lường kích thước dữ liệu bị tính phí của bạn bằng cách cộng kích thước byte thô của dữ liệu của bạn cùng với phí tổn lưu trữ theo mục phụ thuộc vào các tính năng mà bạn đã bật. Hãy đọc Hướng dẫn sử dụng DynamoDB để tìm hiểu thêm. Giá của dung lượng lưu trữ dữ liệu phụ thuộc vào lớp bảng bạn chọn.

 • DynamoDB mang đến hai phương thức sao lưu dữ liệu bảng. Sao lưu liên tục với khôi phục về một thời điểm (PITR) cho phép sao lưu liên tục bảng của bạn trong 35 ngày trước đó. Bạn có thể khôi phục bảng của mình về trạng thái của bất kỳ giây nào được chỉ định trong thời gian năm tuần trước đó. Sao lưu theo yêu cầu tạo các bản kết xuất nhanh cho bảng để lưu trữ trong thời gian dài nhằm giúp bạn đáp ứng quy định pháp lý của doanh nghiệp và chính phủ.

  Sao lưu liên tục (PITR)

  DynamoDB tính phí PITR dựa trên kích thước của mỗi bảng DynamoDB (dữ liệu bảng và chỉ mục phụ cục bộ) mà PITR được kích hoạt trên đó. DynamoDB liên tục giám sát kích thước của các bảng được kích hoạt PITR trong suốt cả tháng để xác định phí sao lưu của bạn và tiếp tục tính phí cho bạn đến khi bạn vô hiệu hóa PITR trên mỗi bảng.

  Sao lưu theo nhu cầu

  DynamoDB tính phí sao lưu theo yêu cầu dựa trên kích thước lưu trữ của bảng (dữ liệu bảng và chỉ mục phụ cục bộ). Kích thước của mỗi bản sao lưu được xác định tại thời điểm của mỗi yêu cầu sao lưu. Tổng kích thước lưu trữ sao lưu được tính phí mỗi tháng là tổng của tất cả các bản sao lưu của các bảng DynamoDB. DynamoDB liên tục giám sát kích thước của các bản sao lưu theo nhu cầu trong suốt cả tháng để xác định phí sao lưu của bạn.

  Bạn có thể sử dụng DynamoDB hoặc AWS Backup để tạo và quản lý bản sao lưu theo nhu cầu. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Sử dụng Sao lưu và Khôi phục theo nhu cầu. Với AWS Backup, bạn có thể tập trung và tự động hóa việc bảo vệ dữ liệu trên các dịch vụ AWS. AWS Backup cũng cung cấp các tính năng nâng cao, chẳng hạn như sao chép bản sao lưu theo nhu cầu trên nhiều Khu vực và nhiều tài khoản, bậc lưu trữ tiết kiệm chi phí, gắn thẻ bản sao lưu và mã hóa bản sao lưu một cách độc lập với dữ liệu nguồn, giúp đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh liên tục và tối ưu hóa chi phí sao lưu. Phụ phí áp dụng cho hoạt động chuyển dữ liệu giữa các Khu vực. Để biết thông tin về những khoản phí này, hãy xem giá AWS Backup.

  *Chỉ hỗ trợ bộ lưu trữ bản sao lưu nguội cho bản sao lưu theo nhu cầu được quản lý bằng AWS Backup. Bạn có thể chọn sử dụng AWS Backup từ Bảng điều khiển quản lý AWS.
  Bản sao lưu được chuyển sang Bộ lưu trữ nguội có thời gian lưu trữ tối thiểu 90 ngày và bản sao lưu bị xóa trước 90 ngày sẽ chịu mức phí theo tỷ lệ tương đương mức phí lưu trữ cho thời gian còn lại.
   

  Khôi phục bảng

  Khôi phục bảng từ các bản sao lưu theo nhu cầu hay PITR được tính phí dựa trên tổng kích thước của dữ liệu khôi phục (dữ liệu bảng, chỉ mục phụ cục bộ, chỉ mục phụ toàn cầu) cho mỗi yêu cầu.

  *Chỉ hỗ trợ tính năng khôi phục từ bộ lưu trữ bản sao lưu nguội cho bản sao lưu theo nhu cầu được quản lý bằng AWS Backup. Bạn có thể chọn sử dụng AWS Backup từ Bảng điều khiển quản lý AWS. Không thể dùng bộ lưu trữ bản sao lưu nguội cho bản sao lưu liên tục với tính năng khôi phục về một thời điểm (PITR).

 • DynamoDB tính phí mức sử dụng bảng toàn cầu dựa trên tài nguyên đã sử dụng trên mỗi bảng bản sao. Yêu cầu ghi đối với bảng toàn cầu được đo bằng số WCU sao chép thay vì WCU tiêu chuẩn. Số WCU sao chép được sử dụng cho quá trình sao chép phụ thuộc vào phiên bản của các bảng toàn cầu mà bạn đang sử dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Phương pháp tốt nhất và yêu cầu đối với việc quản lý các bảng toàn cầu. Giá phụ thuộc vào lớp bảng bạn chọn. Yêu cầu đọc và lưu trữ dữ liệu được tính phí nhất quán với các bảng không phải là bảng toàn cầu. Nếu bạn thêm một bản sao của bảng để tạo hoặc mở rộng bảng toàn cầu trong các Khu vực mới, DynamoDB sẽ tính phí khôi phục bảng theo các Khu vực được thêm vào trên mỗi gigabyte dữ liệu khôi phục. Việc sao chép liên khu vực và thêm bản sao vào các bảng chứa dữ liệu cũng phải chịu phí truyền dữ liệu. Xem phần “Truyền dữ liệu” ở trang giá này để biết chi tiết.

 • DynamoDB tính phí ghi dữ liệu thay đổi cho Amazon Kinesis Data Streams theo đơn vị ghi dữ liệu thay đổi. DynamoDB tính phí một đơn vị ghi dữ liệu thay đổi cho mỗi lệnh ghi (tối đa 1 KB). Bạn chỉ phải trả phí cho các lệnh ghi mà ứng dụng của bạn thực hiện, không phải lo lắng việc quản lý mức thông lượng trên bảng.

  Phí Kinesis Data Streams vẫn áp dụng khi bạn sao chép những thay đổi của DynamoDB sang một luồng dữ liệu Kinesis. Để biết thêm thông tin, hãy xem Giá Amazon Kinesis Data Streams.

 • DynamoDB tính phí ghi dữ liệu thay đổi cho AWS Glue theo đơn vị ghi dữ liệu thay đổi. DynamoDB tính phí một đơn vị ghi dữ liệu thay đổi cho mỗi lệnh ghi (tối đa 1 KB). Bạn chỉ phải trả phí cho các lệnh ghi mà ứng dụng của bạn thực hiện chứ không phải quản lý công suất thông lượng trên bảng.

  Phí AWS Glue vẫn áp dụng khi bạn sao chép những thay đổi của DynamoDB sang cơ sở dữ liệu đích AWS Glue. Để biết thêm thông tin, hãy xem Giá AWS Glue.

 • Dùng tính năng này để xuất dữ liệu từ các bản sao lưu liên tục DynamoDB (khôi phục về một thời điểm) sang Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Các định dạng đầu ra được hỗ trợ gồm có DynamoDB JSON và Amazon Ion. Bạn có thể phân tích dữ liệu đã xuất bằng cách sử dụng các dịch vụ AWS, chẳng hạn như Amazon Athena, Amazon SageMaker và AWS Lake Formation.

  Bạn có thể lựa chọn giữa xuất toàn bộ và xuất tăng dần. Xuất toàn bộ được tính phí dựa trên kích thước của mỗi bảng DynamoDB (dữ liệu trong bảng và chỉ mục phụ cục bộ) tại thời điểm nhất định khi bản sao lưu được tạo. Xuất tăng dần được tính phí dựa trên kích thước dữ liệu đã xử lý từ các bản sao lưu liên tục để tạo ra bản xuất tăng dần. Có áp dụng phụ phí khi lưu trữ dữ liệu đã xuất trong Amazon S3 và thực hiện các yêu cầu PUT đối với vùng lưu trữ Amazon S3. Để biết thông tin về những phí này, hãy xem giá Amazon S3.

 • Tính năng nhập dữ liệu Amazon DynamoDB mang đến một cách thức đơn giản và hiệu quả để di chuyển dữ liệu giữa các bảng Amazon S3 và DynamoDB mà không cần phải viết mã. Bạn có thể sao chép bảng giữa các tài khoản và khu vực AWS để giúp di chuyển dữ liệu cũng như xây dựng những ứng dụng mới, hỗ trợ chia sẻ dữ liệu và cộng tác giữa các nhóm, đồng thời giúp đơn giản hóa công tác phục hồi sau thảm họa và lập kế hoạch kinh doanh liên tục. Giá nhập dữ liệu sẽ tính dựa trên kích thước tệp không nén trong Amazon S3. Xem Nhập từ S3 để biết thêm chi tiết. Các định dạng dữ liệu đầu vào được hỗ trợ là CSV, DynamoDB JSON và Amazon Ion.

  Phí của Amazon S3 cũng áp dụng cho việc lưu trữ dữ liệu nguồn của bạn và cho các yêu cầu GET được thực hiện đối với vùng lưu trữ Amazon S3 của bạn. Để biết thông tin về phí của Amazon S3, hãy xem giá Amazon S3.

 • DAX là một dịch vụ lưu bộ nhớ đệm tương thích với Amazon DynamoDB. DynamoDB tính phí dung lượng DAX theo giờ và các phiên bản DAX của bạn chạy mà không phải cam kết dài hạn. Giá được tính trên mỗi nút-giờ đã tiêu thụ và phụ thuộc vào loại phiên bản mà bạn chọn. Mỗi nút-giờ chưa đầy đủ được tính là một giờ đầy đủ. Giá áp dụng cho tất cả các nút riêng lẻ trong cụm DAX. Ví dụ: nếu có cụm DAX gồm ba nút, bạn sẽ phải trả phí cho mỗi nút riêng lẻ này (tổng số là ba nút) theo giờ.

  Bạn sẽ không phải trả phí truyền dữ liệu giữa Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) và DAX trong cùng Vùng sẵn sàng. Phí truyền dữ liệu Standard Amazon EC2 áp dụng khi truyền dữ liệu giữa phiên bản Amazon EC2 và nút DAX trong các Vùng sẵn sàng khác nhau của cùng một Khu vực AWS. Tuy nhiên, bạn chỉ mất phí truyền dữ liệu vào hoặc ra khỏi phiên bản Amazon EC2. Không tính phí truyền dữ liệu DAX đối với lưu lượng truy cập vào hoặc ra khỏi chính nút DAX.

 • DynamoDB tính phí đọc dữ liệu từ DynamoDB Streams theo đơn vị yêu cầu đọc. Mỗi lệnh gọi API GetRecords được tính phí là một đơn vị yêu cầu đọc luồng và trả về tối đa 1 MB dữ liệu từ DynamoDB Streams. Đơn vị yêu cầu đọc Streams khác với yêu cầu đọc trên bảng DynamoDB. Bạn không bị tính phí cho các lệnh gọi API GetRecords do AWS Lambda thực hiện như một phần của trình kích hoạt DynamoDB. Bạn cũng không bị tính phí cho các lệnh gọi API GetRecords do bảng toàn cầu DynamoDB thực hiện.

 • Truyền dữ liệu vào và ra đề cập đến việc truyền vào và ra khỏi DynamoDB. DynamoDB không tính phí truyền dữ liệu vào đồng thời không tính phí dữ liệu truyền giữa DynamoDB và các dịch vụ AWS khác trong cùng Khu vực AWS (tức là 0,00 USD trên mỗi GB). Dữ liệu được truyền giữa các Khu vực AWS (chẳng hạn như giữa DynamoDB ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ [Bắc Virginia] và Amazon EC2 ở Khu vực Châu Âu [Ai-len]) được tính phí ở cả hai đầu truyền. Trong phạm vi Bậc miễn phí AWS, bạn nhận được tổng cộng 1 GB truyền dữ liệu ra miễn phí mỗi tháng trên tất cả các dịch vụ AWS ngoại trừ tại Khu vực AWS GovCloud (US). Để biết thêm thông tin, hãy xem Bậc miễn phí AWS. Để truyền dữ liệu vượt quá 500 TB mỗi tháng, hãy liên hệ với chúng tôi.


Bậc miễn phí của DynamoDB

Bậc miễn phí của AWS cho phép bạn có trải nghiệm miễn phí, thực tế với các dịch vụ AWS. Các lợi ích sau đây của DynamoDB có bao gồm trong Bậc miễn phí của AWS. Mỗi lợi ích được tính hàng tháng trên cơ sở tài khoản theo Khu vực, theo người trả.

 • 25 WCU và 25 RCU dung lượng được cung cấp đối với các bảng dùng lớp DynamoDB Standard
 • 25 GB dung lượng lưu trữ dữ liệu đối với các bảng dùng lớp DynamoDB Standard
 • 25 rWCU đối với các bảng dùng lớp DynamoDB Standard được triển khai trong hai Khu vực AWS
 • 2,5 triệu yêu cầu đọc luồng từ DynamoDB Streams
 • Tổng cộng 1 GB truyền dữ liệu ra (15 GB trong 12 tháng đầu tiên) trên các dịch vụ AWS

Ví dụ về giá của DynamoDB

 • Ví dụ này minh họa cách tính giá đối với một bảng có bật tính năng auto scaling ở chế độ dung lượng cung cấp. Auto Scaling tự động đặt dung lượng cung cấp để đáp ứng mức dung lượng tiêu thụ thực tế sao cho mức sử dụng thực tế gần với mức sử dụng mục tiêu.

  Giả sử bạn tạo một bảng DynamoDB Standard mới tại Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) với mức sử dụng mục tiêu được đặt ở giá trị mặc định 70 phần trăm, đơn vị dung lượng tối thiểu tại 100 RCU và 100 WCU và dung lượng tối đa được đặt ở 400 RCU và 400 WCU (xem Giới hạn trong DynamoDB). Để cho đơn giản, giả sử cứ mỗi lần một người dùng tương tác với ứng dụng thì một yêu cầu ghi có kích thước 1 KB và một yêu cầu đọc nhất quán cao có kích thước 1 KB được thực hiện.

  Giả sử trong 10 ngày đầu tiên số RCU và WCU tiêu thụ dao động từ 1 đến 70. Auto scaling không kích hoạt bất kỳ hoạt động thay đổi quy mô nào và hóa đơn trên mỗi giờ của bạn là 0,078 USD (0,065 USD cho 100 WCU đã cung cấp [0,00065 USD * 100] và 0,013 USD cho 100 RCU [0,00013 USD * 100]).

  Bây giờ giả sử rằng vào ngày thứ 11 mức dung lượng tiêu thụ tăng lên 100 RCU và 100 WCU. Tính năng Auto scaling bắt đầu kích hoạt các hoạt động mở rộng quy mô để tăng dung lượng cung cấp lên 143 WCU và 143 RCU (100 tiêu thụ ÷ 143 cung cấp = 69,9 phần trăm). Hóa đơn trên mỗi giờ là 0,11109 USD (0,0925 USD cho 143 WCU và 0,01859 USD cho 143 RCU).

  Vào ngày thứ 21, giả sử dung lượng tiêu thụ giảm xuống 80 RCU và 80 WCU. Auto scaling bắt đầu kích hoạt các hoạt động thu hẹp quy mô để giảm dung lượng cung cấp xuống 114 WCU và 114 RCU (80 tiêu thụ ÷ 114 cung cấp = 70,2 phần trăm). Hóa đơn trên mỗi giờ là 0,08952 USD (0,0741 USD cho 114 WCU và 0,01482 USD cho 114 RCU).

  Trong tháng đó, bạn sẽ chịu mức phí 66,86 USD như sau:

  Ngày 1 – 10: 18,72 USD (0,078 USD trên giờ x 24 giờ x 10 ngày)

  Ngày 11 – 20: 26,66 USD (0,11109 USD trên giờ x 24 giờ x 10 ngày)

  Ngày 21 – 30: 21,48 USD (0,08952 USD mỗi giờ x 24 giờ x 10 ngày)

  Bậc miễn phí AWS bao gồm 25 WCU và 25 RCU cho các bảng dùng lớp DynamoDB Standard, giúp bạn giảm 14,04 USD phí hàng tháng.

  25 WCU x 0,00065 USD mỗi giờ x 24 giờ x 30 ngày = 11,70 USD

  25 RCU x 0,00013 USD mỗi giờ x 24 giờ x 30 ngày = 2,34 USD

  Lưu trữ dữ liệu: Giả sử bảng của bạn chiếm 25 GB lưu trữ vào đầu tháng và tăng lên 29 GB vào cuối tháng, tính trung bình là 27 GB dựa trên việc theo dõi liên tục kích thước bảng. Do lớp bảng bạn chọn là DynamoDB Standard, 25 GB lưu trữ đầu tiên sẽ thuộc phạm vi Bậc miễn phí AWS. 2 GB lưu trữ còn lại chịu mức phí 0,25 USD mỗi GB, do đó chi phí lưu trữ bảng là 0,50 USD cho tháng đó.

  Trong tháng đó, tổng hóa đơn của bạn sẽ là 53,32 USD, một mức phí tổng cộng đã bao gồm 52,82 USD cho dung lượng đọc và ghi cũng như 0,5 USD cho lưu trữ dữ liệu.

 • Ví dụ này minh họa cách tính giá đối với một bảng có bật tính năng auto scaling ở chế độ dung lượng cung cấp. Auto scaling tự động đặt dung lượng cung cấp để đáp ứng mức dung lượng tiêu thụ thực tế sao cho mức sử dụng thực tế gần với mức sử dụng mục tiêu.

  Giả sử bạn tạo một bảng mới tại Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) với mức sử dụng mục tiêu được đặt ở giá trị mặc định 70 phần trăm, đơn vị dung lượng tối thiểu tại 100 RCU và 100 WCU và dung lượng tối đa được đặt ở 400 RCU và 400 WCU (xem Giới hạn trong DynamoDB). Auto scaling hoạt động trong các giới hạn này, không thu hẹp quy mô dung lượng cung cấp xuống thấp hơn mức tối thiểu hoặc mở rộng quy mô dung lượng cung cấp cao hơn mức tối đa. Khi bảng được tạo, tính năng auto scaling sẽ bắt đầu bằng việc cung cấp các đơn vị dung lượng tối thiểu. Để cho đơn giản, giả sử cứ mỗi lần một người dùng tương tác với ứng dụng, thì 1 yêu cầu ghi có kích thước 1 KB và 1 yêu cầu đọc nhất quán cao có kích thước 1 KB được thực hiện.

  Trong giờ đầu tiên sau khi tạo bảng, giả sử số RCU và WCU tiêu thụ dao động từ 1 đến 70. Mức sử dụng thực tế sẽ thay đổi tương ứng từ 1 phần trăm (1 tiêu thụ ÷ 100 cung cấp) đến 70 phần trăm (70 tiêu thụ ÷ 100 cung cấp) trong phạm vi mức sử dụng mục tiêu 70 phần trăm. Auto scaling không kích hoạt bất kỳ hoạt động thay đổi quy mô nào và hóa đơn cho giờ đó của bạn là 0,078 USD (0,065 USD cho 100 WCU đã cung cấp [0,00065 USD * 100] và 0,013 USD cho 100 RCU [0,00013 USD * 100]).

  Trong giờ thứ hai, giả sử dung lượng tiêu thụ tăng lên 100 RCU và 100 WCU, dẫn đến mức sử dụng thực tế tăng lên 100 phần trăm (100 tiêu thụ ÷ 100 cung cấp), cao hơn khá nhiều so với mức sử dụng mục tiêu 70%. Auto scaling bắt đầu kích hoạt các hoạt động mở rộng quy mô để tăng dung lượng cung cấp nhằm đưa mức sử dụng thực tế gần hơn với mục tiêu 70 phần trăm. Kết quả là dung lượng cung cấp bằng 143 WCU và 143 RCU (100 tiêu thụ ÷ 143 cung cấp = 69,9 phần trăm). Hóa đơn cho giờ thứ hai này là 0,1154 USD (0,09295 USD cho 143 WCU và 0,01859 USD cho 143 RCU).

  Trong giờ thứ ba, giả sử dung lượng tiêu thụ giảm xuống 80 RCU và 80 WCU, dẫn đến mức sử dụng thực tế giảm xuống 56 phần trăm (80 tiêu thụ ÷ 143 cung cấp), thấp hơn khá nhiều so với mức sử dụng mục tiêu 70 phần trăm. Auto scaling bắt đầu kích hoạt các hoạt động thu hẹp quy mô để giảm dung lượng cung cấp nhằm đưa mức sử dụng thực tế gần hơn mục tiêu 70 phần trăm, dẫn đến dung lượng cung cấp là 114 WCU và 114 RCU (80 tiêu thụ ÷ 114 cung cấp = 70,2 phần trăm). Hóa đơn cho giờ thứ ba là 0,08892 USD (0,0741 USD cho 114 WCU và 0,01482 USD cho 114 RCU).

  Để cho đơn giản, giả sử rằng công suất tiêu thụ của bạn duy trì không đổi ở 80 RCU và 80 WCU. Bảng của bạn cũng duy trì trạng thái được cung cấp ở 114 WCU và 114 RCU với mức phí hàng ngày 2,1341 USD, được bóc tách thành:

  114 WCU x 0,00065 USD trên giờ x 24 giờ = 1,7784 USD

  114 RCU x 0,00013 USD trên giờ x 24 giờ = 0,3557 USD

  Trong tháng đó, bạn chịu mức phí 64,04 USD:

  Tổng cộng ngày 1: 2,14578 USD trên ngày

  Giờ 1: 0,078 USD trên giờ

  Giờ 2: 0,1154 USD trên giờ

  Giờ 3-24: 0,08892 USD trên giờ

  Ngày 2-30: 2,1341 USD mỗi ngày

  Bậc miễn phí AWS bao gồm 25 WCU và 25 RCU cho các bảng dùng lớp DynamoDB Standard, giúp bạn giảm 14,04 USD phí hàng tháng:

  25 WCU x 0,00065 USD mỗi giờ x 24 giờ x 30 ngày = 11,70 USD

  25 RCU x 0,00013 USD trên giờ x 24 giờ x 30 ngày = 2,34 USD

  Lưu trữ dữ liệu: Giả sử bảng của bạn chiếm 25 GB lưu trữ khi bắt đầu tháng và tăng lên 29 GB vào cuối tháng, tính trung bình là 27 GB dựa trên giám sát liên tục kích thước bảng. Do lớp bảng bạn chọn là DynamoDB Standard, 25 GB lưu trữ đầu tiên sẽ thuộc phạm vi Bậc miễn phí AWS. 2 GB lưu trữ còn lại chịu mức phí 0,25 USD mỗi GB, do đó chi phí lưu trữ bảng là 0,50 USD cho tháng đó.

  Sao lưu và lưu trữ: Nếu tổng dung lượng lưu trữ bản sao lưu theo nhu cầu của bạn là 60 GB trong một tháng 30 ngày, thì chi phí hàng tháng cho các bản sao lưu của bạn sẽ là (0,1 USD x 60 GB) = 6 USD/tháng. Tuy nhiên, nếu sau đó bạn xóa 15 GB dữ liệu sao lưu theo yêu cầu trong 10 ngày vào chu kỳ hàng tháng, bạn sẽ bị tính phí (0,1 USD x 60 GB) – (0,1 USD x 15 GB x 20/30) = 5 USD/tháng.

  Bây giờ, giả sử bên cạnh việc thực hiện sao lưu theo yêu cầu, bạn sử dụng sao lưu liên tục. Kích thước của bảng là 29 GB, dẫn đến chi phí hàng tháng là (0,2 USD x 29 GB) = 5,8 USD/tháng.

  Nếu bạn cần khôi phục bảng có dung lượng 29 GB một lần trong tháng, chi phí khôi phục này là (0,15 USD x 29 GB) = 4,35 USD.

  Ghi dữ liệu thay đổi cho Kinesis Data Streams: Bây giờ, giả sử bạn kích hoạt truyền trực tiếp sang luồng dữ liệu Kinesis để xử lý các thay đổi đối với dữ liệu bằng cách dùng các dịch vụ của Amazon Kinesis. Đồng thời, giả sử thông lượng ghi của bạn cũng nhất quán với ví dụ trước. Ứng dụng của bạn thực hiện 80 lệnh ghi 1 KB mỗi giây. DynamoDB tính phí một đơn vị ghi dữ liệu thay đổi cho mỗi lệnh ghi 1 KB mà dịch vụ này ghi lại được vào luồng dữ liệu Kinesis. Trong khoảng thời gian một tháng, tổng số đơn vị ghi dữ liệu thay đổi sẽ là (80 x 3.600 x 24 x 30) = 207.360.000 đơn vị. Chi phí hàng tháng của bạn sẽ là (0,10 USD x 207.360.000/1,000,000) = 20,74 USD.

  Dữ liệu xuất sang Amazon S3: Giả sử bạn muốn xuất các bản sao lưu bảng sang Amazon S3 để phân tích. Nếu dung lượng của bảng tại một thời điểm cụ thể là 29 GB, chi phí xuất sẽ là: (0,10 USD x 29 GB) = 2,90 USD.

  Tích hợp với Trình tăng tốc DynamoDB (DAX): DAX là một dịch vụ lưu bộ nhớ đệm tương thích với Amazon DynamoDB. Bạn đã xác định rằng bạn cần đẩy nhanh thời gian phản hồi của ứng dụng và quyết định sử dụng dịch vụ Trình tăng tốc DynamoDB (DAX). Bạn xem xét thông số kỹ thuật phần cứng có sẵn và quyết định rằng một cụm gồm ba nút thuộc loại phiên bản t2.small phù hợp với nhu cầu của mình. Bạn kích hoạt DAX vào ngày 26. DynamoDB tính phí 0,12 USD mỗi giờ (0,04 USD x 3 nút), tổng cộng là 14,40 USD cho 5 ngày cuối cùng trong tháng (0,12 USD x 120 giờ).

  Bảng toàn cầu: Bây giờ, giả sử bạn tạo một bảng sao chép khôi phục sau thảm họa ở khu vực Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon). Giả sử bạn thêm bản sao ở khu vực Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) khi bảng hiện tại có kích thước 25 GB, dẫn đến phí khôi phục bảng phải trả là 3,75 USD (0,15 USD x 25 GB). Việc thêm bản sao này cũng tạo ra 25 GB trong khâu truyền dữ liệu, chi tiết trong phần "Truyền dữ liệu" bên dưới. Đồng thời, giả sử dung lượng của bạn cần nhất quán với ví dụ trước đó. Auto scaling tiếp tục cung cấp 114 WCU và 114 RCU cho nhu cầu về thông lượng của ứng dụng, nhưng hiện tại cũng phải cung cấp rWCU để ghi vào cả hai bảng bản sao. Số rWCU cung cấp bằng tổng số rWCU cần thiết cho các yêu cầu ghi của ứng dụng trong cả hai khu vực. Trong trường hợp này, hiện tại bạn thực hiện 80 yêu cầu ghi/giây vào cả Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) và Khu vực Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), dẫn đến dung lượng cung cấp tối thiểu là 160 rWCU (80 rWCU tại Bắc Virginia + 80 rWCU tại Oregon = 160 rWCU). Auto scaling cung cấp 229 rWCU (160 rWCU/70%) để duy trì mức sử dụng thực tế bằng 70% dung lượng cung cấp. Để biết thêm thông tin, hãy xem Phương pháp tốt nhất và yêu cầu đối với việc quản lý các bảng toàn cầu. 25 rWCU được cung cấp đầu tiên mỗi giờ trong mỗi Khu vực của bạn thuộc phạm vi Bậc miễn phí của AWS đối với các bảng dùng lớp DynamoDB Standard, vậy nên phí theo giờ là 0,174525 USD hay 125,66 USD trong một tháng 30 ngày. Bạn cũng lưu trữ thêm 27 GB dữ liệu trong bảng sao chép tại Khu vực Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon). 25 GB lưu trữ đầu tiên thuộc phạm vi Bậc miễn phí AWS tại mỗi Khu vực AWS đối với các bảng dùng lớp DynamoDB Standard. 2 GB lưu trữ còn lại chịu mức phí 0,25 USD mỗi GB, do đó chi phí lưu trữ bảng bổ sung là 0,50 USD cho tháng đó.

  DynamoDB Streams: Bây giờ, giả sử bạn kích hoạt DynamoDB Streams và xây dựng ứng dụng để thực hiện một yêu cầu đọc mỗi giây đối với dữ liệu trong luồng. Trong thời gian một tháng, hoạt động này làm phát sinh 2.592.000 yêu cầu đọc luồng, trong đó 2.500.000 yêu cầu đọc đầu tiên có bao gồm trong Bậc miễn phí của AWS. Bạn chỉ phải trả phí cho 92.000 yêu cầu đọc còn lại với mức giá 0,02 USD trên 100.000 đơn vị yêu cầu đọc.

  Truyền dữ liệu: Vì bạn hiện đang truyền dữ liệu giữa các Khu vực AWS để phục vụ việc thực thi các bảng toàn cầu, DynamoDB tính phí đối với dữ liệu truyền ra ngoài Khu vực, nhưng không tính phí truyền dữ liệu vào. Giả sử số yêu cầu ghi không đổi là 80 yêu cầu ghi/giây có kích thước 1 KB mỗi yêu cầu, tức là bạn tạo ra 80 KB/giây khi truyền dữ liệu giữa các Khu vực, dẫn đến 198 GB (80 KB/giây x 2.592.000 giây một tháng 30 ngày) truyền dữ liệu liên Khu vực mỗi tháng. Thêm bản sao ở Khu vực Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) sẽ tạo thêm 25 GB truyền dữ liệu. Nếu đã sử dụng hết hạn mức truyền dữ liệu Bậc miễn phí của AWS trên các dịch vụ AWS khác, bạn sẽ bị tính phí 20,07 USD (0,09 USD x [198 GB + 25 GB]) truyền dữ liệu.

  Tóm lại, tổng chi phí hàng tháng của bạn cho một bảng DynamoDB một khu vực là:

  • Dung lượng cung cấp: 50,00 USD
  • Lưu trữ dữ liệu: 0,5 USD
  • Sao lưu theo yêu cầu: 5 USD
  • Sao lưu liên tục (PITR): 5,8 USD
  • Khôi phục bảng: 4,35 USD
  • Ghi dữ liệu thay đổi cho Kinesis Data Streams: 20,74 USD
  • Xuất dữ liệu sang Amazon S3: 2,90 USD
  • Tích hợp với Trình tăng tốc DynamoDB (DAX), một dịch vụ lưu bộ nhớ đệm tương thích với Amazon DynamoDB: 14,40 USD
  • Luồng DynamoDB: 0,02 USD

  Tổng phí: 103,71 USD

  Tổng chi phí DynamoDB hàng tháng của bạn sau khi thêm Khu vực Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) là:

  • Dung lượng đọc cung cấp: 10,68 USD
  • Lưu trữ dữ liệu (Bắc Virginia): 0,50 USD
  • Sao lưu theo nhu cầu: 5,00 USD
  • Sao lưu liên tục (PITR): 5,80 USD
  • Khôi phục bảng (Bắc Virginia): 4,35 USD
  • Ghi dữ liệu thay đổi cho Kinesis Data Streams: 20,74 USD
  • Xuất dữ liệu sang Amazon S3: 2,90 USD
  • Tích hợp với Trình tăng tốc DynamoDB (DAX), một dịch vụ lưu bộ nhớ đệm tương thích với Amazon DynamoDB: 14,40 USD
  • Luồng DynamoDB: 0,02 USD
  • Khôi phục bảng đối với bảng toàn cầu (Oregon): 3,75 USD
  • Dung lượng ghi sao chép vào bảng toàn cầu: 125,66 USD
  • Lưu trữ dữ liệu trên bảng toàn cầu (Oregon): 0,50 USD
  • Truyền dữ liệu: 20,07 USD

  Tổng phí: 214,38 USD

 • Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ minh họa cách bạn có thể giảm chi phí bảng hàng tháng bằng cách chọn lớp bảng DynamoDB phù hợp nhất với yêu cầu lưu trữ bảng và thói quen truy cập dữ liệu của bạn. 

  Giả sử bạn có một bảng trong Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Bảng của bạn chiếm 1 TB dữ liệu lịch sử. Tuy không thường xuyên được truy cập, nhưng dữ liệu phải luôn sẵn sàng để người dùng của bạn sử dụng khi cần. Bây giờ, giả sử dung lượng lưu trữ dữ liệu của bạn tăng lên 1,4 TB vào cuối tháng, trung bình là 1,2 TB dựa trên việc theo dõi liên tục kích thước bảng. Bảng của bạn có lưu lượng truy cập ổn định, dễ dự đoán. Do đó, bạn cung cấp cho bảng 160 WCU và 160 RCU vì biết rằng mức sử dụng sẽ không vượt quá 70% dung lượng được cung cấp trong tháng này.

  Chúng ta sẽ bắt đầu ước tính chi phí hàng tháng bạn phải trả cho bảng khi dùng lớp bảng DynamoDB Standard. 

  Phí hàng tháng khi dùng lớp bảng DynamoDB Standard

  Khi đặt lớp bảng thành DynamoDB Standard, phí của bạn được tính như sau.

  Lưu trữ dữ liệu: Khi dùng lớp bảng DynamoDB Standard, 25 GB lưu trữ đầu tiên sẽ thuộc phạm vi Bậc miễn phí AWS. 1,175 TB lưu trữ còn lại chịu mức phí 0,25 USD mỗi GB, do đó chi phí lưu trữ bảng là 293,75 USD cho tháng đó.

  Dung lượng được cung cấp: Bậc miễn phí AWS bao gồm 25 WCU và 25 RCU cho các bảng dùng lớp DynamoDB Standard. Bạn sẽ phải trả phí cho:

  135 WCU x 0,00065 USD mỗi giờ x 24 giờ x 10 ngày = 63,18 USD cho dung lượng ghi được cung cấp,

  135 RCU x 0,00013 USD mỗi giờ x 24 giờ x 10 ngày = 12,63 USD cho dung lượng đọc được cung cấp.

  Tóm lại, tổng phí hàng tháng bạn phải trả khi dùng lớp bảng DynamoDB Standard là:

  • Dung lượng được cung cấp: 75,82 USD
  • Lưu trữ dữ liệu: 293,75 USD

  Tổng phí hàng tháng bạn phải trả khi dùng lớp bảng DynamoDB Standard là 369,57 USD.

  Phí hàng tháng khi dùng lớp bảng DynamoDB Standard-IA

  Như đã đề cập trước đó, khi dùng lớp bảng DynamoDB Standard, chi phí lưu trữ sẽ lớn hơn 50% chi phí dung lượng được cung cấp. Khi chi phí lưu trữ chiếm phần lớn (hơn 50% chi phí lưu trữ được cung cấp) do dùng lớp bảng DynamoDB Standard, bạn có thể cân nhắc chuyển sang dùng lớp bảng DynamoDB Standard-IA để tối ưu hóa chi phí. Với cùng một khối lượng công việc, giả sử bạn chuyển sang lớp bảng DynamoDB Standard-IA vào đầu tháng tiếp theo. Bạn sẽ phải trả phí như sau.

  Lưu trữ dữ liệu: 1,2 TB dung lượng lưu trữ sẽ có giá là 0,10 USD mỗi GB, nên chi phí lưu trữ bảng sẽ là 120,00 USD cho tháng đó.

  Dung lượng được cung cấp: Bạn sẽ phải trả phí cho

  160 WCU x 0,00081 USD mỗi giờ x 24 giờ x 10 ngày = 92,16 USD cho dung lượng ghi được cung cấp,
  160 RCU x 0,00016 USD mỗi giờ x 24 giờ x 10 ngày = 18,43 USD cho dung lượng đọc được cung cấp.

  Tóm lại, tổng phí hàng tháng bạn phải trả khi dùng lớp bảng DynamoDB Standard-IA là:

  • Dung lượng được cung cấp: 110,59 USD
  • Lưu trữ dữ liệu: 120,00 USD

  Tóm lại, tổng phí hàng tháng bạn phải trả khi dùng lớp bảng DynamoDB Standard-IA là 230.59 USD. Nhờ chuyển sang lớp bảng DynamoDB Standard-IA, chi phí hàng tháng cho bảng của bạn giảm 37,6% hay 138,97 USD.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Hình ảnh trang web
Tìm hiểu cách bắt đầu

Xem lại hướng dẫn, video và đăng ký đào tạo.

Tìm hiểu thêm 
Hình ảnh đăng ký tài khoản
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Hình ảnh hộp công cụ
Bắt đầu xây dựng trên bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon DynamoDB trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập