ข้อมูลอ้างอิงบริการที่มีคุณสมบัติตรงตาม HIPAA

อัปเดตล่าสุด: 13 กันยายน 2022
 • Alexa สำหรับธุรกิจ (เฉพาะทักษะด้านการดูแลสุขภาพ – จำเป็นต้องมี Alexa Skills BAA ดูรายละเอียดที่ รายงาน HIPAA)
 • AWS Amplify Console
 • Amazon API Gateway
 • AWS Application Migration Service
 • Amazon AppStream 2.0
 • Amazon AppFlow
 • AWS AppSync
 • AWS App Mesh
 • Amazon Athena
 • Amazon Augmented AI [ไม่รวม Public Workforce และ Vendor Workforce สำหรับคุณสมบัติทั้งหมด]
 • Amazon Aurora
 • AWS Backup
 • AWS Batch
 • AWS Certificate Manager
 • Amazon Chime
 • AWS Cloud 9
 • Amazon Cloud Directory
 • AWS Cloud Map
 • AWS CloudEndure [รวมถึง CloudEndure Disaster Recovery และ CloudEndure Migration]
 • AWS CloudFormation
 • Amazon CloudFront [รวมถึง Lambda@Edge]
 • AWS CloudHSM
 • AWS CloudTrail
 • Amazon CloudWatch
 • Amazon CloudWatch Events [รวมถึง Amazon EventBridge]
 • Amazon CloudWatch Logs
 • ตัววัด SDK ของ Amazon CloudWatch
 • AWS CodeBuild
 • AWS CodeCommit
 • AWS CodeDeploy
 • AWS CodePipeline
 • Amazon Cognito
 • Amazon Comprehend
 • Amazon Comprehend Medical
 • AWS Config
 • Amazon Connect [ไม่รวม Wisdom, VoiceID และการสื่อสารขาออกในปริมาณสูง]
 • AWS Control Tower
 • AWS Data Exchange
 • AWS Database Migration Service (DMS)
 • AWS DataSync
 • Amazon Detective
 • Amazon DevOps Guru
 • AWS Direct Connect
 • AWS Directory Service [ไม่รวม Simple AD]
 • Amazon DocumentDB (ใช้งานร่วมกับ MongoDB ได้)
 • Amazon DynamoDB
 • Amazon EC2 Auto Scaling
 • Amazon ElastiCache
 • AWS Elastic Beanstalk
 • Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
 • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 • Amazon Elastic Container Registry (ECR)
 • Amazon Elastic Container Service (ECS) [สำหรับทั้งประเภทที่เปิดใช้กับ Fargate และ EC2]
 • AWS Elastic Disaster Recovery
 • Amazon Elastic File System (EFS)
 • Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)
 • Elastic Load Balancing
 • Amazon Elastic MapReduce (EMR)
 • AWS Elemental MediaConnect
 • AWS Elemental MediaConvert
 • AWS Elemental MediaLive
 • AWS Firewall Manager
 • Amazon Forecast
 • Amazon FreeRTOS
 • Amazon FSx
 • AWS Global Accelerator
 • AWS Glue (รวม AWS Lake Formation)
 • AWS Glue DataBrew
 • Amazon GuardDuty
 • Amazon HealthLake
 • Amazon Inspector
 • AWS IoT Core
 • AWS IoT Device Management
 • AWS IoT Events
 • AWS IoT Greengrass
 • Amazon Kendra
 • AWS Key Management Service (KMS)
 • Amazon Keyspaces (For Apache Cassandra)
 • Amazon Kinesis Data Analytics
 • Amazon Kinesis Data Streams
 • Amazon Kinesis Data Firehose
 • Amazon Kinesis Video Streams
 • AWS Lambda
 • Amazon Lex
 • Amazon Location Service
 • Amazon Macie
 • AWS Managed Services [ไม่รวมบริการดำเนินงานตามความต้องการ ยกเว้นคุณสมบัติ RFC Expedite]
 • Amazon Managed Streaming สำหรับ Apache Kafka
 • Amazon MemoryDB สำหรับ Redis
 • Amazon MQ
 • Amazon Neptune
 • AWS Network Firewall
 • Amazon OpenSearch Service  [รุ่นใหม่ที่มารับช่วงต่อจาก Amazon Elasticsearch Service]
 • AWS OpsWorks for Chef Automate
 • AWS OpsWorks for Puppet Enterprise
 • AWS OpsWorks Stacks
 • AWS Organizations
 • AWS Outposts
 • Amazon Personalize
 • Amazon Pinpoint [ไม่รวมความสามารถของ Voice Message]
 • Amazon Polly
 • AWS Private Certificate Authority
 • ฐานข้อมูลแบบแยกประเภทของ Amazon Quantum (QLDB)
 • Amazon QuickSight
 • Amazon Rekognition
 • Amazon Redshift
 • Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) [เฉพาะ SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL และ MariaDB engines]
 • AWS RoboMaker
 • Amazon Route 53
 • Amazon S3 Glacier
 • Amazon SageMaker [ไม่รวม Studio Lab, Ground Truth Plus, Public Workforce และ Vendor Workforce สำหรับคุณสมบัติทั้งหมด]
 • AWS Secrets Manager
 • AWS Security Hub
 • AWS Service Catalog
 • AWS Serverless Application Repository
 • AWS Server Migration Service (SMS)
 • AWS Shield [แบบมาตรฐานและขั้นสูง]
 • Amazon Simple Email Service (Amazon SES)
 • Amazon Simple Notification Service (SNS)
 • Amazon Simple Queue Service (SQS)
 • Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) [รวมถึง S3 Transfer Acceleration]
 • Amazon Simple Workflow Service (SWF)
 • AWS Single Sign-On
 • AWS Snowball
 • AWS Snowball Edge
 • AWS Snowmobile
 • AWS Step Functions
 • AWS Storage Gateway
 • AWS Systems Manager
 • Amazon Textract
 • Amazon Timestream
 • Amazon Transcribe
 • AWS Transfer for SFTP
 • Amazon Translate
 • Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
 • AWS Web Application Firewall (WAF)
 • Amazon WorkDocs
 • Amazon WorkLink
 • Amazon WorkSpaces
 • AWS X-Ray
 • VM Import/Export

หมายเหตุ: หากคุณเป็นธุรกิจที่ครอบคลุมหรือผู้ร่วมธุรกิจตามที่กำหนดโดย Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (ซึ่งเปลี่ยนเป็น “HIPAA”) คุณยินยอมที่จะไม่ใช้บริการที่มีคุณสมบัติ HIPAA เหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ หรือในลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง (ตามที่กำหนดโดย HIPAA) เว้นแต่คุณจะเข้าร่วมในสัญญาผู้ร่วมธุรกิจของ AWS ก่อน

มีคำถามหรือไม่ เชื่อมต่อกับตัวแทนธุรกิจของ AWS
ต้องการสำรวจบทบาทด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดใช่ไหม
สมัครวันนี้ »
ต้องการข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS ใช่ไหม
ติดตามเราบน Twitter »